Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace
Reiter, Jakub ; Mička, Zdeněk (vedoucí práce) ; Opekar, František (oponent) ; Vlček, Antonín (oponent)
|{ové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace RNDr. Jakub Reiter Metodou přímépolymerizace byla připravena řada aprotických polyrrerních gelových elektrolytů nabizi methakrylátů a optima|tzovánojejich složenítak, aby jejich dlouhodobé elektrochemické a mechanické vlastnosti umožnili použiti v moderních elektrochemických aplikacích. Byla vyvinuta nová metoda přípravy těchto látek pomocí tepelně nebo UV iniciované polynrerizace, které zaručujipřesně definované sloŽení vzniklého elektrolytu. Jde o temámi systémy polymer-aprotické rozpouštědlo-sůl, které jsou dlouhodobě stabilní a vykazující velmi dobrou iontovou vodivost (O,2 - 1 mS.cm-l při 20 oC) a vysokou elektrochemickou stabilitu (až4,2 V). Nová metoda přípravy rovněŽ umoŽnila pouŽití síťovacíchčinidel, což se projevuje jak zlepšenými mechanick1imi vlastnostmi, tak zvýšenou iontovou vodivostí. Iontové kapaliny na bázi l-methylimidazolu byly úspěšněpouŽity jako přídavek v polymerním elektrolýu pro zvýšeniiontovévodivosti v širokémrozsahu teplot a to při zachováni výbornéelektrochemické stability (4,2 - 4,J V). Připravené materiály byly charaktertzovány pomocí elektrochemických, optických i dalšíchmetod. ' Vzhledem k širokémupoužiti kompozitních elektrolýů a systémůna bázi polyrner- ukotvená kapalná fžne v palivových článcícha chemických sensorech...
Vývoj senzorů na bázi porézního křemíku
Vrkoslav, Vladimír ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent) ; Volf, Radko (oponent)
5 Conclusion PS samples with defined macroporous structure were prepared and they were used as sensing layer in PL chemical sensors' concentration dependence of pL quenching response of standard PS was measured ro,ío*orogical set of linear alcohols in gas and liquid phase. From oU*'""a *tl"l"tion' of quenching sensitivity with dielecnic constant and saturated vapour it""ut" in gas and liquid phases follolrs: r. :r _L^-a io .nnrrolled bv dielectric - PL quancbing response of PS in liquid phase is controlled by streng*r ofmlYta - PL quenching response of PS in gas phase is controlled more by equilibriumconcentrationofanalýeinsideporousmatrix.Dielectric strength of analýe is not so important. PSsurfaceswerefunctionalizedwithcobaltphthalocyanine, polypyrrole, permethyl-6r-heptenoylamino-6I-deoxy B-cyclodextrins' methyl-lO-undeceonate and by oxidation' (The work is focused on using the first three compounds') We performed a measurement of concentration dependence of PL sensor response functionalized PS samples for selected organic species in gas phase' We can conclude that the PL quenching.",pň," was modiťred by functionalization of PS with selected compounds, due to change of surface polarity and molecular recognition. The magnitude of sensor response modification is dependent on kind of anallte' Another...
Koučink trenéra v utkání fotbalu
Mička, Zdeněk ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Tůma, Martin (oponent)
Název práce: Koučink trenéra v utkání fotbalu Cíle práce: Cílem této práce je diagnostikovat trenérskou činnost ve dvou utkáních mládežnické kategorie starších žáků. Při pozorování budu sledovat formy chování trenéra a jeho postojovou aktivitu. Metoda: Pro dosažení stanoveného cíle, tedy výsledků, použiji metodu pozorování, metodu didaktické interakce (ADI) a metodu audio a videozáznamu. Výsledky práce: Výsledek této práce byl dosažen a splněn. Na výzkumné otázky bylo odpovězeno. Byly nabídnuty rady pro trenéry. . Klíčová slova: koučink, kouč, instrukce, zpětná informace, korekce 5
Problematika sportovní přípravy starších žáků ve fotbale
Mička, Zdeněk ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název práce: Problematika přípravy starších žáků ve fotbale Problems sports preparation of youth in football Cíle práce: Cílem této práce je charakterizovat význam soutěžního utkání ve sportovní přípravě pro kategorii starších žáků, s tím spojenou strukturu žákovských soutěží a její reorganizaci. Zda zařazovat a zaměřovat se u této věkové kategorie na předzápasový trénink. Metoda: Pro dosažení stanoveného cíle, tedy výsledků, použiji metodu dotazování. Pomocí této metody se snažím zachytit všechny důležité informace ze soutěžních utkání starších žáků od mládežnických trenérů a zaznamenat je do vytvořených a tabulek, které lze pozorovat i v grafickém zobrazení. Výsledky práce: Výsledky získané metodou dotazovaní nám dávají poznatky, jak funguje model organizace soutěží starších žáků, případně co vylepšit. Jaký by měl být obsah předzápasové tréninkové jednotky a zda vůbec u této kategorie lze takto trénink rozlišovat. . Klíčová slova: sportovní příprava, trénink, význam soutěží, utkání, děti, starší žáci, trenér mládeže
Crystal structure of inorganic phosphates
Fejfarová, Karla ; Mička, Zdeněk (vedoucí práce) ; Žák, Zdirad (oponent) ; Sýkora, Jan (oponent)
¾ž ÙØÓÖ Ö Ø Þ ÖØ ¾ž½ž Ð Þ ÖØ Cílem této práce bylo vyřešit a popsat krystalové struktury vybra- ných anorganických fosforečnanů. Bylo prozkoumáno devět různých lá- tek, a to: fosforečnany typu NASICON: Mn0,5Ti2(PO4)3 Co0,5Ti2(PO4)3, Na3,215Fe2(PO4)3, difosforečnan železnatý Fe2P2O7 a hydráty hydrogen- difosforečnanů prvků vzácných zemin LnHP2O7·3H2O (Ln = Y, Tb, Dy, Yb) a TbHP2O7·4H2O. Zatímco fosforečnany typu NASICON a hydráty hydrogendifosforečnanů prvků vzácných zemin mají konvenční třídimen- zionální krystalové struktury, struktura α-Fe2P2O7 je nesouměřitelně mo- dulovaná a byla popsána v (3 +1)-rozměrném superprostoru. ¾ž¾ž È Ð Ó × Ù Þ ÖØ Práce je rozdělena do šesti částí. Část 1 přibližuje základy strukturní analýzy krystalů, koncepci aperiodických krystalů a superprostorový pří- stup. Část 2 popisuje průběh rentgenového difrakčního experimentu a použité přístroje. Další tři části, část 3, část 4 a část 5, ve kterých jsou diskutovány struktury fosforečnanů typu NASICON, difosforečnanu že- leznatého a hydrátů hydrogendifosforečnanů prvků vzácných zemin, jsou hlavními částmi této práce. Část 1. Úvod a obeznámení s problematikou Kapitola 2, "Základní principy krystalové strukturní analýzy se zabývá základy strukturní analýzy krystalů, tj. chováním rentgenového záření, základní buňkou, symetrií,...
Organized Nanostructured TiO2 Materials: Synthesis, Characterization, Applications
Zukalová, Markéta ; Rathouský, Jiří (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Šubrt, Jan (oponent)
CONCLUSIONS It has been known for a long time that material properties change on the nanoscale and are different from those of single crystals or conventional microstructured, monolithic or composite materials32. The presented thesis aimed at demonstration of the diversity in these properties for various morphologies of TiO2. Despite the fact that the chemical composition is identical, the structure of different morphologies matters and it is respon-sible for their specialty. The successfully mastered syntheses of desirable particle size materials open the pathway towards applications taking advantage of size dependent properties. DSC employing 2μm mesoporous TiO2 film as a photoanode exhibited the solar conversion efficiency as high as 4.63% due to the large surface area (roughness fac-tor). Optimized pore size together with the framework consisting of anatase nanocrystals are responsible for the high dye adsorption capacity improving the performance. Incorporating an additional inverse opal layer in DSC represents an example of its further possible upgrade. This optimized set up can increase the short circuit photocurrent effi-ciency of this device of about 26 % (Ref.39). Owing to the diffusion coefficient of an order of 10-13 cm2/s for microcrystalline spinel and even less for nanocrystalline spinel...
Studium vlastností nanočástic oxidu titaničitého
Procházka, Jan ; Kavan, Ladislav (vedoucí práce) ; Mička, Zdeněk (oponent) ; Šubrt, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie STUDIUM VLASTNOSTÍ NANOČÁSTIC OXIDU TITANIČITÉHO Disertační práce Souhrn Ing. Jan Procházka Praha 2009 Tato doktorská disertační práce je koncipována jako soubor publikovaných článků a podaných patentů, na nichž se autor během studia spolupodílel. Jejich seznam je zařazen spolu s životopisem v doktorské práci. Studium vlastností nanočástic TiO2 přineslo řadu poznatků umožňujících zdokonalit syntézu nanočástic oxidu titaničitého ve formě tzv. templátovaných struktur, jejichž solární účinnost, při použití jako anody v solárních článcích, výrazně převyšuje tradiční TiO2 filmy. Systematický výzkum TiO2 nanostruktur vedl k vyladění jejich strukturních parametrů. Během této práce byly získány zásadní poznatky, a různé TiO2 struktury byly optimalizovány pro použití jako anody v DSC. Nejprve byly určeny všechny faktory, 1. ovlivňující správnou funkci TiO2 vícevrstvého filmu, vytvořeného postupným nanášením jednotlivých vrstev, a posléze proběhlo zdokonalení procesu jejich přípravy. Zásadním kvalitativním přínosem bylo dopování TiO2 fosforem během syntézy mesoporéznéch templátovaných vrstev. Přítomnost fosforu stabilizovala plochu povrchu TiO2 při vyšších teplotách a umožnila přípravu fázově čistého anatasu. Fázová čistota anatasu...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.