Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vývoje obchodování s emisními povolenkami v Evropě
Hetešová, Zuzana ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje evropského systému obchodování s emisními povolenkami, zejména potom zhodnocení efektivnosti systému (co se týče množství vypouštěného oxidu uhličitého do ovzduší) a ověření růstu podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Evropě. V průběhu práce je ale také zkoumána vzájemná korelace mezi cenou ropy a cenou emisní povolenky, dále také případný dopad systému EU ETS na firmy produkující emise. V závěru práce jsou navrženy určité změny pro celkově efektivnější fungování systému.
Česká energetická koncepce v kontextu Energiewende
Prokeš, Dominik ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
V této diplomové práci se pojednává o Státní energetické koncepci České republiky a jejím vztahu k německé energetické politice, tzv. Energiewende. Text se snaží popsat a zhodnotit význam koncepce pro naši energetiku a její podporu při naplňování cílů Evropské unie, která je hlavním určovatelem směru a trendů v tomto strategickém sektoru. Situace se od dob vstupu České republiky do Evropské unie dramaticky změnila, a tak vznikla potřeba aktualizace původního dokumentu Státní energetické koncepce, který by reflektoval poslední světové trendy a významné mezinárodní události. Při aktualizaci dokumentu bylo nutné implementovat hlavní unijní cíle a požadavky na energetiku. Jako velmi důležité pak vnímám budoucí vize a trendy, se kterými pochopitelně musí energetická koncepce počítat, aby tak státní energetika byla schopna reagovat na budoucí vývoj.
Komparace režimů podpory startupů ve vybraných zemích EU - příspěvek pro rozvoj inovačního potenciálu
Hluchník, Tomáš ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Diplomová práce je věnována podpoře startupů na úrovni EU a ve vybraných členských státech. Podpora startupů je klíčová pro rozvoj inovací v zemi a přispívá tedy k růstu konkurenceschopnosti. Cílem práce je identifikovat faktory, které vedou k růstu inovačního potenciálu. To na základě komparace podpor Velké Británie, Finska a České republiky.
Energy policy of EU - relations with Russia
Gerendová, Laura ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vlčková, Jana (oponent)
Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zásobami, které by dokázaly pokrýt stále narůstající spotřebu energií v Evropě, a tak je vysoce závislá na importech energetických surovin ze zahraničí. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko, které dováží především ropu a zemní plyn, ale vysoká energetická závislost EU na Rusku ohrožuje energetickou bezpečnost EU. Rusko je naopak silně závislé na evropských energetických trzích. Bakalářská práce si klade za cíl na základě analýzy vývoje situace v oblasti energetické politiky zhodnotit vztahy mezi EU a Ruskem, míru vzájemné závislosti EU a Ruska, dále nastínit možnosti diverzifikace obchodních vztahů a distribučních cest mezi těmito aktéry a z toho související dopady na ekonomiku. EU by měla pracovat na sjednocení vystupování jednotlivých států vůči Rusku, což by jí vylepšilo vyjednávací pozici.
Role Visegrádské skupiny v energetické politice EU
Ostříž, Matyáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje energetické soběstačnosti zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich závislosti na hlavních dodavatelích energetických zdrojů, převážně Ruské federaci, dále pak rolí a důležitostí zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich energetické bezpečnosti.
Dopravní politika EU: Studie k řešení konfliktů na příkladu SESAR
Poslušná, Kristýna ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tato práce analyzuje proces vyjednávání u příležitosti předsednictví ČR v roce 2009 na příkladu SESAR: Hlavní plán uspořádání letového provozu. Ve zkratce také popisuje teoretické pozadí práce: leteckou dopravu, řízení letového provozu a dopravní politiku Evropské unie.
“Nová” Energetická politika EU
Bartoň, Lukáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, které s příchodem nového předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckerem na podzim roku 2014 dostala novou dynamiku. Cílem práce je kriticky zhodnotit schopnost nové energetické politiky v podobě Energetické unie překonat problémy, na které narazila původní energetická politika při realizaci vize jednotného vnitřního trhu s elektrickou energií.
Brain drain v Rusku - vývoj, dopady a možná východiska
Safonova, Ekaterina ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit aktuální stav a příčiny odlivu mozků z Ruska, odvodit důsledky intelektuální emigrace pro ruskou ekonomiku a navrhnout možné cesty vyřešeni tohoto problému. Práce je rozdělena do 3 kapitol. V první kapitole jsou stanoveny základní pojmy, spojené s problematikou brain drain, poté je provedena empirická analýza emigrace z Ruska doplněna o vysvětlení příčin tohoto jevu. Třetí kapitola se dělí na tři části. První je zaměřena na dopady intelektuální emigrace na pracovní trh, ve druhé části jsou navrženy možné cesty vyřešení problému brain drain včetně analýzy migračních politik jiných zemi. Třetí část popisuje možná východiska odlivu mozku v Rusku a dále jsou uvedeny implementované návrhy pro snížení brain drain z Ruska.
Energetická bezpečnost Ruské federace s důrazem na spolupráci s Čínou
Gulova, Anastasia ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Diplomová práce se zabývá energetickou bezpečností Ruské federace. Poskytuje přehled o fungování nejdůležitějších sektorů ruského energetického odvětví a poukazuje na ústřední problémy sektoru. V práci je analyzována dohoda o dodávkách zemního plynu do Číny a její význam pro ruskou energetiku. Cílem práce je zjistit, zda dohoda představuje krok na cestě k vyřešení problémů ruského energetického sektoru zejména v podobě snížení závislosti na dodávkách surovin do evropského regionu. Dále je cílem zhodnotit prohlubující se spolupráci Ruska a Číny ve vojenské, měnové a diplomatické rovinách a určit, zda vztah mezi těmito velmocemi lze považovat za strategické partnerství.
Obchod EU s Ruskem před a po zavedení sankcí
Hrubá, Andrea ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Tématem diplomové práce je obchod EU s Ruskem před a po zavedení sankcí. V roce 2014 uvalila Evropská unie spolu s dalšími vybranými zeměmi sankční opatření proti Ruské federaci v reakci na nezákonnou anexi poloostrova Krym a záměrnou destabilizaci Ukrajiny. Ruská strana na to reagovala zavedením protisankcí. Práce je zaměřena na obchodní vztahy Evropské unie s Ruskem v období od roku 2002 do roku 2016 s cílem zjistit a vyhodnotit dopady sankcí a následných protisankcí na obchod, investice a ekonomiky EU a Ruska. Dopad sankcí na ekonomiky EU a Ruska je vyhodnocen na základě dvou statistických výpočtů. V prvním případě je dopad sankcí a protisankcí zkoumán pomocí výpočtu korelačního koeficientu bilance zahraničního obchodu a tempa růstu HDP. V druhém případě je dopad sankcí na ekonomiky zmíněných regionů vyhodnocen pomocí porovnání výpočtu extrapolace trendu, tedy odhadu budoucího vývoje tempa růstu HDP a reálného vývoje tempa růstu HDP. V závěru práce je dán prostor dopadům sankcí na evropské, respektive české podniky a na možné řešení evropských podnikatelů v podobě hledání nových, alternativních trhů namísto trhu ruského.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 NĚMCOVÁ, Ivana
2 Němcová, Iva
2 Němcová, Ivana
2 Němcová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.