Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M. ; Jaklová Dytrtová, Jana ; Navrátil, Tomáš ; Marková, A.
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen.
Miniaturized Boron Doped Diamond Film Electrode for Neuroblastoma Biomarkers Determination
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš ; Taylor, Andrew
Cathodically pretreated miniaturized boron doped diamond film\nelectrode was successfully tested for the purposes of in-situ determination\nof neuroblastoma biomarkers after hollow-fibre based\nmicroextraction. Electrode was tested using K3[Fe(CN)6] and vanillylmandelic\nacid as model substances . Limits of detection and\ndetermination are 2.2 and 6.6 mu mol L-1, respectively. Linear range was\n2.2-100 mu mol L-1, repeatability 1.34% (n = 10).
Pilot Experiments With a Micro-Volume Voltammetric Cell for the Determination of Electrochemically Reducible Organic Compounds
Skalová, Štěpánka ; Barek, J. ; Rodrigues, J. A. ; Goncalves, L.M. ; Navrátil, Tomáš ; Vyskočil, V.
A new micro-volume voltammetric cell for analysis of small volumes\nof electrochemically reducible organic compounds was developed\nand tested. The sample (20-100 mu L) is placed in a narrow glass tube\nwith an agar membrane at the bottom and the working electrode is\nimmersed into the sample. The agar membrane, as anion permeable\nlayer, electrically connects the workin g e lectrode immersed in the\nanalysed sample in the glass tube with a large-volume compartment\n(20 mL) filled with Britton-Robinson buffer, where conventional nonminiaturized\nreference and auxiliary electrodes are placed. The system\nwas tested using a polished silver solid amalgam electrode\n(p-AgSAE) as a working electrode. Sodium anthraquinone-2-sulfonate\nwas used as a model compound because it is intended to use this\nsystem to monitor electrochemically reducible organic compounds.
Testing of new electrode arrangements for monitoring of electrochemically oxidisable biologically active organic compounds
Libánský, Milan ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent) ; Šelešovská, Renáta (oponent)
Předložená disertační práce je zaměřena na elektrochemickou charakterizaci a testování nově vyvinutých pracovních elektrod a jejich uspořádání. Tyto elektrody byly vyrobené z čistého atomárního zlata nebo z mikročástic grafitického uhlíku a jsou vhodné pro velkoplošné monitorování různých organických látek; dalším, ale neméně důležitým cílem práce je vývoj nových citlivých voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických látek. Měřící systém cel s integrovanými uhlíkovými kompozitními elektrodami byl vybrán pro vývoj voltametrické metody vhodné ke stanovení homovanilové kyseliny, vanilylmandlové kyseliny a indoxylsulfátu. Tyto biomarkery různých onemocnění lidského těla byly vybrány z důvodu neustálého nárůstu zájmu lékařských laboratoří o jejich stanovování. Navíc, před samotným stanovením indoxylsulfátu byla provedena jeho extrakce na tuhé fázi z matrice lidské moči. Všechny naměřené výsledky byly porovnány s výsledky měření s již standardně používanou uhlíkovou pastovou elektrodou. Zlaté naprašované (metoda fyzikální parní depozice) nanostrukturované filmové elektrody s povrchem modifikovaným různými funkčními skupinami a substráty a zlaté nanostrukturované filmové elektrody naprášené na upraveném PTFE byly vybrány pro testování a elektrochemickou...
Studium elektrochemického chování kyseliny tauroursodeoxycholové na elektrodách na bázi rtuti
Pišnová, Kateřina ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce je věnována studiu elektrochemického chování kyseliny tauroursodeoxycholové (TUDCA) na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgámové elektrodě (m-AgSAE), leštěné stříbrné tuhé amalgámové elektrodě (p-AgSAE) a visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Předkládaná práce je součástí širšího výzkumného projektu věnovaného syntéze a charakterizaci supramolekul na bázi přírodních steroidních sloučenin a jejich konjugátů. Na m-AgSAE v Brittonově - Robinsonově pufru o pH 6,0 - 13,0 a v 0,04 mol∙l-1 borátovém pufru o pH 9,1 kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA) poskytuje jeden redukční pík okolo potenciálu −1200 mV. Děj odehrávající se na elektrodě je quasi reverzibilní; redukce je řízena difuzí, anodický děj je řízen adsorpcí. Kalibrační závislost se na HMDE metodou DC voltametrie v 0,04 mol∙l-1 borátovém pufru (pH 9,1) je lineární ve dvou koncentračních rozmezích, a to 1∙10-3 - 2∙10-4 mol∙l-1 a 1∙10-4 - 8∙10-6 mol∙l-1 TUDCA. Na amalgámových elektrodách nebyl pro žádnou z testovaných metod (DC voltametrie, diferenční pulsní voltametrie, cyklická voltametrie, "square wave" voltametrie) zaznamenám postupný nárůst píku s rostoucí koncentrací. Na HMDE se metodou CV podařilo naměřit v několika kratších koncentračních rozmezích lineární závislost výšky katodického IK i anodického...
Distribuce rtuti v půdách v okolí současných i historických zdrojů emisí rtuti
Petlachová, Zuzana ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Tejnecký, Václav (oponent)
Tato diplomová práce poskytuje přehled distribuce rtuti v okolí historických i současných zdrojů znečištění. Byly vybrány lokality v okolí Českého krasu, které jsou charakteristické emisními zdroji. Jednalo se o železárny, vápenky a cementárny. Vybranými lokalitami byl Králův Dvůr, Radotín a Hrádek u Rokycan. Z těchto lokalit byly odebrány půdní vzorky z organických a minerálních horizontů, které byly podrobeny analýzám. Průměrná koncentrace Hg v organických horizontech byla 288 µg.kg-1 rtuti. Horizonty A obsahovaly průměrně 241 µg.kg-1, antropogenní horizonty M 287 µg.kg-1 a nejméně rtuti bylo obsaženo v horizontech B (56 µg.kg-1). Byly zkoumány vztahy mezi rtutí a půdními komponentami. Byl potvrzen silný vztah rtuti k půdní organické hmotě, ale i vztah k síře. Analyzované vzorky potvrdily původ rtuti z atmosférické depozice, nikoliv uvolňováním z geologického podloží. Naměřená vysoká koncentrace oxalátem extrahovatelného hliníku, železa a manganu byla důsledkem uvolnění z podloží. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vazba rtuti na půdní komponenty
Janko, Jiří ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Chrastný, Vladislav (oponent)
V předložené diplomové práci byl nastíněn a ověřen nový přístup ke studiu speciace rtuti v pevných vzorcích odlišný od běžně používaných sekvenčních extrakcí. Speciace rtuti ve vzorku vyjádřena pomocí konstanty stability K, se kterou je rtuť vázána ve vzorku. Konstanta stability K jako termodynamický parametr byla stanovena na detailně charakterizovaném vzorku (chemická analýza, XRD určení přítomných fází, speciační analýza rtuti pomocí thermodesorpčních technik) půdy odebrané na Příbramsku. Stanovení K bylo provedeno prostřednictvím extrakcí vzorku bromidem, jodidem a thiokyanatanem draselným, resp. amonným v širokém koncentračním rozsahu. Podařilo se prokázat, že rtuť je ve vzorku vázána s pK  36 v jedné specii, byl diskutován vliv extrakčního činidla a vedení experimentu na stanovení. Thermodesorpční analýza potvrdila, že v daném vzorku je rtuť přítomna ve vazbě na jílových nosičích. Na rozdíl od výstupů dosud používaných sekvenčních extrakcí, popisujících speciaci pomocí operačně definovaných frakcí rtuti, byla získána konstanta stability K jako termodynamický parametr, vhodný pro další matematické zpracování. Dále byl identifikován thiokyanatanový aniont jako vhodná částice pro extrakční studium speciace rtuti v pevných vzorcích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Navrátil, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.