Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv terapeutické mírné hypotermie na vybrané patofyziologické a klinické děje po náhlé zástavě oběhu
Škulec, Roman ; Dostál, Pavel (vedoucí práce) ; Drábková, Jarmila (oponent) ; Michálek, Pavel (oponent)
Úvod: Indukce terapeutické hypotermie na tělesnou teplotu 32 - 34 řC v trvání 12 - 24 hod. u pacientů úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu (OHCA) má příznivý vliv na neurologickou prognózu. Obecně je považováno za vhodné zahájit ochlazování co nejrychleji po návratu spontánní cirkulace. Z tohoto hlediska se jeví jako nejůčelnější zahájit ochlazování již v přednemocniční fázi ošetření. Cíle: Realizovali jsme tři studie abychom zhodnotili klinický přínos přednemocniční terapeutické hypotermie v podmínkách České republiky a zároveň optimalizovali ochlazovací postup. Zvolená ochlazovací metoda byla rychlá nitrožilní aplikace 4 řC chladného krystaloidního roztoku. Materiál a metodika: V multicentrické prospektivní klinické studii PRE-COOL (Pre-Hospital Cooling in Cardiac Arrest Patients) jsme u 40 konsekutivních nemocných úspěšně resuscitovaných pro OHCA aplikovali během přednemocničního ošetření rychlou infuzi chladného fyziologického roztoku v doporučené dávce 15 - 20 ml/kg. Výsledky jsme porovnali s historickou kontrolou 40 úspěšně resuscitovaných pacientů bez ochlazovacích pokusů v terénu. V experimentální technické studii PRE-COOL 3 jsme "ex vivo" testovali termostabilitu dvanácti různých aplikačních režimů chladného fyziologického roztoku v simulovaných přednemocničních...
Periferně zaváděný centrální žilní katétr - role sestry
Rosypalová, Marta ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Hocková, Jana (oponent)
Předkládaná diplomová práce je věnována periferně zaváděným centrálním žilním katétrům, roli sestry v zavádění těchto systémů a péči o ně. Cílem práce, která částečně vychází z projektu PICC uspořádaného Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bylo sledovat kvalitu života u pacientů s PICC po jejich zavedení, sledovat možné komplikace (trombóza žíly, bakteriémie, sepse, lokální infekce, dekubitus, rozpojení systému, mechanické komplikace aj.) a ověřit ekonomickou efektivitu systému PICC ve srovnání s jinými metodami. Cílem další části práce, jež se k projektu již nevztahuje, bylo zjistit povědomí všeobecných sester/zdravotnických záchranářů o katétru PICC. Práce sleduje dvě tradiční linie - teoretickou a empirickou. Teoretická část se nejprve zabývá centrálním žilním katétrem obecně, poté charakteristikou systému PICC. Následuje přehled indikací, technik a komplikací zavádění PICC. Zpracována je též role sestry v zavádění a ošetřování těchto systémů. Empirická část je rozdělena do dvou oddílů. První je tvořen průzkumným dotazníkovým šetřením, kterým jsem zjišťovala informovanost všeobecných sester/zdravotnických záchranářů o systému PICC. Druhý oddíl vychází z již výše zmíněného projektu, pomocí něhož...
Stresové zatížení pracovníků ve vybrané profesi
Leger, Patrik ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Daniel, Daniel (oponent)
Předložená diplomová práce se věnuje problematice stresu Hasičského záchranného sboru, zejména pracovišti tísňové linky 112, kde jsou hovory přijímány a odbavovány a dále pracoviště Spojař, kde jsou mimořádné události řešeny případným výjezdem jednotek či předáním dalším záchranným složkám. V práci jsou také zmíněny předpoklady pro příjem příslušníků na tyto specifické služební pozice. S ohledem na zvolené téma teoretická část diplomové práce pojednává o stresu. Pojem stres je v práci teoreticky vymezen, rozdělen a klasifikován. Dále je zde definována psychická zátěž v zaměstnání obecně, její vznik, druhy, její příčiny, projevy a dopady. V práci jsou též představeny konkrétní stresory operátorů tísňové linky a zaměstnanců pracoviště Spojař. Je zde popsáno, jak operátoři reagují na stres a jak se se stresem vyrovnávají. V práci je zmíněn i syndrom vyhoření, jeho příčiny a předcházení tomuto nebezpečnému syndromu. V empirické části bude popsán výzkum pomocí dotazníkového šetření a získaná data budou vyhodnocena pomocí vhodné statistické metody.
Interkulturní rozdíly v mezinárodní firmě
Laznová, Pavla ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Marek, Marek (oponent)
Teoretická část práce se zabývá modely a vzorci, které se nacházejí v každé kultuře. Nastiňuje různá dělení kultury, pohledy na ni, co jí tvoří, ovlivňuje, jak se vyvíjí, v čem se jednotlivé kultury liší, proč a jaká jsou specifika interakcí mezi kulturami. Praktická část obsahuje charakteristiku firmy, ve které byl proveden výzkum a analýzu respondentů. Pro výzkum byly určeny hypotézy a sestaven dotazník. Shromážděná data byla vyhodnocena statistickou metodou a výsledky byly zhodnoceny v diskuzi.
Stres v pracovním prostředí
Vágnerová, Šárka ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Daniel, Daniel (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice stresového zatížení v souvislosti s pracovním prostředím, konkrétně u zaměstnanců kriminální policie. Teoretická část předkládá obecné vymezení základních pojmů jako je stres, osobnost nebo odolnost. Seznamuje s rozličnými druhy stresu, jeho projevy, příčinami vzniku a možnými reakcemi na psychickou zátěž. Větší úsek je věnován stresu přímo v pracovních podmínkách. Popisuje nejčastější stresory, riziko syndromu vyhoření a možnosti způsobu redukce zátěže, jak v obecné rovině, tak přímo u pracovníků policie. Poznatky získané z teoretických východisek jsou aplikovány v empirické části. Jejím cílem je zjistit míru stresového zatížení u respondentů z řad kriminální policie pomocí kvalitativní metody výzkumného šetření, rozhovoru, v kombinaci s využitím Meisterova dotazníku. Zaměřuje se na pozitivní a negativní faktory na pracovišti, preventivní opatření a posuzuje rozdíly na základě pohlaví, věku, délky praxe nebo rodinného stavu.
Stresové zatížení pracovníků ve vybrané profesi
Stožický, František ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Daniel, Daniel (oponent)
Cíle práce Diplomová práce se bude zabývat problematikou stresu a jeho působením na povolání řidiče městské hromadné dopravy. V práci bude popsáno, jak stres vzniká, jak ho lze zvládnout a jak mu předcházet. Empirická část se bude věnovat vlivu stresu na výkonnost řidiče a odolnosti vůči němu. Metodika Teoretická část diplomové práce bude vycházet z kompilace textu z odborné literatury. V empirické části budou použity metody standardizovaného dotazníkového šetření. Pro účely výzkumu se stanoví hypotézy, které budou následně ověřeny statistickými metodami. Výsledky z empirického výzkumu budou okomentovány a prezentovány v souhrnných tabulkách a grafech.
Psychologie reklamy
Musil, Jaroslav ; Michálek, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zkoumá jeden z nejvyužívanějších nástrojů marketingového mixu, reklamu. Hlavní část se věnuje působení reklamy přímo na spotřebitele, na jeho nákupní chování a rozhodování. První, teoretická část, se zaměřuje na analyzování a vymezení základních prvků psychologie reklamy, které jsou potřeba k realizaci výzkumné části. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření, kdy byly kladeny otázky uzavřené i otevřené. V druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu, pro jehož účely byla vybrána cílová skupina spotřebitelů děti a jejich rodiče. Byly použity dva typy dotazníků kvůli lepšímu vyhodnocení a objektivitě, samostatný dotazník pro rodiče a pro děti. Na základě získaných dat bylo zjištěno, že děti i rodiče jsou reklamou ovlivněny. Díky dotazníkovému šetření a ověřování hypotéz bylo zjištěno, že děti jsou ovlivněny nevědomě, což se nedá říci o rodičích, kteří jsou přesvědčeni o tom, že na ně reklama vliv nemá.
Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání
Pokorná, Martina ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Luhanová, Kateřina (oponent)
Téma této bakalářská práce je zaměřeno na pojem stres a zkoumání vlivu stresových faktorů na výkonnost v zaměstnání. Práce je členěna na dvě hlavních části - na část teoretickou a část empirickou. Úvod teoretické části přináší na základě literárních rešerší základní poznatky o samotné problematice stresu, jeho druzích, příčinách, fázích a reakcích na stres. Dále jsou v této části popsány stresory, které působí na člověka dle několika hledisek, techniky zvládání stresových situací a stres v pracovním prostředí. Empirická část je zaměřena na problematiku stresu u Hradní stráže v Praze. Data do empirické části jsou sesbíraná pomocí dotazníkového šetření od 90 respondentů. Četnosti jednotlivých odpovědí jsou následně zpracovány do přehledných kontingenčních a asociačních tabulek. Stanovené statistické hypotézy jsou následně vyhodnoceny pomocí metody chí-kvadrát testu. V závěru bakalářské práce je zpracován návrh opatření ke snížení či dokonce odstranění stresových faktorů na pracovištích, a tím v konečném důsledku ke zlepšení pracovních výsledků strážníků, či celého útvaru.
Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání
Jeřábek, David ; Michálek, Pavel (vedoucí práce) ; Josek, Mikuláš (oponent)
Bakalářská práce je věnovaná problematice stresu a jeho vlivu na pracovní výkonnost u zaměstnanců v potravinářském podniku. Cílem práce je posoudit vliv stresu na pracovní výkonnost a celkovou spokojenost s pracovním prostředím. Práce se skládá ze dvou základních částí - část teoretická a část empirická. Teoretická část definuje pojmy jako stres, jeho fáze, jak odolávat stresu a zvládat jej. Následně je stres definován v oblasti pracovního prostředí. Empirická část se zabývá hlavním cílem práce, který je za pomoci vhodné statistické metody a stanovených hypotéz podrobně analyzován. Pro sběr dat je zvolena metoda dotazníkového šetření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Michálek, Petr
1 Michálek, Petr Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.