Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilí a agresivita na zdravotnickém pracovišti se zaměřením na pracoviště akutní psychiatrické péče
Němec, Tomáš ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Haluzíková, Jana (oponent)
Záměrem bakalářské práce bylo přinést základní informace o agresivitě na vybraných pracovištích Psychiatrické nemocnice Bohnice. V rámci zpracování bakalářské práce byl zadán dotazník 194 respondentům vykonávajícím povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta, na odděleních akutní péče a následné péče psychiatrické, protitoxikomanské a gerontopsychiatrické. Šetření proběhlo v průběhu prosince 2016 a ledna 2017. Z hlavních výsledků vyplynulo, že respondenti z PN Bohnice se s agresivními pacienty setkávají s vysokou frekvencí, tj. denně nebo týdně v 60 % případů. Většina respondentů (92 %) se setkala s agresí slovní i fyzickou. Nejčetnějším druhem fyzické agrese je ničení věcí (52 %), napadení zdravotníka (40 %) a sebepoškozování (39 %). Nejčastějším agresorem je pacient (muž 50 %; žena 44 %), méně často návštěvy a rodina pacienta (3 %). U mužů je vyšší podíl fyzické agrese, než u žen o více jak 13 %. Podle zdravotníků je nejčastější příčinou agrese nemoc (67 %), dále strach a úzkost (32 %) a na třetím místě skončilo prostředí (27 %). Zdravotníci řeší konfliktní situace nejčastěji domluvou (97 %), v druhém pořadí ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky, tzn., že volají příslužbu (55 %) eventuálně lékaře (44 %). Z omezovacích prostředků se na odděleních nejčastěji používá medikace...
Consistency of empirical corrections of the classical nucleation theory for nucleation in steam with nucleation experiments and molecular simulations
Hrubý, Jan ; Duška, Michal ; Němec, Tomáš ; Kolovratník, M.
We compare experimental nucleation rates for water vapour in various carrier gases, nucleation rates deduced from empirical adjustments of the classical nucleation theory (CNT) earlier developed to reproduce pressure and optical data for condensing steam flows in converging-diverging nozzles and turbine stages, and ucleation rates obtained from molecular simulations. Results of original molecular dynamic simulations for TIP4P/2005 force field in the NVE conditions are provided. New experimental nucleation rate data sets are generated based on empirical CNT corrections by Valha and Nedbal (1980) and by Petr and Kolovratník (2011). Correction of the CNT for non-isothermal nucleation conditions is applied to experimental, simulated and the derived experimental data. The derived experimental\nnucleation rate data follow a similar temperature trend as the nucleation rate data for water vapour in carrier gases at lower temperatures. The ratio of observed nucleation rates to CNT predictions decreases more steeply with temperature than the empirical correction by Wölk et al. (2002). Ratios of nucleation rates computed from molecular simulations to CNT predictions do not show a significant temperature trend.
Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení
Němec, Tomáš ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení Diplomová práce se zabývá porovnáním systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení. Cílem práce je podrobně popsat oba systémy a zjistit, zda uplatňované principy modelového příkladu jmenování soudců na základě výběrového řízení jsou možné uplatnit v České republice. V první kapitole jsem si stanovil základní předpoklady soudce, které by každý soudce měl splňovat. Pomocí těchto předpokladů zároveň porovnávám oba systémy jmenování soudců. Ideální systém jmenování soudců by podle mého názoru měl být nastaven tak, aby na jeho základě byli jmenovaní soudci, kteří jsou nezávislý a nestranní, odpovědní, důvěryhodní, inteligentní a mají potřebné zkušenosti a morální předpoklady. V kapitole druhé se věnuji stávajícímu systému jmenování soudců v České republice, kde popisuji aktuální právní úpravu ustanovování soudců a dále se zabývám procesem, který předchází jmenování soudce prezidentem republiky. Na závěr druhé kapitoly shrnuji, jak se ve stávajícím systému výběru soudců zohledňují kritéria uvedená v první kapitole. Ve třetí kapitole představuji systém jmenování soudců na základě výběrového řízení. Systém výběrového řízení se v současné době prosazuje...
Termodynamická analýza procesů v palivových článcích s pevnými oxidy
Vágner, Petr ; Maršík, František (vedoucí práce) ; Némec, Tomáš (oponent)
Palivové články jsou ekologickou technologií budoucnosti. Ačkoliv byly palivové články objeveny již v předminulém století, principy jejich fungování nebyly stále uspokojivě popsány. Tato práce se soustředí na popis palivových článků s pevnými oxidy (SOFC), které se vyznačují anionově vodivým elektrolytem a vysokou operační teplotou. Model SOFC, uvedený v této práci, je formulován pomocí nerovnovážné termodynamiky a popisu vícesložkového kontinua. Model je zjednodušen předpoklady izotermicity, stacionárnosti v 1D aproximaci. Modelové rovnice popisují transport plynů v elektrodách, transport iontů skrze elektrolyt a průběh elektrického napětí v palivovém článku. V závěru práce je výsledek porovnán s modelem vysokoteplotního elektrolyzéru s pevnými oxidy, vyvinutého na Vysoké Škole Chemicko-Technologické, ukáže se, že oba přístupy vedly k obdobným závěrům. Tato práce může posloužit jako podnět k experimentálnímu prokázání možností teorie směsí. 1
Marketingová strategie společnosti 3M v sociálních médiích
Němec, Tomáš ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Luňáčková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na sociální média jako fenomén moderní doby a jejich využití v marketingu. Postupně ve své práci představím čtyři nejvyužívanější média, a to Facebook, Instagram, Twitter a YouTube a zároveň nastíním možnost jejich užití v marketingu. Marketingovou strategii v sociálních médiích jsem se rozhodl představit prostřednictvím konkrétního příkladu, mezinárodní společnosti 3M. Tuto společnost jsem si vybral zejména proto, že působí na trhu průmyslových výrobků, kde on-line marketing není v takové míře využívaný a zároveň proto, že spolupracuje s VŠE. Po představení základní marketingové teorie a vysvětlení základních pojmů zanalyzuji stávající strategii 3M v sociálních médiích a na základě provedené analýzy a zjištěných údajů navrhnu vlastní možnou marketingovou strategii pro společnost 3M, která propojí všechna výše uvedená sociální média.
Historie průmyslových havárií s nebezpečnými látkami na území dnešní ČR
NĚMEC, Tomáš
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich je teoretická část, kde jsou například uvedeny platné právní předpisy týkající se chemických havárií. Druhou částí jsou zjištěné výsledky, uvedeny ve dvou podkapitolách. První z nich jsou zjištěné nejzávažnější havárie. Při méně závažnějších haváriích již k takovým ztrátám na lidských životech nedocházelo. Tato část práce je rozdělena do dvou kategorií: průmyslové havárie, které vznikly do roku 2000 a zjištěné havárie po roce 2000. V práci je také zařazen tabulkový přehled průmyslových havárií.
Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB
Lepeň, Róbert ; Nemec, Tomáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne uviesť do praxe riešenie, ktoré bude pomáhať zvyšovať efektívnosť práce na pracovisku v danom podniku. Súčasťou práce bude analýza daného konkrétneho problému a následná implementácia za použitia nástrojov VB (Visual Basic).
Project Financing by EU Funds
Kovačičová, Miroslava ; Nemec, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
This bachelor´s thesis deals with the processing of documents for the creation of an application to obtain financial assistance from the European Union. The thesis is divided into two main parts. The theoretical section summarizes the approach to the proper execution of the application. In the practical part, these findings are then shown in the documentation of one company.
Optimalizace zdrojů neziskových organizací
Němec, Tomáš ; Lattenbergová, Miroslava (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytující sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje součastný stav a možnosti financování ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie, výši a způsob přidělování dotací z oblasti jednotlivých ministerstev a ostatních orgánů státní správy organizacím poskytující služby dle souladu s komunitním plánem Jihomoravského kraje, řeší zpětnou kontrolu kvality poskytovatelů sociálních služeb a navrhuje nový model pro kontrolu kvality tak, aby výše dotací byla přímoúměrná s významu samotné služby v rámci komunitního plánu ale i kvalitě a odbornosti poskytované služby.
Návrh metodiky pro příručku ISMS a opatření aplikované na vybrané oblasti
Nemec, Tomáš ; Vonyš, Rudolf (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodiky pre vytvorenie bezpečnostnej príručky ISMS. Realizácia návrhu je podložená teoretickými poznatkami v úvodnej časti tejto práce. Praktické spracovanie návrhu metodiky je podmienené štruktúre medzinárodnej norme ISO/IEC 27001:2005.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 Nemec, Tomáš
21 NĚMEC, Tomáš
1 Němec, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.