Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příspěvek politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie na změnu klimatu
Nekvasil, Michal ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent) ; Karásek, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo posoudit, do jaké míry přispívá politika soudržnosti Evropské unie ke zmírňování změny klimatu. Zatímco politika soudržnosti EU i zmírňování změny klimatu se mohou opírat o solidní teoretickou základnu, vzájemný vztah obou těchto fenoménů zatím do hloubky analyzován nebyl. Cílem této práce bylo alespoň částečně vyplnit tuto mezeru. Zvláštností tohoto výzkumu byla analýza příspěvku politiky soudržnosti EU ke zmírňování změny klimatu na poměrně dlouhém časovém období (20 let), včetně porovnání posledních tří programových období (2000-2006, 2007-2013 and 2014-2020). V celé práci byl zároveň srovnán tento příspěvek na úrovni celé Evropské unie s příspěvkem v České republice. Analýza pěti vybraných indikátorů ukázala, že zatímco na začátku tisíciletí bylo zmírňování klimatické změny politikou soudržnosti opomíjeno, v současném programovém období (2014-2020) se stalo jednou z jejích priorit. Výsledky výzkumu a příspěvek politiky soudržnosti ke zmírňování klimatické změny byly rovněž vyhodnoceny vzhledem k dlouhodobým klimatickým cílům Evropské unie.
Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v pozemní dopravě v ČR
Tym, Antonín ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Nekola, Martin (oponent) ; Pospíšil, Karel (oponent)
Hlavním tématem dizertační práce jsou aktéři a jejich role v procesu změny dopravní politiky v České republice. Současný systém dopravy je označován jako neudržitelný a cílem dopravní politiky by proto měla být udržitelná doprava. Přechodu k tomuto udržitelnějšímu systému dopravy však brání celá řada bariér. Mezi nejvýznamnější bariéry se dnes řadí institucionální bariéry zahrnující jak formální organizace, tak normy a pravidla, v rámci nichž působí individuální aktéři, kteří mohou ovlivňovat a měnit politiku (policy). Jedním z teoretických přístupů, který považuje aktéry za významný prvek změny politiky, je teorie advokačních koalic (ACF). Teorie ACF předpokládá, že aktéři formují své politické návrhy a řešení na základě systému přesvědčení a hodnot, které vyznávají, a k jejich prosazování vytváří tzv. advokační koalice. Ke změně politiky pak dochází ve chvíli, kdy alternativní koalice nahradí doposud dominantní koalici, nebo když se změní názor (postoj) členů této dominantní koalice na konkrétní veřejně-politický problém (např. dopravu ve městech). Cílem práce je zjistit, jaký postoj zaujímají vybraní aktéři k dopravě a dopravní politice v České republice a prostřednictvím analýzy těchto postojů identifikovat potenciální názorové koalice. Cílem je také zjistit, zda některá z těchto názorových...
Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky
Kotecký, Vojtěch ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent) ; Fanta, Josef (oponent)
1 Vojtěch Kotecký Konzistence českých lesnických subvencí s environmentálními cíli státní politiky Abstrakt: České veřejné autority každoročně vyplácejí zhruba 1,2 miliardy korun lesnických subvencí. Subvenční programy jsou důležitým instrumentem veřejné politiky; mohou mít také podstatné environmentální konsekvence a vliv na schopnost lesů poskytovat ekosystémové služby. Práce analyzuje konzistenci lesnických subvencí v České republice s proklamovanými environmentálními cíli veřejně politických dokumentů. Necelá polovina subvenčních výdajů financuje programy, které jsou s těmito cíli v rozporu; práce tak potenciálně identifikuje řadu environmentálně nepříznivých subvencí. Nicméně řada programů - a ve 27 % výdajů dokonce ty stejné programy - rovněž přispívá k plnění stejných cílů. Ilustrativním příkladem komplikovaného charakteru subvencí je podpora na zalesňování zemědělské půdy, jež přispívá k požadovanému rozšiřování výměry lesů; přitom však, jak ukazuje statistická analýza, směřuje přednostně do okresů s vysokou lesnatostí a může financovat projekty s nadbytkem smrku a deficitem buku i jedle.
Human impacts on ecosystems: appropriation of primary production and biodiversity in the Czech republic
Vačkář, David ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Nátr, Lubomír (oponent) ; Miko, Ladislav (oponent)
Tato analýza měla za cíl ustavit a odhadnout prostorovou asociaci (vzájemnou souvislost) mezi hustotou lidské populace (HPD) jakožto zástupné míry zátěže prostředí, přivlastňováním primární produkce (aHANPP) jakožto zástupné míry změn využití území a ekosystémů, a biodiverzitou vyjádřenou jako druhovou bohatostí a krajinnou diverzitou. Výsledky analýzy naznačují, že strategie ochrany a péče o biodiverzitu by se měly zaměřovat nejenom na tradičně chráněná území, ale rovněž na 13 urbanizovaná území a krajiny a ekosystémy nových typů, které mohou obsahovat značný podíl druhové bohatosti. Ve své práci jsem zjistil, že přivlastňování nadzemní primární produkce (aHANPP) dosahuje 56 % potenciální primární produkce na území České republiky. Nadzemní HANPP pozůstává ze změn aNPP způsobených přeměnou území (ΔaNPPLC), které se podílí 11 % aNPP0, a socioekonomického výtěžku, který tvoří 45 % aNPP0. Lidé vytěžili z ekosystémů 16,9 Tg C ročně v roce 2000 a toto množství pokleslo z 18,5 Tg C vytěžených v roce 1990 a znovu mírně vzrostlo na 17,3 Tg C v roce 2006. Změny čisté primární produkce vyvolané lidskou činností mohou být považovány za robustní ukazatel lidské stopy zanechané v ekosystémech (Haberl et al., 2004). Nadzemní primární produkce byla vybrána jak společná jednotka pro srovnávání vlivu člověka na území ve...
Srovnávací studie variant hodnocení hluku v urbánním prostředí
Pomališová, Michaela ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Řiháček, Tomáš (oponent)
Hluk je v současnosti celospolečenským problémem, který obtěžuje především obyvatele zalidněných území. Snižuje jejich kvalitu života a ohrožuje zdraví. Citlivost na hluku je velmi individuální, přesto je různými způsoby možné hluk měřit a hodnotit jeho intenzitu i dopad na člověka. Hluk jakožto složka životního prostředí se na základě stížností obyvatel stává předmětem řešení také na úrovni obcí a měst. Do jejich řízení hluku nutně spadá i jeho sledování a přijímání následných opatření. Tato práce se zabývá srovnáváním objektivních i subjektivních metod hodnocení hluku v urbánním prostředí a jeho vlivu na kvalitu a zdraví obyvatel. K tomuto srovnání používá metodu vícekriteriálního hodnocení variant známou také jako multikriteriální analýza. Srovnává čtyři přístupy k hodnocení hlukové situace, dva objektivní zahrnující měření, jeden subjektivní využívající dotazníkové šetření a jeden smíšený. Vítěznou variantu představuje subjektivní hodnocení, které splnilo zadaná kritéria a váhy důležitosti ze 75 %. Všechny varianty zařazené do analýzy jsou využitelné pro hodnocení hluku ve venkovním prostředí na místní úrovni. Doporučení plynoucí z výsledků této práce je zavést do praxe obcí a měst České republiky vítěznou kompromisní variantu, tedy subjektivní metodu Státního zdravotního ústavu v Praze....
Indikátory materiálových toků pro Českou republiku: trendy, analýza decouplingu a nejistoty
Kovanda, Jan ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Plesník, Jan (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
9 Souhrn Aby mohl ekonomický systém fungovat, to znamená produkovat služby a zboží k uspokojování lidských potřeb, chová se podobně jako živý organismus: absorbuje látky z okolního prostředí, které jsou do jisté míry využity, ale nakonec jsou všechny materiály přeměněny na odpady a jsou uvolněny nazpátek do životního prostředí. Tento tok materiálů bývá nazýván průmyslovým nebo šířeji socio-ekonomickým metabolismem (Baccini a Brunner, 1991; Fischer-Kowalski a Haberl, 1993; Ayres a Simonis, 1994). S čerpáním zdrojů, jejich využitím a uvolňováním emisí je spojena zátěž životního prostředí. Až dosud byly uspokojování lidských potřeb a zátěž vyvíjená na životní prostředí úzce spjaty. Jedním z cílů zejména vyspělých států se proto v rámci dosažení udržitelnosti rozvoje stalo zlomit vzájemnou závislost mezi zátěží životního prostředí a hospodářským růstem, který v tomto případě zastupuje zvyšující se míru uspokojování lidských potřeb a růst životní úrovně (tzv. koncept decouplingu) (EC, 2002, 2005, 2006; OECD, 2002; UN, 2002). Jednou z metod hodnocení zátěže životního prostředí spojené s čerpáním a využíváním surovin je analýza materiálových toků. V případě analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (economy-wide material flow analysis - EW-MFA) tato metoda popisuje množství fyzických vstupů do...
Veřejný zájem v rozhodovacích procesech
Rut, Ondřej ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Moldan, Bedřich (oponent)
Veřejný zájem je ústředním tématem takřka všech významnějších schvalovacích procesů. Přitom jde o pojem, jehož obsah je obecný a nejasný, často zatížený ideologickými kontexty. Tato práce se věnuje veřejnému zájmu v teoretické i praktické rovině. Hledá jeho genezi a využívání v kontextu právních a ekonomických věd, politologie a v kontextu současných sociologických teorií modernity. Při konstrukci pojmu veřejný zájem a jeho obsahu si všímá také vlivu expertizy a jejího vztahu k obecné debatě ve veřejném prostoru o veřejné prospěšnosti daných projektů. Praktická část popisuje komplikovaný schvalovací proces výstavby dálnice D8 před CHKO České středohoří a všímá si i dalších případů; analyzuje názory, přístupy, taktiky a strategie jednotlivých aktérů a hledá jejich paralely v teoretických konceptech.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš ; Moldan, Bedřich
Rozbor a kritické zhodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro rozhodovací procesy, zhodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska jejich relevance k trvale udržitelnému rozvoji, zhodnoceni vztahu a srovnání silných a slabých stránek indikátorů materiálových toků ve srovnání s ostatními indikátory trvale udržitelného rozvoje. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků kalkulovaných dle metodiky Eurostatu z hlediska dostupnosti dat potřebných pro jejich výpočet, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou úroveň region a podnik. Zhodnocení možného propojení účetnictví materiálových toků s podnikovým účetnictvím. Návrh úprav metodiky analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni, nutných pro její využití na regionální a podnikové úrovni.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Analýza materiálových toků jako nástroj hodnocení socio-ekonomického. Praktická využitelnost indikátorů materiálových toků, jejich silné a slabé stránky. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků z hlediska dostupnosti dat, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou region a podnik. Rozbor a kritické zhodnocení společných a odlišných znaků/metodických principů využívaných při sestavování národních účtů (HDP a účtů materiálových toků. Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro období 2001-2002. Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2002. Případová studie: analýza a indikátory materiálových toků na regionální a podnikové úrovni. Kritické zhodnocení metodiky MFA použité pro hodnocení materiálových toků na regionální a podnikové úrovni.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Moldan, Bedřich
Současný stav poznání v oblasti externalit z energetiky v zahraničí a ČR. Vypracování a testování metodiky pro výpočet externích nákladů v energetice a dopravě pro ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.