Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poskytování spirituální péče na jednotce intenzivní péče
Čermáková, Věra ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Dynáková, Šárka (oponent)
Moderní ošetřovatelství a ošetřovatelský proces vychází z holistické filozofie. Při poskytování péče je potřeba věnovat se biologickým, psychologickým, sociálním, ale také spirituálním potřebám nemocných. Péče o duchovní potřeby je nedílnou součástí komplexní péče. Poskytování spirituální péče, psychické opory patří mezi hlavní činnosti nemocničních kaplanů. Jejich činnost má velký význam při zdolávání všech těžkostí, které nemoc přináší. Jsou součástí multioborové spolupráce při léčbě nemocných bez rozdílu vyznání. Cílem práce je zjistit míru informovanosti pacientů v oblasti spirituální péče, jejich očekávání a přínos. Pro diplomovou práci jsem zvolila sběr dat v nemocnici formou kvantitativního výzkumu pomocí anonymního dotazníku. Cílovou skupinou výzkumu bylo 100 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s minimální dobou hospitalizace 7 dní. Cíl práce byl splněn. Výsledkem výzkumu se potvrdilo, že poskytnutá duchovní péče se projevila na psychickém stavu pacientů a také splnila jejich očekávání. V závěru práce jsem vypracovala doporučení, které by mohlo vést k zlepšení kvality péče v oblasti spirituálních potřeb. Práce bude předložena managementu nemocnice. klíčová slova: Spirituální potřeby, spirituální péče, nemocniční kaplan, víra, nemoc, sociální opora.
Dějiny první pomoci se zaměřením na kardiopulmonální resuscitaci
Dvořáčková, Eliška ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Hakenová, Renata (oponent)
Diplomová práce se zabývá přehledem dějin první pomoci se zaměřením na vývoj kardiopulmonální resuscitace. Jedná se o historicko-komparační práci teoretického charakteru. Záměrem je zmapovat poznatky a zkušenosti, které mohou být využity efektivně k dalšímu rozvoji a studiu dané problematiky. Při psaní diplomové práce byla použita analýza dostupné odborné literatury, jak historické, tak současné, cizojazyčné i české. Byly využity články z odborných periodik a monografií. Práce byla pro úplnost doplněna dobovými obrázky a schématy. V úvodu práce odůvodňuji výběr tématu a popisuji současný stav poznání v oblasti první pomoci. Další kapitola vysvětluje základní pojmy důležité pro orientaci v dané problematice. Následuje historická studie první pomoci zacílena na vývoj poskytování kardiopulmonální resuscitace. Kapitola je rozdělena do podkapitol popisující chronologický sled událostí až po současná doporučení pro resuscitaci a první pomoc tzv. CPR Guidelines 2015. Navazující kapitola informuje o využití aplikačních softwarů v první pomoci. Poslední kapitola řeší základní legislativní minimu. Výstupem práce je mimořádně ucelený přehled mapující vznik a rozvoj poskytování první pomoci z historie až po současná doporučení pro resuscitaci. Diplomová práce bude k dispozici nejen v rámci dalšího vzdělávání...
Historie léčby bolesti
Erbenová, Helena ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Vaňková, Milena (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na historii léčby bolesti od samého počátku lidských dějin až po současnost. Snaží se podat ucelený přehled vývoje zkoumání, tvorby teorií a boje člověka s bolestí, nepříjemným smyslovým vjemem, bez kterého by ale pravděpodobně lidstvo nepřežilo. Z kosterních ostatků se dovídáme o praktikách tišících bolesti u primitivních lidí, kteří využívali kromě různých lektvarů, talismanů, zaklínadel a rituálů i trepanační techniky. Zjišťujeme, že lidé v dávné době zřejmě chápali bolest vzniklou úrazovým mechanismem, ale nevěděli si rady s bolestí zapříčiněnou vnitřním onemocněním. Časné poznatky o léčbě bolesti jsou úzce spjaty s přírodou. Lidé využívali rostlin s narkotickými a analgetickými účinky, jako např. opium, konopí či mandragoru, a dále fyzikálních veličin jako je tlak, teplo, chlad ale i výboje elektrických ryb. V průběhu času docházelo ke zdokonalování těchto poznatků a objevování poznatků nových. Práce se zaměřuje i na názory a vznik různých teorií bolesti, které předkládali myslitelé a učenci napříč staletími. Zřejmě největší a nejdelší vliv na utváření postojů k bolesti a k medicíně jako takové měly práce z období antiky. Z historických pramenů můžeme vyčíst, že nové objevy v medicíně vyvolávaly rozepře mezi učenci a jednotlivými náboženskými směry i mezi učenci...
Psychická zátěž a zvládání stresu u rodičů dětí se zevní komorovou drenáží
Procházková, Kateřina ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Kratinová, Zuzana (oponent)
Předkládaná teoreticko-empirická diplomová práce pojednává o problematice zevních komorových drenáží a zvládání stresu u rodičů hospitalizovaných dětí na jednotce intenzivní péče nejmenovaného pracoviště. V teoretické části je vymezen pojem "zevní komorová drenáž'' a problematika související s péčí o děti se zavedenou zevní komorovou drenáží. Součástí je i anatomie s patofyziologií mozku, kam se drenáže zavádí. V této kapitole je pojednáváno také o hospitalizaci dítěte, včetně doprovázející osoby a možného ovlivnění celé rodiny danou situací. Ke konci teoretické části jsou zmapovány psychická zátěž, stres a techniky napomáhající zvládání stresu. Výzkumná část této práce byla zaměřena na porovnání skutečnosti, zda pro rodiče nemocných dětí hraje významnější faktor při zvládání této stresové situace zdravotnický personál nebo blízká rodina. Také byla zjišťována míra poskytovaných informací rodičům malých pacientů ze strany zdravotnického personálu. Dále bylo cílem práce zjistit celkovou spokojenost rodičů s přístupem a prací odborníků na příslušném pracovišti. V empirické části jsou uvedeny výsledky realizovaného původně kvantitativního výzkumu, za pomoci nestandardizovaného dotazníku, kterého se zúčastnili rodiče nemocných dětí uvedeného pracoviště splňující potřebné podmínky. Překvapujícím...
Negativní dopady diabetu mellitu na psychosociální problematiku pacientů
Sokolová, Miroslava ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent)
Práce pojednává o dopadech chronického onemocnění na psychiku pacienta, o způsobu jak pacient sám sebe vidí, chápe a hodnotí. Chronické onemocnění často vede ke ztrátě sebedůvěry a k pocitům odcizení. Toto se negativně promítá do života pacientů a je žádoucí tyto vlivy vyloučit či minimalizovat. Mapování situace bylo provedeno pomocí rozhovorů a dotazníků s pacienty. Vyplněné dotazníky odevzdalo celkem šedesát jedna respondentů, mužů a žen ve věkovém rozmezí 23 - 98 let. Diabetikům byly položeny otázky týkající se jejich života, zvládání problémů a vyrovnání se s nemocí. Práce přehlednou formou podává pohled a hodnocení situace diabetiků jimi samými po potvrzení diagnózy diabetes mellitus, reakci na diagnózu, akceptaci nemoci jako součásti jejich života. V práci jsou uvedeny stresující faktory a možné způsoby, jak se s nimi vyrovnat. Výsledky vlastního šetření jsou matematicky zpracovány formou přehledných tabulek a grafů v programu Excel, MS office. V práci byly mimo jiné identifikovány a kvantifikovány rozdíly v hodnocení situace ze strany respondentů-mužů a respondentů-žen. Respondenti sami navrhnuli doporučení pro nově diagnostikované diabetiky. Klíčová slova: Diabetes mellitus, psychické komplikace diabetu, sociální identita diabetika, stigma, přijetí nemoci, diabetik v rodině a v pracovním...
Vývoj péče o gerontopsychiatrické pacienty
Schwarzerová, Pavlína ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Prošková, Eva (oponent)
Bakalářská práce Vývoj péče o gerontopsychiatrické pacienty se zabývá především vývojem ošetřovatelské péče na gerontopsychiatrickém příjmovém oddělení v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. V práci je popsána historie psychiatrické nemocnice a vznik gerontopsychiatrického oddělení. Další kapitoly popisují vývoj vybavení oddělení, počet ošetřovatelského personálu, terapeutický režim v průběhu dvaceti let a specifika ošetřovatelské péče. Popsány jsou diagnózy, s kterými jsou pacienti přijímáni na gerontopsychiatrická oddělení. V další části je popsán vývoj ošetřovatelské péče na oddělení. Zabývá se především průběhem příjmu pacienta, ošetřovatelskou péčí a dokumentací, přístupem personálu k pacientům a příbuzným. Jistě se do práce promítne i má osobní zkušenost, a to díky působení dvaceti let na gerontopsychiatrickém oddělení. Cílem této bakalářské práce je zjistit, k jakým změnám došlo v průběhu dvaceti let. Závěrem tedy budou popsány nemalé změny, které jsem zjistila, a bude nastíněn další možný vývoj gerontopsychiatrie. klíčová slova: gerontopsychiatrie, historie, demence, ošetřovatelská péče, terapeutický režim
Komparace komunitní péče za doby Alice Garrigue Masarykové a v období po roce 1989
Pohančaniková, Žaneta ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Mellanová, Alena (oponent)
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Žaneta Pohančaniková Komparace komunitní péče za doby Alice Garrigue Masarykové a v období po roce 1989 Comparison Of Community Care Between The Era Of Alice Garrigue Masarykova And After The Year 1989 Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Eva Prošková Praha 2014 ABSTRAKT: Teoretická výzkumná bakalářská práce popisuje rozvoj, úroveň a způsoby poskytování komunitní péče ve dvou různých časových obdobích. Sociální a zdravotní péče je popsána v přímých souvislostech dobových událostí první republiky, doby Protektorátu, komunistické vlády a po roce 1989. Poslední kapitola získané informace z období první republiky a po roce 1989 srovnává.
Srovnání kvality života pacientů s peritoneální dialýzou v roce 2004 a v roce 2012
Fauová, Magdalena ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Podaná, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá úrovní kvality života pacientů léčených peritoneální dialýzou. Cílem mé práce bylo zjistit, jestli se kvalita života takto léčených pacientů v období osmi let posunula progredujícím směrem. Zda-li mají problémy v zaměstnání, jestli mají problémy v partnerském životě, jestli jim nemoc umožňuje využívat volnočasové aktivity a v neposlední řadě, jestli a jak se změnilo samotné vnímání této metody léčenými pacienty. V teoretické části bakalářské práce se zaměřuji na shrnutí informací, které se týkají anatomie, fyziologie ledvin, jejich selháním a náhrady ledvinných funkcí. Nedílnou součástí je rozsáhlý popis kvality života pacientů léčených peritoneální dialýzou. V empirické části jsem použila kvantitativní výzkum a údaje jsem získala formou dotazníkového šetření. Dále jsem pro svůj výzkum použila komparativní výzkum a své výsledky srovnala s výzkumem provedeným v roce 2004. Z výsledků vyplynulo, že se kvalita života zlepšila oproti roku 2004 ve všech uvedených dimenzích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Syndrom vyhoření u všeobecných sester pečujících o geriatrické pacienty
Kecová, Radka ; Marková, Eva (vedoucí práce) ; Mellanová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u všeobecných sester pracujících ve vybraných domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných ve Středočeském kraji. Cílem bakalářské práce bylo zjistit přítomnost a míru syndromu vyhoření u sester pečujících o geriatrické pacienty, zda jsou více ohroženy syndromem vyhoření sestry pracující v domovech pro seniory nebo sestry zaměstnané v léčebnách dlouhodobě nemocných, zda sestry znají a dodržují preventivní opatření proti vzniku syndromu vyhoření. Posledním cílem bylo zjistit, zda jsou sestry spokojené s přístupem zaměstnavatele ohledně prevence proti vzniku syndromu vyhoření a navrhnout účinná doporučení pro praxi. Data byla získána dotazníkovou technikou a následně analyzována deskriptivní statistickou metodou. Použila jsem standardizovaný dotazník MBI a dotazník vlastní konstrukce. Výsledky jsou zaznamenány do přehledných tabulek a grafů. Respondenty tvořily všeobecné sestry pracující v domovech důchodců a léčebnách dlouhodobě nemocných ve Středočeském kraji. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 102 respondentů, z nichž 45 pracovalo v domovech pro seniory a 57 bylo zaměstnáno v léčebnách dlouhodobě nemocných. Z výzkumu vyplývá, že vyhoření v oblasti emocionálního vyčerpání se týká 28 (27,45 %) dotazovaných. Syndrom vyhoření v oblasti...
Intimní vztahy mezi zdravotnickými pracovníky u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb
Bendová, Eva ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Vaňková, Milena (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vznik a výskyt intimních vztahů mezi zdravotnickými pracovníky z pohledu sester. Cílem práce je zjistit, zda na pracovišti sester vznikají intimní vztahy, konkrétně mezi lékaři a sestrami, jaké faktory mohou ovlivnit jejich vznik a zda existuje vliv těchto vztahů na spolupráci lékaře a sestry a ostatních zdravotnických pracovníků v rámci daného pracoviště. Teoretická část je věnována významným socializačním činitelům jedince ve společnosti - sociálním skupinám a rodině. Je zaměřena na postavení a funkci jedince ve skupině, na formální a neformální vztahy, rodinu, její funkce a typy, soužití rodičů a rizikové faktory rodinného prostředí. Nedílnou součástí je charakteristika profese lékaře a sestry, jejich rolí, týmové spolupráce, profesionálního vztahu, ale také vztahu lékaře a sestry jako muže a ženy se vznikem vztahu intimního. Empirická část je zpracována kvantitativní metodou výzkumu. Údaje byly získány pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku a výzkumný vzorek tvořilo 177 respondentek. Byly zjištěny a charakterizovány intimní vztahy mezi lékaři a sestrami podle současného pracoviště sester. Dále byla zjištěna kvalita rodinného prostředí, ve kterém sestry vyrůstaly, kvalita jejich manželství nebo partnerského vztahu, zájem o lékaře jako muže i hodnota a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.