Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální právo v oblasti vysílání
Morgensteinová, Denisa ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální poznatky z oblasti právní úpravy vysílání. Cílem diplomové práce je systematicky popsat a analyticky rozebrat jednotlivé instituty mediálního práva v oblasti vysílání, tvořící ve svém souhrnu právní rámec vysílání v České republice. Práce obsahuje systematické vyčlenění vysílání, a to především z hlediska obecné mediální teorie, dále pak souhrn právního rámce samotného vysílání. V práci je zhodnocena právní úpravy tradičních vysílacích médií i internetového vysílání. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu věnující se právům a povinnostem při provozování vysílání a také oddíl věnovaný regulaci vysílání a regulačním orgánům působícím v České republice. Práce je zakončena kapitolou nastiňuje možný vývoj mediálního práva v oblasti vysílání, a to vzhledem k navrhovaným změnám jednotlivých zákonů.
Mediální ohlas Škvoreckého Zbabělců v 50. a 60. letech 20. století
Morgensteinová, Denisa ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analytickým zhodnocením kritických reakcí na vydání Škvoreckého románu Zbabělci v 50. a 60. letech 20. století. Obě desetiletí byly specifické svou politicko-společenskou atmosférou. Charakteristika 50. i 60. let se tedy liší a specifika obou desetiletích se pak odráží v kritických rekcích. Autorka se v první části práce soustředí na vytvoření teoretického rámce, který poté slouží jako východisko při analýze recenzí. V prvních třech kapitolách práce přibližuje život Josefa Škvoreckého (a jak jej ovlivnilo vydání jeho románové prvotiny), dále na postavení románu v kontextu české poválečné prózy a na události, které provázely jednotlivá vydání Zbabělců. Při analýze kritik reagujících na Zbabělce je důležitý především dobový politický kontext a s ním i měnící se hodnoty, jež společnost uznávala. Na jejich platformě pak vznikaly texty, které Zbabělce jednou odsuzovaly, podruhé uznaly jako moderní a kvalitní dílo. V závěru práce autorka analyzuje recenze a s ohledem na zjištěné poznatky pak uzavírá mediální analýzu závěrečným komentářem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.