Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv prostředí na rozšíření a koexistenci různých patogenů na jednom druhu rostliny
Mráčková, Michaela ; Koubek, Tomáš (vedoucí práce) ; Koupilová, Klára (oponent)
Pro většinu rostlinných druhů je známo několik patogenů. Většina studií je však zaměřena na jednoduché patosystémy zahrnující jednu rostlinu a jeden patogen. V takových případech se práce zabývají například virulencí patogenu, rezistencí rostliny či vlivem prostředí na patosystém. Výskytu více patogenů na jednom druhu rostliny se věnuje jen několik málo výzkumů. Většina z nich se zaměřuje na výskyt více patogenů na jednom jedinci hostitele a to především v zemědělské oblasti. O rozšíření více patogenů v populaci divokých rostlin je tak velice málo informací. Tato práce shrnuje obecné informace o interakci rostliny a patogenu, zaměřuje se na vliv prostředí a na závěr se věnuje málo prozkoumaným tématům výskytu více patogenů na jednom druhu rostliny. Z dosavadních studií plyne, že vliv mají jak abiotické podmínky (světlo, teplota, vlhkost, apod.), tak biotické podmínky. Biotické jsou například interakce patogenu a jiného organismu, který je nezbytný pro jeho životní cyklus, tak role opylovačů či škůdců jako vektorů onemocnění. Při výskytu více patogenů na jednom jedinci rostliny dochází k různým interakcím mezi patogeny, většinou ke konkurenci, ale i ke spolupráci. Dochází zde i k ovlivnění rezistence rostliny vůči jednomu či druhému patogenu. Koinfekce může mít vliv i na virulenci jednotlivých...
Slovní zásoba současné české sci-fi povídky
Mráčková, Michaela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Předkládaná bakalářská práce, Slovní zásoba současné sci-fi povídky, se věnuje popisu lexikologických a slovotvorných prostředků vybraného vzorku slov z textů českého sci-fi periodika XB-1. Slova byla zařazena do kategorií podle své terminologické, neologické, propriální a slangové povahy, což se stalo základem struktury této práce. V sémantické části se práce zabývá reáliemi typickými pro daný žánr literatury (vesmírné dopravní prostředky, technické vynálezy, nevšední vědní obory aj.), a tím konfrontuje svět reálný a fiktivní. Práce shrnuje slovotvorné prostředky autorů, kteří se potýkají s vytvářením nových slov pro nové reálie, a zachycuje některé společné tendence. V neposlední řadě práce posoudila funkčnost těchto prostředků a pojmenování v takto specifickém literárním žánru. Analyzované výrazy (přes šest set záznamů) jsou přiloženy k této práci v podobě tabulky s vlastními poznámkami. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
1 MRAČKOVÁ, Michala
5 MRÁČKOVÁ, Marie
1 MRÁČKOVÁ, Martina
5 Mračková, Marie
3 Mračková, Michaela
1 Mračková, Miroslava
5 Mráčková, Marie
1 Mráčková, Martina
2 Mráčková, Milena
1 Mráčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.