Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Boží atributy u Maimonida
Raboch, Filip ; Válová, Dita (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Tato práce se zaměřuje primárně na dvě témata: analýzu Maimonidova důkazu Boží existence, jedinosti a netělesnosti a otázku, jaké atributy lze Bohu přisoudit. S tím souvisí také otázka, co je obsahem esence Boha a do jaké míry je Boží esence poznatelná. Výchozím problémem jsou tvrzení v Písmu, ze kterých čtenář může nabýt dojmu, že Bůh je podobný člověku a že má tělo. Takové přesvědčení má nebezpečné důsledky pro celý judaismus, a proto je třeba tyto pasáže srozumitelně vyložit a tyto možné omyly a pochybnosti odstranit. Maimonidovým záměrem je podpořit víru filosofií a odstranit veškeré pochybnosti plynoucí z nesprávné intepretace Písma. Svým výkladem však odkrývá další hrozbu pro judaismus, a sice dvojí koncepci Boha. Otázkou je, zda jsou tyto rozdílné představy Boha slučitelné či zda jsou naprosto rozdílné. Argumentace vede přes důkaz Boží existence, přes sémantický výklad atributů, negativní theologii k vyložení konkrétních problematických pasáží Písma.
Pojem lidského světa v myšlení Hannah Arendtové
Kettner, Marek ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Práce se zabývá koncepcí lidského světa v myšlení Hannah Arendtové. Východiskem zde bude rozdíl mezi existencí člověka v přírodě a ve světě. Druhou z nich lze chápat jako svým způsobem umělou, jelikož člověk sám je pro autorku tvůrcem světa. Z toho vyplývá i rozdíl v možnostech, které může člověk naplňovat během světské existence a těch, které jsou mu dány jakožto bytosti přírodní. Cílem práce bude sledovat zakládání vztahu člověka ke světu v době antické a jeho postupné proměňování v průběhu dějin. Pokusíme se ozřejmit, proč se autorka ve velké míře obrací k antice jakožto základu pro své úvahy a stejně tak prozkoumáme otázku, jakou toto obracení se do minulosti může mít souvislost s fenoménem odcizení světu.
Legitimita umělých potratů dnes
Palkosková, Mirka ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
(česky): Práce se zabývá problematikou umělých potratů. Zaměřuje se na obvyklý způsob obhajoby potratů v České republice a podrobuje jej kritickému zkoumání. Vychází ze současné podoby filozofické diskuze o umělých potratech, na jejímž pozadí zkoumá argumenty, kterými se potraty běžně obhajují. Následně je podrobena kritice argumentace na základě tělesné integrity ženy a argumentace vedená z feministických pozic. Práce ukazuje, že tyto způsoby obhajoby se vyhýbají jádru problému a zastírají podstatné otázky, jako jsou postavení plodu, práva otců, povaha rozhodování o potratech a dopad současného způsobu prezentace potratů na ženy. Jako centrální je naopak představena protiváha základních sexuálních potřeb a odpovědnosti za počatý život. K teoretické otázce postavení počatého dítěte je zaujato skeptické stanovisko. Následná argumentace dochází k závěru, že z tohoto skepticizmu plyne i nemožnost nezpochybnitelného řešení přípustnosti potratů. To vede k hledání fundamentů současného diskurzu, který je představuje jako přípustné. Na pozadí uvedených filozofických problémů se současná obhajoba potratů ukazuje jako bytostně amorální a zavádějící, a to bez ohledu na otázku faktické přípustnosti potratů.
Heideggerovo pojetí zkušenosti
Ševčík, Jan ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Heideggerovo pojetí zkušenosti Abstrakt Práce si klade za cíl prozkoumat jeden z centrálních pojmů Heideggerovy pozdní filosofie. Zkušenost zde oproti pojetí v raném období jeho myšlení nabývá nové podoby vztahu ke světu a ke skrytosti a vykazuje několik základních rysů, které bude práce sledovat. Těmito rysy zkušenosti jsou: Celistvost, bezprostřednost, pasivita a proměna toho, kdo zakouší. Správné pochopení Heideggerova pojetí zkušenosti by mělo poskytnout významné vodítko k pochopení jeho pozdní filosofie a způsobu myšlení, který v ní propaguje. Má však i širší důsledky pro myšlení dnešní doby a pro uchopení nejen význačných zkušeností, například zkušenosti náboženské.
Pojetí viny u Karla Jasperse
Rut, Filip ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Abstrakt v češtině Filip Rut - Pojetí viny u Karla Jasperse Abstrakt Původ, význam a rozlišení různých podob viny je tématem jedné z nejčtenějších knih Karla Jasperse - poválečné Otázky viny. Koncepci viny ale najdeme už v jeho dřívějších dílech, zejména v druhém svazku jeho Filosofie, kde ji řadí mezi takzvané mezní situace. Oběma pojetím je společné chápání určitého typu viny jako strukturního momentu lidské existence, který je s ní neoddělitelně spjat. Vztah mezi těmito dvěma koncepcemi viny však není zřejmý a Jaspers sám jej nikde nevysvětluje. Pokus o projasnění právě tohoto vztahu je hlavním cílem práce. Za účelem tohoto projasnění ovšem bude třeba Jaspersovu koncepci viny vyložit v širším kontextu jeho filosofie existence. Klíčová slova Karl Jaspers, vina, mezní situace, existence, politická vina, morální vina, metafyzická vina, kolektivní vina
Specifika práce s nadanými žáky v sekundárním vzdělávání
Němec, Václav ; Krpálek, Pavel (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se týká problematiky vzdělávání nadaných na středních školách, a to jak inkluzivně začleněných do běžných tříd, tak segregovaných do zvláštních skupin. Práce je zaměřena především na vzdělávání v ekonomických předmětech na obchodních akademiích, ekonomických lyceích a dalších středních školách s hodinovou dotací předmětu ekonomie. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část je věnována rozboru odborné literatury zabývající se tématikou vzdělávání nadaných. Obsahem druhé empirické části je analýza současné úrovně vzdělávání nadaných na daných školách i obecně. Dále rozbor a analýza legislativních dokumentů a organizací zaměřených na nadané. Ústředním prvkem druhé části práce jsou závěry kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V poslední části navrhuji vhodné aktivity a organizační změny pro talentované studenty se zájmem v ekonomii.
Kierkegaardova teorie osobnosti
Sklenář, Václav ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Ritter, Martin (oponent)
(česky): Práce se zabývá Kierkegaardovým popisem existenciálních možností člověka, jehož rámcem je teorie tří existenciálních stadií - estetického, etického a náboženského. Cílem práce je ukázat, jakým způsobem je každé z těchto stadií konstituováno, jaký existenciální postoj vůči vnějšímu světu a vůči sobě samému člověk v každém stadiu zaujímá a jakým způsobem je možné dosáhnout pohybu mezi jednotlivými stadii. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím výkladu knih Kierkegaardova prvního autorství, tedy spisů vydaných mezi roky 1843-1846, dvoudílným Kierkegaardovým "debutem" Buď - anebo počínaje a Závěrečným nevědeckým dodatkem k filosofickým drobkům konče, ve kterých je teorie existenciálních stadií hlavním východiskem autorových existenciálních analýz. Výklad přihlíží k možnostem různých existenciálních pozic v jednotlivých stadiích, u nichž tak jsou ukázány nejen jejich základní konstitutivní podmínky, ale také jejich vlastní vnitřní variabilita, umožňující určitý existenciální pohyb i v rámci jednotlivých stadií. Práce by tak měla předložit Kierkegaardův pohled na celek existenciálních možností člověka, od nejnižší úrovně v rámci estetické existenciální sféry až po nejvyšší způsob existence, který Kierkegaard spatřuje v křesťanské víře, která je pro něj nejvyšším typem náboženského života.
Dynamis a energeia: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky
Rabas, Martin ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Špinka, Štěpán (oponent)
v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své energeia. V druhé polovině pojednává Aristotelés o dynamis jakožto způsobu bytí jsoucna. V tomto ohledu je jsoucno dynamei něčím jiným, než čím je energeiai, což znamená, že v tom ohledu, jímž dosud bylo na způsob dynamei, přechází do způsobu bytí energeiai. Úkolem předkládané práce je podat výklad pojmů dynamis a energeia, nakolik jsou obsaženy v 1., 2. a částečně v 6. kapitole knihy Théta. První otázka interpretace obou uvedených pojetí zní, jakým způsobem pojetí dynamis a energeia z obou částí knihy patří k sobě. Problém se klade následovně: Závisí na sobě dynamis ve smyslu počátku změny a dynamis jakožto způsob bytí? Souvisí spolu energeia ve smyslu změny a bytí energeiai? Nejde spíše o dva relativně nezávislé filosofické koncepty, z nichž jeden nahlíží jsoucno z fyzikálního hlediska, zatímco druhý z metafyzického? Na základě interpretace Aristotelových vyjádření usiluje předkládaná práce ukázat, že Aristotelův výklad je uveden analýzou dynamis jako počátku změny právě proto, aby předvedl souvislost obou pojmů dynamis: V rámci výkladu dynamis ve smyslu počátku změny...
Možnost a skutečnost jsoucna: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky
Rabas, Martin ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Špinka, Štěpán (oponent)
v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své energeia. V druhé polovině pojednává Aristotelés o dynamis jakožto způsobu bytí jsoucna. V tomto ohledu je jsoucno dynamei něčím jiným, než čím je energeiai, což znamená, že v tom ohledu, jímž dosud bylo na způsob dynamei, přechází do způsobu bytí energeiai. Úkolem předkládané práce je podat výklad pojmů dynamis a energeia, nakolik jsou obsaženy v 1., 2., 6. a částečně v 7. kapitole knihy Théta. První otázka interpretace obou uvedených pojetí zní, jakým způsobem pojetí dynamis a energeia z obou částí knihy patří k sobě. Problém se klade následovně: Závisí na sobě dynamis ve smyslu počátku změny a dynamis jakožto způsob bytí? Souvisí spolu energeia ve smyslu změny a bytí energeiai? Nejde spíše o dva relativně nezávislé filosofické koncepty, z nichž jeden nahlíží jsoucno z fyzikálního hlediska, zatímco druhý z metafyzického? Na základě interpretace Aristotelových vyjádření usiluje předkládaná práce ukázat, že Aristotelův výklad je uveden analýzou dynamis jako počátku změny právě proto, aby předvedl souvislost obou pojmů dynamis: V rámci výkladu dynamis ve smyslu počátku změny...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 NĚMEC, Václav
2 Němec, Vladimír
2 Němec, Vlastimil
5 Němec, Vojtěch
10 Němec, Václav
1 Němec, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.