Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modulace centrální cholinergní neurotransmise.
Valušková, Paulína ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Cendelín, Jan (oponent) ; Jakubík, Jan (oponent)
Souhrn Úvod: Centrální cholinergní systém hraje klíčovou roli při kontrole různých mozkových funkcí, jakými jsou paměť, učení, pozornost, motorika a odměňování. Narušená integrita, regulace, nebo kapacita cholinergní signalizace je úzce spjata s kognitivními symptomy mnohých neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění, jakými jsou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), deprese, schizofrenie a zvýšená distraktibilita. Hlavním neurotransmiterem cholinergních neuronů je acetylcholin (ACh) a regulace jeho hladiny je základním přístupem farmakoterapie onemocnění spojovaných s centrálním cholinergním systémem. Cílem předložené disertační práce bylo studium změn centrální cholinergní neurotransmise s ohledem na různe aspekty modulace hladiny ACh v mozku jako kontrola jeho uvolňování prostředníctvím M4 muskarinových receptorů (MR), jeho hydrolýza acetylcholinesterázou (AChE) nebo butyrylcholinesterázou (BChE) a následně po jeho hydrolýze v synapsi regulací zpětného vychytávání metabolitu cholinu pomocí vysokoafinitního cholinového transportéru (CHT). Metodika: Použitím telemetrie jsme sledovali pohybovou aktivitu a tělesnou teplotu u myší s vyřazeným genem pro M4 MR (M4KO) a kontrolních wild type (M4WT) myší za bazálních podmínek a po aplikaci centrálně...
Fotodynamická terapie xenotransplantovaných lidských tumorů
Sutoris, Karol ; Gürlich, Robert (vedoucí práce) ; Mysliveček, Jaromír (oponent) ; Šimša, Jaromír (oponent)
SUTORIS, Karol. Fotodynamická terapie xenotransplantovaných lidských tumorů. [Photodynamic therapy of xenotransplanted human tumours]. Praha, 2015. 168 s. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV. Vedoucí práce GÜRLICH, Robert. Jazyk čeština. V současné době jsou onkologické indikace fotodynamické terapie (photodynamic therapy - PDT) omezeny především na paliaci a jako doplněk konvenčních, zejména onkochirurgických postupů s cílem zlepšení kvality života a prodloužení přežívání nemocných. V naši studii jsme in vivo na nu/nu myších prokázali efektivitu PDT na xenotransplantované lidské linii karcinomu prsu (MDA-MB-231) a dvou biologicky odlišných liniích karcinomu prostaty (LNCaP, PC-3). Klíčovým aspektem v našem experimentu je použití nově vyvinutého fotosenzitizéru - ftalocyaninu hydroxyhlinitého (AlOH-Pc) ve formě lipozomálního gelu určenému k lokotopické aplikaci. Výsledkem je kompletní remise tumorů u 90 % myší se xenoštěpy karcinomu prsu a u 100 % myší s oběma typy karcinomu prostaty. Nový preparát na rozdíl od starších použitých preparátů disponuje minimálním drug-light intervalem, nezpůsobuje fotosenzitivitu a není ani orgánově toxický. V kontrastu se všemi současnými možnostmi onkologické terapie je PDT schopná selektivní...
Mechanismy aktivace muskarinového M1 receptoru atypickými agonisty
Randáková, Alena ; Doležal, Vladimír (vedoucí práce) ; Mysliveček, Jaromír (oponent) ; Krůšek, Jan (oponent)
Atypičtí agonisté muskarinových receptorů jsou látky, které se vážou se srovnatelnou afinitou k jednotlivým podtypům receptoru, ale jsou schopny je do určité míry selektivně aktivovat. Molekulární mechanismus této funkční selektivity atypických agonistů není dosud znám a jeho objasnění by mohlo přispět k cílenému vývoji nových funkčně selektivních agonistů vhodných pro léčebné využití. Funkční selektivita atypických agonistů muskarinových receptorů by mohla souviset se způsobem, jakým tyto látky aktivují receptor. Specifická konformační změna receptoru vyvolaná po navázání těchto strukturně složitých agonistů by mohla vést k využití aktivačních mechanismů, které jsou paralelní s aktivačním mechanismem klasických ortosterických agonistů a vést k selektivní aktivaci receptoru. Zjišťovali jsme, zda atypičtí muskarinoví M1 selektivní agonisté xanomelin a N-desmetylklozapin využívají při aktivaci M1 receptoru stejnou kaskádu tzv. aktivačních přepínačů jako klasičtí ortosteričtí neselektivní agonisté karbachol a oxotremorin. Za tímto účelem jsme provedli bodové mutace M1 receptoru v oblasti odpovědné za vazbu ortosterického ligandu (D1053.32 , D993.26 ), v oblasti aktivačního přepínače odpovědného za přenos konformační změny z ortosterického místa do intracelulární části receptoru D712.50 a v oblasti...
Regulace receptorů spřažených s G proteiny Studie muskarinových a β-adrenergních receptorů u M2KO myší
Beneš, Jan ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Nováková, Marie (oponent)
Souhrn (česky): Cílem práce bylo podrobně analyzovat myši s vyřazeným M2-receptorem (M2KO) jednak za klidových podmínek a dále po působení stresového podnětu (chladový stres). Zaměřili jsme se zejména na roli antagonistických receptorů (adrenoceptorů) v srdci a jejich roli v adaptaci na chybějící M2-receptor. Provedeny byly vazebné studie, studie genové exprese, echokardiografie, telemetrický monitoring srdeční činnosti, tělesné teploty a aktivity, analýza variability tepové frekvence, analýza biorytmů, analýza srdeční činnosti po podání agonistů a antagonistů muskarinových receptorů a adrenoceptorů, stanovení aktivity adenylyl cyklázy a NO syntázy, stanovení sérové koncentrace katecholaminů a genové exprese enzymů syntetizujících katecholaminy. Vyřazení M2-receptorů vedlo ke kompenzatornímu snížení β1 a β2-adrenoceptorů doprovázené snížením jejich genové exprese, down-regulovány byly rovněž M3-receptory. Chybějící M2-receptory byly funkčně nahrazeny β3-receptory, které byly upregulovány (nikoli kardioinhibičními M4-receptory). Signalizace přes β3-receptory vedla dále cestou adenylátcyklázy a nikoli NO syntázy. Všechny tyto změny byly zjištěny pouze v levé komoře, odpovědným mechanismem se tedy zdá být heterologní regulace. Mírně vyšší bazální frekvence a nižší tělesná teplota M2KO myší podtrhuje důležitost...
Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Voller, Jaroslav ; Vožeh, František (vedoucí práce) ; Jagla, Fedor (oponent) ; Mysliveček, Jaromír (oponent)
Senzorická deprivace některé z modalit vede k zefektivnění funkce zbývajících modalit prostřednictvím mechanizmů synaptické plasticity. Myši kmene C3H trpí retinální degenerací typu RD1, která způsobuje téměř úplné oslepnutí v mladém věku. Nezávisle na retinální degeneraci se u některých zvířat vyskytuje i olivocerebelární degenerace podmíněná mutací Lurcher. Toto neurodegenerativní postižení způsobuje postižení motoriky, vyšší excitabilitu CNS a změny synaptické plasticity. Cílem této práce bylo zhodnotit roli vousů v kompenzaci zrakového deficitu a posoudit vliv olivocerebelární degenerace na tento kompenzační proces. Abychom odlišili roli vousů od ostatních mechanizmů, které se na kompenzaci mohou podílet, studovali jsme efekt dlouhodobé a akutní taktilní deprivace. Sledovali jsme motorické funkce (rotarod test, beam walking test), parametry chůze (CatWalk system), spontánní motorickou aktivitu (open field) a excitabilitu CNS (audiogenní epilepsie). U vidících myší s intaktním mozečkem neměla vibrisotomie žádný efekt. U slepých zvířat bez mozečkové poruchy ovlivnila chronická taktilní deprivace parametry chůze a výsledky motorických testů. Taktilní informace z vousů mají pro kompenzaci slepoty zásadní význam, což ozřejmila akutní vibrisotomie, po níž došlo k výraznějším změnám parametrů chůze a ke...
Adaptace centrálního nervového systému na chybění acetylcholinesterázy
Farár, Vladimír ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Jakubík, Jan (oponent) ; Cordero-Erausquin, Matilde (oponent)
Acetylcholinesteráza (AChE) účinně hydrolyzuje acetylcholin (Ach). Inhibice AChE je letální a myši s chyběním AChE ve všech tkáních (AChE KO) jsou těžce poškozeny. AChE je v CNS kotvena na prolin bohatou kotvou - proline-rich membrane anchor (PRiMA), zatímco ve svalech je kotvena kolagenem Q (ColQ). V této disertaci popisujeme že u PRiMA KO myší, u nichž je AChE v CNS eliminována, nedochází k významným změnám v chování i přes nadbytek ACh a adaptaci cholinergních receptorů podobnou té, která byla pozorována u AChE KO myší. Kromě toho u myší, u nichž AChE nemůže interagovat s PRiMA i ColQ, je fenotyp podobný jako u AChE KO myší, ale biochemické změny v CNS jsou podobné změnám u PRiMA KO jedinců. PRiMA KO myší se také od ostatních AChE deficitních myší liší svou reakcí na AChE inhibitory. Naše výsledky nasvědčují, že AChE v periferních tkáních je hlavním cílem inhibitorů AChE a že chybění AChE v periferii je hlavní příčinou fenotypických charakteristik AChE KO myší.
Vlastnosti a regulace muskarinových a adrenergních receptorů Podtitul:Působení stresu na vlastnosti muskarinových a adrenergních receptorů v plicích a srdci
Nováková, Martina ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Hynie, Sixtus (oponent) ; Mravec, Boris (oponent)
Cílem předkládané práce bylo objasnění, zda a jakým způsobem se mění množství adrenergních a muskarinových receptorů v srdci a plicích pod vlivem stresu. K výzkumné práci jsme měli k dispozici plíce a srdce laboratorních potkanů a plíce CRH KO myší. Nejprve jsme ověřili expresi mRNA pro jednotlivé podtypy α1- a β-adrenergních receptorů a pro receptory muskarinové (zde i zastoupení jednotlivých podtypů) v srdci a plicích. Následně jsme stanovili množství vazebných míst odpovídajících příslušným receptorům pomocí specifických radioligandů. V plicích potkanů jsme prokázali přítomnost všech tří podtypů α1- adrenergních receptorů. V plicích u WT myší se nám podařilo prokázat pohlavní rozdíly v množství α1-adrenergních a muskarinových receptorů, u samic byla zvýšená denzita α1- adrenergních receptorů oproti samcům, naopak množství vazebných míst pro muskarinové receptory bylo vyšší u samců. Pohlavní rozdíly v distribuci β-adrenergních receptorů jsme v plicích myší neprokázali. U CRH KO myší bylo množství vazebných míst pro sledované receptory sníženo oproti WT myším (vyjma β1-adrenergních receptorů u samic). Hlavním záměrem práce bylo zjistit imobilizací, tj. stresorem, navozené změny v množství výše uvedených receptorů v plicích WT myší a současně sledovat vliv vyřazení genu pro CRH (CRH KO myši)....

Viz též: podobná jména autorů
1 Mysliveček, Jakub
1 Mysliveček, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.