Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Vavroušková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk
Jak se učí romské dějiny?
Šedivá, Barbora ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je věnovaná problematice výuky romských dějin v hodinách dějepisu. Zařazení romských dějin do kurikula je zdůvodněno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, především v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. V teoretické části práce je představen stručný přehled romských dějin, který by se měl na základní škole ve výuce objevit. Dále byla provedena obsahová analýza učebnic dějepisu pro druhý stupeň základní školy z hlediska romských dějin a představeny jsou i další možné zdroje pro výuku. V rámci praktické části práce bylo provedeno a analyzováno dotazníkové šetření na vybraných základních školách. Prostřednictvím šetření byly zjištěny aktuální znalosti žáků devátých tříd, pro které pak byla připravena ukázková výuková hodina zaměřená na romské dějiny.
Recepce erupce sopky Vesuvu a reálií 1. století našeho letopočtu ve filmovém umění
Linhart, Richard ; Skopek, Robert (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Recepce erupce sopky Vesuvu a reálií 1. století našeho letopočtu ve filmovém umění Abstrakt Práce se zabývá recepcí a zpracováním tématu erupce sopky Vesuvu v 1. století našeho letopočtu ve filmovém umění. Zkoumá jak historickou správnost této dílčí události, tak i dobové kulturně-historické reálie a jejich zobrazování ve filmu. Část práce se také zabývá současnou úrovní vědeckého bádání na toto téma. Součástí práce je i příloha - jak textová, tak obrazová, která slouží k lepšímu pochopení a k dokreslení teoretické části práce.
Normalizace s nomády. Československo-mongolské politické, hospodářské a kulturní vztahy v letech 1968-1984
Pokorný, Miroslav ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou v době normalizace. Práce je zaměřena na období proměn vazeb mezi oběma zeměmi od tzv. pražského jara do odstavení Jumdžágína Cedenbala, předsedy vlády Mongolské lidové republiky, v roce 1984. Práce obsahuje pět kapitol, které pokrývají zahraniční politiku, ekonomické vztahy, ideologické a kulturní oblasti československo-mongolských vztahů v průběhu období normalizace. Obsah práce vychází především z primárních zdrojů: vládní delegace, dobové články, oficiální zprávy, kulturní akce a další archivní materiály. Díky těmto zdrojům bylo možné věrohodně popsat vztahy obou zemí ve výše zmíněném období.
Projektové vyučování - Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi
Vítek, Matouš ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Diplomová práce Projektové vyučování - Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi představuje projekt, jenž byl vytvořen s žáky základní školy jako ukázka možného využití regionálních dějin ve vyučování. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část je souhrnem informací z dostupné literatury. V této části diplomové práce je blíže představen přínos a význam regionálních dějin pro výuku dějepisu na základních školách spolu se zakotvením regionální historie v kurikulárních dokumentech. Jsou zde také ukázány metody práce, organizační formy a vyučovací pomůcky, kterých může pedagog využít při zařazování regionálních dějin do výuky. Praktická část představuje samotný projekt, jeho přípravu, realizaci a zhodnocení účinnosti včetně problémů, které se během realizace projektu vyskytly, a s možnostmi, jak těmto problémům předejít. Také jsou zde nastíněny možnosti dalšího využití projektu. Součástí práce jsou textové i obrazové přílohy, které dokumentují realizaci projektu.
Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy
Rabová, Jaroslava ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části, teoretickou, praktickou a empirickou. Teoretická část se zabývá výukou vlastivědy, didaktickou technikou a učebními pomůckami, muzejní pedagogice, jednotlivým edukačním specifikům škol a muzeí, tomu, jak by měla spolupráce vypadat, jakou roli v ní hraje osobnost muzejního pedagoga a čím je pro školu i muzeum přínosná. A v neposlední řadě literaturou, která je podle mého mínění důležitým prvkem ve výuce vlastivědy. V praktické části jsem popsala zrealizovaný projekt, v kterém je použita didaktická technika, spolupráce s muzeem a práce s literaturou. Empirická část je zaměřena na průzkum v základních školách v oblasti didaktické techniky. Klíčovými pojmy, o které se výzkum opírá, jsou např.: moderní didaktická technika, práce s moderní didaktickou technikou, vnímání didaktické techniky jako prostředku realizace výuky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.