Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stresory při vzdělávání
Mihalko, Martin ; Mertin, Václav (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
4 Abstrakt V posledních letech již není pokládáno za samozřejmost, že období dětství a dospívání jsou obdobími bezstarostnými. Svůj podíl na tom mohou mít i vzrůstající nároky na jedince ve školním prostředí. Bakalářská práce na základě zejména zahraničních výzkumů poukazuje na faktory, které u vzdělávaných vyvolávají stresové reakce a mohou mít negativní dopad na školní úspěšnost a well-being jedince. Dlouhodobá psychická zátěž může mít na děti a dospívající negativní zdravotní i psychologický vliv nedisponují-li vhodnými copingovými strategiemi. Mezi nejintenzivněji působící kategorie školních stresorů se řadí výkonové a interakční faktory. Cílem navrhovaného výzkumu je prostřednictvím kvantitativní metodologie získat více informací o působení významného školního stresoru, jakým je zkoušení žáka u tabule učitelem, na aktuální emoční stav jedince a výkon v matematických úlohách. Klíčová slova školní stresory, školní zátěž, školní klima, interakční stresory, tlak na výkon
Smysl akademického debatování pro rozvoj kritického myšlení u dospívajících
Čechová, Alena ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Kognitivní schopnosti adolescentů dosahují velmi vysoké úrovně. Kritické myšlení, které dospívající ovládají, nabízí řešení každodenních situací i komplexních, na usuzování náročných témat. Je žádoucí hledat způsoby, jak u adolescentů tento způsob přemýšlení rozvíjet a podporovat. Jedním z takovýchto způsobů může být používání akademického debatování jako metody vzdělávání. Teoretická část se dělí na tři obsahové díly. V prvním díle je věnována pozornost vymezení specifik období adolescence se zaměřením na kognitivní vývoj. Druhý díl pojednává o kritickém myšlení a v závěru teoretické části se klade důraz na představení vzdělávací metody akademického debatování. Předmětem práce je zkoumání vlivu akademického debatování na rozvoj kritického myšlení adolescentů. Empirická část popisuje průběh šetření, které bylo realizováno jako součást mezinárodní výzkumného projektu Evaluations. Na základě teoretických východisek byly naplánovány tři úlohy posuzování výsledných dat. V těchto úlohách se sledují a porovnávají tři skupiny respondentů - začínající debatéři, zkušení debatéři a nedebatéři. Klíčová slova: Adolescence, Debatování, Kognitivní vývoj, Kritické myšlení.
Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících
Přibilová, Kateřina ; Höschlová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Bakalářská práce se nejprve zabývá vymezením ekonomické socializace společně se základními pojmy, které s ní souvisí. Pozornost je věnována zejména funkční a ekonomické gramotnosti. Téma je doplněno o výchovná doporučení pro rozvoj ekonomické gramotnosti, a také o aktuální postoj České republiky k rozšíření vzdělávacího plánu pro podporu této oblasti. Jak ekonomická socializace jedince přesně probíhá, je explicitně vysvětleno jejími vývojovými fázemi. Zmíněny jsou také aspekty schopnosti odložené gratifikace v souvislosti se spořením a kapesným. V empirické části je představen návrh výzkumu zabývající se právě schopností odložené gratifikace ve vztahu k ekonomické gramotnosti a zkušenosti s kapesným.
Vztahy sourozenců v doplněných rodinách
Němcová, Markéta ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách. V první části je krátce shrnuta problematika těchto rodin a zároveň význam sourozeneckých vztahů obecně. Stručně je rovněž pojednáno o dopadu rozvodu či úmrtí rodičů na sourozenecké vztahy, a to z toho důvodu, že tyto dvě události předcházejí vzniku doplněných rodin. Problematika sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách je rozebrána zejména z hlediska jejich kvality. V práci je předložen návrh kvantitativního dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování kvality vztahu mezi sourozenci v doplněných rodinách, které bude rozšířeno o polostrukturované rozhovory. Klíčová slova Vlastní sourozenci, poloviční sourozenci, nevlastní sourozenci, doplněné rodiny
Rodičovské styly výchovy a sebeúcta dospívajících
Rýdlová, Marie ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Práce se zaměřuje na souvislosti výchovných stylů rodičů a sebeúcty dospívajících. Vychází z českých i zahraničních zdrojů. V literárně přehledové části práce popisuje hlavní aspekty dospívání, dále se zabývá rodinou jako důležitým výchovným prostředím, výchovnými styly rodičů a jejich typologií a aktuálními výzkumy výchovných stylů u adolescentů. Věnuje se pojmu sebeúcta, jejím zdrojům, vývoji a současnému výzkumnému zaměření. Nakonec mapuje současné znalosti, vycházející z nejnovějších výzkumů o souvislostech výchovných stylů rodičů a sebeúctě dospívajících. Součástí bakalářské práce je i výzkumný projekt v podobě kvantitativní studie. Výzkum bude zkoumat souvislost výchovných stylů rodičů a sebeúcty českých dospívajících. Klíčová slova Výchovné styly, sebeúcta, dospívající
Psychologické aspekty situace v rodinách s otcem na rodičovské dovolené
Nebáznivá, Barbora ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na psychologická specifika situace v rodinách, v nichž zůstává na rodičovské dovolené otec, zejména pak na možné souvislosti s vývojem dítěte a charakteristikami vztahů v rodině. Cílem práce je popsat specifické dopady této situace na spokojenost s partnerským vztahem a vzájemným vztahem s dítětem a vnímání vlastní otcovské/mateřské role na straně obou rodičů. Teoretická část práce shrnuje legislativu v této oblasti v České republice a v jiných zemích a uvádí dosavadní výzkumné poznatky o rodinách, kde otec využil možnost otcovské či rodičovské dovolené. Empirická část práce je realizovaná pomocí kvalitativního designu, kde autorka využila dotazník Couples Satisfaction Index a polostrukturované rozhovory. Výzkumným vzorkem bylo patnáct rodičovských párů. Výsledky shrnují výstupy v oblasti partnerské spokojenosti a opakující se motivy v rozhovorech v oblastech adaptace na život s dítětem, motivy rozhodnutí, otcovské péče, identity a prožívání otců a matek, potřeb dítěte, důsledků pro vztah rodičů s dítětem a partnerský vztah a reakcí okolí. Výstupem jsou odpovědi na výzkumné otázky široce pokrývající psychologické aspekty problematiky a hypotézy, které je možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Klíčová slova: rodičovská dovolená, raná otcovská péče, attachment,...
Rodičovské kompetence a psychická odolnost dítěte předškolního věku
Pražáková, Eva ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Cílem této práce je ověření vztahu mezi vnímanými rodičovskými kompetencemi otců a matek a resiliencí dětí předškolního věku. V teoretické části je představen koncept resilience dítěte, její vývoj v kontextu socializace i faktory ovlivňující rozvoj resilientního chování. Dále je přiblížen koncept vnímané rodičovské kompetence v kontextu pozitivního rodičovství. Empirická část se zabývá analýzou vztahu mezi resiliencí předškolního dítěte a úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů. Data byla získávána prostřednictvím standardizovaných dotazníků zjišťujících rozsah sledovaných proměnných. Výzkumný soubor tvořilo 62 matek a otců dětí předškolních dětí. Výsledky analýzy neprokázaly statisticky významný vztah mezi resiliencí dítěte a celkovou úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů, avšak byla zjištěna souvislost mezi resiliencí dítěte a jednou z dimenzí vnímané rodičovské kompetence - rodičovskou Efficacy jeho matky. Současně nebyly prokázány rozdíly v úrovni vnímané rodičovské kompetence otců a matek předškolních dětí ani závislost těchto kompetencí na věku, pohlaví a sourozeneckém pořadí dětí. Byla však prokázána závislost vnímané rodičovské kompetence otců i matek na jejich vzdělání. Klíčová slova: Psychická odolnost, resilience, vnímaná rodičovská kompetence, dítě předškolního...
Zvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Řeháková, Kateřina ; Mertin, Václav (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. Následuje pohled na téma z hlediska rodičovské péče, popis náročnosti celkové situace, vliv na život rodiče a celé rodiny, faktory ovlivňující adaptaci na situaci a její celkové zvládání. V další části je pozornost věnována zvládání stresu a smyslu života a obě tyto oblasti jsou vztaženy konkrétně k rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Pro první část výzkumu byla zvolena kvalitativní studie. Vzorek je složený z 11 matek dětí trpících poruchou autistického spektra. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a doplněna Logo-testem. V kvantitativní části výzkumu je pozornost věnována strategiím zvládání stresu za použití testu SVF 78 a smyslu života zjišťovaného pomocí Logo-testu. Této části výzkumu se zúčastnilo 50 matek. Výsledky práce popisují vliv péče o dítě s poruchou autistického spektra na život rodiče. Na základě výsledků lze říci, že situace způsobuje v životě rodičů řadu změn a ovlivňuje jejich hodnoty a životní postoj. Náročnost je vnímána zejména v oblasti psychické, organizační, časové, fyzické a finanční, zároveň jsou však vnímány silné podpůrné...
Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení
Bortlíková, Kristina ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit kognitivní profil zahrnující rozvinuté i deficitní kognitivní funkce u skupiny dětí a dospívajících se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s učením Reuvena Feuersteina, zvláště pak s jeho koncepty strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení, teorií deficitů kognitivních funkcí, kognitivní mapou a Feuersteinovým programem Instrumentálního obohacování. Jsou zde rovněž popsány charakteristiky statického a dynamického testování, základní rozdíly mezi těmito diagnostickými přístupy a projevy deficitů specifických poruch učení na kognitivní rovině. V empirické části kvalitativně analyzujeme výsledky z vyšetření celkem dvaceti osmi klientů DYS-centra Praha, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Zaměřujeme se na jejich rozvinuté i deficitní kognitivní funkce, zvládání komplexních úkolů, preferovanou modalitu, v níž jsou úkoly prezentovány a na rozdíly mezi daty získanými prostřednictvím dynamického a statického testování. Výsledky z vyšetření jednotlivých probandů na závěr porovnáváme a prostřednictvím tabulek a grafů poskytujeme přehled o výskytu sledovaných fenoménů napříč celým výzkumným souborem. U všech klientů z výzkumného souboru jsme se v případě kognitivních deficitů setkali s nezřetelným a...
Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS
Bendová, Hana ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá videotréninkem interakcí v rodinách s dětmi s poruchou autistického spektra v batolecím období. Jejím cílem je shrnout znalosti i nové poznatky z klíčových oblastí a na jejich základě detailně popsat práci s touto metodou. Teoretická část práce pojednává o metodě videotrénink interakcí. Dále je zaměřená na poruchy autistického spektra, především na jejich typické projevy v batolecím období. Popsána jsou specifika rodin s dětmi s touto poruchou. Uvedeny jsou také aktuální informace z oblasti využití videotréninku v těchto rodinách. Empirická část práce obsahuje představení výzkumu založeného na čtyřech případových studiích. Ten přibližuje použití metody videotrénink interakcí v rodinách s dětmi s poruchou autistického spektra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.