Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika hodnocení informačních systémů
Novák, Lukáš ; Fecenko, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních částí podniku. Práce dále rozšiřuje současný pohled na hodnocení informačních systémů v podniku a v souladu s cílem práce definuje vlastní metodiku, která vymezuje konkrétní proces hodnocení a člení jeho obsah na jednotlivé dílčí celky. Navržená metodika umožňuje získat přehled o nedostatcích a možných opatřeních v oblasti provozu a řízení informačních systémů. Součástí práce je také kvalitativní ověření metodiky v malé, střední a velké společnosti pomocí případových studií.
Návrh využití sociálních sítí pro podporu webového portálu
Hanzlík, Tomáš ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti webového portálu se zaměřením na gastronomii. Je zaměřena na návrh marketingových aktivit pro sociální síť Facebook. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se sociálních sítí, jejich marketingové možnosti a představení pojmu Competitive Intelligence. Druhá část obsahuje návrh webového portálu z hlediska uživatelských, administrátorských, finančních a sociálních požadavků. Na základě požadavků následuje porovnání a výběr vhodných technologií. Ve třetí části jsou pomocí vhodných nástrojů analyzovány aktivity konkurenčních webových portálů na sociální síti Facebook. Ve čtvrté části je představen vlastní návrh marketingových aktivit na sociální síti Facebook pro daný webový portál.
Systémy na podporu vyšetřování podvodů (Fraud Investigation)
Prokop, Pavel ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hawlová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem systémů na podporu vyšetřování podvodů na českém trhu. První část práce se zabývá smyslem a funkcí systému v dnešní době, důvody a profilem motivace podvodného jednání a pachatelů. Další část se zaměřuje na kategoriza-ci metod využívané v odhalování a vyšetřování podvodného jednání. Následně jsou v práci představena řešení, která se tomuto tématu věnují a jsou dostupná na českém trhu. Poté jsou popsány různé sektory a pro ně typická podvodná jednání. V poslední části jsou věno-vány porovnávání dostupných řešení a jak tato řešení pokrývají potřeby systému při odha-lování popsaných podvodů. Součástí diplomové práce jsou návrhy na vlastnosti těchto systémů rozděleny do definovaných sektorů.
Možnosti využití otevřených a propojitelných dat ve zdravotnictví
Skůra, Tomáš ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití otevřených a propojitelných dat v oblasti zdravotnictví. První část práce se věnuje problematice otevřených a propojitelných dat a vymezuje základní pojmy, legislativní pohled a na rešerši případových studií a analýz představuje hlavní přínosy a rizika otevřených dat. Druhá část práce se zabývá analýzou datových sad v České republice a zahraničí, se zaměřením na zdravotnictví. Tohoto cíle je dosaženo srovnáním a analýzou národních katalogů otevřených dat z hlediska kategorizace obsahu, využití aplikacemi a otevřenosti v podobě datových formátů. Navazující třetí část práce má za cíl vytvořit modelový datový set dle Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Jeho struktura a fyzické vygenerování z vyextrahovaných a vygenerovaných dat je založeno na rešerši dostupných ukazatelů kvality zdravotních služeb v České republice a Velké Británii. Poslední částí této práce je vytvoření návrhu webové aplikace, využívající zmíněný datový set, a její následné ověření implementací. Výstupem je webová aplikace zprostředkovávající katalog zdravotnických zařízení v České republice a mechanismus na porovnání zdravotnických zařízení dle souhrnného indexu mortality.
Vyhledávání jako služba
Veselý, Luděk ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou plnotextového vyhledávání, které je poskytováno jako služba, přičemž samotné vyhledávání se zaměřuje na použití v elektronických obchodech. V úvodu práce je analyzována problematika elektronického obchodování, jsou vysvětleny související pojmy a definovány požadavky na samotné vyhledávání. Následně jsou popsány teoretické možnosti textového vyhledávání pro dané použití. Na základě analýzy je vytvořen návrh aplikace, který je následně implementován v programovacím jazyce Go s využitím nástroje Elasticsearch. V závěru práce je aplikace testována, čímž je ověřeno splnění požadavků na vyhledávání z pohledu kvality vyhledávání, rychlosti i uživatelské přívětivosti služby.
Rámec Test Governance pro vývoj IS formou outsourcingu - procesy řízení softwarového vývoje v sociálním kontextu
Doležel, Michal ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; O Connor, Rory (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým.
Možnosti využití sociálních sítí pro podporu podnikání
Kabíček, Ladislav ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem sociálních sítí a jejich využitím v rámci podnikání firmy. Cílem práce je zmapování možností využití sociálních sítí pro podnikání v perspektivním odvětví fitness. V teoretické části jsou zpracovány dosavadní teoretické poznatky z oblastí internetového marketingu, sociálních médií, sociálních sítí a jejich využití pro podnikání. Důležitou součástí teoretické části je rozbor nástrojů pro monitoring a analýzu sociálních sítí. V praktické části je jeden vybraný nástroj použit ke komplexní konkurenční analýze internetových obchodů, které se zabývají online prodejem fitness produktů a doplňků výživy. Výstupem práce je návrh systému využití sociálních sítí pro podporu konkurenceschopnosti ve zvoleném sektoru.
Marketingová komunikace cestovních kanceláří v sociálních médiích
Barek, Jan ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace cestovních kanceláří v prostředí sociálních médií. Mapuje současné zapojení pěti vybraných sociálních médií do marketingové komunikace sedmi nejvýznamnějších cestovních kanceláří v České republice. Autor srovnává reálný stav komunikace v sociálních médiích s vlastním průzkumem preferencí klientů cestovní kanceláře. Ze srovnání vychází série doporučení pro marketingovou komunikaci cestovních kanceláří v sociálních médiích v závěru práce.
Využití sociálních sítí pro podporu webového portálu
Mysliveček, David ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Gála, Libor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá využitím sociálních sítí pro podporu v podnikání. Její hlavní zaměření spočívá v návrhu strategie pro práci se sociální sítí Facebook společnosti Coffee Media s.r.o. První část této práce shrnuje obecné teoretické poznatky z oboru sociálních sítí a competitive intelligence. Vysvětleny jsou jednotlivé pojmy a je určena oblast, kterou se práce dále zabývá. Druhá část této práce je tvořena návrhem webového řešení společnosti Coffee Media. Jako první jsou porovnány jednotlivé možnosti tvorby webových stránek, jsou určeny klíčové faktory a požadavky na tvorbu, podle kterých je následně vybráno nejvhodnější řešení. Pomocí tohoto řešení jsou následně navrhnuty a realizovány webové stránky. Třetí část se zabývá detailní analýzou konkurence v oblasti online marketingu. Jsou vybrány čtyři konkurenční společnosti a je analyzována jejich práce se sociální sítí Facebook. Analýza je provedena jak pomocí vlastní metody, tak také pomocí bezplatného specializovaného nástroje. Na základě této analýzy jsou určeny jednotlivé trendy v práci se sociální sítí Facebook. V poslední části je navrhnuta detailní strategie pro práci se sociální sítí Facebook. V této strategii je určen publikační plán příspěvků a jsou navrhnuty jednotlivé reklamní kampaně, pomocí kterých se může společnost Coffee Media propagovat.
Applying methods of Competitive Inteligencie for educational companies
Böhmer, Miroslav ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci činností týkajících se CI v této společnosti, identifikovat nejvhodnější informační zdroje pro získání informací o prostředí v němž působí a softwarové nástroje pro jejich monitorování. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury, věnuje se popisu konkurenčního zpravodajství a charakterizuje i jednotlivé fáze cyklu CI. Další části jsou věnovány typologií informačních zdrojů a softwarovým nástrojem na jejich monitoring. Posledními částmi jsou charakteristika kategorie malých a středních podniků, do které zapadá i zkoumána společnost a vzdělávácí organizace. Praktická část této práce se zabývá možným návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Na začátku je uskutečněna analýza podnikatelského prostředí i s jejími největšími omezeními. V další části se práce věnuje návrhu systému CI, který sestává z výběru varianty realizace spolu s charakteristikou odpovědného pracovníka, definování informačních zdrojů a doporučení softwarových nástrojů pro jejich pravidelné sledování. Praktickým přínosem této práce je zavedení návrhu systému CI, který spočívá ve sledování informačních zdrojů, získávání informací a jejich následného vyhodnocování v souvislosti s konkurenčním prostředím podniku. Dalším přínosem práce je ukázka zavedení takového systému do společnosti z kategorie malých a středních podniků, který respektuje jejich omezení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.