Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017
Zenáhlík, Aleš ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Trendy výkonnosti světového a českého plavání v období let 2000-2017 Cíl: Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj výkonnosti českých a světových elitních plavců v posledních 18 letech. Trend progresivních změn výkonnosti sledujeme v mužské i ženské kategorii ve všech individuálních disciplínách na 25m bazénu. Metody: Pro získání údajů k vypracování diplomové práce jsme použili kombinaci metody historické a zkoumání dokumentů. Prvotní zpracování dat bylo realizováno základním statistickým šetřením tabelačně, ve výsledkové části formou grafickou - s použitém tabulek a grafů s dílčími diskusemi. Zkoumanými objekty práce se staly české a světové rekordy na krátkém bazénu ve všech individuálních disciplínách žen a mužů v seniorsk= kategorii ve sportovním plavání. Výsledky: Během sledovaného období let 2000-2017 dochází ve všech individuálních disciplínách ke zlepšení rekordních hodnot v oblasti českého i světového plavání. Trend vývoje plavecké výkonnosti je v České republice srovnatelný s vývojem výkonnosti ve světě. Pravidla plavání vývoj rekordních hodnot významně ovlivnila díky změnám týkajícím se plaveckých úborů. Období let 2008-2009 vykazuje výrazně nadprůměrné hodnoty zaplavaných rekordních časů. Klíčová slova: plavání, sportovní výkon, změny pravidel v plavání, vývoj světových rekordů,...
Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra
Baštová, Miroslava ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Zemková, Pavla (oponent)
Název: Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra. Cíle: Vytvoření a realizace koncepce přípravné a základní plavecké výuky pro děti s poruchou autistického spektra. Vyhodnocení informací o kontinuálním vzdělávání a dosažené úrovni plaveckých dovedností a plavecké lokomoce sledovaných dětí s poruchou autistického spektra. Prezentace a kvalitativní posouzení čtyř případových studií a následná koncepce obecných zásad pro plavecké vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Metody: Analýza odborné literatury, případové studie, ankety, rozhovory, škálování, pozorování a statistické metody. Výsledky práce: Plavecká edukace s aplikací metod strukturovaného učení umožňuje účinnou plaveckou výuku pro děti s poruchou autistického spektra. Efektivitu potvrzují případové studie. Na uvedených příkladech plavecké výuky je koncipováno šestnáct zásad pro plavecké vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, edukace, strukturované učení, plavecká výuka
Porovnání zapojení svalových skupin u krouživého pohybu horních končetin na suchu a ve vodě
Hejkalová, Barbora ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Porovnání zapojení svalových skupin u krouživého pohybu horních končetin na suchu a ve vodě Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká je svalová aktivita vybraných svalů zapojených při pohybu kroužení horních končetin na suchu a ve vodě. Metody: Studie se zúčastnil jeden proband, muž - bývalý plavec. Pomocí povrchové EMG byla snímána svalová aktivita vybraných svalů při kroužení horních končetin, ve stoji spojném, na suchu a v bazéně s protiproudem, při provádění plaveckého způsobu kraul stejnou frekvencí. Získaný signál byl následně podroben analýze a byla vyhodnocena průměrná maximální volní kontrakce (MVC) jednotlivých svalů a dále průměrná aktivita svalů zapojených při kroužení horních končetin ve vodě i na suchu. Výsledky byly mezi sebou nakonec porovnány. Výsledky: Na základě měření můžeme říci, že svalová aktivita u prováděných krouživých pohybů horních končetin je shodná u dvou testovaných svalů, M. Obliquus external a M. Thoracic erector spinae. Ostatní svaly pracují rozdílně, a to o 1 /3 až 1 /5 více na suchu než ve vodě. U svalů M. Deltoideus clavicularis, M. Triceps brachii, M. Trapezius ascendens a M. Trapezius descendens je patrná vyšší aktivace na suchu. Jediný sval M. Pectoralis major pracuje na suchu nižší intenzitou, než ve vodě. Klíčová slova: kraul, EMG, svalová aktivita
Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti komplexu bazénů a sportovišť Jedenáctka Vodní svět
Kosková, Martina ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Jurák, Daniel (oponent)
Název: Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti komplexu bazénů a sportovišť Jedenáctka Vodní svět Cíle: Cílem této práce je na základě dostupné literatury vztahující se k zadání práce zpracovat ucelený systém opatření k zajištění prevence a bezpečnosti návštěvníků Metody: Data budou shromažďována z dostupných publikací a internetu. Během práce bude využita metoda kvalitativní, kvantitativní a teoretická metoda analýzy a následné syntézy Výsledky: Ve 4. kapitole, Projekt, jsou na základě dostupné literatury zpracovány vzorové Plány pro normální provoz a Plány pro nebezpečí. Dále je tam uvedeno, jaké má být personální a materiální zabezpečení budov. Klíčová slova: Bezpečnost, personální zajištění, plán pro normální provoz, plán pro nebezpečí
Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a v Českých zemích
Řehulka, Filip ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Název práce Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a českých zemích Cíle práce Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji otužování co se plavání týče u nás, tj. v Československu a českých zemích, pomocí literatury týkající se zimního plavání, doplněné o literaturu zdravotní. Metoda K zachycení historie otužilectví v Československu a českých zemích v chronologické posloupnosti je použita metoda historická. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání. Výsledky Shromažďují neucelenou historii plavání otužilců u nás a přináší podrobnější náhled na význam otužování. Klíčová slova Otužování, Historie, Plavání, Sportovní otužování
Přípravný plavecký trénink mládeže
Krátká, Barbora ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Přípravný plavecký trénink mládeže Cíle: Zjistit a zhodnotit úroveň přípravného plaveckého tréninku v Čechách z hlediska trenérského zajištění a organizace a obsahu tréninku na suchu a ve vodě. Výsledky porovnat s přípravným plaveckým tréninkem, jak je doporučován v odborné literatuře. Metody: V práci byla použita metoda dotazníku a následné zpracování a vyhodnocení dat především pomocí grafů a tabulek. Dotazník vyplňovaly osoby zajišťující přípravný plavecký trénink v plaveckých oddílech a klubech v Čechách. Výsledky: Zjistili jsme, že trenéři přípravného plaveckého tréninku převážně nemají potřebné vzdělání k vykonávání této činnosti. Většina trenérů má za sebou plaveckou kariéru a ve většině oddílů a klubů probíhá spíše nábor než výběr dle předem stanovených kritérií. Trenéři jsou s prostorem pro trénink víceméně spokojeni. Obsah tréninku a využití pomůcek je srovnatelný s doporučením odborné literatury a počet tréninkových jednotek se postupně navyšuje. Suchá příprava je do tréninkového plánu zařazována spíše až ve třetím roce přípravného tréninku. Klíčová slova: metoda LTAD, plavecká kariéra, trénink ve vodě, trénink na suchu, vývoj dítěte, režim tréninku
Zajištění prevence a bezpečnosti návštěvníků na vybraném aquaparku
Kozmová, Monika ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Kovařovic, Karel (oponent)
Název: Zajištění prevence a bezpečnosti ve vybraném aquaparku Cíl práce: Cílem práce je seznámit čtenáře se systémem prevence a bezpečnosti provozu ve vybraném aquaparku ve Spojených státech amerických a sestavit pro něj vzorový "Plán pro normální provoz" a "Plán pro nebezpečí" vybraného aquaparku. Metodika: Práce vychází z rešerše dostupných materiálu neexperimentálního charakteru. Jedná se o deskriptivní práci, která všechny získané, shromážděné a následně utříděné informace interpretuje formou návrhu plánu ve vztahu k problematice prevence a bezpečnosti provozu na vybraném zařízení. Výsledky: V kapitole č. 4. je souhrnný popis systému zajištění prevence a bezpečnosti na bazénech, koupalištích a aquaparcích v USA. Vzorové plány jsou vypracovány v kapitole č. 5 a závěry práce v kapitole č. 6. Klíčová slova: vodní záchranná služba, vodní plocha, plavčík, plán pro normální provoz, plán pro nebezpečí
Motivace k pohybovým aktivitám ve vodě u seniorů
Spilková, Jana ; Břečková, Gabriela (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Motivace k pohybovým aktivitám ve vodě u seniorů Problém: Populace Česka i ostatních vyspělých zemí stárne. Díky kvalitní a dostupné lékařské péči a vyššímu povědomí o zdravém životním stylu je stále více starších lidí bez omezení v jejich aktivitách každodenního života. Roste tudíž potenciál a potřeba nabízet kvalitní pohybové programy pro seniory odpovídající jejich potřebám. Cíle: Práce je zacílena na motivace seniorů k pohybovým aktivitám ve vodě, jejich vnímaný přínos ke kvalitě života seniorů v různých oblastech fyzického i duševního zdraví, a v neposlední řadě také na vliv participace na pohybových aktivitách na sociální život seniora. Soustředí se také na faktory, které naopak účast seniorů na provozování pohybových aktivit limitují. Metody: Respondenti - senioři nad 60 let - byli vybíráni z řad aktivních účastníků pohybových aktivit ve vodě v Praze. Své názory vyjádřili v dotazníkovém šetření vycházejícím ze standardizovaných nástrojů z oblasti sportovní psychologie. Data z dotazníkového šetření byla zakódována a uložena do databáze, kterou jsem následně zpracovala metodami statistické analýzy dat v programu SPSS. Výsledky: Pohybové aktivity ve vodě mají zcela jasný pozitivní vliv především na mentální zdraví, náladu a duševní čilost seniora. Vliv pohybových aktivit ve vodě na...
Efektivita vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému v sytému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání
Kameník, Robert ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Efektivita vzdělávání složek integrovaného záchranného systému v systému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání. Cíle: Cílem práce je v rámci teoretické roviny definovat, popsat a vysvětlit základní klíčové pojmy, které souvisí s integrovaným záchranným systémem. Výzkumným cílem je ověřit funkčnost systému vzdělávání složek IZS prostřednictvím dotazníkového šetření o efektivitě vzdělávání jako nástroje zpětné vazby na systém vzdělávání složek. Metody: Hlavní metodou práce je kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazníkovém šetření. Výzkum je zaměřen na stávající systém vzdělávání a jeho efektivitu z pohledu složek integrovaného záchranného systému. Výzkum zaměřený na veřejnost se týká zjištění názoru veřejnosti na vnímání jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Výsledky: V rámci dotazníkového šetření byly vymezeny oblasti, které jsou z pohledu efektivity nefunkční. Na základě výsledků získaných analýzou dotazníkového šetření byl sestaven a navrhnut model analyticko-syntetického modelování umožňující vytvořit koncept jednotného vzdělávacího kurzu složek IZS. Klíčová slova: modelování, vzdělávání, systém, hasiči, kvalifikace, policie, záchranář.
Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností
Stralczynská, Anna ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název práce: Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností. Cíl práce: Definování souboru základních plaveckých sebezáchranných dovedností, zjišťování motivace žen ve věkovém rozmezí 18-60 let ke kultivaci těchto dovedností. Zjišťování povědomí o významnosti plaveckých dovedností u dotazovaných žen. Metody: Rešerše odborné literatury, konstrukce dotazníku, realizace dotazníkového šetření, analýza a vyhodnocení dat, grafická prezentace výsledků. Výsledky: Dotazované ženy si uvědomují důležitost a význam sebezáchranných plaveckých dovedností. Vzhledem k faktu, že se hodnotí z hlediska úrovně plaveckých a sebezáchranných dovedností vysoko, nejsou motivovány tyto dovednosti zdokonalovat. Klíčová slova: motivace, pohybová aktivnost, plavecké sebezáchranné dovednosti

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.