National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Bituminous mixtures with a higher lifetime using recycled asphalt
Stromecký, Roman ; Musil, Vladimír (referee) ; Kudrna, Jan (advisor)
This diploma thesis deals with a project of asphalt mixtures with high stiffness modulus using R-material. The theoretical part describes the characteristics of these mixtures in the Czech Republic and in Switzerland. Further this part deals with the use of R-material in the Czech Republic and chosen other countries of the world, it also deals with the ways of recycling roads. The theoretical part also deals with the testing methods used. In the practical part two new asphalt mixtures of the high stiffness modulus type with the addition of 25 % R-material are suggested. As a base for these two mixtures a mixture of the high stiffness modulus type, which was taken from an asphalt mixing plant, was used. Tests were run on the binders and several functional tests (stiffness modulus, fatigue resistance, low temperature qualities) wer done on the suggested asphalt mixtures and also the mixture taken from the mixing plant. Consequently, the results were compared. The conclusion of the thesis is devoted to modelling a construction of a road using the program LayEps, which verified if the suggested mixtures could reduce the thickness of roads.
Linguistic aspects of the information science in the application of the recent technical language with emphasis on anatomical terminology
Musil, Vladimír ; Stingl, Josef (advisor) ; Feberová, Jitka (referee) ; Bozděchová, Ivana (referee)
Although anatomical terminology is in use for more than 2000 years, its first official publication achieved in 1895. The need for development of cogent nomenclature arose due to the high level of synonyms labeling individual anatomical structures. Thus towards the end of the 19th century existed more then 50 000 terms describing approximately 5 000 known structures at that time. Such synonymity caused and still causes chaos, especially in the research activities field. The reason for this is fact that most of the research performed not directly by medical field specialists but also information field specialists does not respect the historical evolution of terms. More, it mixes them according to different issues of the official terminologies. Also, further making the research activity complicated is wrong use of anatomical terms, lack of knowledge and misuse of latine grammary and last but not least americanization of the latine terms. Another hot topic is non existence of the official Czech anatomical terminology. This leads to increased tendency of neologisms formation which in turn causes increase of synonymities. Our study demonstrates above mentioned problems on examples from selected human body structures like locomotory and circulatory systems: bursas, 33 selected skeletal muscles, VIIIth cranial...
Data mining of the database of Consulting centre for metabolism disorders
Senft, Martin ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Musil, Vladimír (referee)
This thesis applies the data mining method of decision rules on data from Consulting centre for Metabolism disorders from University hospital Pilsen. As a tool is used the system LISp-Miner, developed at University of Economics, Prague. Decision rules found are evaluated by a specialist. The main parts of this thesis are followings: an overview on main data mining methods and results evalutation methods, description of the data mining method application on data and description and evaluation of results.
Qualitative analysis of the right use of anatomical nomenclature in selected Czech scientific journals
Musil, Vladimír ; Papík, Richard (advisor) ; Stingl, Josef (referee)
Tématem rigorózní práce je analýza správného užívání anatomické nomenklatury, české a latinské, ve vybraných odborných českých periodikách kvalitativně porovnávané s českým lékařským periodikem s impakt faktorem. První část je zaměřena na popis historického vývoje lékařské terminologie, a to od 16. století (Vesalius) až po současnou verzi. Je také podán přehled vývoje českého anatomického názvosloví Druhá část podává gramatický přehled tvorby anatomického názvosloví. Třetí část je věnována materiálu a metodice analýzy. Materiálem je časopis Rozhledy v chirurgii. Jako kvalitativně porovnávací byl vybrán titul s IF (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie). Sledovány jsou pouze články in extenso, přehledové práce a kazuistiky. Paralelně je sledována frekvence použití anatomických eponym. Také je zde představen Science Citation Index a impakt faktor a vysvětluje se zde pojem eponym a eponymie. Čtvrtá část prezentuje výsledky vlastní analýzy a jejich zhodnocení.
Three-stage Model of Information Literacy Class for Students of Faculty of Arts, Charles University, Prague
Kropáčová, Lenka ; Musil, Vladimír (referee) ; Landová, Hana (advisor)
Tématem práce je návrh tří úrovní kurzů informační gramotnosti, které by měly být postupně implementovány do informačního vzdělávání na FF UK. První úrovní je systém volně dostupných online tutoriálů, které formou návodu a ukázek práce s nejznámějšími systémy podpoří využívání dostupných elektronických zdrojů a nabídnou nápovědu či metodiku pro psaní odborných textů. Ve druhém stupni je navržen řádný výběrový kurz formou prezenční výuky v rozsahu jednoho semestru, který by měl již status standardního atestovaného předmětu s předem daným objemem znalostí využitelných pro odbornou práci. Posledním, třetím stupněm je e-learningový kurz zakončený testem a udělením atestace. Návrhu předchází analýza stavu výuky informační výchovy na FF UK a příklady řešení na jiných vysokých školách. Závěr práce je věnovaný dostupným softwarovým nástrojům využívaným v e-learningu.
Plagiarism Prevention as a Goal of Information Education: Possible Solutions in the Environment of Academic Libraries in the Czech Republic
Dohnálková, Eva ; Musil, Vladimír (referee) ; Landová, Hana (advisor)
Cílem diplomové práce je představení problematiky plagiátorství a autorské etiky, jakožto předmětu informačního vzdělávání v prostředí vysokoškolských knihoven. V úvodu práce budou vymezeny základní pojmy a nastíněny jejich vzájemné vztahy. Na základě výsledků dotazníkového průzkumu budou podrobněji popsány aktivity, které v oblasti prevence plagiátorství vyvíjejí knihovny na veřejných vysokých školách v České republice. Charakterizovány budou i vybrané zahraniční projekty s důrazem na situaci v USA, Velké Británii a Skandinávii. Na základě publikovaných zkušeností především ze zahraničních knihoven bude uveden přehled aktivit, kterými mohou vysokoškolské knihovny přispět k prevenci plagiátorství u studentů. V závěru práce budou nastíněny možnosti systematického začlenění vybraných aktivit do programů informačního vzdělávání na českých vysokých školách.
Project Financing by the Help of EU Funds
Musil, Vladimír ; Koumar, Tomáš (referee) ; Heralecký, Tomáš (advisor)
This bachelor’s thesis is focused on financing investment intention for company Chmelař a synové Ltd. Primary source of financing are resources based on request for dotation from EU funds. In terms of theoretical knowledge and gained information includes also analysis and recommendation of alternate form of financing of entrepreneurial intention. Matter of the project is construct of drying kiln of timber.
Shear stress relaxation of bituminous binders in DSR
Musil, Vladimír ; Hegr, Zdeněk (referee) ; Dašek, Ondřej (advisor)
The thesis describes the relaxation properties of bituminous binders determined in dynamic shear rheometer (DSR). Paving bitumen, polymer modified bitumen (PMB) and crumb rubber modified bitumen (CRmB) were chosen for comparison. In order to describe the effects of ageing on asphalt binders relaxation properties, the laboratory simulation of ageing using RTFOT and 3xRTFOT method was performed. For each binder were simultaneously conducted tests of needle penetration, softening point and elastic recovery. Selected bitumens were used for the production of asphalt mixtures. The low-temperature properties tests (TSRST) were performed for these mixtures, when the results were compared to the relaxation properties of binders determined in the DSR.
Income Based Business Valuation
Musil, Vladimír ; Koumar, Tomáš (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This thesis focuses on a business valuation proposal of company AGRAS Bohdalov, a.s. using income-based valuation methods. The theoretical part deals with definitions of business, category of value and reasons for valuation, including the description of valuation methods and the specific process. The practical part is devoted to the valuation of the company fair value, preceded by the strategic and financial analysis and long-term financial plan. The valuation is made to the January 1, 2012 and will be available exclusively for internal company matters.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Musil, Vojtěch
1 Musil, Václav
4 Musil, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.