Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kristův sestup do pekel
Eder, Pavel ; Mrázek, Jiří (vedoucí práce) ; Dus, Jan (oponent)
Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18-22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Pe- trova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. První část práce ve stručnosti představuje První list Petrův v jeho celku: zmi- ňuje externí evidenci listu, dále se zaměřuje na problém autorství, s tím úzce související dataci vzniku, také zkoumá adresáta, literární formu a strukturu listu. Druhá část práce se zabývá pasáží 3,18-22, která bývá někdy nazývána také jako Kristův sestup do pekel. Na základě vlastního překladu oddílu z pů- vodního řeckého textu, na němž byla též provedena vlastní textová kritika, se práce pomocí odborných exegetických metod diachronních a synchron- ních snaží dopátrat původního významu textu.
Modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk
Mrázek, Jiří ; Šimurda, Jiří (oponent) ; Rychtárik, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce nás uvádí do problematiky modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk. Je členěna do čtyř kapitol, kde první kapitola naznačuje historický vývoj modelování dějů na membráně buňky. Druhá kapitola se zabývá měřením těchto dějů, popisuje metody vnuceného napětí, vnuceného proudu a následné metodu ”path clamp.” Poslední dvě kapitoly pojednávají o modelování dějů na membráně buňky, ke každému modelu bylo vytvořeno uživatelské prostředí GUI v programu MATLAB 7.6.0 (2008a).
Obraz Jakuba Spravedlivého v Novém zákoně a raně křesťanské literatuře
Špiclová, Zdeňka ; Mrázek, Jiří (vedoucí práce) ; Roskovec, Jan (oponent)
Práce se zabývá postavou Jakuba Spravedlivého. Prostřednictvím analýzy vybraných novozákonních oddílů, apokryfních spisů, odkazujících se k Jakubovi, a historických děl Josepha Flavia a Eusebia přináší argumenty pro podporu hypotézy, že Jakub Spravedlivý, bratr Páně, se bezprostředně po Ježíšově smrti stal vůdcem první komunity Ježíšových následovníků a měl v ní rozhodující slovo.
Daň císaři Mt 22,15-29
Jinková, Noemi ; Mrázek, Jiří (vedoucí práce) ; Roskovec, Jan (oponent)
Je na základě Kristových slov z Mt 22,21 povinností křesťana platit daň? Odpověď na nejčastěji kladenou otázku týkající se textu perikopy Mt 22,15-22 má přinést i tato bakalářská práce. Vedle klasické historicko-kritické metody používá však k dosažení svého cíle ještě metodu méně standardní, totiž dramatizaci příběhu. Díky vizualizaci textu se mohou vynořit před oči méně zřetelné a zřídka povšimnuté skutečnosti. V tomto případě jsou jimi také kostýmy, které zahrnují liturgické předměty: modlitební řemínky uvázané na čela a ruce aktérů. Připomenou nám, že Ježíš vedle Božího obrazu hovoří také o Božím jménu, a posunou smysl Ježíšových slov z řádu stvoření - každý člověk byl stvořen k obrazu Božímu - k řádu vyvolení - Stvořitel si vyvolil za svůj národ Izrael. Zde ovšem dochází k transformaci právě v osobě Ježíše zodpovídajícího záludnou otázku. Z vyvoleného národa vzešel, aby vyvolení samo rozšířil návratem ke Stvořiteli. Tato struktura postupné koncentrace a následného uvolnění se ostatně objevuje i na jiných místech zkoumaného textu, resp. celého Matoušova evangelia. V prvním případě se jedná o Ježíšovo sevření jinými lidmi a poté jeho propuštění, v druhém případě o svinutí linearity času Ježíšova pozemského příběhu do jediného roku, který se následně rozvíjí v opakujících oslavách roku církevního. Ohnisko...
Abraham v Novém zákoně
Křížová, Jana ; Mrázek, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Petr (oponent)
Diplomová práce Abraham v Novém zákoně vychází z vyprávění o Abrahamovi v knize Genesis, bere v úvahu jeho ohlasy ve Starém zákoně a v mimobiblické literatuře a zabývá se jeho použitím v Novém zákoně. Abraham je představen jako Boží přítel, vzor víry a praotec. Práce zkoumá, kdo má právo považovat se za dědice abrahamovských zaslíbení a co z toho vyplývá, zejména pro církev. Přílohy podávají seznam biblických veršů, ve kterých je Abraham zmíněn nebo které obsahují narážku na jeho příběh. V dalších přílohách jsou uvedeny některé klíčové texty Starého a Nového zákona a jejich doslovný překlad jako podklad závěrů hlavního textu.
Pilát v historii a teologii evangelií
Hon, Jan ; Roskovec, Jan (vedoucí práce) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Apoštolské vyznání, krédo, říká: trpěl pod Pontským Pilátem. Taková formulace se dá vyložit jednak jako časové určení - trpěl za časů Pontského Piláta. V češtině i v latině ale vyzní i tak, že trpěl jeho přičiněním a z jeho vůle. Krédo se vůbec nezmiňuje o veleknězi Kaifášovi, radě, zradě. Někteří lidé, křesťané i nepokřtění soudí, že by formulace měla vyznít víc jako časové určení, neboť za Ježíšovo utrpení nesou odpovědnost a jsou jím vinny židovské autority jeho doby. Takové přesvědčení vychází s evangelijního líčení Ježíšova soudního procesu, dávajícího obraz Piláta slitovného, který se snaží Ježíše zachránit. Veškerou vinu za Ježíšovo ukřižování připisuje židovské reprezentaci: velekněžím, zákoníkům, starším a celé radě. Je známo, že takový obraz soudního jednání jak před římským místodržitelem, tak před jeruzalémskou radou neodpovídá poznatkům z mimobiblických zdrojů. Práce o tom podává stručn přehled. Dále tato práce také ukazuje, že k Pilátově odpovědnosti, ba vině, lze dospět čistě s použitím biblických textů. Ježíš trpěl pod Pontským Pilátem v plném významovém rozsahu rčení "trpět pod". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Development of the Semantic Field of the Term "ΑΓΙΟΣ" in the New Testament and Writings of Apostolic Fathers
Havelková, Eliška ; Mrázek, Jiří (vedoucí práce) ; Prostredník, Ondrej (oponent) ; Pokorný, Petr (oponent)
Tato práce mapuje vývoj sémantického pole termínu "ἅγιος". Jedná se o lexikálně-teologickou analýzu, která sice vychází od jednotlivých lexémů, avšak přes hledání významů v kontextech se dostává až k teologickým závěrům. Vychozí bod je starozákonní pojetí svatosti shrnuté v Levitiku 10,10, jež také zároveň vyznačuje sémantické pole. V deseti kapitolách jsou vybrány nejreprezentativnější spisy Nového Zákona a Apoštolských Otců, které se svatosti věnují. Autorka vychází od jednotlivých výskytů termínů sémantického pole v jejich kontextu a z nich pak usuzuje na teologii svatosti, jež se takto odráží v jazyce daného spisu. Všechny kapitoly mají dvě části, jednu o svatosti a druhou o čistotě. Hlavními otázkami kladenými textu jsou: Zaprvé: Zda je u daných autorů svatost chápána jako transcendentní kvalita Boží, jež darem blízkosti s ním mění věřící, či zda se jedná o popis svatého, čili asketického života. Zadruhé: Jaký je vztah čistoty a svatosti. Je čistota předpokladem pro setkání se se Svatým? Zatřetí: Nastal posun vnímání svatosti oproti starozákonnímu pojetí, a jak se autor vyrovnává s opuštěním rituálních předpisů v církvi? Všechny tyto otázky lze zahrnout do zkoumání posunu významu daných termínů v jejich nejužším kontextu. Klíčová slova Svatý, čistý, nečistý, rituální čistota,
Mezi duchem a hmatatelností. Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii
Šály, Martin ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jiří (oponent) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Předmětem práce je novozákonní církev. Autor nejprve upozorňuje na hermeneutické obtíže, které předmět studia přináší. Patří mezi ně rozlišení mezi (1) teologickou řečí o církvi, která se v NZ nachází ve formě mnoha různých obrazů o církvi,a(2) výpověďmi, které se zabývají etikou, autoritami, liturgií a podobně. Rozlišení není ovšem dokonale možné a na ploše NZ se obě tyto řeči provazují. Práce metodicky chápe novozákonní církev jako "dynamický prostor na osách mezi různými póly". NZ církev tak není popisována pomocí určitých vymezujících typik, ale prostřednictvím "napětí mezi". Konkrétně je církevní život v práci hledán v "osách" napětí mezi následujícími dvojicemi pólů: duch - hmatatelnost; tradice Ježíše z Nazaretu - tradice církve; ideál - realita; spolupráce se společností - vyčleňování se ze společnosti; moc - bezmoc; uniformita - diverzita; kontinuita - diskontinuita. Každá dvojice pólů a jim odpovídající osa napětí je nejprve stručně vysvětlena. Poté jsou pro ni uvedena novozákonní východiska, která mají doložit, že existence daného napětí mezi póly je v jednom nebo více okruzích NZ církve relevantní. Dále jsou v práci po každou zvolenou osu napětí stručně uvedeny vybrané historické ilustrace z pozdějších dějin církve; ty mají ilustrovat případy, kdy zřejmě nastal nežádoucí příklad k určitému pólu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 MRÁZEK, Jiří
3 Mrázek, Jakub
12 Mrázek, Jan
5 Mrázek, Jaroslav
1 Mrázek, Jindřich
6 Mrázek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.