Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora rodičů/matek předčasně narozených dětí
Mrázková, Kateřina ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Melichar, Jan (oponent)
Bakalářská práce popisuje podporu rodičů předčasně narozených dětí. Cílem je zjistit informovanost rodičů o neziskových organizacích, jakým způsobem organizace rodičům pomohla v jejich situaci a s jakými problémy se rodiče předčasně narozených dětí nejvíce potýkají. Jako metoda pro zjištění těchto problémů byl vybrán anonymní dotazník. Klíčová slova: předčasný porod, nedonošený novorozenec, podpora rodičů, neziskové
Turismus a mechanismy jeho monitorování v Česku
Ducháčková, Jana ; Melichar, Jan (vedoucí práce) ; Čermák, Daniel (oponent)
Práce se zabývá charakteristikou a vyhodnocením kvality metod monitorování návštěvnosti velkoplošných zvláště chráněných území v zahraničí a možnostmi jejich použití v Česku. V něm podrobně dokumentuje současný stav monitoringu návštěvnosti na příkladech devíti lokalit. Informační báze o situaci v Česku byla vytvořena prostřednictvím interview s osmi klíčovými aktéry a dotazníkovým šetřením. To bylo uskutečněno v listopadu až prosinci roku 2011 na správách 4 národních parků a 25 chráněných krajinných oblastí. Dotazníkové šetření mělo 100% návratnost. Jedná se tedy o komplexní charakteristiku situace v Česku včetně zdejší úrovně metodiky monitoringu. Na základě výsledků šetření bylo možné konstatovat, že v českých NP je prováděn systematický kvantitativní monitoring, kdežto v českých CHKO nikoliv. Většina správ NP a CHKO nemá k dispozici nebo nepoužívá jednotnou certifikovanou metodiku sčítání návštěvníků, takže by se jimi získané a vyšším orgánům státu hlášené údaje neměly srovnávat. V práci je pro hlubší poznání užívaných metod monitoringu charakterizováno 22 kvantitativních šetření v evropských státech a 9 z mimoevropských s cílem přinést poznatky o tom, jaké nástroje a jaká technická řešení jsou možná a případně aplikovatelná v ČR. Práce obsahuje vyhodnocení osmi různých metod kvantitativního...
Analýza cestovních nákladů v rekreačním modelu poptávky.
Schlehr, Miroslav ; Vojáček, Ondřej (oponent) ; Melichar, Jan (vedoucí práce)
Tato práce porovnává rozdíl vnímaných a objektivně změřených cestovních nákladů v modelu rekreační poptávky. Cestovní náklad v této práci zahrnuje pouze náklad spojený se vzdáleností, kterou musel návštěvník překonat k dosažení rekreačního místa. Tato práce použila vektorový model Geoinformačního systému pro získání objektivně změřených cestovních nákladů. Tři různé druhy výpočtu cestovních nákladů byly analyzovány v modelu rekreační poptávky jednoho místa. Tato práce současně zkoumá dosavadní přístup kalkulace cestovních nákladů v Metodě cestovních nákladů, popisuje její omezení a dopady pro další výzkum.
Combining carbon sequestration and biodiversity conservation : possible way to protect rain forests
Baďura, Tomáš ; Ščasný, Milan (oponent) ; Melichar, Jan (vedoucí práce)
Přestože lesy a speciálně deštné pralesy jsou známy bohatstvím služeb a produktů které poskytují, odlesňování tropických pralesů, jež je nejvíce závažné v rozvojových zemích, pokračuje v neudržitelném tempu. Nicméně díky velikému potenciálu ve snižování "odlesňovacích" emisí a jejich významu z hlediska konzervace biodiverzity, je čím dál tím více očekáváno, že deštné pralesy budou hrát významnou roli v boji s globálním oteplováním. Co víc, zdá se možné zkombinovat tyto dvě funkce deštných pralesů dohromady tak, že se budou obě navzájem podporovat. Tato práce se bude věnovat této tématice, obzvláště z pohledu konzervace biodiverzity.
Srovnání výškových a skokanských parametrů u mladých hráček volejbalu v létech 2002-2009
Melichar, Jan ; Buchtel, Jaroslav (oponent) ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce)
Nazev prace: Srovnani vyskovych a skokanskych parametru u mladych hracek volejbalu v letech 2002 - 2009 Cile prace: Na zaklade vysledku ziskanych na testovacich turnajich 2002 2009 (Kafkuv memorial) vytvofime pofadi 15-ti nejlepe umistenych hracek, podle dosahu pfi smecafskem vyskoku s rozbehem. Ziskane vysledky porovname vjednotlivych letech, die vybranych somatickych pfedpokladu (telesna vyska, dosah ze zeme natazenou pazi) a vybranych vykonnostnich pfedpokladu (cisty dosah - absolutni vyskok, dosah pfi smecafskem vyskoku s rozbehem). Metoda: Pro vyzkum ve sve diplomove praci jsem vyhledal a zpracoval vysledky standardizovanych testu pro volejbal. Tyto testy jsou kazdorocne aplikovany na hrackach na turnajich ,,krajskych center mladeze". V dnesni dobe uz jde spise o vybery nejlepsich hracek v kraji. V pfipade divek jde o ,,Memorial Milana Kafky". Testovani zajist'uje pofadatel ve spolupraci s povefenymi spolupracovniky komise mladeze a koordinatorem mladeze. Pro zpracovani avyhodnoceni ziskanych udaju jsem pouzil tyto matematicko-statisticke metody: aritmeticky prumer, variacni rozpeti a smerodatna odchylka. Vysledky: Vysledne hodnoty testu jsem zpracoval do pfehlednych tabulek a grafu, jejichz pomoci jsou viditelne rozdily mezi jednotlivymi rocniky. Zaroven muzeme porovnat kazdou hracku s...
Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek (oběžné kolo i difuzor)
Dobšáková, Lenka ; Melichar, Jan (oponent) ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato dizertační práce se zabývá studiem nerovnoměrné lopatkové mříže u odstředivých čerpadel. Vliv nerovnoměrné lopatkové mříže je zkoumána u oběžného i rozváděcího kola. Nerovnoměrné lopatkování kol čerpadla je v této práci zkoumáno z hlediska vlivu na účinnostní charakteristiku. Myšlenkou použití nerovnoměrného lopatkování je získání ploché účinnostní charakteristiky. Odstředivé čerpadlo by pak mohlo být používáno na větším rozsahu výkonů při dosažení dostatečně velké účinnosti. Práce je založena na experimentální měření a numerické simulaci nerovnoměrných hydraulických prvků čerpadla. Nerovnoměrné oběžné kolo a rozvaděč byli pro tento výzkum nově navrženy. Pro měření bylo v rámci této práce potřeba navrhnout a sestavit novou měřící trať malých ponorných čerpadel. Měřeny byly různé sestavy čerpadla s kombinacemi běžných návrhů hydraulik na jeden pracovní bod a hydraulik s nerovnoměrnou lopatkovou mříží. Všechna měření byla vyhodnocena a byly získány charakteristiky účinnosti, dopravní výšky a příkonu pro každou měřenou kombinaci. Část sestav měřených experimentálně byla také numericky vypočtena pomocí programu Ansys Fluent. Z numerických výpočtů byla sbírána data potřebná pro vyhodnocení charakteristiky účinnosti a měrné energie pro každou řešenou sestavu. Teoretické úvahy se týkají vlivu nerovnoměrné mříže u rozvaděče a vzniká tak doporučení, jak by bylo možné významně snížit ztráty v kanálech. Bylo také provedeno teoretické odvození způsobu, jak získat plochou charakteristiku účinnosti oběžného kola.
Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie
Sloupenský, Zdeněk ; Varchola, Michal (oponent) ; Melichar, Jan (oponent) ; Drábková, Sylva (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá novým přístupem návrhu oběžného kola, lopatky a spirály odstředivého čerpadla. Matematický model proudění v meridiálním řezu oběžného kola i spirály se opírá o nástroje diferenciální geometrie aplikované na Bézieroy plochy. Tato již dříve představená teorie je v této práci hlouběji rozpracována a závěry jsou využity při návrhu součástí odstředivého čerpadla, které přicházejí do styku s kapalinou. Hlavním výstupem práce je matematický model a na jeho základě vytvořený software sloužící při návrhu oběžného kola, lopatky a spirály. Získané výsledky jsou exportovatelné do některého z běžně používaných 3D modelářů.
Influence of green areas on real estate prices in Bratislava
Ondrejková, Lenka ; Kaprová, Kateřina (vedoucí práce) ; Melichar, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je odhadnout vliv zeleně na cenu nemovitostí v Bratislavě. Protože zeleň coby veřejný statek není oceňována tržně, rozhodování o jejím rozsahu a umístění v městech je značně problematické. Tato práce je vytvořena právě s účelem ocenit přínos zeleně a napomoci tím při rozhodování o zelených plochách v Bratislavě. Teoretická část práce poukazuje na současný stav zeleně v Bratislavě a vývoj trhu nemovitostí. Dále připomíná některé výhody zeleně v městech a definuje použitou metodu hedonické ceny. Praktická část práce je soustředěna na odhad hodnoty zeleně pomocí metody hedonické ceny. Analyzuje geografická data spolu s informacemi o bytech a pomocí pěti regresních modelů využívajících různé skupiny environmentálních proměnných odhaduje vliv různých druhů zelených ploch na ceny bratislavských bytů.
Vliv telekomunikačních vysílačů na estetickou hodnotu krajinného rázu
Binderová, Vanda ; Melichar, Jan (vedoucí práce) ; Kaprová, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem telekomunikačních vysílačů na estetickou hodnotu krajinného rázu, kde využívá přístupy jak environmentální, tak sociologické. Předmětem zkoumání je vztah mezi estetickým podnětem, krajinou, a jeho příjemcem, člověkem. K analýze využívá kvantitativní metody Scenic Beauty Estimation jakožto psychologické procedury sloužící k měření estetických preferencí a umožňující adekvátně vyhodnotit, jak vnímá společnost přítomnost různých typů telekomunikačních vysílačů v krajině, včetně tzv. kamufláží. Součástí analýzy je rovněž komparace dotčené a nedotčené skupiny obyvatel. Cílem práce je vyhodnotit, zda vnímá společnost přítomnost telekomunikačních vysílačů v krajině negativně. Dále je v této práci řešena hypotéza, že "kamufláže" snižují negativní vnímání telekomunikačních vysílačů v krajině.
Implementace Business Intelligence ve stavebnictví
Melichar, Jan ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Nedvídek, Aleš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast strategického měření výkonnosti podniku a na oblast Business Intelligence. Hlavní cíle této diplomové práce jsou: definování strategických cílů stavební společnosti pomocí konceptu Balanced Scorecard, přiřazení konkrétních metrik těmto cílům a návrh implementace aplikace Business Intelligence ? tedy vytvoření datového skladu z primárních dat společnosti, n-dimenzionálních OLAP kostek a ukázkových uživatelských reportů. Výchozí teoretický základ je popsán v první části práce, kde jsou definovány základní pojmy z oblasti strategického řízení podniku, konceptu Balanced Scorecard a oblasti řešení Business Intelligence. V praktické části práce jsou definovány strategické cíle analyzované stavební společnosti a těmto cílům jsou přiřazeny konkrétní ukazatele (metriky, měřítka). Výstupem této kapitoly je taktéž souhrnná strategická mapa společnosti obsahující zmíněné strategické cíle, příslušné metriky a komentář objasňující vzájemné vazby těchto cílů. Nad poskytnutými daty je s pomocí nástrojů BI vytvořen datový sklad a multidimenzionální OLAP kostky. Výsledkem je také ukázka vybraných uživatelských reportů spolu s interpretací naměřených hodnot. Přínosy této práce jsou jednak model řízení podniku dle konceptu BSC, který napomáhá k upřesnění strategických cílů a návrh implementace aplikace BI, která by měla pomocí definovaných metrik usnadnit sledování plnění těchto cílů. Tato diplomová práce může managementu podniků stavebního průmyslu poskytnout přehled o technologiích BI a možnostech jejich praktického využití.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Melichar, Jindřich
2 Melichar, Jiří
1 Melichar, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.