Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Faktory ovlivňující hypoteční trh
Mrázek, Michal ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je v práci definován hypoteční úvěr jako takový, včetně důležitých pojmů, které se s danou problematikou pojí. Další část zkoumá dopady nového zákona o spotřebitelském úvěrů na banky a spotřebitele v oblasti hypoték. Následuje část zabývající se doporučeními České národní banky ohledně omezení ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Druhá část se zabývá vybranými makroekonomickými faktory a jejich působením na hypoteční trh. Mezi ukazatele patří hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a úroková sazba hypotečních úvěrů. Vliv ukazatelů je nejdříve zkoumán na počtu a objemu hypotečních úvěrů. V poslední části jsou makroekonomické ukazatele kvantifikovány a jejich vlivy analyzovány pomocí regresní analýzy.
Rozvod v českém a francouzském právu
Mrázek, Miroslav ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Spoustová, Ivana (oponent)
Tato disertační práce se zabývá jedním ze stěžejních institutů českého i francouzského rodinného práva, rozvodem manželství. Rozvod není pouhým pojmem z učebnice práva. Jsou s ním spojeny konkrétní osudy manželů, ba celých rodin. Komparativní studie českého a francouzského rozvodového práva je rozdělena do pěti hlavních kapitol a statistického exkurzu. Práce nejprve pojednává o historicko-právním vývoji rozvodu manželství v obou komparovaných zemích. Následně analyzuje aktuální hmotněprávní i procesněprávní úpravu rozvodu v České republice. Těžištěm práce je rozbor hmotněprávních a procesních reforem rozvodového práva ve Francii a jeho základních odlišností od českého rozvodu. Následně je pojednáno o následcích rozvodu, o možné české právní úpravě rozvodu a novinkách francouzské rozvodové úpravy. Práce je zakončena relevantními statistickými údaji. Teoretický rozbor institutu rozvodu je doplněn praktickými příklady, aktuální judikaturou, koncepčními řešeními specialistů z oboru, jakož i hodnoceními autora disertační práce.
Hospodaření s odpady ve vybraném městě
MRÁZEK, Michal
Diplomová práce je zaměřená na hospodaření s odpady ve městě Tábor. Hlavním cílem je zjištění spokojenosti obyvatel se současným stavem odpadového hospodářství, identifikování hlavních problémů a navržení určitých řešení pro zlepšení současné situace. Teoretická část se zabývá především legislativní úpravou a základními pojmy v odpadovém hospodářství. V praktické části je analyzována produkce jednotlivých odpadů za rok 2015. Nastíněna je také příjmová a nákladová stránka odpadového hospodářství. Na konci práce je provedeno dotazníkového šetření, jeho vyhodnocení a navržení řešení pro zlepšení současné situace odpadového hospodářství ve městě Tábor.
Přístrojové vybavení pilota paraglidingu
Mrázek, Martin ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název práce Přístrojové vybavení a jeho důležitost ve výkonnostních kategoriích paraglidingu Abstrakt: Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho závislost na výkonnostní úrovni pilota. Praktickým přínosem práce bude zjištění, jaké přístroje piloti nejčastěji používají a jak důležité pro ně jsou. Metody: Diplomová práce je zpracována ve formě kvantitativního výzkumu. Ke sběru dat jsme použili dotazník, který byl umístěn na internetových stránkách s paraglidingovou tématikou. Výsledky: Zjištěná fakta vyjadřují, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, pro které jsou přístroje důležité. Dalším zjištěním bylo, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, kteří vlastní a používají přístroje. Nejdůležitější přístroj pro všechny výkonnostní kategorie je variometr a potom GPS. Klíčová slova: Paragliding, přístroje, výkonnostní kategorie, důležitost
Nárok na pravdu a výzva náboženského pluralismu: Stav diskuse v současném křesťanství
Mrázek, Miloš ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Štampach, Ivan Odilo (oponent) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Předmětem této práce jsou podoby odpovědí na výzvu náboženského pluralismu v křesťanství. Zaměřuje se na to, jak dnešní křesťané, kteří aktivně odpovídají na tuto výzvu, chápou tradiční nárok vlastního náboženství, že zprostředkovává jedinečnou pravdu Božího zjevení, a jak v tomto kontextu chápou pojem pravdy. Čtenář se tak zorientuje v různých proudech současného křesťanství. Práce dále čtenáře seznamuje s problémy spojenými s definováním pojmu náboženského pluralismu a s tématy filosofické diskuse o povaze pravdy obecně a zvláště v náboženském jazyce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Trh ve zdravotnictví - podnikatelské aspekty nakládání s odpady
Mrázek, Martin ; Křížová, Eva (vedoucí práce)
Téma diplomové práce "Trh ve zdravotnictví - podnikatelské aspekty nakládání s odpady" jsem si vybral na základě svého zájmu o ekonomiku ve zdravotnictví. Odpady ve zdravotnictví tvoří velký problém. Rád bych se v této diplomové práci zaměril na možnosti likvidace infekčních odpadů novými technologiemi. Množství vyprodukovaného odpadu stále roste a do budoucna bude jistě velice důležité hledat efektivnější a ekologičtější využití těchto odpadů a bude také nutnost brát stále větší ohledy na životní prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 MRÁZEK, Michal
1 Mrázek, M.
8 Mrázek, Martin
8 Mrázek, Martin
2 Mrázek, Matěj
8 Mrázek, Michal
2 Mrázek, Milan
1 Mrázek, Miloš
2 Mrázek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.