Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testing of new electrode arrangements for monitoring of electrochemically oxidisable biologically active organic compounds
Libánský, Milan ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent) ; Šelešovská, Renáta (oponent)
Předložená disertační práce je zaměřena na elektrochemickou charakterizaci a testování nově vyvinutých pracovních elektrod a jejich uspořádání. Tyto elektrody byly vyrobené z čistého atomárního zlata nebo z mikročástic grafitického uhlíku a jsou vhodné pro velkoplošné monitorování různých organických látek; dalším, ale neméně důležitým cílem práce je vývoj nových citlivých voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických látek. Měřící systém cel s integrovanými uhlíkovými kompozitními elektrodami byl vybrán pro vývoj voltametrické metody vhodné ke stanovení homovanilové kyseliny, vanilylmandlové kyseliny a indoxylsulfátu. Tyto biomarkery různých onemocnění lidského těla byly vybrány z důvodu neustálého nárůstu zájmu lékařských laboratoří o jejich stanovování. Navíc, před samotným stanovením indoxylsulfátu byla provedena jeho extrakce na tuhé fázi z matrice lidské moči. Všechny naměřené výsledky byly porovnány s výsledky měření s již standardně používanou uhlíkovou pastovou elektrodou. Zlaté naprašované (metoda fyzikální parní depozice) nanostrukturované filmové elektrody s povrchem modifikovaným různými funkčními skupinami a substráty a zlaté nanostrukturované filmové elektrody naprášené na upraveném PTFE byly vybrány pro testování a elektrochemickou...
Studium elektrochemického chování kyseliny tauroursodeoxycholové na elektrodách na bázi rtuti
Pišnová, Kateřina ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce je věnována studiu elektrochemického chování kyseliny tauroursodeoxycholové (TUDCA) na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgámové elektrodě (m-AgSAE), leštěné stříbrné tuhé amalgámové elektrodě (p-AgSAE) a visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Předkládaná práce je součástí širšího výzkumného projektu věnovaného syntéze a charakterizaci supramolekul na bázi přírodních steroidních sloučenin a jejich konjugátů. Na m-AgSAE v Brittonově - Robinsonově pufru o pH 6,0 - 13,0 a v 0,04 mol∙l-1 borátovém pufru o pH 9,1 kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA) poskytuje jeden redukční pík okolo potenciálu −1200 mV. Děj odehrávající se na elektrodě je quasi reverzibilní; redukce je řízena difuzí, anodický děj je řízen adsorpcí. Kalibrační závislost se na HMDE metodou DC voltametrie v 0,04 mol∙l-1 borátovém pufru (pH 9,1) je lineární ve dvou koncentračních rozmezích, a to 1∙10-3 - 2∙10-4 mol∙l-1 a 1∙10-4 - 8∙10-6 mol∙l-1 TUDCA. Na amalgámových elektrodách nebyl pro žádnou z testovaných metod (DC voltametrie, diferenční pulsní voltametrie, cyklická voltametrie, "square wave" voltametrie) zaznamenám postupný nárůst píku s rostoucí koncentrací. Na HMDE se metodou CV podařilo naměřit v několika kratších koncentračních rozmezích lineární závislost výšky katodického IK i anodického...
Distribuce rtuti v půdách v okolí současných i historických zdrojů emisí rtuti
Petlachová, Zuzana ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Tejnecký, Václav (oponent)
Tato diplomová práce poskytuje přehled distribuce rtuti v okolí historických i současných zdrojů znečištění. Byly vybrány lokality v okolí Českého krasu, které jsou charakteristické emisními zdroji. Jednalo se o železárny, vápenky a cementárny. Vybranými lokalitami byl Králův Dvůr, Radotín a Hrádek u Rokycan. Z těchto lokalit byly odebrány půdní vzorky z organických a minerálních horizontů, které byly podrobeny analýzám. Průměrná koncentrace Hg v organických horizontech byla 288 µg.kg-1 rtuti. Horizonty A obsahovaly průměrně 241 µg.kg-1, antropogenní horizonty M 287 µg.kg-1 a nejméně rtuti bylo obsaženo v horizontech B (56 µg.kg-1). Byly zkoumány vztahy mezi rtutí a půdními komponentami. Byl potvrzen silný vztah rtuti k půdní organické hmotě, ale i vztah k síře. Analyzované vzorky potvrdily původ rtuti z atmosférické depozice, nikoliv uvolňováním z geologického podloží. Naměřená vysoká koncentrace oxalátem extrahovatelného hliníku, železa a manganu byla důsledkem uvolnění z podloží. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vazba rtuti na půdní komponenty
Janko, Jiří ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Chrastný, Vladislav (oponent)
V předložené diplomové práci byl nastíněn a ověřen nový přístup ke studiu speciace rtuti v pevných vzorcích odlišný od běžně používaných sekvenčních extrakcí. Speciace rtuti ve vzorku vyjádřena pomocí konstanty stability K, se kterou je rtuť vázána ve vzorku. Konstanta stability K jako termodynamický parametr byla stanovena na detailně charakterizovaném vzorku (chemická analýza, XRD určení přítomných fází, speciační analýza rtuti pomocí thermodesorpčních technik) půdy odebrané na Příbramsku. Stanovení K bylo provedeno prostřednictvím extrakcí vzorku bromidem, jodidem a thiokyanatanem draselným, resp. amonným v širokém koncentračním rozsahu. Podařilo se prokázat, že rtuť je ve vzorku vázána s pK  36 v jedné specii, byl diskutován vliv extrakčního činidla a vedení experimentu na stanovení. Thermodesorpční analýza potvrdila, že v daném vzorku je rtuť přítomna ve vazbě na jílových nosičích. Na rozdíl od výstupů dosud používaných sekvenčních extrakcí, popisujících speciaci pomocí operačně definovaných frakcí rtuti, byla získána konstanta stability K jako termodynamický parametr, vhodný pro další matematické zpracování. Dále byl identifikován thiokyanatanový aniont jako vhodná částice pro extrakční studium speciace rtuti v pevných vzorcích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití elektrodových materiálů na bázi rtuti ke studiu elektrochemické redukce vybraných žlučových kyselin
Hulová, Dagmar ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Bylo studováno elektrochemické chování žlučových kyselin (kyseliny cholové, glykocholové, deoxycholové, ursodeoxycholové a lithocholové) na rtuťovým meniskem modifikované tuhé stříbrné amalgámové elektrodě (m-AgSAE) metodou diferenční pulzní voltametrie. Žlučové kyseliny poskytují v roztoku Brittonova - Robinsonova pufru a methanolu (9:1) v rozmezí pH 3,0 až 12,0 katodický signál v oblasti vysoce záporných potenciálů: kyselina cholová, deoxycholová, ursodeoxycholová a lithocholová okolo −1400 mV a kyselina glykocholová, která je jediná konjugátem s glycinem, okolo −1500 mV. Kyseliny cholová, glykocholová, deoxycholová a ursodeoxycholová poskytují nejvyšší píky do pH 5,0, tedy přibližně do hodnoty jejich pKa. Kyselina lithocholová poskytuje píky od pH 7,0. Cyklickou voltametrií bylo dokázáno, že elektrochemické chování je ovlivněno adsorpcí žlučových kyselin na elektrodu; předpokládaná reakce na pracovní elektrodě - redukce protonu karboxylové skupiny, je řízena difúzí a děj je quasireversibilní. Využití elektrochemické redukce žlučových kyselin pro jejich voltametrické stanovení se nejeví jako příliš vhodné. Pro kyselinu glykocholovou bylo dokázáno, že přítomnost methanolu zhoršuje výsledky měření. V přítomnosti tetrahydrofuranu je na m-AgSAE pro metodu diferenční pulzní voltametrie mez detekce...
Rtuť v dnových sedimentech z důlní a hutní oblasti: porovnání vzorkovacích kampaní po 10 letech
Sýkorová, Kateřina ; Ettler, Vojtěch (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce porovnává koncentrace rtuti v 64 vzorcích dnových sedimentů z oblasti Březohorského rudního revíru (Příbram, Česká republika), kde v minulosti probíhala těžba a hutní zpracování rud pro získání stříbra a olova. Vzorky byly odebrány ve třech kampaních v květnu 2003, září 2012 a v říjnu 2013 s cílem zhodnotit vliv povodní v srpnu 2002 a červnu 2013 na vývoj historické kontaminace dnových sedimentů rtutí. Ve všech třech odběrných letech můžeme u odebraných vzorků pozorovat vývoj koncentrací od oblasti nezasažené hornickou činností, kde jsou koncentrace rtuti zvýšeny pouze vlivem složení podloží a dosahují zde přibližně 0,2 mg Hg/kg a dále po toku drénujícím tuto hornickou oblast zvyšující se koncentrace dosahující až 3,2 mg Hg/kg. Zdrojem kontaminace jsou především úpravny rud zdejších dolů a přilehlá odkaliště, nacházející se v okolí toku. Několik havárií odkališť a časté povodně způsobily rozplavení kalů a usazení jemnozrnných sedimentů jak na dně toku, tak na jeho březích i v oblasti jeho nivy. V současnosti je hlavním antropogenním zdrojem kontaminace ve studované oblasti zejména huť zpracovávající olověný odpad, především použité akumulátory do automobilů, avšak její vliv na koncentrace rtuti v dnových sedimentech je nevýznamný. Možný je ale její vliv na obsah dalších...
Elektrochemické studium analytického využití samouspořádaných monovrstev kalix[4]arenu na povrchu polykrystalické zlaté elektrody
Hrdlička, Vojtěch ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickým studiem analytického využití samouspořádaných monovrstev thiolovaného kalix[4]arenu (C[4]A) a/nebo undekanthiolu (C11SH) na povrchu polykrystalické zlaté elektrody. Pro tyto účely byly testovány modelové látky hydrochinon, nitrobenzen, 2-nitrofenol a 4-nitrofenol. Skutečná plocha elektrody byla učena pomocí dvou metod: z náboje píku odpovídajícího desorpci α-oxidů (5,72±0,48 mm2 ) a pomocí Randlesovy-Ševčíkovy rovnice (6,14±0,59 mm2 ). Příprava elektrody leštěním, máčením v peroxosírové směsi a cyklickou voltametrií zajistila dobře reprodukovatelný povrch. Byla testována stabilita vrstev v oblasti negativních potenciálů. Vrstva C11SH je velmi stabilní, desorpční pík byl zaznamenán pouze v alkalickém prostředí (při −1,3 V vs. 3M Ag/AgCl). Poloha desorpčního píku C[4]A je více závislá na pH; v bazickém prostředí se nachází při −1,08 V při pH 13. Vlastnosti elektrody pokryté různými modifikátory byly studovány na modelové látce hydrochinonu. Z naměřených dat se předpokládá, že elektrochemický děj neprobíhá uvnitř kavity kalixarenu. Molekuly o velikosti hydrochinonu nemohou projít kavitou k elektrodě. Vrstva C11SH a C4A+C11SH izoluje elektrodu, a proto na takto modifikované elektrodě nebyl zaznamenán signál nitrolátek ani hydrochinonu, tj. látek, které...
Příspěvek k využití nových typů uhlíkových pastových a vláknových elektrod pro voltametrické a amperometrické stanovení 5-amino-6-nitrochinolinu a resveratrolu
Němcová, Lenka ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Vytřas, Karel (oponent) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
6 ABSTRAKT (CZ) V rámci této disertační práce byly studovány elektrochemické vlastnosti nových typů uhlíkových pastových elektrod (CPE) a uhlíkových vláknových tyčinkových elektrod (CFRE), které byly současně využity pro vývoj vysoce citlivých a selektivních voltametrických a amperometrických metod pro stanovení 5-amino-6-nitrochinolinu a trans- a cis- izomerů resveratrolu. Uhlíkové pastové elektrody byly porovnány z hlediska velikosti mikrokuliček skelného uhlíku obsažených v pastě (průměry 0,4 - 12 µm, 10 - 20 µm, 20 - 50 µm) ve srovnání s uhlíkovou pastovou elektrodou z práškového grafitu a elektrodou ze skelného uhlíku. Elektrochemické vlastnosti byly zkoumány s použitím hexakyanoželeznatanu draselného ve vodném prostředí a 5-amino-6-nitrochinolinu (5A6NQ) v prostředí methanol-voda. Dále byla uhlíková pastová elektroda využita v amperometrickém detektoru typu wall- jet zapojeném sériově za spektrometrický detektor k vývoji nové HPLC metody s elektrochemickou detekcí a spektrofotometrickou detekcí pro stanovení trans-resveratrolu a cis-resveratrolu ve vzorcích nažek, slupek a listů pohanky tatarské a obecné. Metoda byla optimalizována a využita pro zjištění skutečného obsahu resveratrolu ve vzorcích šesti variet pohanky obecné a dvou variet pohanky tatarské. Elektrochemické vlastnosti uhlíkových...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Navrátil, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.