Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychologické aspekty situace v rodinách s otcem na rodičovské dovolené
Nebáznivá, Barbora ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na psychologická specifika situace v rodinách, v nichž zůstává na rodičovské dovolené otec, zejména pak na možné souvislosti s vývojem dítěte a charakteristikami vztahů v rodině. Cílem práce je popsat specifické dopady této situace na spokojenost s partnerským vztahem a vzájemným vztahem s dítětem a vnímání vlastní otcovské/mateřské role na straně obou rodičů. Teoretická část práce shrnuje legislativu v této oblasti v České republice a v jiných zemích a uvádí dosavadní výzkumné poznatky o rodinách, kde otec využil možnost otcovské či rodičovské dovolené. Empirická část práce je realizovaná pomocí kvalitativního designu, kde autorka využila dotazník Couples Satisfaction Index a polostrukturované rozhovory. Výzkumným vzorkem bylo patnáct rodičovských párů. Výsledky shrnují výstupy v oblasti partnerské spokojenosti a opakující se motivy v rozhovorech v oblastech adaptace na život s dítětem, motivy rozhodnutí, otcovské péče, identity a prožívání otců a matek, potřeb dítěte, důsledků pro vztah rodičů s dítětem a partnerský vztah a reakcí okolí. Výstupem jsou odpovědi na výzkumné otázky široce pokrývající psychologické aspekty problematiky a hypotézy, které je možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Klíčová slova: rodičovská dovolená, raná otcovská péče, attachment,...
Psychologické aspekty prevence patologických vztahů, agresivního chování a šikany v dětských skupinách
Nebáznivá, Barbora ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Uholyeva, Xenie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence patologických vztahů, agresivního chování a šikany v dětských skupinách. Cílem této práce je teoreticky obsáhnout téma prevence s důrazem na její psychologické aspekty. Práce je rozdělena na dva celky; část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, s nimiž autorka v textu pracuje, jsou zde shrnuty a popsány rizikové faktory spojené se vznikem patologických vztahů, agresivního chování a šikany a dopad těchto patologických jevů na jeho protagonisty. Největší část je pak věnována možnostem a metodám prevence a faktorům, které ji ovlivňují. Prevence je rozdělena podle prostředí na prevenci v rodině, ve škole a v zájmových aktivitách dětí. V závěrečné kapitole teoretické části práce se autorka zaměřila na vybrané specifické programy primární prevence, které jsou popsány, analyzovány a je zhodnocena jejich efektivita. Empirickou část bakalářské práce tvoří návrh výzkumu, který je zaměřen na zkoumání souvislosti mezi efektivitou vybraných preventivních programů a postoji, které k tomuto programu a k násilí a šikaně obecně zaujímají a vyjadřují učitelé. Klíčová slova: Šikana, patologické vztahy, agresivní chování, prevence sociálně patologických jevů, děti

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.