Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční benchmarking
Pechková, Barbora ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Janov, Jozef (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit výkonnost podniku SPORTISIMO s. r. o. v období od roku 2010 až 2015. K zhodnocení bude použita metoda benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Hodnoty sledovaného podniku budou postupně porovnány v první části s odvětvím CZ NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel a nejlepšími podniky tvořícími hodnotu v tomto odvětví. V druhé části pak bude sledovaný podnik porovnáván s přímou konkurencí, konkrétně s firmami A3 SPORT, HUDYsport a Intersport. Při interpretaci výsledků výstupů z benchmarkingového systému bude také využita strukturální a trendová analýza. V závěru bude shrnuto posouzení dosavadního počínání podniku, zhodnocení jeho pozice mezi konkurencí a doporučení pro budoucí vývoj.
Finanční benchmarking
Havelková, Tereza ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Malá, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finančním benchmarkingem společnosti KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. Cílem této práce je zhodnocení finanční situace podniku, porovnání dosažených výsledků s odvětvím, s nejlepšími podniky v tomto odvětví a přímou konkurencí. Účelem je získání přehledu o finančním zdraví podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek prostřednictvím Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu sloužící k finančnímu benchmarkingu, popisu metod a postupů finančního benchmarkingu. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní podnik. Závěr této práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků a stanovení doporučení pro strategické podnikové rozhodování.
Finanční benchmarking
Formánek, Daniel ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Plincnerová, Karin (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je finanční benchmarking společnosti MORIS Design s.r.o. Cílem je prozkoumat finanční situaci společnosti a porovnat podnik s odvětvími, do kterých podnik spadá podle klasifikace CZ-NACE. To vše s využitím finanční analýzy INFA. První část se teoreticky zaměřuje na metodiku finanční analýzy. Druhá část konkrétně rozebírá ekonomickou stránku společnosti MORIS Design s.r.o. a provádí jeho finanční benchmarking. V třetí závěrečné části dochází ke shrnutí situace podniku, jeho silných a slabých stránek, a zároveň k návrhu řešení problémů, které tato finanční analýza diagnostikovala.
Aplikace Balanced Scorecard
Mrkvová, Klára ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Hájek, Jiří (oponent)
Cílem této práce je aplikovat systém Balanced Scorecard v konkrétním slévárenském podniku. Teoreticko - metodologická část definuje strategické řízení, představuje jednotlivé části systému Balanced Scorecard a způsob jeho zavedení v podniku. Praktická část využívá poznatků z teoretické části v praxi. Pro identifikování vztahů mezi podnikem a jeho okolím je aplikována analýza vnějšího prostředí. V rámci analýzy vnitřního prostředí dochází k výpočtu jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, které jsou následně porovnány s ostatními podniky v odvětví. Na základě výsledků jednotlivých rozborů jsou určeny silné a slabé stránky společnosti, které jsou základem pro definování poslání podniku, jeho vize a strategických cílů v rámci čtyř perspektiv. Pro naplnění těchto cílů jsou stanoveny strategické akce, jejich priority a odpovědnosti. Následně je sestavena strategická mapa jako prostředek vyjádření a komunikace strategie. Závěrečná část obsahuje návrh procesu roll out na další organizační jednotku a zdůrazňuje nezbytnost integrace Balanced Scorecard do systému managementu a řízení společnosti.
Ranking
Berdnikova, Tatiana ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Neumaierová, Inka (oponent)
Tato práce má za cíl sestavit a vyhodnotit šest monokriteriálních a jeden vícekriteriální žebříček v masozpracovatelském průmyslu. Tyto žebříčky jsou zaměřené především na potřeby menších potenciálních investorů, neboť jejich účelem je usnadnit jejich investiční rozhodování a doporučit nejvhodnější investiční příležitost. V teoretické časti je rozebráno pojetí rankingu a dalších souvisejících pojmů. Kromě toho jsou tam popsány zájmy jednotlivých uživatelů rankingů a stručně představeny nejznámější sestavované žebříčky. Obsahem metodické části je postup sestavení žebříčku a jeho následný podrobný rozbor včetně stručného teoretického výkladu jednotlivých metod finanční analýzy. Do jednoho z implementačních kroků s cílem přispět k větší vypovídací schopnosti rankingu je zahrnut i názor odbornice odrážející specifika vybraného odvětví. V praktické části je aplikován popsaný postup, jsou sestaveny a vyhodnoceny žebříčky. Doporučenou investiční příležitostí je společnost LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
Ranking vybraných provozovatelů pneuservisu
Zámorská, Kristýna ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Hájek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavení rankingu vybraných pneuservisních sítí za období 2011 až 2014 za účelem mezipodnikového srovnání společnosti ContiTrade Services s.r.o. s jejími konkurenty. Tato práce je členěna do části teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy související s mezipodnikovým srovnáním, principy strategického nástroje Balanced Scorecard, vybraná kritéria pro ranking a metody sestavování žebříčků pro mezipodnikové srovnání. V praktické části jsou v rámci jednotlivých perspektiv nástroje Balanced Scorecard sestaveny žebříčky na základě spreadu (ROE - re ), ROE, ROA, ROS, tržeb, čistého zisku, šíře pneuservisní sítě a poskytovaných služeb, certifikace, růstu dlouhodobého majetku a růstu mzdových nákladů. Dále jsou uvedeny komplexní žebříčky v rámci jednotlivých ukazatelů za celé sledované období 2011 až 2014.
Ranking faktorů ovlivňujících vývoj cen na realitním trhu v Šanghaji
Sýkora, Michal ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Machek, Ondřej (oponent)
Tato práce si klade za cíl určení cenových determinant nově dokončených rezidenčních nemovitostí v Šanghaji. Nejprve je popsána historie a současnost trhu nemovitostí v ČLR a v Šanghaji. Jsou charakterizovány strukturální problémy, trendy, a možný budoucí vývoj této oblasti ekonomiky. Determinanty jsou určeny na základě vícenásobné regresní analýzy s využitím metody nejmenších čtverců (OLS). Data jsou analyzována za pomoci statistického software STATA verze 14. Faktory, u kterých byl na základě empirické analýzy prokázán jejich vliv na cenu nemovitostí, jsou prezentovány formou rankingu. Největší vliv na cenu nemovitostí je prokázán u objemu peněžní zásoby. Následuje úroková míra, index burzy cenných papírů SSE, příjmy obyvatel a objem dokončených investic plynoucích do odvětví realit. Nejmenší vliv je prokázán u plochy dokončených rezidenčních nemovitostí v Šanghaji.
Strategické řízení výkonnosti obchodního podniku
Prchal, Štěpán ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Plandor, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti a vytvořením strategie pro obchodní podnik Eurostep s.r.o. Cílem je zhodnocení současného podnikatelského modelu a zformulování budoucí strategie s jejím následným převedením do implementační měřitelné podoby. Tato práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části je popsána tvorba strategické analýzy a metoda Balanced Scorecard. V praktické části je na úvod představen analyzovaný podnik a zhotovena strategická analýza, která se skládá z analýzy hodnotového řetězce, PEST analýzy, Porterova modelu konkurenčního prostředí, plátna Canvas, produktové analýzy a analýzy finanční výkonnosti za využití Benchmarkingového diagnostického systému INFA. Na základě vypracované analýzy SWOT a definování poslání, hodnot a vize podniku je zformulována strategie a strategické cíle. Následně pomocí systému Balanced Scorecard je vytvořena strategická mapa, analyzovány strategické cíle v rámci čtyř perspektiv a určeny měřítka, ukazatele a strategické akce jednotlivých strategických cílů. Na závěr práce jsou pro zobrazení dopadu zvolené strategie vytvořeny pravděpodobné scénáře budoucího vývoje podniku.
Business Model Analysis of the Company Aircraft Industries, a.s. and Suggestions for Improvement
Maturkanič, Michal ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Hájek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze podnikatelského modelu společnosti Aircraft Industries, a.s., která působí v oblasti výroby a následného prodeje malých civilních letadel L-410. Společnost v současnosti prochází turbulentním obdobím, které zapříčinilo propad prodejů omezení výroby i ztráty ve výsledcích hospodaření. Jak ale prokazují i některé analýzy vykonané v rámci diplomové práce, problémy společnosti nezpůsobily jen poslední události, ale dlouhodobé neadekvátní nastavení určitých vnitřních procesů v podniku. Ve finále tak diplomová práce poukazuje na možný vývoj v blízké budoucnosti, jeho vliv na společnost a v neposlední řadě i doporučení, které by společnost měla přijmout, pokud se chce vyhnout dalším negativním dopadům na její podnikání.
Ocenění výrobního podniku
Korkisch, Jaroslav ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Hájek, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce Ocenění výrobního podniku je stanovit hodnotu společnosti k 31.12.2015. V první řadě je představena společnost. Následně je provedena strategická analýza, v níž je charakterizován trh, jeho budoucí vývoj a podíl oceňované společnosti na tomto trhu. Poté je provedena finanční analýza klasickými metodami a přístupem INFA. A tyto analýzy jsou východiskem pro sestavení finančního plánu a plánovaných výkazů. Na základě kterých je provedeno samotné ocenění metodou diskontovaných volných peněžních toků do společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.