Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Borovičková, Kateřina ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních pracovněprávních vztahů. Cílem této práce je shrnout dřívější a stávající právní úpravu, představit tento institut a vymezit jeho potřebnost a účel v rámci českého pracovního práva. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Na začátku diplomové práce obecně charakterizuji pracovní právo, dále jsem se zaměřila na postavení pracovního práva v systému práva a na jeho vztah s právem občanským. V další kapitole se věnuji prvkům pracovněprávních vztahů a hlavně pojmu závislé práce, jelikož se jedná o jeden ze stěžejních pojmů českého pracovního práva a vysvětlení tohoto pojmu je nezbytné pro vymezení institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Třetí kapitola je věnována dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zabývám se zde historií vzniku a vývoje právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a změnami, kterými tento institut od svého vzniku v rámci československého a českého právního řádu prošel. Také jsem se zaměřila na smysl a účel zvláštní právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále se v této části věnuji porovnání dohod o pracích konaných...
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování...
Výběr uchazečů o zaměstnání
Rejchrtová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Práce se zabývá vybranými právními aspekty procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Prostřednictvím studia odborné literatury a dalších pramenů, právních předpisů a také pomocí vlastního malého průzkumu se autorka v souvislosti s tématem práce zabývá především problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. Přibližuje ale také problematiku postavení uchazeče o zaměstnání, předsmluvní odpovědnosti a nepoctivého jednání potenciálního zaměstnance i zaměstnavatele, způsoby možného získávání zaměstnanců a další souvislosti, neboť s tématem práce je spjato daleko více konsekvencí, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejsou opomenuty ani možnosti obrany poškozeného. Výběr uchazeče o zaměstnání tak rozhodně nelze pokládat pouze a výlučně za disciplínu personalistickou. Práce pracuje s právními předpisy jako je zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon o zákon o ochraně osobních údajů. Ačkoli je výběr budoucího zaměstnance v působnosti zaměstnavatele, jsou na zaměstnavatele kladeny takové požadavky, aby se nemohl například dopouštět diskriminace či nemohl neoprávněně zasahovat do soukromí uchazeče o zaměstnání. Proto například potenciální zaměstnavatel může vyžadovat od uchazeče o zaměstnání a dalších osob pouze informace, které bezprostředně...
Ochrana soukromí zaměstnanců
Karlec, Jan ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou ochrany soukromí na pracovišti. Zaměstnanci očekávají, že jejich právo na soukromí bude v zaměstnání respektováno, a to i v případech, kdy ke své práci používají prostředků zaměstnavatele. Na druhou stranu zaměstnavatelé potřebují znát alespoň základní informace o svých zaměstnancích a mají právo vědět, zda zaměstnanci vykonávají práci řádně a efektivně. Nalezení rovnováhy mezi těmito zájmy je poměrně složité a spory zahrnující porušení práva na soukromí jsou tak často řešeny soudy nejvyšších instancí. Konkrétně je v práci pojednáno o zpracování osobních údajů v pracovněprávním vztahu a o sledování zaměstnanců. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o této problematice a zhodnotit současnou úroveň ochrany soukromí zaměstnanců v České republice. Práce je rozčleněna do 9 kapitol. Úvodní část práce (kapitoly 1 - 4) popisuje obecně právo na soukromí a ochranu osobních údajů. V kapitole druhé je popsáno právo na soukromí a kapitola třetí podává přehled o základních právních pramenech. V kapitole čtvrté jsou představeny základní pojmy a principy zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Následující kapitola se zabývá ochranou osobních údajů před započetím pracovního poměru a...
Problematické aspekty ochrany osobních údajů
Všetečková, Anna ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol, úvodu a závěru. V úvodu diplomové práce se autorka věnuje uvedení do problematiky ochrany osobních údajů a jejímu významu v současném světě, kdy v něm současně vymezuje cíle práce. V první kapitole jsou vymezeny základní prameny právní úpravy ochrany osobních údajů, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Ve druhé kapitole je pozornost věnována základům právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž se autorka v první podkapitole věnuje vymezení základních pojmů, ve druhé podkapitole podává přehled základních principů týkajících se zpracování osobních údajů a v podkapitole třetí shrnuje právní tituly ke zpracování osobních údajů. V kapitole třetí je rozebrán institut pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení. Její první podkapitola se zabývá vymezením případů, kdy je nutné pověřence jmenovat. V druhé podkapitole se autorka věnuje problematice kvalifikačních předpokladů kladených na osobu pověřence. Tématem třetí a čtvrté podkapitoly je vymezení postavení pověřence ve vztahu ke správci a shrnutí jednotlivých úkolů stanovených pověřenci Obecným nařízením. V páté podkapitole pak autorka rozebírá jednotlivé možnosti, které může správce při jmenování pověřence zvolit a analyzuje jejich soulad s obecnými principy...
Povinnost mlčenlivosti zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu
Brodská, Hana ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnaných v základním pracovněprávním vztahu. Zejména se snaží nalézt odpověď na otázku, zda existuje jakási "obecná" povinnost mlčenlivosti o určitých skutečnostech, kterou jsou povinni zachovávat všichni zaměstnanci, neboť zákoník práce takovou povinnost výslovně nestanoví. V opačném případě by totiž taková povinnost mohla být ujednána pouze smluvně. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je věnována pozornost samotnému institutu povinnosti mlčenlivosti a jeho obsahu, neboť je nezbytné ujasnit si, co se "povinností mlčenlivosti" rozumí. Tato část obsahuje definice povinnosti mlčenlivosti vypracované různými autory odborné literatury včetně definice vypracované autorkou diplomové práce. Ve druhé části leží těžiště diplomové práce, neboť se zabývá povinností mlčenlivosti zaměstnanců obsažené v zákoníku práce. Autorka se věnuje jak tzv. "zvláštním" povinnostem mlčenlivosti, které jsou zákoníkem práce výslovně stanoveny pro některé skupiny zaměstnanců, tak zkoumání existence "obecné" povinnosti mlčenlivosti všech zaměstnanců vykonávajících pro zaměstnavatele práci na základě uzavřeného základního pracovněprávního vztahu. Tato část diplomové práce se rovněž zabývá povinností loajality zaměstnance, která s...
Kamerový systém na pracovišti a jeho zásah do osobních práv zaměstnanců
Průšová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce je právní úprava kamerového systému na pracovišti a popis jeho zásahů do osobních práv zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na podmínky, které musí zaměstnavatel splnit, aby byl kamerový monitoring na pracovišti zaveden v souladu s právním řádem České republiky. Mimoto se diplomová práce věnuje i problematice skrytého sledování a možnostem obrany zaměstnanců v případě neoprávněného monitorování. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je nastíněn technologický vývoj videokamery a jejích komponentů a současně i její postupné uplatňování jako sledovacího zařízení ve veřejném prostoru a následně i v soukromém životě jednotlivců. Daná kapitola se věnuje i dnešnímu stavu a počtu kamerových zařízení ve společnosti, a to nejen v rámci České republiky, ale i ve světě. V důsledku rostoucího počtu videokamer se tato zařízení začala stávat předmětem soudních sporů, zejména sporů sousedských, a proto jsou součástí této kapitoly i vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu demonstrující postoj a nazírání judikatury na kamerové sledování. Těžiště této diplomové práce spočívá v kapitole druhé, jež se podrobně zabývá jednotlivými podmínkami zavedení kamerového monitoringu na pracovišti a jejich výkladem. První podkapitola vymezuje základní definice potřebné ke zkoumání předmětné...
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Čížková, Dana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Tématem této práce je neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Cílem zpracování je provést ucelenou analýzu této problematiky pracovního práva v kontextu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sehrává v této problematice velkou úlohu s ohledem na jeho subsidiární použití v pracovním právu. Občanský zákoník přinesl nové pojetí vad právního jednání, které způsobují buď neplatnost právního jednání, nebo zdánlivost právního jednání. Právě zdánlivost právního jednání je nový institut, který byl občanským zákoníkem zaveden. V práci je nejprve stručně osvětlen vtah zákoníku práce k občanskému zákoníku včetně historického exkurzu. Dále se práce zabývá nejen vymezením pojmů neplatného a zdánlivého právní jednání v kontextu pracovního práva, ale také vývojem těchto institutů v pracovním právu. Stěžejní část práce je věnována popisu a analýze jednotlivých případů, ve kterých dochází k neplatnému nebo zdánlivému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to jednak v obecné rovině, tak i v konkrétních případech za použité rozsáhlé judikatury. Práce se dále zabývá jednotlivými následky neplatného rozvázání pracovního poměru, jako je požadavek na další pokračování v zaměstnání, nárok na náhradu mzdy nebo...
Zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti
Stádníková, Jana ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku zprostředkování zaměstnání jako důležitého nástroje při naplňování jednoho ze základních poslání politiky zaměstnanosti, kterým je snižování nezaměstnanosti. Kromě historického vymezení a vývoje úřadu práce a agentury práce se práce současně věnuje těmto subjektům, které v této oblasti v České republice působí a jež se, každý z jiné úrovně snaží reagovat na aktuální poptávku na trhu práce. Cílem práce bylo na základě současné právní úpravy identifikovat zprostředkování zaměstnání je důležitý nástroj v rámci politiky zaměstnanosti a analyzovat formy zprostředkování zaměstnání, přičemž je zdůrazněna jednotlivá podstata každé z forem zprostředkování zaměstnání. Práce vymezuje postavení každého ze zainteresovaných subjektů, když podává základní relevantní data znázorňující nejdůležitější ukazatele v oblasti zprostředkování zaměstnání jak u úřadu práce, tak u agentury práce. Dále se věnuje jednotlivým procesům a relevantním souvisejícím otázkám, které jsou imanentní pro zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a agenturami práce. Důležitá pozornost je věnována také postavení fyzické osoby v rámci zprostředkování zaměstnání, coby nejdůležitějšímu prvku, neboť zejména ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání u úřadu práce má fyzická osoba v rámci svojí...
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Kubínová, Petra ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 Morávek, Jan
2 Morávek, Jan,
5 Morávek, Jiří
4 Morávek, Josef
1 Morávek, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.