Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu
Hrdličková, Lucie ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomová práce Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu se zabývá fenoménem občanského žurnalismu, který díky rozvoji informačních a komunikačních technologií zaznamenal strmý nárůst a tím, jak proměnil etické standardy tradičních médií při referování o teroristických útocích. Práce je v teoretické části rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje pojem etika se zaměřením na etické principy v žurnalistice. Kapitola druhá definuje pojem média, klade důraz na masmédia a nová média a jejich zasazení do současného mediálního prostředí. Třetí kapitola je věnována pojmům občanská žurnalistika a participativní žurnalistika. Objasňuje jejich definici, vysvětluje rozdíly mezi nimi, nastiňuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je s tradičními médii. Poslední kapitola praktické části se zabývá pojmem terorismus. Definuje jej, zabývá se jeho dělením a vývojovými etapami a nastiňuje jeho cíle. Praktická část pomocí případové studie zkoumá, jak se ve vztahu k občanskému žurnalismu chovají tradiční média při referování o teroristických útocích a jak při přebírání materiálů od amatérských novinářů dodržují či naopak porušují etické standardy. Příklady teroristických útoků jsou vybrány tak, aby poskytly co nejucelenější přehled o této problematice. Jako první případ byly zvoleny útoky 11. září 2001,...
Etická dilemata při referování o medicíně pohledem českých novinářů
Bulánková, Veronika ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá prací českých novinářů referujících o tématech, která souvisejí s oblastmi medicíny, zdraví a zdravotnictví, se zřetelem na to, jak svoji práci vnímají sami novináři. Teoretickou část autorka otevírá výkladem některých základních pojmů z teorie žurnalistiky, jako jsou zpravodajské hodnoty či gatekeeping. Zabývá se rovněž vymezením žurnalistiky o medicíně a zdraví, vztahem medicíny, médií a společnosti a upozorňuje na problémy, které při informování o odborných tématech vyvstávají. Snaží se také objasnit některé problematické pojmy, v nichž mohou novináři chybovat, a které souvisejí s informováním o nových vědeckých objevech. Další část práce tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů s českými novináři, kteří se dva roky a déle věnují referování o zdraví, zdravotnictví a medicínských objevech. Autorka na základě analýzy výzkumných rozhovorů reflektuje nejen uplatnění žurnalistických rutin a postupů u takto zaměřených novinářů, ale mimo jiné také význam, který přisuzují vzdělání. Důraz klade také na identifikování bariér, které jim práci ztěžují, nebo etických dilemat, jimž při práci čelí.
Nevyužívaný institut klauzule či výhrady svědomí novináře v české žurnalistické samoregulaci
Melicharová, Eliška ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Ve své bakalářské práci se zaměřím na téma "klauzule či výhrad" svědomí novináře jakožto nevyužívaný institut v české žurnalistické samoregulaci. Mimo tato práce také poukazuje na to, zda čeští novináři uplatňují veškerá svá práva, a především pak klauzuli svědomí, nebo zda etické kodexy a další instituty nevyužívají. Žurnalisté mohou být při svém povolání být vystaveni tlaku, ať už ze strany vedení média, nebo ze strany např. politické reprezentace. Novináři by svou práci měli vykonávat podle svého nejlepšího svědomí, jelikož ovlivňují veřejný život společnosti. Z těchto důvodů je důležité si uvědomit, že novináři potřebují jistou formu právní ochranu. Tato ochrana funguje skrze etické kodexy, skrze interní samoregulaci daného média. Mimo základní práva a povinnosti novinářů může být v etickém kodexu ustanovena institut klauzule či výhrada svědomí novináře, který opravňuje novináře odmítnout práci, jestliže je v rozporu s jeho morálními zájmy. V České republice je výhrada svědomí novináře ustanovena v Kodexu České televize a v Kodexu Českého rozhlasu. Pomocí rozhovorů s českými žurnalisty jsem zmapovala, zda jsou tyto právní ochrany novináři v českém mediálním prostředí využívány.
Žurnalistické postupy v politicko-satirických pořadech v USA
Typovský, František ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Jakubisko, Jorik (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl prozkoumat žurnalistické postupy ve třech amerických politicko-satirických pořadech - The Daily Show, Last Week Tonight a The Late Show. Autor hledá společné rysy všech tří zkoumaných pořadů, snaží se je charakterizovat, zasadit do mediálního kontextu Spojených států amerických a popsat čtenáři způsoby, kterými tyto pořady skrze politickou satiru kombinují publicistiku, investigativní žurnalistiku a humor. Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá americkými pořady, je v ní využito především zahraniční odborné literatury. Toto dílo má dvě velké části - teoretickou a praktickou. V teoretické pasáži se autor věnuje definici žánru satira, zmiňuje její využití v politice a vztah satiry mezi žurnalistikou a humorem. Teoretická část pokračuje popisem jednotlivých žurnalistických postupů a vysvětlením pozice zkoumaných pořadů na pomezí investigativní žurnalistiky a komického humoru. V praktické části dochází k analýze zkoumaných pořadů, autor nejprve popisuje stavbu a kompozici pořadů, následně svá tvrzení dokládá na konkrétních případech. V praktické části je využito ve velké míře videomateriálů a jejich textových přepisů. Autor se také snaží jednotlivé pořady čtenáři ilustrovat skrze obrazové přílohy.
Regionalita jako jeden z principů televizí veřejné služby ve vybraných evropských zemích - komparativní studie
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné služby ve vybraných evropských regionech - na jižní Moravě, Jutském poloostrově, v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část řeší především otázku měnící se role médií veřejné služby v době technologické konvergence, možnost rozšíření jejich aktivit do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a význam, jaký má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování jejich vztahu k médiu veřejné služby. Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků a projektů vedoucích k posílení...
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Obraz syrské občanské války ve zpravodajství vybraných českých médií
Erhart, Michael ; Kaleta, Ondřej (vedoucí práce) ; Moravec, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazením čtyř důležitých období syrské občanské války v internetovém zpravodajství vybraných českých médií. Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy zkoumá zpravodajské obsahy z hlediska témat a zastoupení jednotlivých aktérů konfliktu. Součástí práce je i analýza zdrojů, míry zastoupení zahraničních médií a agentur i využití sociálních sítí. Pomocí kvalitativní analýzy rámců je pak analyzováno zpravodajství o obléhání měst Zabadání a Madája syrskou armádou a převážně šíitských obcí Fuá a Kafrája opozičními silami. Kromě použitých rámců byla zjištěna významná nerovnováha v mediálním pokrytí, přestože obě enklávy sdílely podobný a vzájemně úzce propojený osud. Hlavním zjištěním kvantitativní části je pak výrazné zastoupení západních informačních zdrojů, převaha velmocenských aktérů a relativně negativní obraz nejen syrské vlády, ale také syrské opozice.
České internetové televize s produkcí vlastního obsahu
Bajgarová, Barbora ; MORAVEC, Václav (vedoucí práce) ; Horák, Petr (oponent)
S počátkem tohoto tisíciletí, rychlým rozvojem digitálních technologií a stále většími možnosti on-line šíření jakéhokoli obsahu se výrazně změnil charakter audio-vizuální tvorby. Vedle profesionálních filmů a televizní tvorby, kde je jasně vymezená hranice mezi výrobcem a divákem, se zlevněním a zpřístupněním výroby i šíření audiovizuálních děl široké veřejnosti vyvinul nový směr tzv. uživatelských videí. Ty se postupně s rostoucí popularitou začaly později naopak profesionalizovat a komercializovat, což vedlo ke vzniku čistě internetových televizí, financovaných na základě reklamy. V této práci se budu věnovat právě těmto televizím v rámci české internetové scény. Z čeho se vyvinuly? Čím jsou ve světovém kontextu specifické? Co je charakteristické pro jednotlivé pořady a s jakými problémy se mohou v budoucnu potýkat?

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Moravec, Viktor
4 Moravec, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.