Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících
Přibilová, Kateřina ; Höschlová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Bakalářská práce se nejprve zabývá vymezením ekonomické socializace společně se základními pojmy, které s ní souvisí. Pozornost je věnována zejména funkční a ekonomické gramotnosti. Téma je doplněno o výchovná doporučení pro rozvoj ekonomické gramotnosti, a také o aktuální postoj České republiky k rozšíření vzdělávacího plánu pro podporu této oblasti. Jak ekonomická socializace jedince přesně probíhá, je explicitně vysvětleno jejími vývojovými fázemi. Zmíněny jsou také aspekty schopnosti odložené gratifikace v souvislosti se spořením a kapesným. V empirické části je představen návrh výzkumu zabývající se právě schopností odložené gratifikace ve vztahu k ekonomické gramotnosti a zkušenosti s kapesným.
Vztahy sourozenců v doplněných rodinách
Němcová, Markéta ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách. V první části je krátce shrnuta problematika těchto rodin a zároveň význam sourozeneckých vztahů obecně. Stručně je rovněž pojednáno o dopadu rozvodu či úmrtí rodičů na sourozenecké vztahy, a to z toho důvodu, že tyto dvě události předcházejí vzniku doplněných rodin. Problematika sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách je rozebrána zejména z hlediska jejich kvality. V práci je předložen návrh kvantitativního dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování kvality vztahu mezi sourozenci v doplněných rodinách, které bude rozšířeno o polostrukturované rozhovory. Klíčová slova Vlastní sourozenci, poloviční sourozenci, nevlastní sourozenci, doplněné rodiny
Rodičovské styly výchovy a sebeúcta dospívajících
Rýdlová, Marie ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Práce se zaměřuje na souvislosti výchovných stylů rodičů a sebeúcty dospívajících. Vychází z českých i zahraničních zdrojů. V literárně přehledové části práce popisuje hlavní aspekty dospívání, dále se zabývá rodinou jako důležitým výchovným prostředím, výchovnými styly rodičů a jejich typologií a aktuálními výzkumy výchovných stylů u adolescentů. Věnuje se pojmu sebeúcta, jejím zdrojům, vývoji a současnému výzkumnému zaměření. Nakonec mapuje současné znalosti, vycházející z nejnovějších výzkumů o souvislostech výchovných stylů rodičů a sebeúctě dospívajících. Součástí bakalářské práce je i výzkumný projekt v podobě kvantitativní studie. Výzkum bude zkoumat souvislost výchovných stylů rodičů a sebeúcty českých dospívajících. Klíčová slova Výchovné styly, sebeúcta, dospívající
Psychologické aspekty situace v rodinách s otcem na rodičovské dovolené
Nebáznivá, Barbora ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na psychologická specifika situace v rodinách, v nichž zůstává na rodičovské dovolené otec, zejména pak na možné souvislosti s vývojem dítěte a charakteristikami vztahů v rodině. Cílem práce je popsat specifické dopady této situace na spokojenost s partnerským vztahem a vzájemným vztahem s dítětem a vnímání vlastní otcovské/mateřské role na straně obou rodičů. Teoretická část práce shrnuje legislativu v této oblasti v České republice a v jiných zemích a uvádí dosavadní výzkumné poznatky o rodinách, kde otec využil možnost otcovské či rodičovské dovolené. Empirická část práce je realizovaná pomocí kvalitativního designu, kde autorka využila dotazník Couples Satisfaction Index a polostrukturované rozhovory. Výzkumným vzorkem bylo patnáct rodičovských párů. Výsledky shrnují výstupy v oblasti partnerské spokojenosti a opakující se motivy v rozhovorech v oblastech adaptace na život s dítětem, motivy rozhodnutí, otcovské péče, identity a prožívání otců a matek, potřeb dítěte, důsledků pro vztah rodičů s dítětem a partnerský vztah a reakcí okolí. Výstupem jsou odpovědi na výzkumné otázky široce pokrývající psychologické aspekty problematiky a hypotézy, které je možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Klíčová slova: rodičovská dovolená, raná otcovská péče, attachment,...
Rodičovské kompetence a psychická odolnost dítěte předškolního věku
Pražáková, Eva ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Cílem této práce je ověření vztahu mezi vnímanými rodičovskými kompetencemi otců a matek a resiliencí dětí předškolního věku. V teoretické části je představen koncept resilience dítěte, její vývoj v kontextu socializace i faktory ovlivňující rozvoj resilientního chování. Dále je přiblížen koncept vnímané rodičovské kompetence v kontextu pozitivního rodičovství. Empirická část se zabývá analýzou vztahu mezi resiliencí předškolního dítěte a úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů. Data byla získávána prostřednictvím standardizovaných dotazníků zjišťujících rozsah sledovaných proměnných. Výzkumný soubor tvořilo 62 matek a otců dětí předškolních dětí. Výsledky analýzy neprokázaly statisticky významný vztah mezi resiliencí dítěte a celkovou úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů, avšak byla zjištěna souvislost mezi resiliencí dítěte a jednou z dimenzí vnímané rodičovské kompetence - rodičovskou Efficacy jeho matky. Současně nebyly prokázány rozdíly v úrovni vnímané rodičovské kompetence otců a matek předškolních dětí ani závislost těchto kompetencí na věku, pohlaví a sourozeneckém pořadí dětí. Byla však prokázána závislost vnímané rodičovské kompetence otců i matek na jejich vzdělání. Klíčová slova: Psychická odolnost, resilience, vnímaná rodičovská kompetence, dítě předškolního...
Zvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Řeháková, Kateřina ; Mertin, Václav (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. Následuje pohled na téma z hlediska rodičovské péče, popis náročnosti celkové situace, vliv na život rodiče a celé rodiny, faktory ovlivňující adaptaci na situaci a její celkové zvládání. V další části je pozornost věnována zvládání stresu a smyslu života a obě tyto oblasti jsou vztaženy konkrétně k rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Pro první část výzkumu byla zvolena kvalitativní studie. Vzorek je složený z 11 matek dětí trpících poruchou autistického spektra. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a doplněna Logo-testem. V kvantitativní části výzkumu je pozornost věnována strategiím zvládání stresu za použití testu SVF 78 a smyslu života zjišťovaného pomocí Logo-testu. Této části výzkumu se zúčastnilo 50 matek. Výsledky práce popisují vliv péče o dítě s poruchou autistického spektra na život rodiče. Na základě výsledků lze říci, že situace způsobuje v životě rodičů řadu změn a ovlivňuje jejich hodnoty a životní postoj. Náročnost je vnímána zejména v oblasti psychické, organizační, časové, fyzické a finanční, zároveň jsou však vnímány silné podpůrné...
Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení
Bortlíková, Kristina ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit kognitivní profil zahrnující rozvinuté i deficitní kognitivní funkce u skupiny dětí a dospívajících se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s učením Reuvena Feuersteina, zvláště pak s jeho koncepty strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení, teorií deficitů kognitivních funkcí, kognitivní mapou a Feuersteinovým programem Instrumentálního obohacování. Jsou zde rovněž popsány charakteristiky statického a dynamického testování, základní rozdíly mezi těmito diagnostickými přístupy a projevy deficitů specifických poruch učení na kognitivní rovině. V empirické části kvalitativně analyzujeme výsledky z vyšetření celkem dvaceti osmi klientů DYS-centra Praha, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Zaměřujeme se na jejich rozvinuté i deficitní kognitivní funkce, zvládání komplexních úkolů, preferovanou modalitu, v níž jsou úkoly prezentovány a na rozdíly mezi daty získanými prostřednictvím dynamického a statického testování. Výsledky z vyšetření jednotlivých probandů na závěr porovnáváme a prostřednictvím tabulek a grafů poskytujeme přehled o výskytu sledovaných fenoménů napříč celým výzkumným souborem. U všech klientů z výzkumného souboru jsme se v případě kognitivních deficitů setkali s nezřetelným a...
Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS
Bendová, Hana ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá videotréninkem interakcí v rodinách s dětmi s poruchou autistického spektra v batolecím období. Jejím cílem je shrnout znalosti i nové poznatky z klíčových oblastí a na jejich základě detailně popsat práci s touto metodou. Teoretická část práce pojednává o metodě videotrénink interakcí. Dále je zaměřená na poruchy autistického spektra, především na jejich typické projevy v batolecím období. Popsána jsou specifika rodin s dětmi s touto poruchou. Uvedeny jsou také aktuální informace z oblasti využití videotréninku v těchto rodinách. Empirická část práce obsahuje představení výzkumu založeného na čtyřech případových studiích. Ten přibližuje použití metody videotrénink interakcí v rodinách s dětmi s poruchou autistického spektra.
Kariérové poradenství na základních školách
Šindelářová, Karolína ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou volby povolání a kariérového poradenství na základních školách. V úvodu teoretické části práce je uvedeno vymezení kariérového poradenství s přihlédnutím na specifika spojená s oblastí školství. Dále práce představuje základní teorie používané v kariérovém poradenství. Výrazná část práce je věnována aktuálním poznatkům získaným z výzkumů zaměřených na kariérovou volbu a možným pozitivním důsledkům systematického kariérového poradenství. Práce předkládá rovněž koncepci kariérového poradenství na základních školách, jak je zakotvena v českých zákonech, a seznamuje se strukturou poradenských služeb v českém školství. Empirická část práce si klade za cíl zmapovat aktuální stav kariérového poradenství na základních školách v okresu Ústí nad Orlicí. K tomuto účelu byl použit mapující dotazník na vzorku žáků 9. ročníků základní školy a polostrukturovaný rozhovor s výchovnými poradci zapojených základních škol. Cílem práce je identifikovat faktory, které žáci v rámci volby dalšího vzdělání hodnotí jako významné. Zároveň práce obsahuje i hodnocení aktuální praxe kariérového poradenství na základních školách výchovnými poradci, což umožňuje porovnat oba pohledy a získat ucelený pohled na aktuální praxi kariérového poradenství na základních školách daného okresu....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.