Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajištění stavební jámy v překonsolidovaných jílech
Svobodová, Nikola ; Chalmovský, Juraj (oponent) ; Miča, Lumír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění hypotetické stavební jámy v brněnských neogenních jílech. Stavba byla situována do blízkosti plaveckého stadionu Za Lužánkami, kde je podloží tvořeno právě tímto typem zeminy. Navíc jde o území, které je sesuvné. Předmětem první části práce je zhodnocení geologických a geotechnických podmínek. Hlavní částí je návrh a posouzení pažící konstrukce tvořené pilotovou stěnou dvakrát kotvenou ve vybraném řezu z hlediska mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Pro zjištění nutné hloubky vetknutí, počet kotev a průběhu vnitřních sil je využit program GEO5 Pažení návrh. Posouzení konstrukce na první mezní stav je provedeno z části ručně a z části výpočetní technikou. Stanovení vodorovných deformací konstrukce je provedeno v programu GEO5 Pažení posudek. Vnější stabilita je zpracována v GEO5 Stabilita. Závěrem je popis technologického postupu výstavby.
Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu
Červenka, Jan ; Miča, Lumír (oponent) ; Chalmovský, Juraj (vedoucí práce)
Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních stavů, pomocí softwaru GEO5 a tabulkového editoru Excel. Ve druhé části se práce zabývá cenovým porovnáním klasické verze záporového pažení se záporami z IPN profilů s kotvením přes jedno pole s pomocí převázky, s variantou s větším rozpětím, kde jsou zápory z dvojice UPN profilů uzpůsobeny pro kotvení. Třetí část řeší problém roznosu bočních zemních tlaků po délce záporového pažení. Pro srovnání s empirickými metodami návrhu výdřevy byly použity výsledné hodnoty normálového tlaku z matematického modelu, řešeného pomocí numerické analýzy, metodou konečných prvků, v programu Plaxis 3D. Jako materiálový model byl použit Hardening soil model.
Určení mocnosti eroze brněnského téglu
Malát, Richard ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Hrubešová, Eva (oponent) ; Miča, Lumír (oponent)
Práce se zabývá aplikací geotechnické numerické zpětné analýzy a několika dalších konvenčních geotechnických technik pro odhad mocnosti eroze sedimentů. Vyšetřovaným souvrstvím je spodnomiocénní mořský jíl často nazývaný "tégl", který se ukládal v karpatské předhlubni ve východní části České republiky. Numerická zpětná analýza vychází z předpokladu, že mocnost eroze zeminy může být odvozena z její napjatosti reprezentované koeficientem K0 (koeficient zemního tlaku v klidu). Mocnost eroze daná numerickou zpětnou analýzou je porovnána s odhady využívajícími Baldwin-Butlerovu kompakční křivku a Casagrandeho koncept překonsolidačního napětí. Mocnost eroze je také odvozena z hodnoty K0 daného dvěma polními sondami: plochým dilatometrem (DMT) a Push-in spade shaped pressure cell (PSPC). Numerická zpětná analýza byla aplikována na průzkumné štoly a rozrážky prováděné během průzkumů pro Královopolské tunely v Brně. Vzorky pro laboratorní analýzy byly odebrány a polní testy byly provedeny na území Brna Je analyzován nesoulad výsledků a závěrem je, že výsledky dané čtyřmi jmenovanými konvenčními metodami (Baldwin-Butler, Casagrande, DMT, PSPC) jsou silně zkreslené, pokud je vyšetřované souvrství ovlivněno efekty stárnutí (diageneze, sekundární stlačení atd.), tak jako je souvrství téglu. Baldwin-Butlerova...
Stanovení hodnot vstupních parametrů pokročilých materiálových modelů s využitím optimalizačních metod
Koudela, Pavel ; Miča, Lumír (oponent) ; Chalmovský, Juraj (vedoucí práce)
Předpokladem úspěšné aplikace numerických metod v geotechnice je volba vhodného materiálového modelu a jeho vstupních parametrů. S rostoucí komplexností soudobých konstitutivních vztahů však roste i počet vstupních parametrů a tudíž náročnost jejich kalibrace. Jedním z řešení je automatizace procesu kalibrace s využitím optimalizačních metod. Pro tyto účely byla v rámci diplomové práce vytvořena programová aplikace využívající metaheuristickou optimalizační metodu Particle swarm optimization (Optimalizace hejnem částic). V první části řešení diplomové práce proběhlo rozsáhlé testování a výběr vhodných variant Optimalizace hejnem částic. Následně bylo přistoupeno k propojení vytvořené aplikace s řešičem na principu MKP (Plaxis 2D). Hodnoty vstupních parametrů materiálových modelů byly získány optimalizací na třech různých okrajových úlohách: laboratorní zkouška (edometr), in-situ zkouška (presiometr) a geotechnická konstrukce (stavební jáma). Pro optimalizaci jejich vstupních parametrů byly vybrány tři materiálové modely: lineárně-elastický perfektně-plastický Mohr-Coulombův materiálový model, elasto-plastický Hardening soil model s dvojitým zpevněním a Hardening soil small strain model zahrnující zvýšenou tuhost v oboru velmi malých přetvoření.
Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna
Kováč, Vladimír ; Miča, Lumír (oponent) ; Chalmovský, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro druhý mezní stav, který je pak řešen numerickou analýzou, metodou konečných prvků. Pro výpočet druhého mezního stavu pak byly použity tyto materiálové modely: Mohr-Columb, Hardening soil a Hardening soil small strain model.
Přetvárné parametry brněnského téglu z malých deformací v trojosém přístroji
Mohyla, Tomáš ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Miča, Lumír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením Youngova modulu a Poissonova čísla z měření malých deformací (10-3 - 10-5 ) v triaxiálním přístroji. Studovaným materiálem byl překonsolidovaný brněnský jíl - tégl, který sedimentoval v prostoru karpatské předhlubně během miocénu. Zkoušky byly provedeny v hydraulickém triaxiálním přístroji s osazenými ponornými lokálními snímači LVDT, přichycenými přímo na vzorku. Měření probíhala na neporušených vzorcích o standardní výšce a průměru (76x38 mm). Byly použity tři typy zkoušek - při izotropním zatížení, zkouška s malým přírůstkem axiálního zatížení a závěrečný smyk do porušení. Naměřená data byla vyhodnocena a výsledky diskutovány. V rešeršní části jsou uvedeny předchozí práce zabývající se měřením tuhosti na brněnském jílu a dále zahraniční práce o tuhosti na velmi podobném materiálu - Londýnském jílu.
Mechanical behaviour of cemented fine-grained soils - simulation of undisturbed samples
Trhlíková, Jana ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Herle, Ivo (oponent) ; Miča, Lumír (oponent)
Mechanické chování přírodních jílů je významně ovlivněno existencí struktury (kombinace stavby a vazeb), vytvořené v průběhu a po skončení sedimentace. Za účelem zkoumání vlivu cementačních vazeb na mechanické chování jílů byly připraveny uměle zpevněné vzorky s příměsí pojiva. Zkoušky jednoosé stlačitelnosti vzorků zpevněného jílu byly provedeny v edometrickém přístroji. Vliv cementačních vazeb a jejich porušení byl patrný na průběhu stlačování. Stlačování zpevněných vzorků nebylo monotónní, patrná byla závislost na míře porušení struktury. Obsah cementu a doba zrání byly hlavními faktory ovlivňujícími stlačitelnost vzorků. Kaolín s příměsí portlandského cementu byl ověřen jako vhodný materiál pro laboratorní simulaci cementačních vazeb v jemnozrnné zemině. Pro výzkum popsaný v této disertační práci byl použit jako modelový materiál kaolín s uměle vytvořenými cementačními vazbami přimícháním 4% portlandského cementu. Mechanické chování modelového materiálu při stlačování a smykovém namáhání bylo porovnáno s chováním nezpevněného rekonstituovaného kaolínu. Pomocí triaxiálních zkoušek (CIUP) byl zkoumán vliv struktury na smykovou pevnost. Degradace struktury byla sledována na základě změn tuhosti, určených speciálními zkouškami s použitím LVDT a měřením rychlosti šíření smykových vln ve vzorcích....
Matematické modelování hluboké stavební jámy v píscích
Tichovská, Martina ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Miča, Lumír (oponent)
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ HLUBOKÉ STAVEBNÍ JÁMY V PÍSCÍCH diplomová práce Martina Tichovská Vedoucí diplomové práce: RNDr. David Mašín, PhD, MPhil. Praha, Srpen, 2012 Abstrakt Matematické modelování je v současné době v geotechnice velmi diskutovaným tématem a v geotechnických aplikacích je mu věnováno stále více pozornosti. Cílem této práce je ukázat vhodnost použití konstitučních modelů pro predikci chování stěny hluboké stavební jámy v prostředí písků. Stavební jáma je součástí hloubeného tunelu stavby 513 na vnějším silničním okruhu kolem hlavního města Prahy a její hloubka dosahuje místy až 30 m. Pro tuto aplikaci byl vybrán Mohr-Coulombův konstituční model a pokrokový hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy s konceptem intergranulárních přetvoření. Výpočty ukázaly, že každý model předpovídá jiné chování zeminy. Při srovnání s experimentálními výsledky z monitoringu stavební jámy bylo zjištěno, že mnohem realističtější předpověď podává hypoplastický model.
Mechanické vlastnosti mořských sedimentů v okolí přístavu Koper a numerické modelování hluboké základové jámy
Tůma, Pavel ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Miča, Lumír (oponent)
Mechanické vlastnosti mořských sedimentů v okolí přístavu Koper a numerické modelování hluboké stavební jámy Inženýrskogeologické poměry v okolí koperského přístavu na jihozápadě Slovinska nutí geotechnické odborníky a stavební inženýry řešit problémy se zakládáním objektů různého typu a účelu prakticky již od padesátých let minulého století, kdy začal intenzivní rozvoj infrastruktury přístavu. Z výsledků řady geologických a geotechnických průzkumů, monitoringu a dlouhodobých zkušeností se zakládáním v místních geologických poměrech vyplývá, že se prakticky vždy jedná o 3. geotechnickou kategorii, čili zakládání náročných stavebních konstrukcí ve složitých geologických podmínkách pod hladinou podzemní vody. Celá oblast spadá do Alpsko-Dinárského tektonického prostoru. Horninový fundament je zde tvořen komplexy flyšových sedimentů eocenního stáří, na které nasedají soubory recentních mořských sedimentů a v prostoru široce zařínutého říčního údolí fluviální štěrky a písky. Z inženýrskogeologického hlediska je to zajímavá lokalita, kde je většina staveb založena ve vrstvě měkkých mořských sedimentů, případně je pomocí speciálních metod zakládání realizováno zakládání hlubinné na úroveň únosnějších vrstev štěrků a písků řeky Rižany nebo na úroveň podložního flyše. Soubor mořských sedimentů v okolí...
Mechanické vlastnosti zemin z pískovny Kolný v třeboňské pánvi
Englmaierová, Martina ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Miča, Lumír (oponent)
Tato diplomová práce vznikla jako součást projektu doktoranda Mgr. Radka Suchomela. Pro jeho doktorskou práci bylo nutné provést velké množství laboratorních zkoušek. Laboratorní zkoušky byly navrženy tak, aby bylo možné získat dostatek informací pro kalibraci hypoplastického konstitučního modelu pro hrubozrnné zeminy. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy má osm materiálových parametrů (von Wolffersdorff, 1996). Jeden z osmi parametrů je kritický úhel vnitřního tření φc', který lze stanovit přímo z úhlu přirozené sklonitosti. Ostatní parametry se stanovují z výsledků experimentů i empiricky. Cílem předkládané diplomové práce bylo provést polní a laboratorní zkoušky a stanovení vybraných vlastností zemin a jejich interpretace s ohledem na variabilitu zeminy ve stěně pískovny. Pro odběr vzorků byla zvolena pískovna Kolný, která leží v západní části třeboňské pánve v klikovském souvrství. Souvrství se vyznačuje fluviální sedimentací a je charakteristické horizontálním zvrstvením a střídáním štěrkopísků, písků a písků s tmavě šedými jílovitými vložkami. Vzorky byly odebrány ve stěně pískovny v pravidelné síti s rozměry 9 x 36 m. Na odebrané zemině byly provedeny tyto zkoušky: 38 triaxiálních zkoušek, 38 edometrických zkoušek, 38 měření úhlu přirozené sklonitosti, 37 zrnitostí a 5 stanovení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Míča, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.