Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legitimita umělých potratů dnes
Palkosková, Mirka ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
(česky): Práce se zabývá problematikou umělých potratů. Zaměřuje se na obvyklý způsob obhajoby potratů v České republice a podrobuje jej kritickému zkoumání. Vychází ze současné podoby filozofické diskuze o umělých potratech, na jejímž pozadí zkoumá argumenty, kterými se potraty běžně obhajují. Následně je podrobena kritice argumentace na základě tělesné integrity ženy a argumentace vedená z feministických pozic. Práce ukazuje, že tyto způsoby obhajoby se vyhýbají jádru problému a zastírají podstatné otázky, jako jsou postavení plodu, práva otců, povaha rozhodování o potratech a dopad současného způsobu prezentace potratů na ženy. Jako centrální je naopak představena protiváha základních sexuálních potřeb a odpovědnosti za počatý život. K teoretické otázce postavení počatého dítěte je zaujato skeptické stanovisko. Následná argumentace dochází k závěru, že z tohoto skepticizmu plyne i nemožnost nezpochybnitelného řešení přípustnosti potratů. To vede k hledání fundamentů současného diskurzu, který je představuje jako přípustné. Na pozadí uvedených filozofických problémů se současná obhajoba potratů ukazuje jako bytostně amorální a zavádějící, a to bez ohledu na otázku faktické přípustnosti potratů.
Heideggerovo pojetí zkušenosti
Ševčík, Jan ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Heideggerovo pojetí zkušenosti Abstrakt Práce si klade za cíl prozkoumat jeden z centrálních pojmů Heideggerovy pozdní filosofie. Zkušenost zde oproti pojetí v raném období jeho myšlení nabývá nové podoby vztahu ke světu a ke skrytosti a vykazuje několik základních rysů, které bude práce sledovat. Těmito rysy zkušenosti jsou: Celistvost, bezprostřednost, pasivita a proměna toho, kdo zakouší. Správné pochopení Heideggerova pojetí zkušenosti by mělo poskytnout významné vodítko k pochopení jeho pozdní filosofie a způsobu myšlení, který v ní propaguje. Má však i širší důsledky pro myšlení dnešní doby a pro uchopení nejen význačných zkušeností, například zkušenosti náboženské.
Pojetí viny u Karla Jasperse
Rut, Filip ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Abstrakt v češtině Filip Rut - Pojetí viny u Karla Jasperse Abstrakt Původ, význam a rozlišení různých podob viny je tématem jedné z nejčtenějších knih Karla Jasperse - poválečné Otázky viny. Koncepci viny ale najdeme už v jeho dřívějších dílech, zejména v druhém svazku jeho Filosofie, kde ji řadí mezi takzvané mezní situace. Oběma pojetím je společné chápání určitého typu viny jako strukturního momentu lidské existence, který je s ní neoddělitelně spjat. Vztah mezi těmito dvěma koncepcemi viny však není zřejmý a Jaspers sám jej nikde nevysvětluje. Pokus o projasnění právě tohoto vztahu je hlavním cílem práce. Za účelem tohoto projasnění ovšem bude třeba Jaspersovu koncepci viny vyložit v širším kontextu jeho filosofie existence. Klíčová slova Karl Jaspers, vina, mezní situace, existence, politická vina, morální vina, metafyzická vina, kolektivní vina
Specifika práce s nadanými žáky v sekundárním vzdělávání
Němec, Václav ; Krpálek, Pavel (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se týká problematiky vzdělávání nadaných na středních školách, a to jak inkluzivně začleněných do běžných tříd, tak segregovaných do zvláštních skupin. Práce je zaměřena především na vzdělávání v ekonomických předmětech na obchodních akademiích, ekonomických lyceích a dalších středních školách s hodinovou dotací předmětu ekonomie. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část je věnována rozboru odborné literatury zabývající se tématikou vzdělávání nadaných. Obsahem druhé empirické části je analýza současné úrovně vzdělávání nadaných na daných školách i obecně. Dále rozbor a analýza legislativních dokumentů a organizací zaměřených na nadané. Ústředním prvkem druhé části práce jsou závěry kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V poslední části navrhuji vhodné aktivity a organizační změny pro talentované studenty se zájmem v ekonomii.
Kierkegaardova teorie osobnosti
Sklenář, Václav ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Ritter, Martin (oponent)
(česky): Práce se zabývá Kierkegaardovým popisem existenciálních možností člověka, jehož rámcem je teorie tří existenciálních stadií - estetického, etického a náboženského. Cílem práce je ukázat, jakým způsobem je každé z těchto stadií konstituováno, jaký existenciální postoj vůči vnějšímu světu a vůči sobě samému člověk v každém stadiu zaujímá a jakým způsobem je možné dosáhnout pohybu mezi jednotlivými stadii. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím výkladu knih Kierkegaardova prvního autorství, tedy spisů vydaných mezi roky 1843-1846, dvoudílným Kierkegaardovým "debutem" Buď - anebo počínaje a Závěrečným nevědeckým dodatkem k filosofickým drobkům konče, ve kterých je teorie existenciálních stadií hlavním východiskem autorových existenciálních analýz. Výklad přihlíží k možnostem různých existenciálních pozic v jednotlivých stadiích, u nichž tak jsou ukázány nejen jejich základní konstitutivní podmínky, ale také jejich vlastní vnitřní variabilita, umožňující určitý existenciální pohyb i v rámci jednotlivých stadií. Práce by tak měla předložit Kierkegaardův pohled na celek existenciálních možností člověka, od nejnižší úrovně v rámci estetické existenciální sféry až po nejvyšší způsob existence, který Kierkegaard spatřuje v křesťanské víře, která je pro něj nejvyšším typem náboženského života.
Dynamis a energeia: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky
Rabas, Martin ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Špinka, Štěpán (oponent)
v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své energeia. V druhé polovině pojednává Aristotelés o dynamis jakožto způsobu bytí jsoucna. V tomto ohledu je jsoucno dynamei něčím jiným, než čím je energeiai, což znamená, že v tom ohledu, jímž dosud bylo na způsob dynamei, přechází do způsobu bytí energeiai. Úkolem předkládané práce je podat výklad pojmů dynamis a energeia, nakolik jsou obsaženy v 1., 2. a částečně v 6. kapitole knihy Théta. První otázka interpretace obou uvedených pojetí zní, jakým způsobem pojetí dynamis a energeia z obou částí knihy patří k sobě. Problém se klade následovně: Závisí na sobě dynamis ve smyslu počátku změny a dynamis jakožto způsob bytí? Souvisí spolu energeia ve smyslu změny a bytí energeiai? Nejde spíše o dva relativně nezávislé filosofické koncepty, z nichž jeden nahlíží jsoucno z fyzikálního hlediska, zatímco druhý z metafyzického? Na základě interpretace Aristotelových vyjádření usiluje předkládaná práce ukázat, že Aristotelův výklad je uveden analýzou dynamis jako počátku změny právě proto, aby předvedl souvislost obou pojmů dynamis: V rámci výkladu dynamis ve smyslu počátku změny...
Možnost a skutečnost jsoucna: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky
Rabas, Martin ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Špinka, Štěpán (oponent)
v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své energeia. V druhé polovině pojednává Aristotelés o dynamis jakožto způsobu bytí jsoucna. V tomto ohledu je jsoucno dynamei něčím jiným, než čím je energeiai, což znamená, že v tom ohledu, jímž dosud bylo na způsob dynamei, přechází do způsobu bytí energeiai. Úkolem předkládané práce je podat výklad pojmů dynamis a energeia, nakolik jsou obsaženy v 1., 2., 6. a částečně v 7. kapitole knihy Théta. První otázka interpretace obou uvedených pojetí zní, jakým způsobem pojetí dynamis a energeia z obou částí knihy patří k sobě. Problém se klade následovně: Závisí na sobě dynamis ve smyslu počátku změny a dynamis jakožto způsob bytí? Souvisí spolu energeia ve smyslu změny a bytí energeiai? Nejde spíše o dva relativně nezávislé filosofické koncepty, z nichž jeden nahlíží jsoucno z fyzikálního hlediska, zatímco druhý z metafyzického? Na základě interpretace Aristotelových vyjádření usiluje předkládaná práce ukázat, že Aristotelův výklad je uveden analýzou dynamis jako počátku změny právě proto, aby předvedl souvislost obou pojmů dynamis: V rámci výkladu dynamis ve smyslu počátku změny...
Filosofická víra u Karla Jasperse
Dostál, Václav ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Matějčková, Tereza (oponent)
Karl Jaspers je myslitelem, který se ve své filosofii pokouší formulovat nenáboženský pojem víry. Práce si klade za cíl objasnit tuto Jaspersovu "filosofickou víru" jako pokusu o odpověď na otázku, "z čeho a k čemu máme žít". Jaspers svou filosofickou víru charakterizuje jako "víru myslícího člo- věka", která má představovat vůbec základ filosofování jako takového. Filosofická víra (a spolu s ní také filosofie) se na jedné straně liší od vědění a vědy, protože ji nelze redukovat na pouhý obsah, na druhé straně od náboženství a náboženské víry, a to zejména tím, že odmítá zjevení v tradič- ním křesťanském smyslu. Celkově se filosofická víra projevuje ve způsobu života, který usiluje o ma- ximální komunikaci a co největší porozumění všech lidí. Klíčová slova Karl Jaspers, filosofická víra, transcendence, existence, náboženství, zjevení, komunikace
Pojetí látky u Plótína
Zajíček, Samuel ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Předložená diplomová práce se snaží o předložení konsistentního pojetí látky v Plótínově filosofii. Ve své první části proto obsahuje představení jeho vlastních myšlenek o látce pomocí interpretace tří klíčových pojednání zabývajících se tímto tématem (Enneady II, 4 (12) "O dvojí látce", Enneady III, 6 (26) "O netečnosti netělesných věcí" a Enneady I, 8 (51) "O tom, co a odkud jsou zla"), druhá část je pak věnovaná představení a kritice hlavních moderních interpretací plótínovské látky. Ve třetí části je pak vybudováno pojetí vlastní, spočívající v rozdělení Plótínovy hypostaze duše na hypostaze dvě a identifikující látku s prohodickým aspektem ontologicky nižší z nich. Pro tyto nestandardní interpretační volby jsou představeny argumenty; následně je vybudované pojetí ukázáno jako konsistentní jak v sobě, tak s celkem Plótínovy metafyziky, a je vykázána jeho schopnost rekonstruovat funkce, které Plótínos látce přisuzuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 NĚMEC, Václav
2 Němec, Vladimír
2 Němec, Vlastimil
5 Němec, Vojtěch
10 Němec, Václav
1 Němec, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.