Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestní odpovědnost mladistvých - komparace úprav v ČR a Anglii a Walesu
Němcová, Jana ; Vanduchová, Marie (oponent) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit a vzájemně porovnat úpravy trestní odpovědnosti a trestání mládeže v České republice a v Anglii a Walesu. Práce je rozdělena do tří částí, kdy první z nich se věnuje úpravě české, druhá úpravě Anglie a Walesu a třetí jejich vzájemnému porovnání spolu s úvahami de lege ferenda ohledně možného využití poznatků z anglické jurisdikce v českém právním řádu. V první části této práce jsou systematicky popsána relevantní ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM). Tento zákon vychází částečně ze sociálně-opatrovnického modelu, když akcentuje ochranu mladistvého před rizikovými vnějšími faktory, částečně i z justičního modelu, když mladistvému ukládá povinnost převzít odpovědnost za své protiprávní jednání. Nadto se hlásí k principům restorativní justice - zdůrazňuje povinnost mladistvého odčinit způsobenou újmu, uspokojit poškozeného a zapojit se do společnosti. ZSVM zná tři druhy sankcí - výchovná, ochranná a trestní. Trestní odpovědnost počíná v České republice okamžikem dosažení 15. roku věku, výchovná a ochranná opatření však lze uložit i dětem mladším 15 let. Druhá část této práce zkoumá, jak je soudnictví ve věcech mládeže upraveno v Anglii a Walesu. Protože neexistuje komplexní úprava v jednom zákoníku jako v České republice, je nutné...
Trestní odpovědnost mladistvých - komparace úprav v ČR a Anglii a Walesu
Němcová, Jana ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit a vzájemně porovnat úpravy trestní odpovědnosti a trestání mládeže v České republice a v Anglii a Walesu. Práce je rozdělena do tří částí, kdy první z nich se věnuje úpravě české, druhá úpravě Anglie a Walesu a třetí jejich vzájemnému porovnání spolu s úvahami de lege ferenda ohledně možného využití poznatků z anglické jurisdikce v českém právním řádu. V první části této práce jsou systematicky popsána relevantní ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM). Tento zákon vychází částečně ze sociálně-opatrovnického modelu, když akcentuje ochranu mladistvého před rizikovými vnějšími faktory, částečně i z justičního modelu, když mladistvému ukládá povinnost převzít odpovědnost za své protiprávní jednání. Nadto se hlásí k principům restorativní justice - zdůrazňuje povinnost mladistvého odčinit způsobenou újmu, uspokojit poškozeného a zapojit se do společnosti. ZSVM zná tři druhy sankcí - výchovná, ochranná a trestní. Trestní odpovědnost počíná v České republice okamžikem dosažení 15. roku věku, výchovná a ochranná opatření však lze uložit i dětem mladším 15 let. Druhá část této práce zkoumá, jak je soudnictví ve věcech mládeže upraveno v Anglii a Walesu. Protože neexistuje komplexní úprava v jednom zákoníku jako v České republice, je nutné...
Výtvarná výchova jako východisko v procesu tvorby třídního vzdělávacího programu pro děti předškolního věku
Němcová, Jana ; Kafková, Helena (vedoucí práce) ; Novotná, Magdalena (oponent)
Název Výtvarná výchova jako východisko v procesu tvorby třídního vzdělávacího programu pro děti předškolního věku Abstrakt Teoretická část vymezuje pojmy výtvarná výchova, pracovní činnosti a výtvarné techniky v mateřské škole. Nastiňuje historické i současné představy o proměnách výtvarného tvoření dětí předškolního věku. Další část práce se zabývá východisky, kompetencemi, přípravou a samotnou tvorbou třídního vzdělávacího programu pro děti předškolního věku v dnešní mateřské škole. Empirická část se zabývá výzkumnou sondou u kolegyň z oboru učitelství pro mateřské školy a jejich zkušenostmi s tvorbou třídního vzdělávacího programu se zaměřením na globálnost, motivaci, integrované bloky programu. Praktická část pak představuje třídní vzdělávací program, jehož obsahem je celoroční projekt, který vychází z výtvarných prostředků a činností. Vzdělávací nabídku propojuje a celým projektem se prolíná jedno motivační téma, které děti motivuje i v ostatních oblastech vzdělávání. V další části je doložena návrhy činností i vazbami na jiné předměty, které z dětské výtvarné práce vycházejí, nebo k němu výtvarnými pracemi směřuje. Celý projekt uzavírá divadelní vystoupení, které vzešlo od dětí samotných. Klíčová slova Výtvarné činnosti, předškolní věk, třídní vzdělávací program, předškolní vzdělávání, techniky...
Trest smrti
Němcová, Jana ; Novotný, Oto (vedoucí práce) ; Fenyk, Jaroslav (oponent)
Oprávněnost trestu smrti je již po staletí diskutovaným problémem, a to nejen z hlediska trestního práva, ale i etického, filozofického, morálního, náboženského či lékařského. Téma trestu smrti se znovu dostává do popředí zájmu české veřejnosti, zejména v souvislosti s vraždou Jana Rokose vlastní matkou, s heparinovým vrahem Petrem Zelenkou a sexuální vraždou Jakuba Šimánka. Cílem diplomové práce je prozkoumat tuto problematiku, zhodnotit odborné diskuze a veřejné mínění, charakterizovat používané argumenty zastánců i odpůrců trestu smrti a vývoj legislativního řešení otázky trestu smrti v našem státě s přihlédnutím k vývoji v Evropě a ve světě. Pro uvedení tématu je nejprve rozveden pojem a účel trestu všeobecně, následující kapitola se věnuje trestu smrti z historického hlediska. Další část je zaměřena na způsoby poprav, které lidstvo používalo v minulosti a na tzv. moderní metody, mezi něž se řadí gilotina, zastřelení, elektrické křeslo, plynová komora a smrtící injekce. Nelze říci, že by jakýkoliv způsob popravy byl humánní, ospravedlnitelný pro ukončení lidského života. Stručně je pojednáno o trestu smrti v USA a rozebráno zrušení trestu smrti v jednotlivých státech ve světě. Jednou ze stěžejních kapitol je polemika o trestu smrti, kde jsou porovnány názory zastánců a odpůrců absolutního trestu. Dále...
Napojení agendového informačního systému k základním registrům
Němcová, Jana ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Mares, Daniel Mares (oponent)
Cílem této diplomové práce je rozšířit referenční model Management Byznys Informatiky (MBI) v oblasti veřejné správy a to konkrétně pro napojení agendových informačních systému na základní registry. Problematika je aktuální od července roku 2012, kdy byl spuštěn pilotní provoz základních registrů. Základní registry lze považovat za pilíř českého e-governmentu. Základní registry jsou informačním systémem veřejné správy, které evidují v jednotlivých registrech - Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr práv a po-vinností (RPP) a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) tzv. referenční údaje. Referenční údaje jsou z hlediska výkonu veřejné správy považovány za správné, pokud nebyl prokázán opak. Oblast základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky, který je pri-márně určen pro lidi z praxe. Na jeho vývoji se podílí hlavně katedra Informačních technologii na fakultě Informatiky a statistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část stručně představuje čtenáři model MBI tak, aby byl schopen porozumět základní myšlence modelu a jeho terminologii. Další část obsahuje uvedení do problematiky napojení agendového informačního systému na základní registry. Definuje pojmy jako e-government, základní registry, agenda a agendový in-formační systém. Zabývá se též přínosy základních registrů občanům. Následuje část, která se věnuje návrhu nových objektů modelu MBI. Nové objekty rozšiřují model v oblasti veřejné správy o problematiku napojení agendového informačního systému k základním registrům. Poslední hlavní část verifikuje vybrané objekty MBI na modelové situaci. Cíle práce jsou dosahovány mimo jiné prostřednictvím analýzy webového portálu MBI a již vytvořených objektů. Dále je podrobně analyzována problematika základních registrů a napojení agendových informačních systémů. Hlavním zdrojem informací pro tuto problematiku je zákon o základních registrech. Dále jsou informace čerpány z dokumentů vytvořených správcem Informačního systému základních registrů, Správou základních registrů, a z vlastní zkušenosti autorky. Přínos práce spočívá v uceleném pohledu na danou problematiku bez nutnosti dobré znalosti IT prostředí veřejné správy. Pomocí nově vytvořených objektů by měly být zainteresované osoby ze strany orgánů veřejné moci i ze strany dodavatelů informačních systémů schopné napojit agendový informační systém k základním registrům a efektivně využívat služby základních registrů.
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
Geomin, Jihlava ; Exploranium CZ s.r.o., Brno ; GEODRILL, s.r.o., Brno ; Kovovýroba a komerční potápění Otras, Brno-Řečkovice ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Chlupáčová, Marta ; Veleba, Bohumil ; Abraham, Miloš ; Matolín, Milan ; Kašparec, Ivan ; Němcová, Jana ; Gregorová, Hana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav ; Procházka, Pavel ; Otras, Pavel ; Repková, Helena ; Slavík, Michal ; Baldík, Vít ; Novotný, Roman ; Müllerová, Hana ; Pecina, Vratislav ; Hanák, Jaromír ; Müller, Pavel
Výzkum je zaměřen na vymezení plošného rozsahu, úrovně a vertikální distribuce vybraných kontaminantů v půdách rozdílné kultivace (les, pastvina, pole) v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Konkrétně jde hlavně o radiogenní 137Cs a další vybrané prvky (těžké kovy). Posouzeny budou vazby těchto kontaminantů na zrnitost, jílovitou a organickou složku půd. Analyzován bude též možný ekologický dopad kontaminace zemin s ohledem na možný vstup antropogenních látek do potravinového řetězce. Dále budou zkoumány sedimenty přehradních nádrží Morávka a Šance, které v hloubkových profilech dokumentují sedimentační historii oblasti. Pozornost bude věnována také indikaci atmosférické depozice v oblasti a výzkumu imisí z průmyslových oblastí. V prvním roce řešení projektu byly provedeny odběry profilů půd a zemin na 89 lokalitách. Na stejných místech byl zajištěn odběr šlichtů. Podle speciální metodiky bylo provedeno měření terénní gamaspektroskopie. Ta byla aplikována i na dalších bodech v zájmové oblasti CHKO Moravskoslezské Beskydy s cílem pokrýt s větší hustotou území pro následné regionální interpretace radiogenní zátěže. Pomocí potápěčů a zarážených sond byly provedeny odběry jader sedimentů z nádrží Šance a Morávka (19 jader). Z nich se vydělilo na následné analýzy 79 vzorků. Na všech bude postupně proveden laboratorní gamaspektrometrický výzkum (K, Th, U, 137Cs), jejich část byla zadána na analýzy širokého spektra více než 40 prvků. Série vybraných 45 vzorků byla dále podrobena zrnitostním analýzám. Pro potřeby porovnání gamaspektrometrických dat z terénních a laboratorních měření s přirozeným geologickým pozadím provedena komplexní rešerše využitelných starších informací.
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
GEODRILL, s.r.o., Brno ; Němcová, Jana ; Gregorová, Hana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav
Laboratoř zemin a hornin firmy Geodrill provedla zrnitostní analýzu na vzorcích zemin. Vzorky v počtu 50 ks byly dodávány do laboratoře v průběhu měsíců květen - srpen 2005 a stejně tak byly v této době průběžně zpracovávány. Popis použité metodiky a výsledků laboratorních prací
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
Geomin, Jihlava ; GEORADIS, s.r.o., Brno ; GEODRILL, s.r.o., Brno ; Česká geologická služba, Brno ; Veleba, Bohumil ; Abraham, Miloš ; Matolín, Milan ; Kašparec, Ivan ; Němcová, Jana ; Gregorová, Hana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav ; Repková, Helena ; Baldík, Vít ; Novotný, Roman ; Müllerová, Hana ; Pecina, Vratislav ; Hanák, Jaromír ; Müller, Pavel
Ve druhém roce řešení projektu byly odběry profilů půd a zemin (kopané sondy) na dalších 38 lokalitách ve východní části CHKO Moravskoslezské Beskydy až po hranici se SR. Na stejných bodech zajistily pracovníci Geominu družstvo Jihlava odběry materiálu pro analýzy šlichů, které byly již dokončeny pro celé území. Specialisté z firmy GEORADIS s.r.o. realizovali měření terénní gamaspektrometrie (K, Th, U, 137Cs) podle speciální metodiky. Ta byla užita i na dalších bodech v zájmové oblasti s cílem pokrýt s větší hustotou území pro následné regionální interpretace radiogenní zátěže. Celkem bylo v terénu proměřeno během etap 2005 a 2006 v místech kopaných sond 117 lokalit (B1 až B117) a pro zahuštění sítě měření dalších 113 lokalit (B200 až B 312). Měření byla rovněž provedena na vzorcích sedimentů z jader odebraných potápěči v etapě 2005 z nádrží Šance a Morávka (celkem 19 jader, 79 vzorků). Na všech vzorcích byl aplikován laboratorní gamaspektrometrický výzkum, část z nich (celkem 47 vzorků) byla analyzována v loňském roce na široké spektrum 41 prvků (laboratoře ACME v Kanadě) a menší část z nich (14 vzorků) i na obsahy signifikantních organických látek (Zkušební laboratoře ČGS Brno). Dokončena již byla i gamaspektrometrická měření šlichových frakcí (GEOMIN, GEORADIS). Značný díl laboratorních prací představovala gamaspektrometrická měření vzorků odebraných v profilech kopaných sond (přes 350 analyzovaných vzorků). Série vybraných sedimentů (103 vzorků) byla dále podrobena zrnitostním analýzám (Geodrill s.r.o.). Pro potřeby porovnání gamaspektrometrických dat z terénních a laboratorních měření s přirozeným geologickým pozadím byly sestaveny mapy distribuce minerálů a radioaktivních prvků ve šlichových koncentrátech. Veškeré informace jsou obsaženy v dílčích zprávách, které jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy za rok 2006. Bylo provedeno pilotní srovnání výsledků terénních měření gamaspektrometrie mezi dosud hodnocenými regiony (CHKO Moravskoslezské Beskydy, oblast Jeseníků, Králického Sněžníku a Orlických hor).
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
GEODRILL, s.r.o., Brno ; Starečková, Jiřina ; Němcová, Jana ; Vlachová, Vlasta ; Dědková, Jana
Laboratoř zemin a hornin firmy Geodrill provedla zrnitostní analýzu na vzorcích zemin. Vzorky v počtu 50 ks byly dodávány do laboratoře v průběhu srpna 2006. Popis použité metodiky a výsledků laboratorních prací.
Výzkum sedimentů přehrad‚ nádrží a jezer - zhodnocení rizik a návrhy opatření
Geodrill s.r.o., Brno ; Česká geologická služba , Praha ; Němcová, Jana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav
Výsledky zrnitostní analýzy 190 vzorků. Ve vzorcích byly stanovovány hustotní parametry a zkoumána mechanika zemin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 NĚMCOVÁ, Jana
3 NĚMCOVÁ, Jaroslava
2 NĚMCOVÁ, Jindřiška
2 NĚMCOVÁ, Jitka
3 Němcová, Jaroslava
2 Němcová, Jindřiška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.