Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv aplikace kinesiotapu na reologické vlastnosti kolenního kloubu s chondromalacií pately
Mertová, Petra ; Lopot, František (vedoucí práce) ; Kubový, Petr (oponent)
Autor: Bc. Petra Mertová Název: Vliv aplikace kinesiotapu na reologické vlastnosti kolenního kloubu s chondromalacií pately Vymezení problému: Chondromalacie pately patří mezi velmi časté diagnózy, které souvisí s poraněním kolenního kloubu. Diagnostika chondromalacie je ovšem velmi složitá. Artroskopie kolenního kloubu nejlépe hodnotí stav kloubní chrupavky a přítomnosti chondromalacie pately, ale patří mezi invazivní techniky. Kinesiotaping je terapeutická metoda, která se hojně používá k ovlivnění bolestí kolenních kloubů. Taping pately je prokazatelně efektivní metodou pro zlepšení symptomů pramenících z problematiky patelofemorálního kloubu, avšak zhodnocení jeho vlivu nebylo dosud objektivně zcela prozkoumáno. Cíl práce: Cílem práce bylo jednak zjistit zda lze neinvazivně detekovat chondromalacii pately metodou bioreometrie, a jednak jaký vliv má přímá aplikace kinesiotapu na reologické vlastnosti kolenního kloubu postiženého chondromalacií pately. Metoda řešení: Navržený experiment byl proveden formou pilotní případové studie za využití metody bioreometrie. V rámci výzkumu byla zjištěna anamnéza formou dotazníku a provedeno klinické vyšetření kolenního kloubu. Byly vytvořeny dva dotazníky hodnotící klinický obraz a funkční stav kolenního kloubu. Měření proběhlo na speciálním přístroji...
Léková rezistence u parazitických helmintů
Mertová, Petra ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Boušová, Iva (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petra Mertová Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Léková rezistence u parazitických helmintů Rozvoj rezistence parazitických helmintů vůči anthelmintikům ohrožuje produktivitu hospodářských zvířat a v budoucnosti i kontrolu lidských helmintů. V současnosti jsou využívány tři hlavní skupiny anthelmintik: benzimidazoly, nikotinoví agonisté (levamisol, pyrantel), makrocyklické laktony (avermektiny a milbemyciny). Mechanismus účinku benzimidazolů spočívá ve specifické vazbě k β-tubulinu parazita, rezistence vůči této skupině anthelmintik souvisí s mutacemi v genech kódujích β-tubulin. Rezistence vůči levamisolu a pyrantelu, které působí na nikotinové acetylcholinové receptory helmintů jako agonisté, je pravděpodobně spojena se snížením počtu nebo snížením afinity těchto receptorů. Mechanismus účinku makrocyklických laktonů není zcela objasněn, ale poukazuje se na souvislost s ireverzibilním otevřením glutamát-chloridových kanálů svalových membrán helmintů. Roli ve vzniku rezistence hraje podle dosavadních studií P-glykoprotein a další ABC trasportéry. Mechanismy a faktory ovlivňující vznik helmintorezistence vyžadují další výzkum, nejvíce poznatků je dostupných o...
Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. MEP (Metodika etnografického průzkumu).
Mertová, Petra ; Samohýlová, Alena ; Holcner, Ludvík
Hlavním cílem metodiky je poskytnout nástroj pro dokumentaci a identifikaci tkanin, nalézajících se v etnografických sbírkových fondech muzejních institucí. Metodika využívá soubor popisných a měřitelných vlastností tkanin získaných průzkumem a dokumentací muzejních sbírkových fondů. S ohledem na okruh předpokládaných uživatelů a charakter zkoumaných předmětů, historického textilu s kulturní hodnotou, je metodiky navržena jako nedestruktivní. Metodika průzkumu postupuje v několika krocích, zaměřených zaprvé na odbornou dokumentaci tkanin prostřednictvím nedestruktivních metod zaměřených na zjišťování popisných a měřitelných vlastností předmětu a technologického rozboru historických tkanin etnografické povahy. Za druhé na identifikaci etnografických tkanin ve sbírkových institucích pomocí srovnávacího studia se souborem již sumarizovaných dat o historických tkaninách, včetně jejich fotografické dokumentace s ukázkami vybraných tkanin z depozitářů muzeí. Získaný materiál je uložen ve webové aplikaci atlastextilu.cz.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Aplikace e-Governmentu v menších regionech České republiky
Mertová, Petra
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením dosavadního fungování e-Governmentu a připravované koncepce "Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+". Cílem práce je na základě dotazníkového šetření hodnotícího zkušenosti a spokojenost občanů s veřejnou správou v regionech Boskovicko a Tišnovsko identifikovat hlavní nedostatky a vytvořit návrh na zkvalitnění služeb e-Governmentu v těchto regionech.

Viz též: podobná jména autorů
2 Mertová, Pavla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.