Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance
Steininger, Jan ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Ústředním motivem této práce je vzájemný vztah ochrany zaměstnance a smluvní volnosti jakožto protichůdných zásad. Tento vztah musí být v rámci právní úpravy pracovněprávních vztahů co nejvíce vyvážený, což je úkolem pracovního práva. Tato práce se zabývá posouzením míry působení flexibility oproti právním nástrojům sloužícím k ochraně zaměstnance. Jinými slovy se tato práce pokouší nastínit působení moderního principu flexicurity v českém právním řádu za současného vysvětlení, co se flexicuritou rozumí. V první části této práce je obecně popsáno pracovní právo jakožto právní odvětví, jeho cíle a předmět. Současně je zde nastíněn historický vývoj pracovněprávních vztahů se zaměřením na působení právě smluvní volnosti a ochrany zaměstnance za účelem lepšího pochopení celé problematiky. Druhá část se věnuje vysvětlení pojmu flexicurita a významu jeho jednotlivých částí, ze kterých se tento pojem skládá. Pomyslná první polovina této práce věnující se obecnému vymezení flexibility a ochrany zaměstnance je pak zakončena částí třetí a čtvrtou, které pojednávají jednak o pojetí zákoníku práce a jeho základních zásadách a jednak o právních nástrojích pro působení flexicurity v právních předpisech. Část pátá již obsahově spadá do pomyslné druhé poloviny práce věnující se praktickému působení flexicurity v...
Pracovní doba ve zdravotnictví
Mezera, Martin ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Jejím záměrem je popsat, jakým způsobem je v současnosti v České republice organizována a jaké jsou časté problémy, s kterými se musí strany pracovněprávního vztahu vyrovnat. Cílem je jednak zkoumat stávající stav, ale také zjistit, zda praxe odpovídá zákonným požadavkům. Tato práce je členěna do několika částí, v první z nich se zabývám analýzou pojmu zaměstnanec v zdravotnictví, neboť jeho obsah je širší než pouze lékař, či zdravotní sestra. Další z částí této práce jsou pak věnovány rozboru klíčových pojmů, těmi jsou jednak pracovní doba, její délka a rozvržení, a poté směna. Oba tyto pojmy pak práce zkoumá nejen v kontextu českého, ale i evropského práva a judikatury. Zároveň poskytuje vhled do rakouské právní úpravy a zabývá se tím, zda některé z jejích prvků nepřevzít do úpravy české. Klíčová část práce se pak zabývá analýzou pracovních režimu, které jsou ve zdravotnictví v současnosti využívány, těmi jsou především tzv. směnný režim, přičemž v kontextu práce se jedná nejčastěji o nepřetržitý pracovní režim, a jednosměnný režim. V jednosměnném režimu je pak třeba zajistit nepřetržitý provoz pomocí tzv. ústavních pohotovostních služeb. Podstatná část práce je tedy věnována rozboru institutů, které jsou k jejich...
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Překážky v práci na straně zaměstnance
Koubová, Petra ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno skrze obecné souvislosti s pracovněprávními vztahy, dále přes překážky v práci obecně a jejich systematiku. Z širokého spektra jednotlivých typů překážek je cíleno na ty, které mají pro zaměstnance osobní nebo rodinný charakter, zejména na dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zde je kromě jejich předmětu a účelu pojednáno, i co se oblasti finančního zabezpečení a dalších souvislostí týče. I další překážky v práci jsou rozebrány tak, aby bylo pochopeno, kam cílí a v čem spočívají. To vše v konkrétních souvislostech především zákoníku práce, ale i obecných právních zásad, dalších právních předpisů a judikatury soudů. Práce se rovněž dotýká problematiky slaďování profesního a rodinného života, nechybí odkazy do mezinárodní a zahraniční právní úpravy, právní úpravy na úrovni unijní legislativy a dále reflexe aktuálních legislativních změn a návrhů de lege ferenda. Práce je rozdělena do pěti tematických kapitol. Předchází jim úvodní shrnutí a na konci nalezneme závěr, který sumarizuje, o čem práce pojednává, hodnotí významné pasáže a sděluje k nim názory autorky....
Problematika úhrad a cenové regulace léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Elišáková, Gabriela ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Diplomová práce se zabývá cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v České republice. Práce danou problematiku popisuje a analyzuje v širších, zejména ekonomických, souvislostech a klade si za cíl podat čtenáři ucelený pohled na toto téma. Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol. V úvodní kapitole je obecně nastíněna problematika cen léčivých přípravků a jsou zde nastíněny reformy zdravotnictví, které se na problematické aspekty této oblasti pokoušely více či méně úspěšně zaměřit. Následující kapitola je věnována vysvětlení pojmů, které jsou pro oblast zdravotnického, respektive farmaceutického práva klíčové či nějakým způsobem nejasné. Třetí kapitola pojednává o ekonomickém přístupu k regulaci a klade si za cíl vysvětlit čtenáři, proč je regulace ze strany státních orgánů v moderní společnosti v některých případech důležitá a v některých dokonce nezbytná. Taktéž jsou zde popsány a vysvětleny nástroje regulace a na závěr kapitoly je ekonomický přístup promítnut přímo do situace trhu s léčivými přípravky na území České republiky. Následující kapitola charakterizuje samotný vstup konkrétního léčivého přípravku na trh. Zabývá se tedy výzkumem léčivých přípravků, jejich registrací a analyzuje možnosti podání léčivého přípravku, který nezískal potřebnou registraci, pacientovi. Pátá kapitola...
Monitoring zaměstnanců a jeho metody
Zůnová, Petra ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Cílem této práce je podat vyvážený právní výklad problematiky monitoringu zaměstnanců, a to jak z pohledu práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele, tak z pohledu práva zaměstnanců na soukromí. Sledování zaměstnanců je upraveno zejména v ustanovení § 316 odst. 1 až 3 ZP. Pokud ovšem v rámci monitoringu dochází rovněž ke zpracování osobních údajů zaměstnanců, je nezbytné aplikovat též právní úpravu ochrany osobních údajů. V této práci rozlišuji tzv. jednorázovou či nahodilou kontrolu zaměstnanců prováděnou za účelem ověření dodržování zákazu užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro jejich osobní potřebu ve smyslu § 316 odst. 1 ZP a soustavný monitoring zaměstnanců dle § 316 odst. 2 ZP. Dále je nutné se zabývat otázkou, zda též dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců či nikoli. To znamená, že celkem je v praxi třeba pracovat se čtyřmi typy kontrol/sledování zaměstnanců, z nichž každý má relativně jiný právní režim. V současné době v oblasti ochrany osobních údajů dochází k největším změnám za posledních více než 20 let; dne 25. května 2018 totiž nabyde účinnosti GDPR. Toto nařízení v plném rozsahu nahradí stávající Směrnici 95/46/ES, která byla do českého práva implementována prostřednictvím ZOOÚ. Osud ZOOÚ není v tuto chvíli zcela jasný; s nejvyšší pravděpodobností...
Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající
Chalupa, Jakub ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný...
Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a ochrana jejich práce
Pavlíková, Tereza ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a ochrana jejich práce Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zabezpečením žen v těhotenství a mateřství a ochranou jejich práce. Celá práce předkládá obraz jak o vývoji sociálního zabezpečení na území České republiky, tak zejména o současném stavu sociálního zabezpečení, které se týká především těhotných žen a rodičů pečujících o děti. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem sociálního zabezpečení na našem území, zejména vývojem ve 20. století, který je určující pro současný stav sociálního zabezpečení v České republice. Druhá kapitola se zaměřuje na mezinárodní kontext sociálního zabezpečení. Česká republika je členským státem několika mezinárodních organizací, jejichž legislativa má na úpravu sociální oblasti u nás značný vliv. Tato kapitola je tedy věnována mezinárodním organizacím a předpisům mezinárodního práva, které se týkají sociální oblasti, především práva sociálního zabezpečení. Třetí kapitola je nejobsáhlejší a je věnována sociálnímu zabezpečení žen v těhotenství a mateřství. Zabývá se zabezpečením ze systému nemocenského pojištění i ze systému státní sociální podpory. Jsou zde rozebírány jednotlivé dávky, které mohou ženy a rodiče v těhotenství a mateřství čerpat, především peněžitá pomoc v mateřství,...
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Borovičková, Kateřina ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních pracovněprávních vztahů. Cílem této práce je shrnout dřívější a stávající právní úpravu, představit tento institut a vymezit jeho potřebnost a účel v rámci českého pracovního práva. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Na začátku diplomové práce obecně charakterizuji pracovní právo, dále jsem se zaměřila na postavení pracovního práva v systému práva a na jeho vztah s právem občanským. V další kapitole se věnuji prvkům pracovněprávních vztahů a hlavně pojmu závislé práce, jelikož se jedná o jeden ze stěžejních pojmů českého pracovního práva a vysvětlení tohoto pojmu je nezbytné pro vymezení institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Třetí kapitola je věnována dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zabývám se zde historií vzniku a vývoje právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a změnami, kterými tento institut od svého vzniku v rámci československého a českého právního řádu prošel. Také jsem se zaměřila na smysl a účel zvláštní právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále se v této části věnuji porovnání dohod o pracích konaných...
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 Morávek, Jan
2 Morávek, Jan,
5 Morávek, Jiří
4 Morávek, Josef
1 Morávek, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.