National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Speciation analysis of As and Hg in biological material
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Migašová, M. ; Zemanová, Veronika ; Pavlík, Milan ; Pavlíková, D. ; Kratzer, Jan
This work was focused on an analysis of arsenic in selected plants and mercury in hair. A combination of HPLC and ICP-MS was used for analysis of biological tissues extracts. The\nspeciation analysis of low molecular arsenic and mercury species like inorganic iAs3+ and iAs5+, methylarsenic and dimethylarsenic forms was carried out with hydride generation (HG)\ntechnique, arsenic peptides and inorganic mercury (iHg2+) and its methylated form (MHg+) - with reverse phase (RP) chromatography and detected by ICP-MS.
Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS
Migašová, Michaela ; Petry-Podgórska, Inga (advisor) ; Červený, Václav (referee)
U N IV E R Z IT A K A R LO V A P ř í r o d o v ě d e c k á f a k u l t a Studijní program: Klinická a toxikologická analýza Michaela Migašová STANOVENÍ VYBRANÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ V KOSMETICKÝCH VÝROBCÍCH POMOCÍ SOLID SAMPLING GF-AAS Determination of selected trace elements in cosmetic products using solid sampling GF-AAS B a k a l á ř s k á p r á c e Vedoucí bakalářské práce: Dr. Inga Petry-Podgórska Praha, 2017 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně, a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce, ani její podstatná část, nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. V Praze, 28. srpna 2017 ……………… podpis Poděkování Chtěla bych nejvíce poděkovat mé školitelce Dr. Inze Petry-Podgórske za neskutečnou trpělivost a čas, který mi během měření věnovala a za její cenné rady, které mi poskytla. Dále bych chtěla poděkovat panu RNDr. Jakubovi Hraníčkovi, Ph.D. a RNDr. Stanislavu Musilovi, Ph.D. za pomoc při komplikacích s přístrojem. Poděkování také patří mým rodičům za možnost studia na vysoké škole. Abstrakt Anorganická barviva jsou využívána při výrobě barevných laků na nehty. Pigmenty jsou nejčastěji složeny ze sloučenin přechodných kovů. Úkolem této bakalářské práce byla optimalizace podmínek pro stanovení olova ve vybraných...

See also: similar author names
1 Migašová, Michaela