National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Management of permanent grasslands in relation to agri-environmental measures: Questions and answers
Gaisler, Jan ; Pavlů, Vilém ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Lenka
This methodology simplified results from research project “Functional plant traits and their diversity as indicators of various permanent grassland management” for nature conservation authority. It is based on long term grassland experiments. There are important data for preparing of some agro-environmental provision in the practical part. This work summarises the results of long-term experiments with the different management treatments. It is intended especially for employers of administration of nature conservation, and also it can be used for students and pedagogues of secondary schools and universities concerning nature conservation.
Fulltext: Download fulltextPDF
The role of trampling trails of wild ungulates in the vegetation of semi dry grasslands
Vacková, Nikol ; Horčičková, Eva (advisor) ; Mládek, Jan (referee)
Animals affect vegetation in many different ways. In this thesis we have focused on the impact of wild ungulates in the Czech Republic (wild boar, red deer, sika deer, roe deer). These animals affect vegetation with grazing, defoliation, defecation, browsing and other activities. We decided to study the effect of browsing. The animal trails are formed by browsing animals. These trails can be easily recognized due to long-term browsing. They are especially caused by trampling, which affects vegetation in many ways. The aim of this study is to determine how the vegetation of dry-grasslands (Festuco-Brometea) responds to long-term trampling caused by wild ungulates. We found that on trails, there is more bare soil, less litter and lower vegetation. In its close proximity, there is also a slightly greater diversity of plants than in control samples. Species like Plantago media which are growing straight on the trail, have adapted to trampling, while smaller shrubs (eg. Rubus, Crataegus), start to appear 2 meters from the trail. Using Ellenberg values, we found out that heliophile species, which grow on the trails and the species in control samples need more moisture and more nitrogen. Using the experiment with transplanted blocks, we learned how vegetation responds to the introduction/exclusion of...
Horses and vegetation
Třeštíková, Tereza ; Herben, Tomáš (advisor) ; Mládek, Jan (referee)
Many studies show that large herbivores can have an important impact on the composition of vegetation. With the establishment of a year round, low density grazing regime, plant ecologists and nature managers expect that through selective grazing, herbivores will create a mosaic of different vegetation communities varying in structure and plant species composition. It is believed that such a mosaic in the end will guarantee a high degree of biodiversity. Grazing will, therefore, seem to be a suitable means to maintain grass. Also important is the ability of herbivores affect vegetation through endozoochory. In this thesis I have tried to find out what species of diet horses prefer regarding to plant species and what plant species they can spread through out endozoochory. I have compared this knowledge with the composition of pasture and meadow vegetation at the researched locality in Malenice and Hoslovice. With the purpose of finding out the preferences I established spots where I registered data on vegetation before pasture and the time intervals during the pasture. Afterwards, I researched the amount of sprouts and the composition of seedlings in excrements that I let germinate. I had to create phytocenologic shots from the pastures and meadows to compare the species of composition of grazed and...
Industrial Building
Tretyakov, Alexey ; Mládek, Jan (referee) ; Brukner, Bohuslav (advisor)
In this thesis is solved detail design of industrial building. It is a new storage hall and connected to it the two-story office building. Building is located in the production area of factory, on the cadastral area Holice u Olomouce. The purpose of the building is storage and expedition of the products. In areas of an office building is located facilities for staff of hall and office workspace. Handling products in the hall will be performed by a forklift. The building is designed for a capacity of 15 employees. The office building has a load bearing structural system. Walls and ceiling structures are made up of panels of filigree. Foundations, including flooring of the first floor, are constructed from waterproof concrete. The office building is roofed by flat roof. The main supporting structure of the storage hall is designed as precast reinforced concrete frame. Cladding consists of insulating panels. Like in the office building, the hall is roofed by flat roof. Due to anticipate of the differential settlement of the office building and the storage hall parts are separated by a dilatation joint.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ V CHKO Bílé Karpaty
Masarykova univerzita, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Malenovský, Igor ; Kment, Petr ; Přidal, Antonín ; Bezděčka, Pavel ; Vincenecová, Karla ; Pechanec, Vilém ; Mládek, Jan ; Jongepierová, Ivana
V poslední době se u vlastníků a uživatelů pozemku v CHKO Bílé Karpaty zvyšuje zájem o údržbu luk pomocí pastvy, která by mohla řešit údržbu hůře dostupných pozemků. Dodnes ale není znám optimální počet a skladba zvířat na plochu a dopad na zájmová rostlinná společenstva. Řešený projekt by měl přispět ke stanovení takových způsobů obhospodařování lučních společenstev, které by z ekonomického hlediska byly pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelné a současně udržely luční společenstvo v optimálním stavu.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pícninářství, Brno ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc ; Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Kalčík, Jiří ; Hejduk, Stanislav ; Tajovský, Karel ; Mládek, Jan
Cílem projektu je zpracování dlouhodobé koncepce pastvy v CHKO Bílé Karpaty, která by z ekonomického hlediska byla pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelná a současně udržela společenstva rostlin a živočichů, vázaných svým výskytem na trvalé travní porosty, v optimálním stavu z hlediska preferencí ochrany přírody. Pro výzkumné účely bylo na území CHKO Bílé Karpaty vybráno devět lokalit, kde je studován vliv pastevního hospodaření na společenstva po botanické, zoologické a zemědělské stránce. Na každé lokalitě (kromě lokalita Hribovna - nepárová) probíhá komplexní monitoring na pasené i kosené variantě travního porostu. Některé části výzkumu jsou omezeny pouze na tři hlavní lokality: lok. Suchov, lok. Lopeník a lok. Brumov. Výjimečně probíhají terénní sledování i na jiných lokalitách, jejich bližší specifikace je pak uvedena v daném příspěvku.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Mládek, Jiří
1 Mládek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.