Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy
Michálková, Markéta ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve zpřístupňování rukopisných památek. Pozornost bude věnována také aplikačnímu rozhraní IIIF (International Image Interoperability Framework) a možnostem jeho využití v digitálních knihovnách zaměřených na rukopisné památky. Digitální knihovny budou zkoumány a porovnány na základě checklistu. Otázky se zaměří na formáty bibliografických záznamů u rukopisů a obrázků, využití IIIF a zda jednotlivé digitální knihovny fungují také jako agregátory. Klíčová slova: Digital libraries, medieval manuscripts, International Image Interoperability Framework, středověké rukopisy, písemné památky, IIIF
Psychologické aspekty rozdvojení osobnosti v románu O. Wilda Obraz Doriana Graye a R. L. Stevensona Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda
MICHÁLKOVÁ, Markéta
Práce nejprve v úvodní kapitole definuje pojmy dekadence a umění pro umění v britské literatuře konce 19. století a dále stručně zmíní životopisná fakta obou autorů, která se vztahují k jejich literárnímu odkazu. Na základě odborné literatury se práce pokusí o analýzu projevů chování a základních rysů rozdvojené osobnosti. Teoretické poznatky pak budou využity v literárněvědné analýze románů O. Wilda Obraz Doriana Graye a R. L. Stevensona Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda s ohledem na charakteristiku hrdinů včetně motivace jejich chování ve vztahu ke společnosti. Práce by měla zhodnotit i symboliku a alegorickou rovinu obou románů v kontextu pozdní viktoriánské doby.
Ekonomické sankce uvalené na Ruskou federaci v roce 2014 a jejich střednědobé a dlouhodobé dopady na politicko-ekonomické vztahy s Českou republikou
Michálková, Markéta ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Dyba, Karel (oponent)
Ruská federace se stala v roce 2014 objektem implementace ekonomických sankcí v závislosti na tzv. Ukrajinskou krizi. Předmětem práce je analýza dopadů těchto sankcí za pomoci teoretických předpokladů a historických příkladů z praxe. První část práce popisuje teoretický základ, historii sankčních opatření a jejich uvalování na půdě OSN a EU. Druhá část práce je zaměřena již na konkrétní případy uvalení ekonomických sankcí. Detailní analýzu případu Ruské federace následuje zhodnocení dopadů na mezinárodně-politické a obchodní vztahy s Evropskou unii a Českou republikou, stejně jako nákladů již vzniklých a budoucích pro Ruskou federaci, Evropskou unii a Českou republiku.
Politicko-ekonomické prostředí Ruské federace a jeho dopad na obchodní vztahy s podnikatelskými subjekty v České republice na počátku 21. století
Michálková, Markéta ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Bekisheva, Irina (oponent)
Rusko je vzhledem ke své rozloze, lidnatosti, bohaté surovinové základně a růstovému potenciálu jednou z nejvýznamnějších globálních ekonomik. V práci analyzuji politicko-ekonomické prostředí Ruské federace, které predeterminuje potenciál jednotlivých odvětví i celého hospodářství ovlivňovat globální ekonomiku. Současně se věnuji zahraničně-obchodním vztahům Ruska s Evropskou unií a Českou republikou, jejich vývojem a predikcí do budoucna. Druhá část práce je zaměřena na bilaterální obchod mezi Českou republikou a Ruskou federací. Zkušenosti české firmy a Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS práci poskytly podklady pro analýzu pozitivních a negativních aspektů obchodování s podnikatelskými subjekty v Rusku a zároveň možnosti pro její zlepšení.

Viz též: podobná jména autorů
2 MICHÁLKOVÁ, Marie
6 MICHÁLKOVÁ, Markéta
3 MICHÁLKOVÁ, Monika
2 Michálková, Marie
2 Michálková, Martina
3 Michálková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.