Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dlouhodobé imisní projekce pro Prahu a Středočeský kraj: aplikace modelového nástroje SUDPLAN
Bízek, Vladislav ; Mertl, Jan ; Gidhagen, Lars ; Engardt, Magnuz
Pomocí modelového systému SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner), který umožňuje simulaci vlivu změny emisí a klimatu na koncentrace jak primárních, tak i sekundárních polutantů v ovzduší s různou úrovní plošného rozlišení (od stovek km po jednotky km), byly připraveny imisní projekce pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a troposférický ozón pro území Prahy a Středočeského kraje v horizontu roku 2030. Emisní projekce do roku 2030 byla převzata z modelu GAINS (Greenhouse Gas-Air Pollutants Interactions and Synergies). Dále byl simulován vliv na kvalitu ovzduší pro tři typické situace: významná změna v provozu zvláště velkého spalovacího zdroje (ukončení provozu nebo zdvojnásobení výkonu), dokončení dálničního obchvatu Prahy a hypotetický vznik třech satelitních sídel v severozápadním a jihovýchodním příměstí Prahy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z veřejné energetiky a výroby tepla v ČR v letech 1990–2012
Rollerová, Miluše ; Mertl, Jan
Vliv veřejné energetiky a výroby tepla na životní prostředí v ČR od 90. let minulého století do současnosti radikálně poklesl. Výroba elektřiny a tepla však nadále zůstává největším zdrojem emisí skleníkových plynů a významným faktorem ovlivňujícím stav životního prostředí. Ve vývoji zátěží životního prostředí z veřejné energetiky v posledních 25 letech se pozitivně projevily investice do ochrany životního prostředí, aplikace opatření na snižování emisí a dynamický technologický vývoj. Aktuální snahy o ozelenění energetického mixu a snižování uhlíkové náročnosti ekonomiky se však zatím ukazují jako neefektivní, neboť nedochází k významnějšímu poklesu výroby elektřiny z hnědého uhlí. Navíc výrazně roste negativní bilance zahraničního obchodu s elektřinou a ČR je jednou z mála zemí EU, která elektřinu vyváží a nad rámec tuzemské spotřeby tím dodatečně poškozuje své životní prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje včetně testování a prezentace nástrojů znalostní báze životního prostředí
Ing. Lubomír Nondek, CSc. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Bartoš, Lubomír ; Rollerová, Miluše ; Kodetová, Alžběta ; Cikánková, Jarmila ; Fereš, Jaroslav ; Valta, Jiří ; Kobližková, Edita ; Helová, Simona ; Matoušková, Leona ; Mertl, Jan ; Olivová, Lenka ; Pokorný, Jan ; Doubrava, Pavel ; Nondek, Lubomír
Zpráva popisuje výstupy projektu, jehož cílem bylo navržení ucelené metodické a institucionální základny, která bude vytvářet podklady pro rozhodování, přípravu strategických materiálů a umožní vypracovávat scénáře vývoje životního prostředí. Součástí projektu je návrh hodnocení vytvořených koncepčních materiálů. V rámci projektu byl vypracován přehled standardních technik rozhodování, ověřena aplikovatelnost metody analýzy obalu dat (DEA) a testovány analýzy časových řad. Byl připraven návrh na propojení práce expertů při přípravě pravidelně vydávaných zpráv o stavu životního prostředí a při práci na tvorbě výhledů a scénářů. Byl vypracován návrh na vytvoření pracovní skupiny a koordinačního centra GAINS CENIA pro analýzu scénářů politiky životního prostředí a jeho propojení se souvisejícími aktivitami. Byly zkoumány modely GAINS a LCA model IWM-2. Zpráva obsahuje podrobnější popis výsledků v jednotlivých přílohách.
Zdravotní stav obyvatelstva podle krajů ČR
Zemanová, Ivana ; Durdisová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Mertl, Jan (oponent)
Práce se zabývá zdravotním stavem obyvatelstva jako důležitou disciplínou na pomezí medicíny, statistiky a ekonomie veřejného sektoru. Monitoruje způsob sběru zdravotnických informací v České republice. Na základě interpretace vybraných ukazatelů mapuje zdravotní stav v jednotlivých krajích ČR a zjišťuje pravděpodobné příčiny rozdílů. Ty se dají rozlišit na socioekonomické faktory a rozdíly způsobené systémem evidence zdravotnické statistiky. Práce vyhodnocuje a zobecňuje důležité faktory ovlivňující zdravotní stav.
Alternativní způsoby financováni zdravotnictví v ČR a rozložení nákladů v populaci
Koubek, Jan ; Durdisová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Mertl, Jan (oponent)
Práce bude analyzovat demografický vývoj a výdaje na zdravotní politiku s ním související. Bude vycházet z hypotézy, že obyvatelstvo stárne. Hypotéza nebere v úvahu další vlivy jako například vývoj mezd nebo změny v domácím zatížení. V analýze se soustředíme na finanční náročnost dosavadního systému v oblasti zdravotního zabezpečení.
Ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti
Mertl, Jan ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Slaný, Antonín (oponent)
Předmětem zkoumání jsou specifika zdravotní péče jako ekonomické kategorie, zdraví a jeho determinanty, význam a postavení zdravotnictví v moderní společnosti, ekonomické a institucionální charakteristiky tří odlišných zdravotnických systémů (Německo, Spojené státy americké, Velká Británie) a zejména vývoj a perspektivy českého zdravotnictví. Cílem práce je analyzovat ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti v kontextu historie a současnosti zdravotnických systémů a zhodnotit relevantní implikace pro české zdravotnictví. Práce vychází z vlastností zdravotní péče jako ekonomického statku, konceptu investic do zdraví a významu zdraví pro lidský kapitál. Diskutuje rizika a příležitosti rostoucí potřeby a spotřeby zdravotní péče vyplývající z ekonomického rozvoje, stavu determinantů zdraví a změn v chování lidí, které sebou přináší rychlý vývoj současného světa. Přibližuje měnící se roli státu ve zdravotnictví a zkoumá otázky obecné dostupnosti zdravotní péče v moderní společnosti. Zabývá se vymezením vazeb ekonomických aspektů zdravotnictví ve vztahu k souvisejícím medicínským, etickým, sociálním a institucionálním aspektům, jež zpětně determinují prostředí a podmínky pro racionální rozhodování a jednání aktérů zdravotnického systému. Identifikuje a srovnává významné ekonomické a institucionální charakteristiky zdravotnických systémů v rámci zvolené typologie, včetně zhodnocení problematiky jejich konvergence. Ukazuje logiku jejich vnitřního fungování a příčiny jejich typických problémů (čekací seznamy, deficity, nerealizovaná péče). Zjištěné poznatky jsou využity v diskusi o perspektivách českého zdravotnictví a vyúsťují v analýzu možností využití ekonomických nástrojů se zaměřením na implementaci spoluúčasti pacientů a na další rozvoj pluralitního prostředí zdravotních pojišťoven (variabilní sazba zdravotního pojištění a stropy pro spoluúčast).
Možnosti doplňkového systému zabezpečení na stáří
Košťálová, Denisa ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mertl, Jan (oponent)
Diplomová práce analyzuje jednotlivé možnosti doplňkového zabezpečení na stáří s akcentem na komparaci penzijního připojištění a důchodového pojištění poskytovaného finančními ústavy.
Zdravotní politika v České republice
Benešová, Lucie ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Mertl, Jan (oponent)
Obecná část diplomové práce se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících se zdravotnictvím (zdraví a péče o něj, zdravotnické služby, zdravotní politika a zdravotnictví), zdravotnickým systémem a jeho typologií, možnostmi financování a úhrad zdravotní péče. Analytická část je věnována českému systému zdravotnictví, výdajům na zdravotnictví v ČR a možným návrhům na zlepšení situace.

Viz též: podobná jména autorů
6 Mertl, Jakub
4 Mertl, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.