Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hliněný podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu
Novotný, Martin ; Všianský, Dalibor
Předkládaný památkový postup podává pracovní návod na výrobu a aplikaci hliněného podhozu a jádrové omítky u nabíjeného monolitického hliněného zdiva. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Obě po sobě navazující omítkové vrstvy jsou materiálově shodné, rozdíl je pouze v poměru příměsí k výchozí surovině. V praxi při provádění kopií objektů budovaných nabíjenou technikou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Podhoz (lidově špric) je spojovacím můstkem mezi zdivem a vlastní omítkou. Hrubou hliněnou omítkou se srovnají případné nerovnosti zdiva vzniklé během jeho stavby a vytvoří se podklad pro jemnou finální omítku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor
Sechovcová, Veronika ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Novotný, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor v letech 2011 až 2015 za pomoci metod finanční analýzy a mezipodni-kového srovnání a případné doporučení vedoucí ke zlepšení jeho finanční situace. Práce je klasicky rozdělena na dvě základní části, teoreticko-metodologickou a prak-tickou. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu finanční analýzy a popsány základní metody hodnocení finanční situace. V závěru této části práce jsou uvedeny metody mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoreticko-metodologická východiska aplikována na praktickém příkladu, a to na ob-chodním družstvu Jednota Tábor. Pro lepší vypovídací schopnost jsou výsledky srovnány s výsledky spotřebního družstva Jednota Jindřichův Hradec a s výsledky odvětví. V závěru práce je shrnutí výsledků, vyhodnocení finančního zdraví a návrh doporučení k možnému zlepšení.
Vliv letecké dopravy na regionální rozvoj
NOVOTNÝ, Martin
Diplomová práce se věnuje problematice letecké dopravy a jejího vlivu na regionální rozvoj. První část práce je věnována teoretickému studiu letecké dopravy, její historii, vlivů zejména na ekonomiku a životní prostředí. Další část teoretického studia zkoumá regionální rozvoj jako takový, teoretické základy rozvoje regionů, jakými způsoby je regionální rozvoj měřen a jaké jsou nástroje jeho ovlivňování. Praktická část se zaměřuje na seznámení s významem letecké dopravy pro vybraný region, dále se zabývá letišti obdobného významu, aby bylo si udělat představu o dopadech letecké dopravy v jiných regionech. V další části je analyzován program rozvoje vybraného regionu a jsou vybrány jeho nejdůležitější body, které jsou následně analyzovány v poslední části. Poslední část se snaží přímo odpovídat na cíle diplomové práce, kterými jsou zejména zhodnocení vlivu letecké dopravy na regionální rozvoj ve vybraném regionu a následná kvantifikace těchto vlivů.
Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách
NOVOTNÝ, Martin
Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou vyrobenou z dospělců cvrčka domácího (Acheta domestica) a larev potemníka peruánského (Zophobas morio). Proběhly celkem dva 12 týdnů dlouhé experimenty, první v Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity ve Vodňanech a druhý v komerčním provozu firmy Anapartners s.r.o. v Praze Horních Počernicích. Hodnoceny byly produkční ukazatele chovu a také proběhla analýza obsahu tuků a mastných kyselin ve svalovině ryb, jako důležitého ukazatele její nutriční hodnoty. Ryby krmené experimentálním krmivem vykázaly po skončení obou experimentů nižší délkový a hmotnostní přírůstek a horší konverzi krmiva oproti rybám krmeným kontrolní dietou. Během experimentu a po jeho skončení nebyl pozorován vliv krmiva na přežití ryb. Dále nebyly pozorovány změny v obsahu tuků ve svalovině ryb, nicméně byly pozorovány změny v obsahu jednotlivých mastných kyselin. U ryb krmených experimentálním krmivem se mimo jiné zvýšil obsah kyseliny linolové (C18:2n-6) a také celkový obsah n-6 mastných kyselin, naopak obsah n-3 mastných kyselin ve svalovině klesl více nežli u ryb krmených krmivem kontrolním. To ovlivnilo i výsledné hodnoty poměru obsahu n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám, kdy se tento poměr výrazněji zvýšil u experimentální skupiny ryb. Změny v obsahu mastných kyselin ve svalovině byly malé a neovlivnily tak její nutriční hodnotu z pohledu lidské konzumace. Při dalších experimentech zabývajících se tímto tématem je nutno zaměřit se na otestování jiných druhů hmyzu či upravit množství substituované rybí moučky.
Přestupkové řízení v právní teorii a praxi
Novotný, Martin ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou přestupkového řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje instituty, které k přestupkovému řízení neodmyslitelně patří. Členěna je od právních předpisů, hmotně právní úpravy přestupků a zásad řízení o přestupcích, přes postupy před zahájením řízení a řízení samotné, až po řádné a mimořádné opravné prostředky a druhy přestupků podle zákona o přestupcích. Praktická část obsahuje data o přestupcích z Přestupkové komise v Náchodě za období od roku 2011 do roku 2015, jejich přehled v jednotlivých letech, meziroční zmapování a vyhodnocení, kterých přestupků bylo nejvíce pácháno. Na základě zjištěných dat je posouzeno, zda tyto informace odpovídají obecně vnímané domněnce o horších vztazích mezi lidmi ve společnosti.
Účetní a daňové hledisko při pořízení aktiva prostřednictvím leasingu či úvěru
Novotný, Martin ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Bakalářská práce představuje téma financování majetku podniku, kdy pojednává o možnostech financování prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru. Práce je členěna do dvou částí, literární rešerše a diskuze. Literární rešerše se zabývá charakterizováním možností financování, především finančním leasingem, úvěrem a z části i operativním leasingem, jež se v dnešní době stále využívá. Hlavními pohledy v práci se týkají řešení způsobu financování z účetního a daňového pohledu. V práci jsou popsány postupy účtování a zároveň možnosti ovlivnění daní dle zákona o dani z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční. Diskuze obsahuje charakteristiku fiktivní účetní jednotky, ukázky návrhových kalkulací financování prostřednictvím finančního leasingu a úvěru, jejich účtování na počátku, v průběhu a při ukončení smlouvy. Zároveň je zpracováno praktické řešení ovlivnění daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. V závěru je proveden souhrn dané problematiky a vyhodnocení obou pozorovaných možností.
Problematika systému odměňování zaměstnanců společnosti ČAD Blansko a. s.
Kolářová, Kamila ; Novotný, Martin (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku. Předmětem práce je analýza součastného systému odměňování a pracovní motivace zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. První část je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmů jako řízení lidských zdrojů, odměňování, mzda a motivace, ze kterých v dalších částech vycházím. Ve druhé části charakterizuji systém odměňování a motivaci zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. V závěru je navržena možnost zlepšení současného systému odměňování a pracovní motivace.
Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem
Novotný, Martin ; Houfek, Martin (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, kvůli zjištění funkčnosti a vlastností modelu.
Ruční výroba nepálených cihel
Novotný, Martin ; Všianský, Dalibor
Předkládaná metodika podává pracovní návod na nejjednodušší způsob výroby nepálených cihel pomocí formy bez dna, které se tvoří na zemi a po sejmutí formy ponechávají schnout na místě, kde byly vyrobeny. Cílem je vytvořit srozumitelný pracovní návod, pomocí něhož bude možné vyrobit kvalitní stavební prvky určené zejména pro tvorbu replik památkových objektů v muzeích v přírodě. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
29 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.