Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivita vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému v sytému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání
Kameník, Robert ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Efektivita vzdělávání složek integrovaného záchranného systému v systému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání. Cíle: Cílem práce je v rámci teoretické roviny definovat, popsat a vysvětlit základní klíčové pojmy, které souvisí s integrovaným záchranným systémem. Výzkumným cílem je ověřit funkčnost systému vzdělávání složek IZS prostřednictvím dotazníkového šetření o efektivitě vzdělávání jako nástroje zpětné vazby na systém vzdělávání složek. Metody: Hlavní metodou práce je kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazníkovém šetření. Výzkum je zaměřen na stávající systém vzdělávání a jeho efektivitu z pohledu složek integrovaného záchranného systému. Výzkum zaměřený na veřejnost se týká zjištění názoru veřejnosti na vnímání jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Výsledky: V rámci dotazníkového šetření byly vymezeny oblasti, které jsou z pohledu efektivity nefunkční. Na základě výsledků získaných analýzou dotazníkového šetření byl sestaven a navrhnut model analyticko-syntetického modelování umožňující vytvořit koncept jednotného vzdělávacího kurzu složek IZS. Klíčová slova: modelování, vzdělávání, systém, hasiči, kvalifikace, policie, záchranář.
Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností
Stralczynská, Anna ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název práce: Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností. Cíl práce: Definování souboru základních plaveckých sebezáchranných dovedností, zjišťování motivace žen ve věkovém rozmezí 18-60 let ke kultivaci těchto dovedností. Zjišťování povědomí o významnosti plaveckých dovedností u dotazovaných žen. Metody: Rešerše odborné literatury, konstrukce dotazníku, realizace dotazníkového šetření, analýza a vyhodnocení dat, grafická prezentace výsledků. Výsledky: Dotazované ženy si uvědomují důležitost a význam sebezáchranných plaveckých dovedností. Vzhledem k faktu, že se hodnotí z hlediska úrovně plaveckých a sebezáchranných dovedností vysoko, nejsou motivovány tyto dovednosti zdokonalovat. Klíčová slova: motivace, pohybová aktivnost, plavecké sebezáchranné dovednosti
Plavecká gramotnost žen z hlediska sebezáchrany
Vokurková, Eva ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Břečková, Gabriela (oponent)
Název práce: Plavecká gramotnost žen z hlediska sebezáchrany Cíle práce: Získat a analyzovat údaje o úrovni plavecké gramotnosti a sebezáchranných dovedností žen ve věkovém rozmezí 18 - 72 let, zda je ovládají a umějí využít. Metody práce: Rešerše odborné literatury, tvorba dotazníku, realizace dotazníkového šetření, vyhodnocení dat a grafická prezentace výsledků. Výsledky práce: Analýza plavecké gramotnosti a sebezáchranných dovedností žen. Klíčová slova: gramotnost, pohybová gramotnost, plavecká gramotnost, sebezáchrana, tonutí
Psychická zátěž jako výrazná a neoddělitelná součást práce vodního záchranáře
Němec, Jiří ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Jansa, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Psychická zátěž jako výrazná a neoddělitelná součást práce vodního záchranáře Cíle práce: Cílem této práce je zmapovat subjektivní vnímání svého povolání plavčíky v České republice a na základě statistické analýzy vyextrahovat základní psychologické aspekty jejich zaměstnání. Výzkum také hledá rozdíly v tomto vnímání mezi plavčíky různého věku, pohlaví, kvalifikace a dalších charakteristik včetně rozdílného pracovního prostředí a kolektivu a porovnává získané výsledky se studiemi zaměřenými na stejnou problematiku v jiných pracovních odvětvích. Metoda: K získání dat bylo využito metody dotazníkového šetření. Využité dotazníky byly šířeny elektronickou formou ve spolupráci se sekretariátem Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a provozovateli jednotlivých plaveckých areálů po celé České republice. Odpovědi respondentů byly deskriptivně i analyticky zpracovány v programu SPSS 17 za pomoci standardizovaných statistických metod. Výsledky: Výsledky a závěry práce budou využity k celkové charakterizaci povolání vodního záchranáře z psychologického hlediska a k upozornění na nejvýznamnější faktory mající vliv na psychiku zaměstnanců, pracujících na této pozici v různých pracovních podmínkách. Dále mohou v praxi sloužit jako nápomocný materiál pro provozovatele plaveckých...
Bezpečnost a záchrana osob se specifickými potřebami v prostředí bazénů a koupališť
Kantorová, Lucie ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Bezpečnost a záchrana osob se specifickými potřebami v prostředí bazénů a koupališť The save and help of people with specific disabilities on pool Cíl práce: Zpracovat z dostupných pramenů přehled nutných znalostí a dovedností vodního záchranáře ve vztahu k zabezpečení hendikepovaných klientů bazénů a koupališť. Metody práce: Zpracování teoretických a praktických východisek, studium pramenů, konzultace s odborníky. Výsledky práce: Diskuse, doporučení k optimalizaci stavu, ve smyslu inovace vzdělání záchranářů ve vztahu k dané problematice. Klíčová slova: Zdravotně postižený, vodní záchranář, specifické potřeby, plavec, plavčík, oběť, záchrana, dopomoc.
Úroveň tělesné výchovy na středních policejních školách v ČR se zaměřením na plaveckou přípravu
Švarc, Roman ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Jméno a přijmení autora: Roman Švarc Název diplomové práce: Úroveň tělesné výchovy na středních policejních školách v České republice se zaměřením na plaveckou přípravu Pracoviště: Katedra plaveckých sportů Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Tomáš Miler Rok obhajoby diplomové práce: 2008 Abstrakt: Cíle práce: Zjistit a ověřit, zda výuka plavání na středních policejních školách v České republice je postačující pro dostatečnou fyzickou kondici policisty a plaveckou kompetenci umožňující zvládnout záchranu tonoucího při výkonu služby. Navrhnout optimální strukturu plavecké výuky. Metoda: Informace a data byla shromažďována ze středních policejních škol v ČR, dále z dostupných publikací a z internetu. Pomocí testové baterie, obsahující dva motorické testy, byla zjištěna úroveň plaveckých dovedností posluchačů policejních škol. K vyhodnocení výsledků byla použita kvalitativní metoda, metoda analýzy a syntézy a metoda komparativní. Výsledky: Zjistil jsem, že výuka plavání na středních policejních školách v České republice je nedostačující, neumožňuje nácvik záchranného plavání ,a proto jsem navrhl svoji koncepci plavecké výuky na těchto školách, kterou vzhledem k možnostem považuji za optimální. Klíčová slova: Plavecké dovednosti, záchranné plavání, plavecká příprava.
Plavecké sporty v České republice v letech 1976 - 1990
Pelnář, Martin ; Smolík, Petr (oponent) ; Miler, Tomáš (vedoucí práce)
Název práce: Plavecké sporty v České republice v letech 1976 - 1990 Cíle práce Cílem této práce bylo shromáždit dostupné informace o vývoji plaveckých sportů a zaměřit se především na vývoj těchto sportů v České republice v období od roku 1976 do roku 1990. Práce je soustředěna na vývoj, organizaci a soutěže v plaveckých sportech v tomto období. Metoda Chronologická metoda je využita v průběhu celé práce, kdy je stručně popisován historický vývoj v jednotlivých plaveckých sportech, především pak na našem území v letech 1976 - 1990. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a vývojovým tendencím. Komparativní metody, která spočívá v porovnání jednotlivých celků, je užito v kapitole č. 6. "Výsledky vzhledem k zahraničí v letech 1976 - 1990". Výsledky Osvětlují kapitolu dějin plaveckých sportů a přináší podrobnější obraz o těchto sportech především v období od roku 1976 - 1990. Klíčová slova: Plavecké sporty, vývoj, plavání, historie.
Plavecké sporty v České republice v letech 1961 - 1975
Nováková, Alice ; Waic, Marek (oponent) ; Miler, Tomáš (vedoucí práce)
Název práce: Plavecké sporty v České republice v letech 1961 - 1975 Swimming sports in Czech republic in years 1961 - 1975 Cíle práce: Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj plavání a plaveckých sportů nejen na území naší země, ale současně také ve světě. Práce je soustředěna na vývoj plaveckých sportů v České republice v letech 1961 - 1975. Dalším cílem je práci v závěru vhodně doplnit o obrázkovou dokumentaci, která by zachycovala důležité momenty vývoje plavání a plaveckých sportů. Metoda: K zachycení vývoje plavání od jeho úplného počátku v chronologické posloupnosti je použita metoda historická. Konečným cílem této metody je zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho poznání, struktuře a vývojovým tendencím. Výsledky: Rekonstrukce vývoje plaveckých sportů v České republice v letech 1961 - 1975. Klíčová slova: Plavání, plavecké sporty, historie, vývoj

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.