Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Characteristics of Costa Rican Spanish
Hajská, Karolína ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá variantou španělštiny na Kostarice a zkoumá jak stránku fonologickou, morfosyntaktickou a lexikální, tak i jazyky v kontaktu a jejich vliv na lexikální systém. Kromě dat převzatých z Lingvisticko-entografického atlasu Kostariky práce také předkládá vlastní průzkum mezi obyvateli centrální části Kostariky a porovnává jej s publikacemi místních lingvistů zabývajících se dialektálními rozdíly v dané oblasti. Zároveň se snaží charakterizovat kostarickou variantu vzhledem jejím odlišnostem od jiných druhů španělštiny a vyzdvihnout prvky, které se vyskytují výhradně v mluvě obyvatel Kostariky. Klíčová slova: kostarická španělština, fonetika, morfosyntax, slovní zásoba, jazyky v kontaktu 1
Španělsko-anglický bilingvismus v kontextu Kalifornie
Eisnerová, Tereza ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Diplomová práce se zabývá španělsko-anglickým bilingvismem v kontextu Kalifornie. Je zaměřena na teorii bilingvismu z pohledu lingvistiky, psycholingvistiky a jevů, které nastávají při kontaktu jazyků. Na bilingvismus je nahlíženo komplexně, je zasazen do kontextu reality ve státě Kalifornie. Diplomová práce se zabývá sociální identitou hispánských mluvčích a věnuje se příčinám střídání jazykového kódu. Zároveň se zabývá demografickou situací, jazykovou politikou a její historií jak v kontextu Kalifornie, tak na pozadí právního rámce a politiky USA. Cílem této práce je vytvoření přehledu lingvistických jevů, které nastávají v situaci jazyků v kontaktu a jejich charakteristik, najít argumenty dokládající výhodnost všeobecné podpory bilingvismu a určit primární důvody, proč dochází ke střídání jazykového kódu.
Jazyková specifika v písních flamenco
Miltová, Barbora ; Krinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Mištinová, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem fonetických a lexikálních charakteristik, které se objevují v textech písní flamenco. Pro mnohé obyvatele Iberského poloostrova i pro návštěvníky, kteří na toto území zavítali, flamenco představuje jeden ze základních symbolů Španělska. Pro Andalusany je ještě něčím víc. Flamenco nevnímají pouze jako označení hudebního žánru, spojení tradiční španělské lidové hudby a tance, nýbrž pro ně představuje jeden z nejautentičtějších způsobů jejich vnímání, cítění a interpretace života a světa. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž každá se snaží zkoumat flamenco z jiného úhlu pohledu. První kapitola je zaměřena na historii, popis základních hudebních stylů a vysvětlení samotného pojmu flamenco. Následující kapitoly se zabývají lingvistickým popisem jednotlivých jazykových složek, z nichž jsou písně flamenco složeny, tedy z andaluské španělštiny, caló a germaníe. Teoretický popis jevů je vždy následně doložen na ukázkách z vybraných písní, z nichž velká část pochází z díla Colección de cantes flamencos: recogidos y anotados por Demófilo od španělského folkloristy Antonia Machada y Álvareze.
Spanish of Yucatán
Fantová, Tereza ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Krinková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou španělského dialektu na Yucatanském poloostrově (Mexiko). Práce je rozdělena do tří sekcí. V první části jsou vymezeny základní pojmy spojené s tématem práce. Druhá část se zaměřuje na vývoj španělštiny a indiánských jazyků v Mexiku, dále pak na lingvistickou situaci na Yucatanském poloostrově a charakterizuje mayské jazyky. Třetí část se skládá z analýzy yucatanské španělštiny, obsahuje rozbor fonetických, morfologických a lexikálních rysů jmenovaného dialektu. Práce klade důraz na vliv mayských jazyků na tento dialekt.
Jazykový posun u minoritních jazyků v Peru: případ komunity Bora-Huitoto
Satrapová, Sandra ; Vlková Hingarová, Vendula (vedoucí práce) ; Mištinová, Anna (oponent)
Práce se věnuje současné situaci minoritních jazyků v Peru se zaměřením na jazykový posun jakožto sociolingvistický fenomén, který je chápán jako přechod od užívání jednoho jazyka k jazyku jinému. První část pojímá dané téma z širší perspektivy a upozorňuje na určité nedostatky ve zkoumané problematice. Některé minoritní peruánské jazyky, tj. nativní jazyky oblasti Amazonie, nebyly dosud adekvátně zdokumentovány, jednotlivým jazykům nebyla věnována dostatečná pozornost lingvistů, a proto se setkáme s nejednotným názvoslovím, klasifikací i různými odhady ohledně jejich počtu. Značná část jazyků se nachází v situaci zániku, neboť je nahrazována v každodenním užívání španělštinou. Práce analyzuje jednotlivé extralingvistické i jiné faktory, které se podílejí na uspíšení jazykového posunu, a na základě dat získaných při terénním výzkumu v roce 2013 mapuje průběh posunu ve vybraných komunitách u jazyků bora a huitoto murui. Ve třetí části je představen sociolingvistický profil osady Pucaurquillo a Ancón Colonia, které byly ohniskem výzkumu. Stěžejní část práce analyzuje oblast jazykového chování, konkrétně oblasti užití a mezigenerační přenos nativních jazyků huitoto murui a bora. Přerušení bezprostředního přenosu na nejmladší generaci je jasným dokladem ohrožení jazyků. V této souvislosti se zkoumá...
Původ americké španělštiny
Terešková, Barbora ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Tato práce se zabývá původem latinskoamerické španělštiny. Vzhledem k tomu, že je naprosto nemožné studovat cokoliv bez znalosti historického kontextu, je první část této diplomové práce věnována právě situaci v níž se nacházelo Španělské království v dobách objevných plaveb, které jsou také v této části práce rozpracovány. Vezmeme-li v úvahu fakt, že Nový svět nebyl objeven během týdne ani měsíce, ale že tento proces trval velmi dlouho, uvidíme, jak velkou důležitost zde historický kontext a datace jednotlivých plaveb hraje. Součástí historického kontextu je taktéž kapitola zabývající se jazykovou politikou. Nejvyšší záměr Katolických králů v Novém světě bylo pokřesťanštění původních obyvatel, k čemuž byl hlavním nástrojem jazyk. Jazyková politika uplatňovaná panovníky po staletí nám dopomůže pochopit některé skutečnosti. Na úplném počátku je potřeba si definovat, co to americká španělština je a jaké je klíčové období pro její formování. Vzhledem k faktu, že rozsah práce neposkytuje prostor k tomu, aby zde byli zmínění všichni lingvisté zabývající se kdy tímto tématem, zvolila jsem jen ty nejdůležitější, kteří do tématu vnesli něco zásadního. V následující části se práce věnuje charakteristickým prvkům latinskoamerické španělštiny v oblasti výslovnosti, morfosyntaxe a lexika. Ve většině těchto...
Voseo, jeho vývoj a současnost
Bocková, Tereza ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá voseem ze synchronního i diachronního hlediska. Na prvních stranách srovnává slovesný a zájmenný systém ve Španělsku a Hispánské Americe, dále sleduje vývoj vosea, k čemuž si dopomáhá dobovými díly, od Cida po klasicisty. Navíc také zkoumá, jak na voseo nahlížejí jednotlivé gramatiky, a to od první Nebrijovy gramatiky po nejnovější gramatiku vydanou Královskou akademií. V části, která se věnuje synchronnímu hledisku, práce popisuje voseo v jednotlivých státech, k čemuž z části využívá korpus RAE.
Spanish varieties and Spanglish in the United States
Broulíková, Jana ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou španělštiny a jejího vlivu na anglický jazyk na území Spojených států amerických. Cílem je vyzdvihnout předevší variantu spanglish. Práce je rozdělena do čtyř sekcí. První část je zaměřena na historii a vývoj španělského jazyka v Severní Americe a na rozdělní španělštiny do základních podskupin. V druhé pasáži práce je vymezena základní terminologie spojená s tématem práce. Třetí část se zaobírá variantou spanglish a jejích základních charakteristik. Poslední část se zakládá na komentáři k uskutečněnému výzkumu. Data byla shromážděna pomocí internetového dotazníku. Práce klade důraz na vzájemné působení anglického a španělského jazyka a na srozumitelnost shromážděných výpovědí. Klíčová slova Španělský jazyk, anglický jazyk, varianta, spanglish, bilingvismus, lexikum, přepínání kódu, dotazník.
Charakteristika panamské španělštiny
Ducká, Viktorie ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Zavadil, Bohumil (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapovat základní aspekty panamské španělštiny. V úvodu je stručně představen historický kontext jakožto nedílná součást při vývoji jazyka. Hlavní část práce se věnuje popisu fonetických, mofrosyntaktických a lexikálních jednotek dané varianty. Dále jsou nastíněny vývojové tendence současné panamské mluvy a jazyková kreativita Panamanů. V závěru jsou uvedeny takové vlivné faktory jako jsou kultura a jazyk, které jsou považovány za určující faktor ve spoluvytváření této varianty. Poslední kapitola odhaluje vliv domorodých a hlavních evropských jazyků na panamskou španělštinu. Klíčová slova: panamská španělština, dialektální rozdělení, syntaktické konstrukce, jazykové a kulturní vlivy, africké entity, slovníky.
Portorická španělština se zaměřením na slovní zásobu
Dušek, Jakub ; Mištinová, Anna (vedoucí práce) ; Zavadil, Bohumil (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce zkoumá slovní zásobu portorické španělštiny, která obsahuje značné množství charakteristických rysů obecně platných pro americkou španělštinu (její lexikální rovinu). Je zde také zařazen stručný přehled dějin země, jelikož každé období mělo určitý dopad na její jazyk. V práci je následně popsáno teoretické pozadí každého typického aspektu portorického lexikonu; zejména jeho původ, nebo definice. Poté následuje část praktičtějšího charakteru; v ní jsou uvedeny konkrétní příklady pro každou oblast slovní zásoby. Z této kapitoly jsou posléze vyvozeny závěry shrnující nejdůležitější poznatky o zkoumaných lexikálních rysech. Poslední popisovanou oblastí je situace angličtiny na ostrově a přítomnost portorické španělštiny na území Spojených států. Zaměřil jsem se na konkrétní případy vzájemného ovlivňování obou oficiálních jazyků, tedy užívání anglicismů a projev spanglish. V závěru práce jsem se mj. pokusil nastínit východiska pro budoucí vývoj této problematiky v Portoriku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.