Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití prvků bazální stimulace u dětí s diagnózou ADHD v předškolním věku
Mojžíšová, Veronika ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Název bakalářské práce: Využití prvků bazální stimulace u dětí s diagnózou ADHD v předškolním věku Jméno a příjmení autora: Veronika Mojžíšová Pracoviště: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Karlova univerzita v Praze Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Rok obhajoby bakalářské práce: 2013 Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo aplikovat a ověřit význam bazální stimulace u dětí v předškolním věku s diagnózou ADHD. V práci bylo využito jednoduchých metod kvalitativního šetření - prostudování anamnestických údajů, metoda řízeného rozhovoru, pozorování. Pomocí sestaveného programu se podařilo prokázat, že prvky bazální stimulace lze využívat i u jedinců s ADHD. Bazální stimulace je pro ně prospěšná. Z výsledků vyplývá, že pomáhá zajišťovat jejich zklidnění. V průběhu aplikace bazální stimulace došlo také ke zkvalitnění vnímání u těchto dětí. Pozitivní vliv má také na jejich schopnost soustředit se. V průběhu aplikace programu se však nepodařilo prokázat, že má vliv na předpokládané prodloužení této schopnosti. Sestavený program, který byl realizován na vzorku čtyř probandů, se osvědčil. Klíčová slova: syndrom ADHD, zásady výchovného vedení dětí s ADHD, bazální stimulace, vnímání, zklidnění, soustředění
V čem může artefiletická práce zkvalitnit předškolní výuku?
SCHOLZE MOJŽÍŠOVÁ, Veronika
Bakalářská práce rozebírá otázku "V čem může artefiletická práce zkvalitnit předškolní vzdělávání?" První část práce je zaměřena na vymezení pojmů artefiletika a arteterapie. Hlavní text představuje a charakterizuje celoroční artefiletický projekt pro předškolní děti. Volbou více-případové studie 4 žáků je dokazována změna ve schopnostech dětí skrze formu jednoduchého testu a interpretce jejich výtvarné produkce.
Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě: Maluj, hádej, poznávej, po Znojmě se rozhlížej
Mažárová, Monika ; Mojžíšová, Veronika
devět nejvýznamnějších architektonických památek Znojma s tajenkou a popisem
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vystřihovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě
Mažárová, Monika ; Mojžíšová, Veronika
Malý model města Znojma s pěti objekty Jihomoravského muzea: Dům umění, Znojemský hrad, minoritský klášter, Rotunda sv. Kateřiny, Památník Prokopa Diviše
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ověření Halliwickovy metody v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice
MOJŽÍŠOVÁ, Veronika
Ve své bakalářské práci se zabývám ověřováním Halliwickovy metody v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice. V teoretické části vymezuji pojem zdraví, věnuji se problematice zdravotního postižení, především se zajímám o specifika mentálně postižených. Dále se zabývám významem pohybových aktivit, zvláště pak významem plavání pro osoby se zdravotním postižením. Charakterizuji Halliwickovu metodu. Praktická část zahrnuje vyhodnocení vlivu Halliwickovy metody na vzorek pěti mentálně postižených probandů z již zmíněného zařízení. Tento pohybový program byl aplikován v deseti blocích po dobu tří měsíců pravidelně každý týden. V praktické části jsem využila jednoduchých metod kvalitativního šetření {--} prostudování anamnestických údajů, metodu řízeného rozhovoru a pozorování. Výsledky potvrzují, že Halliwickova metoda napomáhá postupnému odstraňování pocitů nejistoty spojených s vodním prostředím. Vytváří radostný prožitek jedinců z prováděných aktivit. Probandi po skončení tohoto výukového programu jeví zájem o jeho další pokračování.

Viz též: podobná jména autorů
2 MOJŽÍŠOVÁ, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.