Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Deficit v informacích rodinných příslušníků osob se syndromem demence
MÍKOVÁ, Ivana
Bakalářská práce se zabývá problémem nedostatečné informovanosti rodinných příslušníků, kteří pečují o osobu se syndromem demence. Cílem práce je zjistit z jakých zdrojů rodinní příslušníci získávali informace o syndromu demence. Druhým cílem bylo zjistit, kde je dle rodinných příslušníků informovanost o syndromu demence nízká. Jaké informace jim tedy během péče o osobu se syndromem demence scházely. Praktickou část bakalářské práce jsem zpracovávala pomocí kvalitativního výzkumu, metodou dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru. Respondenti byli vybráni pomocí záměrného výběru vzorku či pomocí metody sněhové koule. Celkově výzkumný soubor tvořilo 10 respondentů. Pro přehlednost byla výsledná data rozdělena do jednotlivých kategorií. Z výzkumu vyplývá, že rodinní příslušníci nejčastěji získávají informace v domovech pro seniory či u psychiatra. Dále z výzkumu vyplývá, že pečujícím osobám nejčastěji scházely informace o stravování seniora, o aktivizačních činnostech a o kompenzačních pomůckách. Výsledky bakalářské práce mohou být přínosné pro osoby, které se starají či budou starat o jedince se syndromem demence. Ale také pro osoby, které informace o syndromu demence poskytují.
Ověření druhových hranic mezi klinicky významnými geofilními druhy Arthroderma
Míková, Ivana ; Hubka, Vít (vedoucí práce) ; Dobiáš, Radim (oponent)
Rod Arthroderma zahrnuje převážně geofilní druhy dermatofytů (přirozeně se vyskytující v půdě). Některé druhy, zejména zástupci někdejšího Trichophyton terrestre komplexu, příležitostně způsobují dermatomykózy u lidí a zvířat. Mezidruhové hranice v tomto komplexu byly v minulosti určovány převážně na základě biologického konceptu druhu, tedy za pomocí in vitro křížících experimentů. Platnost těchto téměř 70 let starých závěrů ale dosud nebyla testována za pomoci moderních taxonomických metod. V této práci bylo zahrnuto celkem 194 izolátů rodu Arthroderma (včetně všech dostupných ex-typových kmenů) pocházejících převážně z USA, Kanady a Evropy, které byly izolovány nejčastěji z půdy (n = 77), zvířat (n = 50), lidského klinického materiálu (n = 41) a jeskynního sedimentu (n = 9). Primárním cílem této práce bylo objasnění hranic mezi druhy A. insingulare, A. lenticulare a A. quadrifidum, které se řadily do T. terrestre komplexu kvůli zdánlivě identickému nepohlavnímu stádiu. Dále měla práce ozřejmit vzájemné vztahy mezi druhy Arthroderma pomocí vícegenové fylogeneze a zjistit, které druhy jsou medicínsky významné. Vícegenová fylogeneze rodu Arthroderma byla založená na sekvencích oblasti ITS rDNA a genech pro β-tubulin (TUB2) a translační elongační faktor 1α (TEF1α). Rod Arthroderma byl dle fylogeneze...
The Politics of International Sanctions and their Influence on Economy of Particular Countries - Case of Russia and Iran
Poč, Marek ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Miková, Ivana (oponent)
Sankce představují jeden ze způsobů, jak mohou jednotlivé státy nebo mezinárodní společenství prosazovat svá práva a zájmy. Mohou mít rozličnou podobu, od zákazu cestování jednotlivých osob až po bojkot a embargo postihující celou ekonomiku dané země. Sankce jsou v poslední době praktikovány především ze strany Evropské unie a Organizace spojených národů, v případě jednotlivých zemí pak ze strany Spojených států. Tématem této práce jsou mezinárodní sankce vyhlášené proti Rusku a Íránu. Obě země se shodně v posledních letech dostaly do sporu s mezinárodním společenstvím, na obě země byly uvaleny sankce. V případě Íránu existovaly obavy ze zneužití íránského jaderného programu pro vojenské účely, smyslem sankcí bylo především zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Rusko se stalo předmětem sankcí v důsledku porušení mezinárodních dohod a mezinárodního práva na základě okupace ukrajinského Krymu a rozpoutání vojenského konfliktu na východě Ukrajiny. Práce popisuje důvody, průběh a dopady sankcí uvalených na Írán a Rusko, na íránskou a ruskou ekonomiku a jejich představitele. Zároveň se práce snaží zhodnotit dopad sankcí, jak v oblasti ekonomické, tak z pohledu změn v politickém směřování obou zemí.
Katarské kolo vyjednávání ve Světové obchodní organizaci: pozice vybraných států
Rožnovská, Veronika ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Miková, Ivana (oponent)
This bachelor thesis focuses on international negotiation within the World Trade Organization, particularly on position of least developed countries during negotiations in the Organization. Due to weak negotiation positions of least developed countries, it is advantageous when their interests are protected by states that have more economic influence. For the abovementioned, the goal of this thesis is to discover which economic power shares interest with the least developed countries whether India or China. To achieve a conclusion, analysis of ministerial speeches from WTO Ministerial conferences is conducted. Opinion statements of the states are evaluated according to topics states focus on in the speeches - depending on the length of the text dedicated to the topic and expressed degree of liberalization. Subsequently, using the Weight Euclidian Distance positions of the states were identified and the distances among them were stated. The results show that China's opinions are closer to the least developed countries than India's. The crucial difference is most noticeable on the issue of special and differential treatment for developing countries, which China strongly promotes. Furthermore, it is observed that China's opinions are closer primarily to African nations.
In-vivo a ex-vivo modely povrchových mykóz
Míková, Ivana ; Hubka, Vít (vedoucí práce) ; Julák, Jaroslav (oponent)
12. 5. 2016 In vivo a ex vivo modely povrchových mykóz (bakalářská práce) Ivana Míková Abstrakt V bakalářské práci jsem se zabývala významem využití laboratorních zvířat (in vivo modely) a uměle vytvořených tkání (ex vivo modely) pro studium povrchových mykóz. Účelem použití těchto modelů je zejména objasnění patogeneze onemocnění (průnik patogena do organizmu, klinické, histopatologické a imunologické změny) nebo testování nových metod léčby. Pro úspěšné založení experimentu je stěžejní výběr vhodného a citlivého modelu, metodika přípravy inokula a příprava modelu před inokulací. Mezi nejrozšířenější in vivo a ex vivo modely patří malí hlodavci (morče, myš, potkan), kožní ekvivalenty a keratinové filmy vyrobené z lidských vlasů, nehtů nebo zvířecích kopyt. Práce shrnuje jejich výhody a nevýhody. Dále se práce zabývá tím, kterými dermatofyty a dimorfními patogeny byly modely úspěšně inokulovány a za jakým konkrétním účelem byly použity. Nejčastěji zkoumaní původci povrchových mykóz patří do skupiny dermatofytů (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Arthroderma) nebo dimorfních hub (Blastomyces a Sporothrix). Obě tyto skupiny houbových patogenů způsobují u zvířat a člověka povrchové mykózy, Blastomyces a Sporothrix mohou být i původci systémových onemocnění. Jejich morfologie a ekologie jsou shrnuty v...
Secesionistické tendence v oblasti Jižního Pacifiku v geopolitickém kontextu
Křiklánová, Michaela ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Miková, Ivana (oponent)
Bakalářská práce "Secesionistické tendence v oblasti jižního Pacifiku v geopolitickém kontextu" se věnuje secesionistickým hnutím, která se v jihopacifickém regionu vyskytla v druhé polovině dvacátého a na začátku jednadvacátého století. V jednotlivých případových studiích pojednává o okolnostech vzniku těchto hnutí, jejich průběhu a výsledku, přičemž zohledňuje důležité regionální aktéry. Secesionistická hnutí jsou charakterizována z hlediska geografického, ekonomického, či sociálního a na konci práce jsou taktéž vymezeny předpoklady pro vznik těchto hnutí za pomoci teorie Johna R. Wooda. Důraz je kladen na faktický průběh hnutí a jejich výsledek.
Impact of intellectual property rights implementation on the development of NAFTA trade
Miková, Ivana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ Vplyv implementácie práv duševného vlastníctva na rozvoj vnútorného trhu NAFTA Bc. Ivana Miková MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2013 Abstrakt: Diplomová práca pojednáva o vplyve práv duševného vlastníctva na ekonomický rozvoj NAFTA. Vychádza z teoretických predpokladov novej inštitucionálnej ekonómie, ktorej hlavnými východiskami sú transakčné náklady a skúmanie inštitúcií a ich vplyv na ekonomický rast, najmä vplyv práv duševného vlastníctva, ktoré sú dôležitou súčasťou zakladajúcej zmluvy NAFTA a sú obsahom 17. kapitoly dohody. Ich vplyv prepája s novou teóriou rastu, ktorá považuje inovácie a nové technológie za hlavný zdroj ekonomického rozvoja. Empirická analýza zistila, že opatrenia v oblasti IPRs prispeli k transferu technológií a podpore ekonomického rozvoja. Mexiko sa stalo hlavným príjemcom benefitov. V prípade USA sa situácia v oblasti inovácií a ekonomického rozvoja s nimi spojeným výrazne nezmenila, v porovnaní s obdobím pred vznikom NAFTA.

Viz též: podobná jména autorů
4 MÍKOVÁ, Ivana
4 Míková, Ivana
1 Míková, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.