Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix
Mrázek, Michal ; Fuis, Vladimír (oponent) ; Florian, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je deformačně napěťová analýza fixátoru Orthofix aplikovaného na dolní končetině. Úvod práce je věnován rešeršním studiím dostupné odborné literatury. Vybrané rešerše jsou zaměřeny na možnosti léčby, aplikace a řešení fixace dlouhých kostí. Dále je v diplomové práci vytvořen parametrický model fixátoru a tibie v CAD systému CATIA. Model fixátoru umožňuje vytvoření různých geometrických variant simulujících možná nastavení fixátoru a zatížení silovou dvojicí v rozmezí 1-10 Nm. Takto popsané geometrické a zatěžující stavy fixátoru jsou řešeny metodou MKP ve výpočtovém prostředí ANSYS. Jednotlivá řešení stavů fixátoru Orthofix jsou podrobena deformačně napěťové analýze.
Faktory ovlivňující hypoteční trh
Mrázek, Michal ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je v práci definován hypoteční úvěr jako takový, včetně důležitých pojmů, které se s danou problematikou pojí. Další část zkoumá dopady nového zákona o spotřebitelském úvěrů na banky a spotřebitele v oblasti hypoték. Následuje část zabývající se doporučeními České národní banky ohledně omezení ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Druhá část se zabývá vybranými makroekonomickými faktory a jejich působením na hypoteční trh. Mezi ukazatele patří hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a úroková sazba hypotečních úvěrů. Vliv ukazatelů je nejdříve zkoumán na počtu a objemu hypotečních úvěrů. V poslední části jsou makroekonomické ukazatele kvantifikovány a jejich vlivy analyzovány pomocí regresní analýzy.
Rozvod v českém a francouzském právu
Mrázek, Miroslav ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Spoustová, Ivana (oponent)
Tato disertační práce se zabývá jedním ze stěžejních institutů českého i francouzského rodinného práva, rozvodem manželství. Rozvod není pouhým pojmem z učebnice práva. Jsou s ním spojeny konkrétní osudy manželů, ba celých rodin. Komparativní studie českého a francouzského rozvodového práva je rozdělena do pěti hlavních kapitol a statistického exkurzu. Práce nejprve pojednává o historicko-právním vývoji rozvodu manželství v obou komparovaných zemích. Následně analyzuje aktuální hmotněprávní i procesněprávní úpravu rozvodu v České republice. Těžištěm práce je rozbor hmotněprávních a procesních reforem rozvodového práva ve Francii a jeho základních odlišností od českého rozvodu. Následně je pojednáno o následcích rozvodu, o možné české právní úpravě rozvodu a novinkách francouzské rozvodové úpravy. Práce je zakončena relevantními statistickými údaji. Teoretický rozbor institutu rozvodu je doplněn praktickými příklady, aktuální judikaturou, koncepčními řešeními specialistů z oboru, jakož i hodnoceními autora disertační práce.
Hospodaření s odpady ve vybraném městě
MRÁZEK, Michal
Diplomová práce je zaměřená na hospodaření s odpady ve městě Tábor. Hlavním cílem je zjištění spokojenosti obyvatel se současným stavem odpadového hospodářství, identifikování hlavních problémů a navržení určitých řešení pro zlepšení současné situace. Teoretická část se zabývá především legislativní úpravou a základními pojmy v odpadovém hospodářství. V praktické části je analyzována produkce jednotlivých odpadů za rok 2015. Nastíněna je také příjmová a nákladová stránka odpadového hospodářství. Na konci práce je provedeno dotazníkového šetření, jeho vyhodnocení a navržení řešení pro zlepšení současné situace odpadového hospodářství ve městě Tábor.
Přístrojové vybavení pilota paraglidingu
Mrázek, Martin ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název práce Přístrojové vybavení a jeho důležitost ve výkonnostních kategoriích paraglidingu Abstrakt: Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho závislost na výkonnostní úrovni pilota. Praktickým přínosem práce bude zjištění, jaké přístroje piloti nejčastěji používají a jak důležité pro ně jsou. Metody: Diplomová práce je zpracována ve formě kvantitativního výzkumu. Ke sběru dat jsme použili dotazník, který byl umístěn na internetových stránkách s paraglidingovou tématikou. Výsledky: Zjištěná fakta vyjadřují, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, pro které jsou přístroje důležité. Dalším zjištěním bylo, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, kteří vlastní a používají přístroje. Nejdůležitější přístroj pro všechny výkonnostní kategorie je variometr a potom GPS. Klíčová slova: Paragliding, přístroje, výkonnostní kategorie, důležitost
Nárok na pravdu a výzva náboženského pluralismu: Stav diskuse v současném křesťanství
Mrázek, Miloš ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Štampach, Ivan (oponent) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Předmětem této práce jsou podoby odpovědí na výzvu náboženského pluralismu v křesťanství. Zaměřuje se na to, jak dnešní křesťané, kteří aktivně odpovídají na tuto výzvu, chápou tradiční nárok vlastního náboženství, že zprostředkovává jedinečnou pravdu Božího zjevení, a jak v tomto kontextu chápou pojem pravdy. Čtenář se tak zorientuje v různých proudech současného křesťanství. Práce dále čtenáře seznamuje s problémy spojenými s definováním pojmu náboženského pluralismu a s tématy filosofické diskuse o povaze pravdy obecně a zvláště v náboženském jazyce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 MRÁZEK, Michal
1 Mrázek, M.
8 Mrázek, Martin
8 Mrázek, Martin
2 Mrázek, Matěj
9 Mrázek, Michal
2 Mrázek, Milan
1 Mrázek, Miloš
2 Mrázek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.