Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dělníci Kena Loacha
Pata, Václav ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Ken Loach už víc jak 50 let točí sociální dramata. Od Cathy Come Home (1966) ušel k Já, Daniel Blake (2016) dlouhou cestu. Ve své práci se soustředím na téma dělníků v Loachových filmech. Jako dělníka si definuji dospělého člověka, jenž se živí rukama nebo by se jimi živil v případě, že by mu to systém dovolil. Zvolené téma a výběr filmů, kterým se věnuji podrobněji, vyústil v to, že se stejnou měrou věnuji sociálním aspektům třídní nerovnosti a politice. Filmy, které ze zvoleného hlediska rozebírám jsou Lůza (1991), Výhybkáři (2001) and Já, Daniel Blake (2016). V menší míře se také věnuji Dnům Naděje (1975) a oceněnému filmu Kes (1969).
Tennessee Williams: Noc s leguánem
Semler, David ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Bakalářská práce srovnává povídku a divadelní hru Tennesseeho Williamse, které obě nesou totožný název Noc s leguánem, a dále se zabývá adaptováním hry do podoby filmového díla, jehož režie se ujal americký režisér John Huston. Ačkoli jsou postavy povídky i její příběh odlišné od divadelní hry, sdílejí obě díla jak místo, ve kterém se příběhy odehrávají, tak především témata a motivy, kterými se zabývají: osamělost, úzkost, nesvoboda, kontrast mezi upjatou cudností a šokující nestoudností, ztráta víry v Boha, ale také touha po sblížení se s druhým člověkem a víra v sílu kontaktu a duchovní splynutí s druhým člověkem. Film Noc s leguánem je zdařilou a poměrně věrnou adaptací, ve které je většina změn oproti původní divadelní hře pouze formálních. Snímek je epičtější, je narušena Williamsova jednota místa, času a děje, dialogy jsou zkráceny, naopak charaktery postav jsou více prokresleny. Je potlačena symbolická a filozofická rovina hry, stejně jako je v menší míře užit autorův absurdní smysl pro humor a více prostoru dostává realistické ztvárnění. Celkové vyznění filmu, jeho téma a příběhy hlavních postav však ctí Tennesseeho předlohu.
Horizonty svaté Kláry
Součková, Štěpánka ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Bakalářská práce je srovnávací studií filmu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, režie Vojtěch Jasný, scénář Jelena Mašínová a Pavel Kohout), románu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, autor Pavel Kohout) a filmové adaptace této knihy Svatá Klára (1996, Izrael, režie Ari Folman a Ori Sivan). Sleduje obsahové a stylotvorné proměny látky ve třech různých zpracováních s ohledem na dobový kontext a osobnosti autorů. Cílem bakalářské práce je poukázat na nepříliš reflektované tituly zásadních českých autorů, které byly za dob tzv. normalizace vytvořeny v exilu a které v devadesátých letech inspirovaly izraelské filmaře k originální a posléze mezinárodně oceňované adaptaci.
Marie Pujmanová: Předtucha
Eichlerová, Barbora ; Heczková, Libuše (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozborem novely Marie Pujmanové (1893-1958) Předtucha. Jako klíčový metodologický prostředek si vybírá fokalizaci, ostatním naratologickým kategoriím se věnuje právě skrze ni. Zaměřuje se zejména na její jazykový aspekt a na způsob budování postav pomocí fokalizace.
Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Krsková, Kateřina ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Práce popisuje vývoj a variantnost motivu zločinu a trestu v prozaickém a dramatickém díle Františka Langera. Po úvodní úvaze o zločinu a trestu se zabývá rozborem Dostojevského románu "Zločin a trest", který měl na Langerovo pojetí těchto pojmů značný vliv. Nastiňuje také podobu zločinu a trestu v české literatuře na přelomu 19. a 20. století, která na Langera mohla zapůsobit. Snaží se v první části ozřejmit, jak se tyto motivy v počínající zprvu povídkové tvorbě autora rozvíjely. Pracuje se zde s prozaickými sbírkami "Zlatá Venuše" a "Snílci a vrahové". V druhé části se pak zaměřuje na jejich vytříbenou a mnohdy velmi problematickou podobu v Langerových dramatech "Svatý Václav", "Periférie", "Velbloud uchem jehly", "Obrácení Ferdyše Pištory", "Andělé mezi námi" a "Dvaasedmdesátka" a snaží se ji vystihnout a charakterizovat.
Zobrazení a funkce prostoru v literární a filmové verzi prozaických textů vlny 60. let. (Spalovač mrtvol. Démanty noci. Ostře sledované vlaky)
Karalová, Lenka ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazením a funkcí prostoru v literární a filmové verzi vybraných prozaických textů vlny 60. let - Spalovače mrtvol a Démantů noci. V úvodní kapitole práce pojednává o poetice autorů, kteří se mezi lety 1945 - 1968 zabývali ve svých dílech válečnou tematikou, a snaží se stručně nastínit problematiku zobrazení prostoru v literatuře a filmových adaptacích. Další kapitoly jsou již zaměřené na samotný rozbor prostoru ve vybraných dílech. Cílem diplomové práce je pak zejména rozpoznat a postihnout specifika zobrazení jednotlivých prostorů prostřednictvím literárního a filmového média. Klíčová slova Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol, Arnošt Lustig, Démanty noci, Tma nemá stín, prostor, adaptace, 60. léta, film.
Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let
Šatanová, Klára ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Diplomová práce Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let se zabývá analýzou vybraných próz z výše vymezeného období, které reprezentují různé autorské přístupy k zobrazované realitě. První část práce je věnována vymezení pojmu holokaust a možnosti jeho slovesné reprezentace. Dále se práce zabývá vývojem literatury s tématem holokaustu od roku 1945 až do současnosti, s důrazem na texty vydané v 50. a 60. letech 20. století, které se podílely na utváření paměti čtenářské veřejnosti. Dále sleduje prolínání a vzájemné ovlivňování historického a fikčního diskurzu. V jednotlivých dílech - Krabice živých Norberta Frýda, Osm odtamtud E. F. Buriana a Démanty noci Arnošta Lustiga je analyzováno zobrazení prostředí koncentračního tábora, zároveň je sledována autorova práce s postavami, stejně jako zobrazení židovství v textech. Klíčová slova: holokaust, koncentrační tábor, 50. léta, próza, Norbert Frýd, E. F. Burian, Arnošt Lustig, historický a fikční diskurz, postava, motiv, prostředí
Jak je modelován svět románu Kámen a bolest
Stříbrná, Anežka ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá románem Karla Schulze Kámen a bolest. Analyzuje především jeho jazykové a stylistické prostředky, kompozici scén, ztvárnění postav a jejich život v textovém světě a na závěr přináší návrh celkového smyslu tohoto románu. Nabízí tak hlubší vhled do tohoto díla a osvětluje, v čem spočívá jeho zvláštní emocionální působivost i narativní strategie, s jakou autor vytváří jeho fikční svět. Metodologicky práce vychází z literárně vědeckého a interpretačního přístupu Přemysla Blažíčka.
Srovnání povídkové tvorby F. Langera, M. V. Kratochvíla a M. Součkové - žánrové variace
Kowandová, Helena ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Práce popisuje, interpretuje a srovnává tyto tři soubory krátké prózy české literatury 1. poloviny 20. století: F. Langer: Snílci a vrahové, M. V. Kratochvíl: Povídky lásky a smrti, M. Součková: Škola povídek. Zaměřuje se na postihnutí a srovnání tří variant aktualizace tradičních žánrových typů, reflektující implicitně (Langer, Kratochvíl) či explicitně (Součková) poetiku povídky a žánru, a na nalezení paralel a formulace originálních přístupů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mravcová, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.