Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategie středních škol v boji o žáky
Skalický, Jakub ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá strategiemi středních škol v boji o žáky ve spojitosti se školním managementem na dvou podobných středních odborných školách v jednom okrese. Vzhledem k tomu, že se jedná o částečně opomíjenou problematiku, je pozornost věnována především současné problematice náboru nových žáků na střední školy a s tím spojený způsob vedení a řízení školy a jejích pracovníků v rámci školního managementu. Práce se zaměřuje na problematiku z pohledu popisu rolí a vykonávání funkcí aktérů vzdělávací politiky - konkrétně ředitelů a jejich pohledu na situaci v okrese. Problematika je zkoumána i v rámci pozorování přímo na dvou akcích spojených s náborem žáků. Základem práce je komparativní více případová studie, v níž práce popisuje a analyzuje strategie a nabídku dvou středních odborných škol, které vedle sebe fungují v jednom okrese, avšak jsou nepochybně rozdílné. Závěr, k němuž práce dochází, je, že nejdůležitějšími prvky v náboru žáků jsou samotné politiky, jejich podoba, řízení a vedení z pozice ředitele, uchazeči o studium a vnější faktory působící na trhu se vzděláním v okrese. Problematiku náboru lze do jisté míry spojovat i se zřizovatel, polohou školy a hustotou populace v okolí.
Neformální vzdělávání dětí: Jak rodina ovlivňuje výběr kroužků
Čerňanská, Sára ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Klusáček, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o neformálním vzdělávání dětí, zejména se zaměřuje na popis faktorů, které ovlivňují vysokoškolsky vzdělané rodiče při výběru zájmových kroužků svým dětem, které tráví průměrně 5 hodin týdně v zájmových kroužcích. V této práci se zaměřuji na děti základní školy prvního a druhého stupně, v tomto věku jsou klíčovými činiteli rodiče, kteří děti vychovávají a přenáší na ně své vzory chování a své hodnoty. Cílem je zjistit co ovlivňuje rodiče při výběru, v jaké míře na výběru participují děti, jak si rodiče rozdělují role v zajišťování chodu zájmových kroužků. V rámci výzkumu bylo provedeno jedenáct rozhovorů, na kterých byla provedena obsahová analýza. Výsledkem je popis faktorů, které všechny rodiče ovlivňují v podobné míře, jako je osobnost dítěte, jeho zájem, věk a vzdálenost kroužků od bydliště. Hlavním zjištěním jsou rozdílná pojetí neformálního vzdělávání některých respondentů, jejich odlišná míra kontroly a zásahů do výběru a jiné představy ohledně toho, jak by jejich dítě mělo trávit volný čas. Podle těchto aspektů byly vytvořeny tři přístupy rodičů. Jedná se o volný, aktivní a náročný přístup.
Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Veselská, Kateřina ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce "Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran" zkoumá, jak je téma inkluzivního vzdělávání používáno v rámci volebních programů politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Zároveň se zaměřuje i na napojení tohoto tématu na veřejně-politický cyklus. Práce čerpá data z volebních programů jednotlivých politických stran a z předvolební debaty, která byla vedena v České televizi. Hlavním zjištěním je, že inkluzivní vzdělávání se stalo aktuálním tématem až pro volby v roce 2017 - ve volebních programech pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se inkluzivní vzdělávání neprobírá. Dalším zjištěním je, že z 9 politických stran, které se po volbách v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny, je 6 proti inkluzi a 3 pro inkluzi s úpravami. Většina politických stran spatřuje problém celkově v současné podobě inkluzivního vzdělávání.
Role bytové politiky v osamostatňování mladých dospělých v České republice
Abrahámová, Iveta ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato práce pojednává o roli české bytové politiky v osamostňování mladých dospělých v souvislosti s problémem nedostupnosti adekvátního bydlení v České republice. Uvedená problematika je zkoumána v rámci teroretických konceptů životní dráhy a tranzice k dospělosti, které mají zjišťovat, jaký vliv má nedostupnost bydlení na mladé lidi v rámci jejich životního vývoje - ať už v procesu osamostatňování či v přechodu k dospělosti. Analytická část práce zachycuje současný stav na trhu s bydlením, který popisuje nedostupnost adekvátního bydlení, hlavní aktéry mající vliv na tvorbu bytové politiky a nástroje bytové politiky zaměřující se explicitně či implictně na mladé lidi. Prostřednictvím empirické částijsou zkoumány tyto okruhy: současná bytová situace mladých dospělých, bariéry, se kterými se mladí ve snaze po samostatném bydlení setkávají, postavení samostatného bydlení v životní dráze mladých dospělých, postoje mladých lidí k roli bytové politiky zaměřující se na jejich věkovou kategorii. Závěrečná část odpovídá na stanovené cíle této práce - vyhodnocuje podporu bytové politiky orientující se na mladé dospělé při zvyšující se nedostupnosti bydlení, popisuje hlavní bariéry, se kterými se mladá populace setkává, vysvětluje jaký vliv mají tyto bariéry na vývoj mladých lidí a ztvárňuje další možné...
Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému
Černý, Jakub ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Veselý, Arnošt (oponent)
Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému (Bakalářská práce) Autor: Jakub Černý Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje české kurikulární dokumenty a učebnice pro základní a gymnaziální vzdělávání zaměřené na výklad o českém politickém systému; snaží se tak odpovědět na otázku, jak tyto dokumenty informují o českém politickém systému, zda o něm informují v logice Ústavy ČR a zda podávané informace nemohou přispívat k tvorbě miskonceptů o českém politickém systému.
Zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky z pohledu aktérů vzdělávací politiky
Prokeš, Ondřej ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Práce popisuje zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky coby nástroj vzdělávací politiky. Pomocí analýzy aktérů odhaluje tvůrce a příjemce tohoto rozhodnutí. Realizovaný výzkum se zaměřuje na perspektivu ředitelů středních škol a učitelů matematiky. Práce popisuje ukotvení ředitelů a učitelů ve vzdělávací politice České republiky. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjišťuje přesvědčení aktérů a analyzuje názorové průniky a neshody mezi nimi. Realizovaný výzkum je postaven na dotazování aktérů z různých typů středních škol.
Strategie středních škol v boji o žáky
Skalický, Jakub ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá strategiemi středních škol v boji o žáky ve spojitosti se školním managementem na dvou podobných středních odborných školách v jednom regionu. V této doposud částečně opomíjené problematice je pozornost věnována především současné problematice náboru nových žáků na střední školy a s tím spojený způsob vedení a řízení školy a jejích pracovníků v rámci školního managementu. Na problematiku je nahlíženo z pohledu popisu rolí a vykonávání funkcí aktérů vzdělávací politiky - konkrétně ředitelů, ale také z pohledu celkové situace v regionu. Problematika je zkoumána i v rámci pozorování přímo na dvou akcích spojených s náborem žáků. Základem práce je komparativní více případová studie, v níž práce popisuje a analyzuje strategie a nabídku dvou středních odborných škol, které vedle sebe fungují v jednom regionu, avšak jsou nepochybně rozdílné. Práce dochází k závěru, že nejdůležitějšími prvky v náboru žáků jsou samotné politiky, jejich podoba, řízení a vedení z pozice ředitele, uchazeči o studium a vnější faktory působící na trhu se vzděláním v regionu. Problematiku náboru lze do jisté míry spojovat i se zřizovatel a polohou školy, hustotou populace.
Drop-out začínajících učitelů
Kotýnková, Štěpánka ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Pýchová, Silvie (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problému tzv. drop-outu učitelů ze škol neboli předčasnému odchodu učitelů z povolání. Soustředí se konkrétně na začínající učitele, tedy učitele v prvních letech kariéry. Jedná se o téma vysoce aktuální, neboť chybějící kvalitní učitelé jsou problémem nejen v České republice, ale též v zahraničí. Práce se zaměřuje na bývalé učitele ze základních a středních škol v České republice. Cílem práce je především identifikovat a pochopit důvody pro drop-out u začínajících učitelů. Kromě samotného odchodu se práce zabývá také průběhem studia a praxe učitelů a možnostem, jak předčasnému odchodu začínajících učitelů zabránit. První část práce tvoří teoretické a věcné ukotvení zkoumaného problému a jsou zde představeny též výsledky dosavadních výzkumů o tématu. Druhou část práce tvoří analýza osmi polostrukturovaných rozhovorů s bývalými učiteli. Příběhy učitelů jsou zde představeny pomocí krátkých medailonků. Práce dochází k závěru, že k drop-outu začínajících učitelů může vést mnoho různých faktorů, které se v průběhu času kombinují a kumulují. Drop-out většinou není způsoben pouze jedním z nich. Rozhodování o drop-outu je pro učitele spíše dlouhodobou záležitostí. Celkově se jedná o komplexní fenomén, jemuž by bylo možné v některých případech předejít zavedením systému...
Kyberšikana na základních školách
Plešr, Dominik ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma kyberšikany na vybraných základních školách v České republice. Konceptuální základ je složen z teorie morálního vývoje Lawrence Kohlberga a teorie konfliktu uvnitř skupiny. Skrze desk research relevantních českých a mezinárodních výzkumů, a skrze expertní interview, jsou cíle práce především průzkumné, tzn. prozkoumat dnešní situaci (zahrnujíce efekty a prevenci) kyberšikany na vybraných základních školách v České republice.
Sociální stát jako kulturní subsystém
Mouralová, Magdalena ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mouralová, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.