Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
Roman Nejedlý a Litomyšl 1871-1901
Nájemník, Václav ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent)
Predkládaná diplomová práce se zabývá životem pedagoga, vydavatele a hudebního skladatele Romana Nejedlého zejména v období, kdy pusobil v Litomyšli, tj. v letech 1871- 1901. Obsahem je vedle revize faktografie i rozbor literatury o Romanu Nejedlém, predevším tam, kde byly drívejší výklady v zajetí dobové totalitní ideologie. Roman Nejedlý je též otcem známé kontroverzní postavy ceských dejin - Zdenka Nejedlého. Predmetem studia je v této práci nejen jejich vztah, ale spíše pusobení otce jako pozitivního i negativního vzoru.
Zdeněk Nejedlý a Litomyšl 1918-1938
Nájemník, Václav ; Zilynskyj, Bohdan (oponent) ; Čornej, Petr (vedoucí práce)
První část mé diplomové práce má ukázat a popsat Zdeňka Nejedlého jako historika Litomyšle především v souvislosti se vznikem dvou monografií o dějinách Litomyšle z let 1903 a 1934. Okolnosti vzniku první knihy mají blízký vztah k vzniku druhé práce a navíc skýtají možnost vzájemně je porovnávat. Nesmíme též zapomenout, že Nejedlý byl historikem svého města i díky pořádání městského archivu a publikování některých článků o historii města. I tato fakta budu do svého hodnocení zahrnovat. Druhá část diplomové práce se zabývá společenskými a politickými styky Zdeňka Nejedlého a má za cíl zhodnotit jeho kulturní aktivity v Litomyšli. Zde pak jsou základem pro anylýzu tři velké výstavy z let 1931, 1932 a 1934, přičemž jsou zmíněny i další kulturní aktivity Nejedlého a jeho spolupracovníků. V neposlední řadě se tato práce snaží osvětlit problematiku neudělení zejména druhého častného občanství Zdeňku Nejedlému v roce 1936 a širší okolnosti této skutečnosti. Odhalení této problematiky zapadne do politických styků, jež Nejedlý udržoval ve městě. Základním východiskem mi v této práci bude korespondence Zdeňka Nejedlého, kterou vedl s mnoha osobnostmi meziválečné Litomyšle. Korespondence je občas dosti neformálního rázu a umožňuje sondu nejen do nitra osobnosti Zdeňka Nejedlého, ale i lidí, s nimiž ji udržoval. Zde...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.