Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza plicních vzorků infikovaných Aspergillus fumigatus a Pseudomonas aeruginosa metodami rastrovací elektronové mikroskopie
Juříková, Tereza ; Benada, Oldřich (vedoucí práce) ; Nebesářová, Jana (oponent)
Infekční onemocnění představují i přes významný pokrok v medicíně ohrožení života, k čemuž přispívá nárůst multirezistentních kmenů mikroorganismů či pozdní odhalení původce onemocnění. Oportunně patogenní houba Aspergillus fumigatus vyvolává onemocnění dýchací soustavy, která nazýváme aspergilózy. Invazivní plicní aspergilóza se rozvíjí u imunokompromitovaných pacientů po vdechnutí všudypřítomných spor A. fumigatus a ročně na ni umírá 450 000 pacientů. V infikované tkáni se tvoří biofilm, který částečně chrání A. fumigatus před antimikrobiálními látkami. Pozdě zahájená terapie proto nemusí být dostatečně účinná. Infekce imunokompromitovaných pacientů a tvorba biofilmů je charakteristická i pro gram negativní bakterii Pseudomonas aeruginosa, která je díky produkci mnoha virulenčních faktorů a multirezistenci k antibiotikům obávaným oportunním patogenem. Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) poskytuje detailní informace o morfologii mikroorganismů s rozlišením desítek nanometrů, což umožňuje pozorovat mikroorganismy v infikované tkáni i její patologické změny. Hmotnostní spektrometrie umožňuje sledovat přítomnost a průběh infekce na základě detekce charakteristických molekul produkovaných mikroorganismy. Cílem této práce bylo optimalizovat přípravu vzorků plicní tkáně infikované A. fumigatus nebo...
Development of ultrastructural methods and their application in studies on the cell nucleus
Filimonenko, Anatoly ; Hozák, Pavel (vedoucí práce) ; Nebesářová, Jana (oponent) ; Lanctôt, Christian (oponent)
SOUHRN Navzdory možnostem, které přinášejí molekulárně-biologické metody při odhalování souhry různých biologických molekul a molekulárních komplexů, pochopení jednotlivých funkcí v živých buňkách vyžaduje použití in situ metod. Je zřejmé, že tyto metody by měly zajistit maximální rozlišení a nejlepší možné zachování biologického objektu v přirozeném stavu, stejně jako správné statistické vyhodnocení prostorových charakteristik lokalizace detekovaných molekulárních komplexů. Transmisní elektronová mikroskopie poskytuje nejlepší možné rozlišení pro analýzu biologických vzorků. Současná detekce více biologických molekul metodou nepřímého imunoznačení je zdrojem cenných informací o jejich lokalizaci v buněčných kompartmentech a jejich potenciálních interakcí v makromolekulárních komplexech. Vyvinuli jsme komplexní stereologickou metodu pro statistické hodnocení klastrování a kolokalizace značených antigenů na ultratenkých řezech, včetně uživatelsky přívětivého softwarového rozhraní. Dále jsme charakterizovali funkční mikroarchitekturu replikačních a transkripčních domén pomocí vyvinutých algoritmů. Výsledky ukazují, že DNA replikace je v buněčném jádře kompartmentalizována na úrovni DNA ohnisek a nasvědčují modelu, ve kterém centra syntézy DNA jsou zakotvena a chromatinové smyčky se pohybují. V HeLa buňkách...
Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti
Bulantová, Jana ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Nebesářová, Jana (oponent) ; Toledo, Rafael (oponent)
Popis nového druhu ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti v roce 1998 byl prvním krokem k poznání tohoto výjimečného parazita. Přirozenými hostiteli T. regenti jsou vrubozobí ptáci; infekční larvy - cerkárie - jsou však schopné náhodně penetrovat i do savčích hostitelů včetně lidí, u kterých pak způsobují hypersenzitivní kožní imunitní reakci zvanou cerkáriová dermatitida. Na rozdíl od ostatních schistosom se miracidia T. regenti líhnou z vajíček přímo ve tkáni definitivních hostitelů. Schistosomula migrují nervovou soustavou obratlovců a stejně jako dospělí červi se v tělech definitivních hostitelů vyskytují takřka výhradně extravaskulárně. Dospělí červi se dožívají pouze nízkého věku a je u nich jen málo rozvinutý pohlavní dimorfismus. S tím souvisí i nižší závislost dospělých samic na trvalém kontaktu se samci. Během životního cyklu se T. regenti vyskytuje ve třech odlišných typech prostředí (voda, tkáň mezihostitelského plže, tkáň obratlovčího hostitele). Každé ze sedmi stadií plní v životě parazitického červa odlišnou funkci, a tomu odpovídají i rozdíly v uspořádání různých orgánových soustav jednotlivých stadií. Úvodní část dizertační práce je zaměřena výhradně na porovnání výsledků studia ontogeneze povrchu a tělní svaloviny u jednotlivých stadií T. regenti a ostatních druhů schistosom,...
Electron cryo-microscopy techniques in biological research and nanotechnologies
Mistríková, Veronika ; Bednár, Jan (vedoucí práce) ; Nebesářová, Jana (oponent) ; Benada, Oldřich (oponent)
Příprava biologických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii není triviální úkol. Vzorky musí odolat vakuu přítomném v mikroskopu, a proto je často nutné uplatnit nefyziologické postupy při jejich zpracování. Tyto postupy obvykle zahrnují fixaci na bázi aldehydů, nahrazení vody alkoholem (t.j. dehydrataci/substituci), a zalití do pryskyřice, která vytváří podporu pro následnou přípravu tenkých řezů, které pak mohou být vloženy do mikroskopu. V posledním desetiletí získala dominantní postavení v oblasti výzkumu buněčné biologie metoda kryo-fixace (vitrifikace) za pomoci ultrarychlého vysokotlakého zmrazování a následná kryo-substituce a zalití vzorků do pryskyřice při nízkých teplotách. Tímto způsobem byli úspěšně vitrifikovány různé biologické vzorky s tloušťkou až několik stovek mikrometrů do stavu, který byl srovnatelný s jejich in vivo strukturou. Kryo-fixace izolovaných biologických objektů (s omezenou tloušťkou do několika mikrometrů) je možná i v tenké vrstvě vitrifikované vody za pomoci imerzní kryo-fixace při normálním tlaku. V kombinaci s kryo-elektronovou mikroskopií se tato metoda stala nejefektivnejším a základním principem pro tvorbu elektron kryo-mikroskopických obrázků plně hydratovaných vzorků s velmi vysokým rozlišením na úrovni několika desetin nanometrů. Obě tyto metody...
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Nebesářová, Jana ; Pecka, Lukáš (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Projekt studentského bydlení, který je zajímavý především svým natočením, které vylepšuje světelné podmínky obytných ploch, a vznikem dvou oddělených hmot, oddělených jak vzhledově tak funkčně. Tímto vzniká také nová městská ulice, která je zároveň pohledovou osou, která propojuje kostel sv. Leopolda a Táborského nábřeží. Ulice je zčásti zasklena a tvoří atrium, které je centrem života celého domu a i centrem všech komunikací. V atriu jsou můstky spojující obě hmoty domů a zároveň vytvářející společenské prostory pro ubytované studenty. Nad atriem jsou pak společenské prostory ve vystupujících boxech a oproti spodním patrům poskytují více klidu a krásné výhledy.
Kulturní centrum Kopřivnice
Nebesářová, Jana ; Pechman, Tomáš (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je architektonický a urbanistický návrh transformace kulturního centra Kopřivnice. Návrh pracuje s částečnou demolicí původního objektu, která přináší čtyři oddělené stavby a tvoří nový veřejný prostor v centru města.
Comparison of freeze fracture images of mixed bacterial/yeast biofilm in cryo-SEM with high pressure freezing fixation
Hrubanová, Kamila ; Nebesářová, Jana ; Růžička, F. ; Krzyžánek, Vladislav
Microscopic organisms include bacteria and yeasts have been studied in this project. Besides the planktonic way of living, microbes are able to adhere to surfaces or interfaces and to form organized communities, a so-called biofilm, which are embedded in a matrix of extracellular polymeric substances that they produce; visualization and quantification of this microscopic formation is the main goal of this study. In medicine the biofilm formation allows microorganisms to colonize the surface of implants and it also protects the microbial cells from attacks by the immunity system as well as from the effect of antibiotics. Therefore, the biofilm is considered to be important virulence factor in these microorganisms. The characteristic features of the biofilm infections, especially high resistance to antifungal agents, complicate therapy. Understanding of the biofilm structure can contribute to understanding the biofilmformation and basic biochemical mechanisms underlying this process. It may help to develop more efficient treatment strategy for biofilm infection.
Very low energy STEM for biology
Frank, Luděk ; Nebesářová, Jana ; Vancová, Marie ; Paták, Aleš ; Müllerová, Ilona
Examination of tissue sections with transmitted electrons has been performed at energies of hundreds and tens of eV with thicknesses of sections of 10 nm or less. This was possible by employing the cathode lens principle working without lowest energy limitations with the help of biasing the sample to a high negative potential. The reflected and transmitted electrons were attracted with the same electric field to earthed detectors situated above and below the sample. Very high image contrasts have been obtained even for samples free of any heavy metal salts for contrast enhancement.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.