Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Kodak EasyShare Z612
Michálek, Viktor ; Drozdová, Martina (oponent) ; Kunovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Kodak EasyShare Z612. Hlavním cílem těchto materiálů je sloužit jako podpora pro výuku na univerzitě třetího věku. První část popisuje problematiku digitální fotografie a výběr technologií vhodných pro implementaci. Druhá část popisuje jednotlivé etapy tvorby simulátoru. V závěru práce jsou probrány dosažené výsledky a navržena možná budoucí rozšíření.
Zastřešení víceúčelového sportovního objektu
Michálek, Vojtěch ; Šmak, Milan (oponent) ; Buchta, Stanislav (vedoucí práce)
V diplomové práce je vypracován návrh zastřešení víceúčelového sportovního objektu o půdorysných rozměrech 35x48m, maximální výškou 16m. Konstrukce je uvažována pro oblast Brno. Návrh zastřešení je vypracován ve dvou variantách.První variantu tvoří dvoukloubový obloukový příhradový vazník s výškou příhrady 2,0m. Druhou variantu tvoří trojkloubový obloukový příhradový vazník. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky jako jsou vaznice,vazník, příčná a podélná ztužidla, čelní sloup a kotvení. V závěru je zpracováno porovnání obou variant. Součástí práce je výkresová dokumentace skládající se z dispozičního výkresu, výrobního výkresu vazníku, výkresu směrných detailů a kotevním plánem.
Měniče pro mikroprocesorová zařízení
Kus, Václav ; Kolouch, Jaromír (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Úkolem této bakalářské práce je provést přehled měničů DC/DC, vhodných pro napájení malých mikroprocesorových zařízení s LCD displejem. Jako vstupní zdroj napětí je 9V baterie nebo dvě tužkové baterie(3V). Na trhu se v poslední době objevilo hodně výrobců těchto měničů, ale podrobnější informace často nejsou k dispozici.Touto prací jsem chtěl pomoct při výběru toho správného měniče pro vaše mikroprocesorové zařízení. Účelem není popsat všechny DC/DC měniče. Dalším bodem této práce je návrh dvou DC/DC měničů napájených z baterie 9V a dvou měničů, napájených ze dvou tužkových článků 1.5V. Tyto měniče jsou proměřeny v celém pracovním rozsahu výstupních veličin. Tato práce také obsahuje dokumentaci pro sestavení a další využívání vybraných měničů.
Program pro testování monitorů
Matyáš, Pavel ; Prokeš, Aleš (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena do problematiky LCD panelů. Ve své úvodní části se zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů a vlastností používaných zobrazovacích LCD panelů, vznikem chyb v obrazu počítačových monitorů, jejich měřením a metodami testování kvality obrazu monitoru. Praktická část projektu se zabývá návrhem testovacích obrazců a jejich realizací ve vývojovém prostředí Borland Delphi.
Číslicové stopky
Mejzlík, Vladimír ; Kolouch, Jaromír (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce rozebírá možnosti realizace číslicových stopek s mikroprocesorem řady MCS51. Jsou analyzovány různé obvodové varianty, jež by spojení s mikroprocesorem umožňovali pro dosažení optimálních výsledků. Cílem je návrh obvodového řešení a podkladů pro vytvoření funkčního prototypu číslicových stopek včetně obslužného softwaru. Ověření funkčnosti a zpracování dosažených cílů je součástí řešení.
"Smart" tester a nabíječka akumulátorů
Mílek, Čestmír ; Trmač, Jiří (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Niklkadmiové případně niklmetalhydridové akumulátorové sady jsou v současné době hojně využívané pro napájení ručního nářadí. Problémem levného ručního nářadí jsou však nabíječe, které zpravidla neobsahují žádné obvody pro zajištění správného nabíjení. V důsledku tohoto jsou akumulátory ručního nářadí udržovány většinou nesprávným způsobem, což vede k jejich nízké životnosti. Tato diplomová práce navrhuje obvodové řešení inteligentního nabíjecího systému včetně programového vybavení řídícího mikrokontroléru. Toto zařízení umožňuje lepší správu a údržbu akumulátorových sad, čímž jim zajistí vyšší životnost a důsledkem tohoto také snižuje zatížení životního prostředí.
Bezkontaktní měření otáček ventilátoru
Pokorný, Aleš ; Trmač, Jiří (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh měřiče otáček sloužícího k bezkontaktnímu měření otáček ventilátorů. Měření je založeno na optické metodě příjmu odraženého laserového paprsku. Následně je pomocí mikroprocesoru provedeno měření a výpočet otáček ventilátoru. Určený počet otáček je zobrazen na LCD displeji. Na závěr této práce je provedeno ověření funkčnosti navrženého přístroje.
Řízení komunikace po sběrnici USB
Hlavica, Zdeněk ; Michálek, Václav (oponent) ; Prokeš, Aleš (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce Komunikace po sběrnici USB je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér C8051F120 umožňující záznam dat na paměťové médium flash disk. Zahrnuje studium sběrnice USB, potřebných přenosových protokolů a souborového systému. Také se zabývá hostitelskými řadiči USB a obvodem MAX3421E firmy Maxim vybraným pro vývoj diplomové práce. Je požadována schopnost vytvářet adresáře a soubory včetně záznamu data vytvoření, čtení a záznam dat do souborů v souborovém systému FAT16.
LCD monitory
Kančo, Jan ; Prokeš, Aleš (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
LCD monitory přinesly nové problémy do vyhodnocování kvality monitorů (a jiných zobrazovacích zařízení). Důležitým parametrem je doba odezvy LCD monitoru. Nenulová odezva má za následek pohybové artefakty, které jsou nežádoucí součástí výsledné obrazové scény. Doba odezvy je závislá na technologii výroby a její velikost bývá pro jednotlivé technologie typická. Měřením doby odezvy si můžeme udělat představu o vhodnosti použití měřeného LCD monitoru. Právě doba odezvy rozhoduje o tom, jestli je monitor dostatečně “rychlý“ pro akční video, hry, atd., nebo jsou rozhodující jiné parametry. Výrobci LCD panelů uvádějí doby odezev měřené za určitých podmínek a různými způsoby. Cílem tohoto projektu je tedy nejen navržení digitálního měřiče odezvy LCD monitoru, ale také ověření pravdivost udávaných hodnot odezvy vybraných panelů.
Měření teploty uvnitř PC
Rataj, Tomáš ; Kolka, Zdeněk (oponent) ; Michálek, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením teploty v osobním počítači. Cílem je navrhnout přenosný přístroj umožňující měřit teploty na více místech zároveň, naměřené hodnoty zobrazovat a ukládat do paměti. V úvodní části je vybráno teplotní čidlo, které vyhovuje přesností a je vhodné pro připojení k mikropočítači. V dalších částech práce je uveden kompletní návrh hardwaru a softwaru měřícího přístroje. V obslužném softwaru je použit operační systém reálného času. Zařízení je navrženo jako kompaktní celek s bateriovým napájením. Dále je vytvořena aplikace pro osobní počítač, pomocí které lze přes sběrnici USB stáhnout z přístroje naměřená data a zobrazit je ve formě grafu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Michálek, V.
1 Michálek, Viktor
2 Michálek, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.