Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hořovice v letech 1945-1989
Léblová, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií města Hořovice v letech 1945-1989. Snaží se postihnout to nejdůležitější, co se v tomto menším středočeském městě ve vybraném období odehrálo a nezapomíná ani na každodenní život hořovických občanů. Vybírá nejen události, které bychom považovali z dnešního pohledu za klíčové (viz odsun Němců, srpen 1968, …), ale i skutečnosti, které mohou být pro dnešního čtenáře (zejména pro samotné hořovické občany) něčím zajímavé a přínosné, třebaže se jedná o "maličkosti", které však patří do historie města stejnou měrou. Všechny události navíc zasazuje do dobového kontextu. Využívá jak archivních pramenů, sekundární literatury, tak i dobových tiskovin a vzpomínek.
Motivace v hodinách dějepisu a dopad alternativních metod normativního hodnocení na prospěch žáků
Suchopárová, Lucie ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Práce se zabývá otázkou motivace v hodinách dějepisu na základní škole. Zpracovává obecné psychologické motivy školní motivace aplikované na hodiny dějepisu. Propojuje teorii s praxí na základě vlastního výzkumu na základní škole. Pokládá otázku, jestli možnost opravy dokáže motivovat žáky v dalším studijním úsilí a jaké další podněty dokáží nejvíce ovlivnit tuto motivací, která se projeví zřetelně v normativních hodnocení.
Dolování a mincování v Kutné Hoře jako námět integrované tematické výuky v dějepise na druhém stupni základní školy
Urbanová, Petra ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována konceptu integrované tematické výuky, historii dolování stříbrné rudy a ražení mincí v Kutné Hoře. Praktická část představuje návrh integrované tematické výuky pro žáky druhého stupně, který byl ověřen v praxi na základní škole v Suchdole. Žákům bylo teoreticky i prakticky přiblíženo dolování stříbrné rudy a ražení stříbrných mincí v Kutné Hoře. Žáci pracovali se školními historickými prameny a literaturou vážící se k danému tématu. Součástí praktické části byla také exkurze do Vlašského dvora. Ve výuce byly využity didaktické metody a přístupy, které podporují mozkově kompatibilní učení podle konceptu integrované tematické výuky (například řízený rozhovor, skupinová práce, práce s fotografií, brainstorming a další). Součástí diplomové práce je také vyhodnocení praktické realizace návrhu. Zhodnocen je nejen přínos, ale také úskalí integrované tematické výuky.
Využití programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce meziválečných československých dějin (1918-1938) na základní škole: Případová studie
Matoušová, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce seznamuje s konstruktivistickým pojetím výuky, které sleduje a podporuje přirozené způsoby učení. Popisuje komplexní vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a jeho aplikaci ve výuce moderních dějin se zvláštním zaměřením na dějiny Československa v letech 1918 - 1938. Přípravy hodin respektují třífázový model učení E - U - R (evokace - uvědomění si významu - reflexe) a využívají různé druhy školních historických pramenů. V praktické části práce se nachází pět návrhů vyučovacích hodin zaměřených na dějiny Československa v letech 1918-1938, z nichž některé byly částečně ověřeny v praxi. Cílem práce je sloužit jako praktický průvodce pro učitele, kteří hledají inspiraci pro výuku daného historického období, či hledají nové cesty, jak svou výuku zlepšit a obohatit. Klíčová slova: kritické myšlení, základní vzdělávání, meziválečné Československo
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Vavroušková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.