Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hořovice v letech 1945-1989
Léblová, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií města Hořovice v letech 1945-1989. Snaží se postihnout to nejdůležitější, co se v tomto menším středočeském městě ve vybraném období odehrálo a nezapomíná ani na každodenní život hořovických občanů. Vybírá nejen události, které bychom považovali z dnešního pohledu za klíčové (viz odsun Němců, srpen 1968, …), ale i skutečnosti, které mohou být pro dnešního čtenáře (zejména pro samotné hořovické občany) něčím zajímavé a přínosné, třebaže se jedná o "maličkosti", které však patří do historie města stejnou měrou. Všechny události navíc zasazuje do dobového kontextu. Využívá jak archivních pramenů, sekundární literatury, tak i dobových tiskovin a vzpomínek.
Motivace v hodinách dějepisu a dopad alternativních metod normativního hodnocení na prospěch žáků
Suchopárová, Lucie ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Práce se zabývá otázkou motivace v hodinách dějepisu na základní škole. Zpracovává obecné psychologické motivy školní motivace aplikované na hodiny dějepisu. Propojuje teorii s praxí na základě vlastního výzkumu na základní škole. Pokládá otázku, jestli možnost opravy dokáže motivovat žáky v dalším studijním úsilí a jaké další podněty dokáží nejvíce ovlivnit tuto motivací, která se projeví zřetelně v normativních hodnocení.
Dolování a mincování v Kutné Hoře jako námět integrované tematické výuky v dějepise na druhém stupni základní školy
Urbanová, Petra ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována konceptu integrované tematické výuky, historii dolování stříbrné rudy a ražení mincí v Kutné Hoře. Praktická část představuje návrh integrované tematické výuky pro žáky druhého stupně, který byl ověřen v praxi na základní škole v Suchdole. Žákům bylo teoreticky i prakticky přiblíženo dolování stříbrné rudy a ražení stříbrných mincí v Kutné Hoře. Žáci pracovali se školními historickými prameny a literaturou vážící se k danému tématu. Součástí praktické části byla také exkurze do Vlašského dvora. Ve výuce byly využity didaktické metody a přístupy, které podporují mozkově kompatibilní učení podle konceptu integrované tematické výuky (například řízený rozhovor, skupinová práce, práce s fotografií, brainstorming a další). Součástí diplomové práce je také vyhodnocení praktické realizace návrhu. Zhodnocen je nejen přínos, ale také úskalí integrované tematické výuky.
Využití programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce meziválečných československých dějin (1918-1938) na základní škole: Případová studie
Matoušová, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce seznamuje s konstruktivistickým pojetím výuky, které sleduje a podporuje přirozené způsoby učení. Popisuje komplexní vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a jeho aplikaci ve výuce moderních dějin se zvláštním zaměřením na dějiny Československa v letech 1918 - 1938. Přípravy hodin respektují třífázový model učení E - U - R (evokace - uvědomění si významu - reflexe) a využívají různé druhy školních historických pramenů. V praktické části práce se nachází pět návrhů vyučovacích hodin zaměřených na dějiny Československa v letech 1918-1938, z nichž některé byly částečně ověřeny v praxi. Cílem práce je sloužit jako praktický průvodce pro učitele, kteří hledají inspiraci pro výuku daného historického období, či hledají nové cesty, jak svou výuku zlepšit a obohatit. Klíčová slova: kritické myšlení, základní vzdělávání, meziválečné Československo
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Vavroušková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk
Jak se učí romské dějiny?
Šedivá, Barbora ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je věnovaná problematice výuky romských dějin v hodinách dějepisu. Zařazení romských dějin do kurikula je zdůvodněno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, především v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. V teoretické části práce je představen stručný přehled romských dějin, který by se měl na základní škole ve výuce objevit. Dále byla provedena obsahová analýza učebnic dějepisu pro druhý stupeň základní školy z hlediska romských dějin a představeny jsou i další možné zdroje pro výuku. V rámci praktické části práce bylo provedeno a analyzováno dotazníkové šetření na vybraných základních školách. Prostřednictvím šetření byly zjištěny aktuální znalosti žáků devátých tříd, pro které pak byla připravena ukázková výuková hodina zaměřená na romské dějiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.