Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
Holubová, Veronika ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě neplatného rozvázání pracovního poměru, odlišit jej od zdánlivého rozvázání pracovního poměru zakotveného do právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zejména shrnout právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu týkající se nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru. V úvodu představuji cíle své diplomové práce a uvádím, proč si myslím, že nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou stále aktuálním tématem. Ve druhé kapitole ve stručnosti přibližuji pracovní poměr. Ve třetí kapitole uvádím, co se rozumí rozvázáním pracovního poměru a v jednotlivých podkapitolách představuji základní náležitosti jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Čtvrtá kapitola je věnována vadnému rozvázání pracovního poměru, pojednávám v ní proto o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce a o tom jaké znaky musí rozvázání pracovního poměru naplnit, aby jej bylo možné považovat za právní jednání. Ve druhé podkapitole pojednávám o zdánlivém rozvázání pracovního poměru a dopadech konceptu zdánlivosti do oblasti rozvázání pracovního poměru. Třetí podkapitola je věnována neplatnému rozvázání pracovního poměru, rozlišení mezi relativní a absolutní neplatností...
Status individuálního profesionálního sportovce
Lelek, Miroslav ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou statusu individuálního profesionálního sportovce. Na první pohled se jedná o otázku jednoznačnou s tím, že odborná literatura individuální profesionální sportovce poměrně jednoznačně řadí mezi osoby samostatně výdělečně činné. Při bližším zkoumání povahy jejich činnosti se však ukazuje, že tak jednoznačně celá otázka nestojí. Cílem práce tak bylo prozkoumat status a činnost individuálního profesionálního sportovce jak z hlediska teoretického, tak praktického. Analýza činnosti jednotlivých individuálních profesionálních sportovců ukázala, že výkon a charakter jejich činnosti se do velké míry odlišuje, a proto dokonce velká část těchto sportovců naplní při své činnosti znaky závislé práce. Nejen to má za následek skutečnost, že v praxi část individuálních profesionálních sportovců působí se statusem osoby samostatně výdělečně činné, část se statusem zaměstnance a část dokonce se statusem vojáka z povolání. Každý z těchto statusů s sebou přitom přináší nesporné benefity, ale také těžkosti. Svůj status si přitom individuální profesionální sportovci mohou dle převládající praxe volit takřka bez jakýchkoli omezení. Část této práce je rovněž věnována složité problematice sportovních úrazů, a to především v návaznosti na status individuálního profesionálního...
Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě
Rubešová, Jolana ; Morávek, Jakub (oponent)
Soukromoprávní aspekty zákona o státní služb Abstrakt Hlavním ú elem práce je obsáhnout všechny podstatné otázky problematiky právního dualismu a zabývat se jimi následn po praktické stránce v souvislosti s právní úpravou zákona o státní služb . Práce má tedy dva základní rozm ry, rozm r metodologický a právn -teoretický, zam ující se z obecného hlediska na rozlišování práva soukromého a ve ejného, a rozm r praktický, zam ený na interpretaci a analýzu konkrétní právní úpravy. Po úvodních kapitolách práce, popisujících stru n samotný pojem právního dualismu, jeho obraz v angloamerickém systému práva a jeho vývoj na území eské republiky po roce 1989, následuje ást druhá, jejímž p edm tem je stanovení a popis obecné metodologie poznávání charakteru právních jev . Druhá ást práce je len na na úsek, kde se popisují teoreticko-právní zvláštnosti jednotlivých právních jev a tomu odpovídající odlišnosti v aplikaci metod rozlišování ve ejnoprávnosti a soukromoprávnosti (právní úprava nebo její ást, právní vztah, právní norma, právní institut a právní pojem), úsek v nující se popisu základních kritérií a pravidel spole ných v tšin právních jev pro poznávání jejich ve ejnoprávnosti a soukromoprávnosti, úsek, v n mž jsou podrobn ji zkoumány vzájemné vztahy ve ejnoprávních a soukromoprávních úprav a kone n úsek...
Uplatňování zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích
Michalíček, Martin ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Uplatňování zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje diskriminaci v pracovněprávních vztazích. Cílem práce je zaměřit se na uplatňování zákazu diskriminace v oblastech, kde dochází k rozdílnému zacházení nejčastěji, na právní prostředky ochrany před diskriminací a na činnost veřejnoprávních institucí, kterým byl svěřen dohled nad dodržováním principu rovného zacházení. Práce je rozdělena na úvod, pět samostatných částí, které se dále dělí na kapitoly, a závěr. První dvě části jsou spíše teoretické, věnuji se v nich vymezení základních pojmů, stěžejních pro pochopení práce jako celku (rovnost, diskriminace, obtěžování aj.) a přehledu právní úpravy zákazu diskriminace. Pozornost je věnována především právu Evropské unie a předpisům právního řádu České republiky, které upravují zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Ve třetí části se blíže zaměřuji na jednotlivé oblasti pracovních vztahů, kde nejčastěji hrozí rozdílné zacházení, nebo kde je diskriminace silně nežádoucí. V kapitolách této části je řešeno přijímání do pracovního poměru včetně pracovní inzerce, odměňování, kariérní postup nebo skončení pracovního poměru. Následující část zpracovává právo obětí diskriminace domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky...
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva
Mojzíková, Kateřina ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva Abstrakt Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem na právo a praxi v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je pomáhat správci a zpracovateli plnit jeho povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Svou funkci může vykonávat jako zaměstnanec správce či zpracovatele nebo na základě smlouvy o poskytování služeb. Jeho postavení vykazuje jistá specifika, se kterými zvláštní charakter některých ustanovení pracovního práva nepočítá. Ačkoliv nejasnosti týkající se možnosti dát mu výpověď či žádat po něm povinnost nahradit majetkovou újmu zatím nečiní vzhledem k teprve nedávné změně právní úpravy problémy, lze do budoucna očekávat spory, které se budou objevovat nejen před českými soudy. Klíčovým problémem tématu je to, zda lze pracovněprávní úpravu vztáhnout bez dalšího i na zaměstnaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to s ohledem na jeho specifické nezávislé postavení, které je mu právem na ochranu osobních údajů garantováno. Cílem práce je pokusit se řešit problematické aspekty zakotvení institutu pověřence pro ochranu osobních údajů se zřetelem k institutům českého pracovního práva. Hlavním záměrem této diplomové práce je posoudit, jakým způsobem se promítá zákaz sankcionovat pověřence pro ochranu osobních...
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi
Hejnicová, Martina ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi Abstrakt Hmotné zabezpečení rodin s dětmi je téma, se kterým se v životě setká většina z nás, ať už v postavení dítěte nebo v dospělosti rodiče. Mnoho rodin se ocitne v situaci, kdy jsou doslova závislé na dávkách sociálního zabezpečení. Cílem mé práce je představit základními systémy, ze kterých jsou tyto dávky poskytovány. Jde o systém sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Dále se má práce zaměřuje na pomoc rodinám vykonávajícím pěstounskou péči. Má práce je rozdělena na několik částí, z nichž se každá z nich zaměřuje na určitou oblast sociálního zabezpečení pro rodiny s dětmi. Prvním ze systémů je sociální pojištění, které je postavené na pojistném principu, podmínkou pro vznik nároku je účast na pojištění. Sociální pojištění lze dále rozdělit na systém nemocenského a důchodového pojištění. Druhý z představovaných systémů je státní sociální podpora, která je zaměřena na pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi. Dávky tohoto systému se dělí na dávky testované a netestované, a to podle toho, zda je vznik nároku na dávku závislý na příjmech rodiny či nikoliv. Třetím systémem je sociální pomoc, která je reprezentantem tzv. poslední záchranné sítě sociální ochrany. Zaměřuje se zejména na osoby, kterým nepostačují dávky poskytované z předchozích dvou...
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti
Čechová, Alena ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti Abstrakt Studie poskytuje vhled do problematiky mediace, jedné z metod alternativního způsobu řešení sporů. Na tuto metodu se autorka dívá optikou pracovněprávní oblasti, ve které spatřuje její dostatečně nevyužitý potenciál. Ačkoliv hlavní těžiště zájmu zůstává v odvětví pracovního práva, celá práce je koncipována vysoce interdisciplinárně, podobně jako metoda, o které pojedná. Mezioborové přesahy se pohybují především směrem k oborům psychologie, sociologie a filosofie. Práce je členěna na čtyři hlavní části. Jejich skladba odpovídá struktuře od obecného ke konkrétnímu. V první části dochází k zařazení odvětví pracovního práva do systému práva. Pozornost je věnována dualismu práva a vztahu práva veřejného a soukromého s ohledem na jejich vztah vůči právu pracovnímu. Druhá část se věnuje konfliktům a pojednává se v ní o symptomech konfliktu a jejich členění. Dochází k rozboru funkce konfliktů s vyváženým pohledem na jejich negativa i pozitiva. Speciálně akcentovány jsou pracovněprávní spory, jako typický příklad výrazně eskalovaného konfliktu. Část třetí nejprve pojednává o možných způsobech řešení sporů a dále se pak zaměřuje na speciální metodu řešení sporů, mediaci. V této části je mediace pojímána ze dvou hledisek - v širším...
Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance
Steininger, Jan ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Ústředním motivem této práce je vzájemný vztah ochrany zaměstnance a smluvní volnosti jakožto protichůdných zásad. Tento vztah musí být v rámci právní úpravy pracovněprávních vztahů co nejvíce vyvážený, což je úkolem pracovního práva. Tato práce se zabývá posouzením míry působení flexibility oproti právním nástrojům sloužícím k ochraně zaměstnance. Jinými slovy se tato práce pokouší nastínit působení moderního principu flexicurity v českém právním řádu za současného vysvětlení, co se flexicuritou rozumí. V první části této práce je obecně popsáno pracovní právo jakožto právní odvětví, jeho cíle a předmět. Současně je zde nastíněn historický vývoj pracovněprávních vztahů se zaměřením na působení právě smluvní volnosti a ochrany zaměstnance za účelem lepšího pochopení celé problematiky. Druhá část se věnuje vysvětlení pojmu flexicurita a významu jeho jednotlivých částí, ze kterých se tento pojem skládá. Pomyslná první polovina této práce věnující se obecnému vymezení flexibility a ochrany zaměstnance je pak zakončena částí třetí a čtvrtou, které pojednávají jednak o pojetí zákoníku práce a jeho základních zásadách a jednak o právních nástrojích pro působení flexicurity v právních předpisech. Část pátá již obsahově spadá do pomyslné druhé poloviny práce věnující se praktickému působení flexicurity v...
Pracovní doba ve zdravotnictví
Mezera, Martin ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Jejím záměrem je popsat, jakým způsobem je v současnosti v České republice organizována a jaké jsou časté problémy, s kterými se musí strany pracovněprávního vztahu vyrovnat. Cílem je jednak zkoumat stávající stav, ale také zjistit, zda praxe odpovídá zákonným požadavkům. Tato práce je členěna do několika částí, v první z nich se zabývám analýzou pojmu zaměstnanec v zdravotnictví, neboť jeho obsah je širší než pouze lékař, či zdravotní sestra. Další z částí této práce jsou pak věnovány rozboru klíčových pojmů, těmi jsou jednak pracovní doba, její délka a rozvržení, a poté směna. Oba tyto pojmy pak práce zkoumá nejen v kontextu českého, ale i evropského práva a judikatury. Zároveň poskytuje vhled do rakouské právní úpravy a zabývá se tím, zda některé z jejích prvků nepřevzít do úpravy české. Klíčová část práce se pak zabývá analýzou pracovních režimu, které jsou ve zdravotnictví v současnosti využívány, těmi jsou především tzv. směnný režim, přičemž v kontextu práce se jedná nejčastěji o nepřetržitý pracovní režim, a jednosměnný režim. V jednosměnném režimu je pak třeba zajistit nepřetržitý provoz pomocí tzv. ústavních pohotovostních služeb. Podstatná část práce je tedy věnována rozboru institutů, které jsou k jejich...
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 Morávek, Jan
2 Morávek, Jan,
5 Morávek, Jiří
4 Morávek, Josef
1 Morávek, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.