Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Veřejné softwarové licence
Mazánek, Pavel ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně zpracovává tyto informace a systematizuje je do podoby informačního portálu, který představuje praktický výstup této práce. V úvodu práce je probrán náhled do aktuální problematiky, proč se dnes veřejné softwarové licence využívají a jak jsou právně vnímány. Zejména je kladen důraz na českou právní úpravu v kontextu občanského zákoníku a autorského práva a s nimi souvisejících licencí a licenčních smluv, jelikož valná většina textů licenčních podmínek světově rozšířených veřejných softwarových licencí má oficiální znění pouze v angličtině a terminologie v nich se tedy opírá o právní systém Spojených státu amerických. Následně je sjednoceno názvosloví a potřebné pojmy pro práci s danými licenčními podmínkami. V hlavní části práce jsou vybrány specifické licence podle jejich relativní užívanosti a jejich vlastností na základě aktuálních průzkumů trhů. Těmto vybraným licencím se práce následně podrobně zabývá a věnuje se jejich podmínkám, konkrétně jednotlivým ujednáním daných licenčních smluv (licenčních podmínek) jakožto tzv. licenčním aspektům. V praktické části práce je zpracován návrh řešení webového informačního portálu, který má sloužit laikovi k úvodnímu pohledu do problematiky veřejných softwarových licencí. Zejména se stránka věnuje otázce výběru specifické veřejné softwarové licence pro vlastní původní autorské dílo (software), představení konkrétních licencí, jejich vzájemnému porovnání na základě analyzovaných licenčních aspektů, kompatibilitě více veřejných softwarových licencí ve větším složeném softwarovém celku, ve kterém jednotlivé softwarové části daného celku jsou licencovány pod různými veřejnými softwarovými licencemi, a nakonec následkům ošetření jednou z vybraných veřejných softwarových licencí pro budoucnost daného software. Na konci práce je také uvedena vize budoucnosti zmíněného informačního portálu, jeho rozšiřování o další funkcionality a jeho celkové možné vylepšení na základě zpětné vazby veřejnosti.
Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona
Myška, Matěj
Navrhovaný příspěvek se zaměří na změny, které přinesla poslední velká novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) pro paměťové instituce. Specifi cky se pak zaměří na problematiku děl osiřelých a děl nedostupných na trhu. Příspěvek provede základní analýzu přijaté úpravy, představí její limity a dopady na knihovnickou praxi. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám v této oblasti v právních aktech Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Plný text: Fulltext_Myska_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Myska_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Myska_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Myska - Stáhnout plný textMP4
Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
Myška, Matěj
Příspěvek zkoumá možnosti uživatelů jak legálně realizovat text a data mining nad repozitáři šedé literatury (a v nich obsažených dokumentech) pro vědecké účely bez souhlasu provozovatele repozitáře šedé literatury a nositelů práv k jednotlivým dokumentům. Nejprve je analyzován rozsah omezení výlučných práv (autorské právo, zvláštní práva pořizovatele databáze) a následně je prozkoumán význam pojmu „vědecké účely“ v příslušných regulačních nástrojích. V poslední části je představeno debatované omezení exkluzivních práv pro TDM pro vědecké účely.
Plný text: idr-1037_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1037_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1037_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1037_4 - Stáhnout plný textMP4
Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu
Myška, Matěj
Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).
Plný text: idr-934_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-934_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-934_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-934_4 - Stáhnout plný textMP4
Creative Commons 4.0
Myška, Matěj
Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.
Plný text: idr-806_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-806_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-806_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-806_3 - Stáhnout plný textMP4
Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Myška, Matěj
Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřenými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
Plný text: idr-684_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-684_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-684_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Myska - Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
3 Myška, Martin
3 Myška, Michal
2 Myška, Milan
3 Myška, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.