Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cenzura českého filmového importu v 60.-70. letech 20. století z hlediska překladu
Mináriková, Vendula ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Klimeš, Ivan (oponent)
Tato teoreticko-empirická diplomová práce má interdisciplinární charakter se zabývá uplatňováním cenzury v procesu importu filmů do Československa v 60. a 70. letech 20. století. Konkrétně se zaměříme na anglicky mluvené filmy dabované do češtiny. Práce shrnuje dosavadní teoretické poznatky o daném tématu a doplňuje je o nové informace získané prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Nashromážděná data jsou poté použita pro rozbor dvou dabovaných filmů uvedených do československé filmové distribuce ve zkoumaném období - filmu Komik (The Entertainer, 1960) a filmu Dvanáct rozhněvaných mužů (Twelve Angry Men, 1957). Závěr práce nabízí srovnání těchto dvou dabingů s ohledem na dobový kontext, porovnání podmínek, za nichž československý dabing v 60. a 70. letech vznikal a další možné směry budoucího bádání.
České překlady románu Zauberberg od Thomase Manna
Vůchová, Tereza ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Kloudová, Věra (oponent)
Předmětem této diplomové práce je román Der Zauberberg německého spisovatele Thomase Manna a jeho existující české překlady a reedice překladů z let 1930, 1935/1936, 1958, 1975 a 2016. Práce vychází z následujících translatologických teorií: dobové normy a konvence, paratexty a metatexty a překlad názvu díla. Další část se věnuje osobnosti autora a jeho dílu, představuje román Der Zauberberg a to v kulturněhistorickém a literárním kontextu doby vzniku a neopomíjí ani recepci v německém prostředí. Přínos této diplomové práce spočívá v popsání recepce tohoto románu v českém prostředí, kdy se zaměří na makrotextuální (paratexty) a translatologickou analýzu vybraných částí originálu a všech českých překladů. Hlavní metodologický nástroj pro translatologickou analýzu vybraných pasáží Mannova románu představuje typologie výrazových změn a posunů v překladu Antona Popoviče (1975, 1983).
Komentovaný překlad vybraných částí "Vegan - Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel"; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Filková, Magdaléna ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN - die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské posuny. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa
Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk
Kupka, Tomáš ; Valeš, Miroslav (vedoucí práce) ; Aurová, Miroslava (oponent) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Autor disertační práce Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk se snaží komplexně zmapovat současnou situaci v oblasti použití pracovních listů v cizojazyčné výuce, preferenčně ve výuce španělského jazyka. Vychází ze skutečnosti, že pro přejímání, adaptaci, tvorbu, použití, hodnocení, revizi, případně aktualizaci pracovních listů neexistují v české odborné literatuře žádná teoretická východiska. Dosud též nebyl na toto téma realizován žádný tuzemský relevantní výzkum, přestože učitelé poměrně často komplementární didaktický materiál jako doplněk běžné učebnice používají. Hlavním cílem této disertace je analyzovat pracovní listy a popsat proces jejich tvorby a použití, výsledkem práce je návrh způsobů řešení zmíněných nedostatků a potenciálních problémů. Teoretická část disertační práce je zaměřena na analýzu informačních zdrojů tematicky svázaných s tvorbou didaktických materiálů. Důraz je kladen na komparaci zásad tvorby a hodnocení učebnic. Na základě selekce publikovaných zásad je navržen soubor postupů tvorby a soubor hodnotících kritérií pro posouzení kvality buď přejatých, nebo nově vytvářených pracovních listů. Empirická část obsahuje analýzu učebnic a pracovních listů vydaných českými i zahraničními, preferenčně...
Komentovaný překlad vybraných částí "Vegan - Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel"; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Filková, Magdaléna ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN - die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské posuny. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa
Komentovaný překlad: Kinder falsch erziehen - aber richtig: Paradoxe Ratschläge für Eltern, die über ihre Erziehungsmethoden nachdenken wollen (Rainer SACHSE a Jana FASBENDER, Stuttgart: Klett-Cotta, 2016), vybrané kapitoly
Nitrová, Nella ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol z německé příručky Kinder falsch erziehen - aber richtig, kterou napsali autoři Rainer Sachse a Jana Fasbender, a která se zabývá výchovou dětí. Tato práce sestává z překladu tohoto textu z němčiny do češtiny a z komentáře k tomuto překladu. Komentář je rozdělený na překladatelskou analýzu, překladatelskou metodu, překladatelské problémy a překladatelské posuny.
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "101 Mallorca: Geheimtipps und Top-Ziele"; Jürgen Bungert, Iwanowski, 2013.
Čapková, Andrea ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných kapitol z turistického průvodce 101 Mallorca: Geheimtipps und Top-Ziele, jehož autorem je německý novinář Jürgen Bungert. Práce se skládá ze dvou částí - první část tvoří překlad výchozího německého textu do češtiny, druhou část pak odborný komentář k tomuto překladu. Ten sestává nejprve z překladatelské analýzy podle modelu Christiane Nordové, dále se věnuje popisu překladatelské metody a postupů, překladatelským problémům a jejich řešením a nakonec překladatelským posunům podle Jiřího Levého a Antona Popoviče.
Komentovaný překlad: Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile? Von Christiane Tewinkel. Vybrané kapitoly.
Filipová, Tereza ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol z publikace "Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile?", vydané v roce 2004 v Kolíně nad Rýnem. Autorkou knihy je německá muzikoložka Christiane Tewinkel, jejímž cílem je osvětlit zásady vážné hudby široké veřejnosti. Práce je rozdělena do dvou částí - první obsahuje samotný překlad německého originálu do češtiny. Druhá část se věnuje odbornému komentáři, který zahrnuje analýzu originálu podle Christiane Nordové. Další část popisuje překladatelské metody a postupy podle Jiřího Levého a následující uvádí řešení vybraných lexikálních, morfologických, syntaktických a pragmatických problémů. V závěrečné kapitole je uvedena typologie překladatelských posunů podle Antona Popoviče.
Komentovaný překlad článku "Zuckerbergs Zweifel"; Der Spiegel Online, 31.3.2017
Řehořová, Klára ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad textu Zuckergers Zweifel od německého publicisty Thomase Schulze, který byl publikován v roce 2017 v německém časopise Der Spiegel. Tato práce sestává ze dvou častí. V první časti je obsažen samotný překlad textu, část druhá je věnována odbornému komentáři. V rámci odborného komentáře jsem analyzovala text podle německé translatoložky Christiane Nord a její publikace Textanalyse und Übersetzen (1995), dále jsem se věnovala metodě překladu, překladatelským problémům a nakonec typologii překladatelských posunů. Klíčová slova Překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, překladatelské problémy, styl, text, lexikum, syntax, Mark Zuckerberg, Facebook, technologie, úspěch
Komentovaný překlad: Faszination Astronomie. Ein topaktueller Einstieg für alle naturwissenschaftlich Interessierten. Arnold Hanslemeier. Vybrané kapitoly.
Lerchová, Andrea ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je překlad vybraných částí z publikace Faszination Astronomie od rakouského fyzika a astronoma Arnolda Hanslmeiera a jeho komentář. Zmíněná publikace se věnuje oblasti astronomie, překládané části pojednávají o trpasličích planetách, malých tělesech sluneční soustavy a životu ve vesmíru. Cílem práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní cílový text. Komentář se skládá z analýzy výchozího textu podle modelu Christiane Nordové. Dále je v něm uvedena překladatelská metoda a také typologie vybraných překladatelských problémů a posunů včetně názorných příkladů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.