Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mineralogické formy, rozšíření a význam sladkovodního ledu
Vrbický, Tomáš ; Mikuláš, Radek (vedoucí práce) ; Pokorný, Richard (oponent)
Mineralogické formy, rozšíření a význam sladkovodního ledu Led je jednou ze základních složek životního prostředí. Pokrývá zemský povrch a výrazně ovlivňuje naše životy jak na místní, tak globální úrovni. Je předmětem značného vědeckého zájmu, zejména z hlediska jeho role v klimatických změnách - je schopný uvolňovat znečišťující látky do vodního prostředí nebo modifikovat složení atmosféry, představuje zásobárnu pitné vody či "archiv" přírodního prostředí. Tato bakalářská práce "Mineralogické formy, rozšíření a význam sladkovodního ledu" popisuje nejčastější formy sladkovodního ledu, jeho rozšíření a význam na zemském povrchu i mimo něj. Uvádí nás do problematiky aktuálního směru výzkumu ledu a přibližuje některé stále otevřené otázky. Část práce se také věnuje druhům ledu vyskytujících se na území České republiky.
Interakce rostlin a hmyzu ve spodním miocénu střední Evropy v paleoklimatologických a paleoekologických souvislostech
Knor, Stanislav ; Prokop, Jakub (vedoucí práce) ; Kvaček, Jiří (oponent) ; Mikuláš, Radek (oponent)
Paleoekologie vzájemných vztahů členovců a rostlin a jejich trofických asociací představuje velmi významný zdroj znalostí o fylogenezi a koevoluci obou skupin. Fosilní stopy herbivorie členovců na fosilních listech jsou zachovány ve formě tzv. typů poškození (Damage Types), seskupených do odlišných funkčně potravních skupin (FFGs). Rozmanitost a četnost tohoto typu interakcí byly v minulosti výrazně ovlivněny okolními environmentálními a klimatickými podmínkami. Tato studie byla zaměřena na bohaté paleobotanické soubory z oblasti mostecké pánve v severozápadních Čechách. Výzkum zahrnoval diagnózu jednotlivých typů poškození na základě jejich specifických morfologických znaků, počtu, velikosti, tvaru a rozmístění na povrchu listů. Poté následovalo statistické zpracování, které se zaměřilo zejména na rozdíly v četnosti a rozmanitosti typů poškození a funkčně potravních skupin mezi dvěma na sebe navazujícími fosiliferními celky, jmenovitě staršími uloženinami bílinské delty a stratigraficky mladšími břešťanskými jíly. V tomto směru byly potvrzené významné rozdíly, které se týkaly zejména vyšší četnosti a proporcionálního výskytu odlišných funkčně potravních skupin dosažených v souboru bílinské delty. Jedinou výjimkou byla tvorba hálek, která dosahovala v souboru břešťanských jílů až čtyřnásobně vyšší...
Komplexní studium porušování pískovcových skalních objektů (případová studie: Pravčická brána, Národní park České Švýcarsko)
Vařilová, Zuzana ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Vilímek, Vít (oponent) ; Mikuláš, Radek (oponent)
Předkládaná disertační práce obsahuje výsledky souborného výzkumu Pravčické brány a okolních pískovcových masivů se zaměřením na poznání přirozené dynamiky a vývoje tělesa, jeho aktuální stabilitu a projevy zvětrávacích procesů. Ke komplexnímu studiu bylo použito nedestruktivních metod, počínaje detailní terénní dokumentací, přes využití geofyzikálního průzkumu, kontrolního sledování deformačního chování tělesa brány a sledování jeho teplotního režimu. Provedeny byly laboratorní zkoušky pevnostních parametrů i analýzy chemického složení solných výkvětů a zvětráváním postižených pískovců. Souběžně byly sledovány hlavní působící faktory - zejména změny vnější teploty, míra oslunění a chemické složení srážkových vod. Při syntéze a interpretaci získaných dat byly využity zavedené i zcela nové postupy vyhodnocování (včetně znalostí nelineární dynamiky komplexních systémů). Realizovaný průzkum byl koncipován tak, aby plně respektoval ochranné podmínky dané lokality, bylo na něj možné v budoucnu navázat a sledovat případné negativní změny v horninovém masivu. K hlavním výsledkům náleží popis blokové stavby tělesa a charakteru kontaktní zóny mezi trámcem brány a jižním pilířem, objevení relativně čerstvých sekundárních trhlin a identifikace pevnostně oslabených zón uvnitř pískovcového masivu. Dlouhodobým...
Ichnofosilie spodního paleozoika Železných hor
Doucek, Jan ; Mikuláš, Radek (vedoucí práce) ; Marek, Jaroslav (oponent)
Na pěti klíčových lokalitách spodního paleozoika Železných hor (Bačalský rybník, Bačalský mlýn, Palác, Rabštejn a Deblov) byl proveden podrobný ichnologický výzkum zahrnující sestavení schématických litostratigrafických profilů (vyjma lokality Deblov). Na lokalitě Palác byly popsáni jedinci ichnorodu Zoophycos maximálně střednokambrického stáří. Jedná se o třetí nejstarší nález na světě. Ichnorod Zoophycos byl dále popsán z lokality Bačalský rybník, kde jsou odkryty křemenné prachovce, ekvivalent Dobrotivu z Barrandienské oblasti. Nejhojnějšími ichnofosiliemi ve studované oblasti jsou Skolithos, Pragichnus, v menší míře Phycodes a Monocraterion. Skolithos se na lokalitě Rabštejn vyskytuje v extrémních velikostech (až 90 cm). Na lokalitě Deblov bylo popsáno společenstvo skolitové ichnofacie na ploše o rozměrech stovek metrů čtverečných. Zde bylo také provedeno ichnologické snímkování, které ukázalo poměrné zastoupení jednotlivých ichnotaxonů. Studium vybraných vzorků na mikrosondě ukázalo rozdíly ve stavbě a chemismu výplně jednotlivých ichnostaveb a okolního prostředí.
Porovnání cen bytového domu v k.ú. Přerov stanovených dle platných oceňovacích předpisů
Mikuláš, Radek ; Superatová, Alena (oponent) ; Vingrálek, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjištění a porovnání ceny bytového domu jako celku stanovenou kombinací nákladového a výnosového způsobu ocenění a ceny bytového domu, zjištěnou součtem jednotlivých bytů v tomtéž domě po rozdělení prohlášením vlastníka. V obou případech se jedná o ocenění dle oceňovacích předpisů. Protože se ale v dnešní době oceňuje nemovitý majetek často pro účely úvěrového řízení, uvádím pro přímé srovnání vždy za oceněním dle oceňovacích předpisů odhad ceny právě pro účely úvěrového řízení. Dále se zabývám řešením problematiky výkladu pojmu soubor bytů, který je často používán, ale definován nikde není. Zjistil jsem, že cena součtu jednotlivých bytů dle oceňovacích předpisů, je vyšší o 32% oproti bytovému domu jako celku a při ocenění pro úvěrové řízení, je cena součtu bytů vyšší o 31,4%. Jak je tedy patrné z předchozího souvětí, výše ceny bytového domu se může změnit i pouze změnou způsobu vlastnictví, bez stavebně-technických změn, a to i o 32 %.
Cave formation initiated by dissolution of carbonate cement in qartzose sandstones
Adamovič, Jiří ; Mikuláš, Radek ; Navrátil, Tomáš ; Mertlík, J.
Besides cavities of irregular shape, European sandstones also feature symmetrical cavities of spherical, ellipsoidal or teardrop shapes. Most of them are tens of centimetres across but some reach as much as 2–3 m in diameter and may coalesce into large caves tens of metres in length. Their origin has not been clearly explained yet. Based on the field comparison between such cavities in quartzose sandstones and incompletely developed cavities in carbonate-cemented sandstones, it can be demonstrated that the symmetrical cavities form by carbonate dissolution within the limits of former carbonate concretions. The diagnostic features of post-concretionary cavities include their circular or elliptical cross-section, a uniform orientation of their long axes across the region, and the presence of a set of parallel vertical joints or grooves/ribs on their inner walls. In some sandstone areas (e.g., Petite Suisse area in Luxembourg, Kokořín area in the Czech Republic), a wide variety of transitional forms can be found between the cavities and concretions forming positive relief on a vertical cliff face, depending on the position of the carbonate dissolution front in the present landscape.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.