Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Teologicko-etické aspekty asistovaného suicidia
Břendová, Veronika ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Keřkovský, Pavel (oponent)
Diplomová práce předkládá hlavní teologickoetické aspekty problematiky asistovaného suicidia. Představuje jednotlivé argumenty aktérů diskuzí a podrobuje je teologickoetickému posouzení. Práce nejprve vyjasňuje jednotlivé pojmy týkající se problematiky lidsky důstojného umírání a představuje jednotlivé argumentační nástroje zastánců a odpůrců asistovaného suicidia. Ty následně předkládá teologické etice k jejímu posouzení, jakožto jednomu z možných východisek či pohledů na tuto problematiku, jež nabízí své relevantní nástroje ke správnému posouzení, rozhodování a jednání usilující o plně zdařilý lidský život. Zohledňuje přitom různé oblasti teologické etiky, tzn. individuální, meziosobní i sociální. Práce poukazuje na nutnost lidsky důstojného utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících, která je spatřována především v podpoře a rozvoji paliativní péče. K hlavním pilířům ošetřovatelské péče o nevyléčitelně nemocné a umírající žádající o asistenci lékaře při sebezabití řadí lidskou blízkost, společenství, komplexní péči a útěchu. Konstatuje, že je bez ohledu na etické hodnocení zapotřebí nemocného v této krajní situaci neopouštět, ale nadále mu poskytovat podporu a doprovázení, což odvozuje z přikázání lásky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice
Jírová, Eliška ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent) ; Milfait, René (oponent)
Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů, při kterém dochází k významnému porušování základních lidských práv. Mezinárodní organizace prostřednictvím doporučení i závazných dokumentů vyzývají státy, aby předcházely obchodování s lidmi a v případě, že k němu dojde, aby umožnily narovnání lidských práv jeho obětí. Vlády jednotlivých států nesou zodpovědnost za dodržování lidskoprávních závazků nejen na rovině formulace politik, ale také v oblasti jejich praktické implementace. Zkušenosti ze sociální práce s obchodovanými osobami v České republice však ukazují na to, že oběti této závažné trestné činnosti k narovnání práv přístup nemají. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Česká republika naplňuje vybrané lidskoprávní standardy, které zaručují obětem obchodování přístup k právům. K evaluaci situace byla použita vybraná kritéria vymezující naplňování jednotlivých lidskoprávních standardů organizace Aim for Human Rights. Naplňování zvolených kritérií bylo zkoumáno na případu postupu státních orgánů v kauze vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesnictví, jenž je znám jako kauza "Stromkaři". Evaluace ukázala, že zatímco po formální stránce jsou standardy vyžadované mezinárodními dokumenty pokryty ze strany České republiky dostatečně, jejich implementace v praxi velmi...
Legalizace prostituce v ČR?
Frydrych, Štěpán ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Legalizace prostituce v ČR? předkládá téma, kterým je problematika prostituce a její možná legalizace. Práce na problematiku prostituce nahlíží z historického, právního, ale i teologickoetického pohledu a snaží se odpovědět na otázku, zda vůbec, případně za jakých podmínek je legalizace prostituce v České republice možná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Psychosomatika v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy
Poláková, Veronika ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá psychosomatikou v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy a je rozdělena do několika částí. Nejprve je čtenář uveden do obecné problematiky psychosomatiky, ze které následuje přechod ke konkrétním příkladům psychosomatických onemocnění spolu s ukázku míst, kde se jimi zabývají. Práce dále navazuje na duchovní rozměr člověka, kde je objasněno, co to je a zda ho má každý. Tato kapitola zahrnuje též téma spirituality a konkrétněji křesťanské spirituality. Je zde nabídka tří možností jak z křesťanského úhlu pečovat o svou duchovní složku, mezi které patří i zabývání se Biblí. Tím se již práce přesouvá k překlenovacímu tématu mezi psychosomatikou a biblickými příběhy o uzdravování, a tím je hagioterapie. V tématu hagioterapie je objasněn pojem, nastíněno, jak probíhají hagioterapeutická sezení, jak se na nich pracuje s Biblí a jak Bible může člověku pomáhat. Předposledním okruhem je nemoc a uzdravení v Bibli, kde je poukázáno na to, jak byla onemocnění chápána v biblických dobách. Na to již navazuje poslední a stěžejní část, kterou je snaha o rozebrání vybraných biblických příběhů o uzdravování a nabídka, jak mohou pomoci dnešnímu člověku, aby směřoval k tomu, že všechny jeho složky budou v poklidné vyváženosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interpretace vybraných básní Terezie z Lisieux ve vztahu k dnešnímu člověku
Orlová, Terezie ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce s názvem Interpretace básní Terezie z Lisieux si klade za cíl pokusit se najít smysl a přínos Tereziiných básní pro každodenní život dnešního člověka a porozumění křesťanské spiritualitě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce pojednává o životě sv. Terezie z Lisieux. Věnuji se zde jejímu dětství, jehož události se promítaly do Tereziina pozdějšího života. Dále se věnuji rodině, záhadné nemoci a náhlému uzdravení milostí, jež se jí dostala. Závěrem první části je Tereziin životu na Karmelu. V druhé části přistupuji k výkladu jednotlivých básní. Básně interpretuji pomocí výkladu hlavních témat, jež jsou obsažena v básních, se snahou odhalit přínos pro dnešního člověka. Seznamuji čtenáře s okolnostmi vzniku básní a vykládám je za použití několika pramenů. Hlavní přínos pro dnešního člověka spatřuje zejména v tématech dvojího přikázání lásky. Dále pak člověka stvořeného podle obrazu Božího, tedy principu Imagio Dei a eucharistie. To vše se promítá v tématu metanoia, neboli v obrácení, změny smýšlení a smyslu života, jež právě může být onou inspirací dnešnímu člověku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kniha Kazatel jako podnět k úvahám o smyslu života
Hudziecová, Petra ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Lze najít smysl života v tomto chaotickém a často nepochopitelném světě? A v čem ho tedy člověk může nalézt? To jsou hlavní otázky, kterými se zabývá tato bakalářské práce. Průvodcem hledání smyslu v této práci je autor biblické knihy Kazatel, který se rozhodl, že prozkoumá, co se prozkoumat dá a bude se pídit po tom, aby pochopil, v čem je pravý smysl lidských životů. Kde tento smysl lze hledat, a kde naopak není k nalezení. Bakalářská práce je rozčleněna do tří kapitol. První pojednává o tom, kdo je pravděpodobně autorem knihy Kazatel, kdy byla kniha napsána, a jaký byl a je její význam v židovské kultuře a historii. Ve druhé kapitole je na základě několika veršů ze samotné knihy Kazatel a s pomocí dalších literárních zdrojů zkoumáno, v čem tedy autor nalézá smysl v lidském životě a v čem ne. Poslední, třetí kapitola obsahuje aplikaci několika principů z knihy Kazatel do sociální práce. Metodou, která byla použita při tvorbě této bakalářské práce, bylo exegetické zkoumání. V knize Kazatel se můžeme dočíst, že kazatel byl moudrý a lid stále vyučoval, proto právě toto jeho dílo se stalo silným podnětem k úvahám o smyslu lidského života. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky
Mundok, Marian ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vybranými teologickoetickými aspekty partnerských vztahů a sexuality u lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Práce představuje pohled určité morálky církve na na partnerské a sexuální vztahy a poukazuje na dopady určitého jejího prohlášení pro doprovázení osob s mentálním postižením v souvislosti s jejich sexualitou. Celou problematiku zasazuje do lidskoprávního rámce. Skrze teologickoetické aspekty ukazuje možný příspěvek teologické etiky k humánnímu utváření partnerských vztahů a sexuality u lidí s mentálním postižením. Práce představuje argumentaci teologické etiky v sekulárním prostředí i "nenáboženským" slovníkem, tedy hlavně pomocí lidských práv i v problematice vztahů a sexuality. Tato práce předkládá specifika partnerských vztahů, intimity a sexuality lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací a pohlíží na ni prostřednictvím relevantních teologickoetických aspektů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Prožitek v náboženské pedagogice
Hradská, Kristina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Předmětem bakalářské práce "Prožitek v náboženské pedagogice" je rozbor tohoto tématu z několika různých přístupů a pohledů na danou problematiku. Cílem práce je sledovat a popsat souvislost prožitku a náboženství. Jak funguje prožitek v náboženské pedagogice? Nakolik je obé provázané? Práce je členěna do tří hlavních celků, ty jsou pak tvořeny dalšími podkapitolami. První část je zaměřena na prožitek v obecné rovině. Budeme na něj nahlížet z pohledu náboženství, ale i psychologie. V druhé části pracujeme s prožitkem v procesu přijímání víry, který rozpracoval J.W. Fowler. V poslední, tedy třetí části, zjistíme, jak se s prožitkem pracuje v praxi, konkrétně v náboženské pedagogice celostní výchovy, jejímiž autory jsou Franz Kett a sestra Esther Kaufmannová. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interpretace Modlitby Páně: Cesta představení křesťanské spirituality a mravnosti
Petrášková, Jana ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá interpretací Modlitby Páně, která jako obsahový i literární střed Ježíšovy Horské řeči přispívá k hlubšímu porozumění spirituální dimenze člověka. V bakalářské práci je představena teologická etika společně s jejím propriem a vymezením křesťanské mravnosti. Stejně tak je v práci více přiblížen obsah Ježíšovy Horské řeči jako Magny charty křesťanské mravnosti, která má úzkou spojitost s Modlitbou Páně. V rámci Modlitby Páně je v práci upřena pozornost na spiritualitu, lépe křesťanskou spiritualitu a modlitbu jako takovou, která zevrubně popisuje, co to modlitba je. Dále hlavní část práce je zaměřena na samotnou interpretaci Modlitby Páně a porozumění jednotlivým prosbám. Jako modlitbu celostního osvobozování, které začne v hlubokém setkání s živým Bohem a zaváže k angažovanému jednání ve smyslu lásky a spravedlnosti; jako modlitbu základních životních potřeb člověka, v níž není věc Boží cizí věcí člověku a věc člověka není lhostejná věci Boží. V závěru se práce snaží vystihnout a zdůraznit jednotlivá propojení Modlitby Páně s teologickou etikou, křesťanskou mravností a křesťanskou spiritualitou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
"Čas žít, čas umírat" v teologické etice
Hájková, Hana ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
V bakalářské práci je představena příručka společenství Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, která nese název Leben hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit. Z této příručky jsou vybrány hlavní argumentační teologicko-etické nástroje užívané v diskuzích týkajících se problematiky konce lidského života. Židovsko-křesťanská víra uznává člověku a jeho životu jedinečnou důstojnost, která je osvojována na základě idejí imago Dei, potažmo imago Christi. Z této člověku přiznané důstojnosti pramení další aspekty pojící se k lidskému životu, jako je ospravedlnění skrze víru, autonomie člověka, ve které jsou vyjasňovány hranice mezi svobodou, závislostí a zodpovědností. Dále je ukázáno, jak společenství Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa zavádí svá přesvědčení do praxe v otázkách, které vyvstávají na konci lidského života. Následně práce reaguje na výstupy příručky. Jsou vyjasněné pojmy týkající se eutanázie tak, jak jsou v současné debatě v Evropě užívány. Dále pak jsou rozpracovány tři hlavní argumenty, které z příručky vyšly jako zásadní pro diskuzi spojenou s lidmi umírajícími a nevyléčitelně nemocnými. Je to tedy lidská důstojnost, autonomie a právo rozšiřování paliativní péče, která přislibuje utváření lidsky důstojného života i v jeho závěru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.