Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka ; Macášek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou formu v podobě steatohepatitidy (angl. Zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepatis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování tří různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou, ke které jsme přidružili dva pacienty s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy, a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude zahrnovat definici, příčiny, jednotlivé složky, komplikace a preventivní a léčebná opatření u metabolického syndromu, steatózy a steatohepatitidy. V praktické části je hodnocen jídelníček, jídelní zvyklosti osob s metabolickým syndromem a sledovány rozdíly u nemocných s přítomností a bez přítomnosti steatohepatitidy. Metody: Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníků. Do výzkumu byli zahrnuti pacienti lipidové a hepatologické ambulance IV....
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka ; Macášek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou komponentu v podobě steatohepatitidy (angl. zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepattis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování čtyř různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupina je složena ze dvou pacientů s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy. Čtvrtou skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se seznámíme s definicí, příčinami, jednotlivými složkami, komplikacemi a s preventivními a léčebnými opatřeními u metabolického syndromu. V další části se zaměřím na patofyziologii jater a na vymezení pojmů nealkoholová steatóza a steatohepatitida. Metody: V praktické části se zaměřím na kvantitativní výzkum formou dotazníků na ambulancích IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam docházejí pacienti, kteří splňují...
Posouzení výživového stavu v komplexní diagnostice a managementu geriatrické křehkosti
Klbíková, Tereza ; Topinková, Eva (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Cíle práce: Cílem této neintervenční observační studie bylo zjistit prevalenci křehkosti v souboru 200 geriatrických pacientů a její korelaci a závislost ve vztahu k nutričnímu stavu. Též zhodnotit vzájemné korelace mezi jednotlivými položkami testových baterií MNA - SF a SPPB a určit, zda má hmotnostní úbytek vztah ke zhoršeným výsledkům v hodnocení geriatrické křehkosti. Dále zhodnotit, zda kognitivní funkce ovlivňují nutriční stav a zároveň zda nutriční stav ovlivňuje soběstačnost probandů zkoumaného souboru. Metody: Jako data k této diplomové práci byly využity výsledky standardně vy-užívaných testů v rámci komplexního geriatrického hodnocení (Comprehensive Geriatric, Assessment, CGA) Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK, které zahrnují posouzení soběstačnosti (ADL) a fyzické zdatnosti (SPPB), poznávacích a kognitivních funkcí (MMSE) a posouzení stavu výživy (MNA - SF). U pacientů byla též zjišťována tělesná hmotnost, výška a BMI. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 200 pacientů, z nichž 46 (23 %) bylo mužů a 154 žen (77 %). Geriatrická křehkost byla diagnostikována u 59,5 % pacientů, 29,5 % pacientů bylo klasifikováno jako "pre-frailty" (v riziku rozvoje křehkosti) a 19 % mělo dobrou fyzickou zdatnost. Podvyživených pacientů v tomto souboru bylo 15,5 %, v riziku podvýživy 37,5 % a v dobrém...
Pohled nutričního terapeuta na vybrané moderní potraviny
Novák, Ondřej ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Chrpová, Diana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mediálně propagovanými "superpotravinami" a za cíl si klade zjistit, jak se k této skupině staví odborníci v oblasti výživy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze zahraničních vědeckých článků a klinických studií a zaměřuje se na charakteristiku pěti konkrétních zástupců "superpotravin" (chia semínka, quinoa, goji bobule, acai a kakaové boby). Na každou z těchto potravin je nahlíženo především z hlediska chemického složení, obsahu nejvýznamnějších látek a jejich potenciálních účinků na lidské zdraví. Praktická část je zaměřena na odborníky v oblasti výživy. Proběhla formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda odborníci znají "superpotraviny" a jejich vybrané zástupce, zda tuto skupinu potravin doporučují ve své praxi a jaký na ni mají názor. Vyhodnocené výsledky jsou znázorněny v grafech a vyšlo z nich najevo, že "superpotraviny" zná 90,9 % respondentů a z nich více než polovina zná i všechny vybrané zástupce. Ve své praxi je využívá 41,7 % tázaných a to, jaký na ně mají názor lze hodnotit jen z určitých hledisek. Nelze tedy jasně určit, zda se respondenti staví k "superpotravinám" kladně nebo záporně. Na otázku ohledně potenciálu těchto potravin v oblasti léčebné výživy odpovědělo jen 10,4 % tázaných záporně. Na...
Ovlivnění kvality života domácí sondovou výživou
Horáčková, Michaela ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Ševela, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum vlivu domácí enterální sondové výživy na kvalitu života pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována oblasti klinické výživy, kde jsou popsány základní složky výživy a jejich rozdělení, energetický metabolismus, problematika malnutrice, její příčiny, typy, následky, screening a diagnostika. Popsán je také systém nutriční péče a nutriční tým. Dále je definována enterální výživa a její rozdělení, indikace a kontraindikace a monitoring enterální výživy, popsány jsou typy sondové výživy a příslušné přípravky. Další část se věnuje problematice a specifikům domácí sondové výživy. Poslední kapitola se zabývá kvalitou života, a to jak obecnou definicí tohoto termínu, tak kvalitou života vztaženou ke zdraví, a tím, jak jí můžeme hodnotit. Praktická část je zaměřena na zkoumání kvality života pacientů s domácí sondovou výživou. K hodnocení kvality života byl použit vstupní a výstupní standardizovaný dotazník SF-36. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi pacienty IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem této práce bylo po prozkoumání kvality života pacientů potvrdit předpoklad, že i přes všechny fyzické, psychické a sociální obtíže, které s sebou domácí...
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Hauerová, Nikola ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem kvalita života na domácí parenterální výživě. V teoretické části je stručně popsána nutriční podpora, malnutrice a porovnání umělé výživy. Dále jsou popsány poznatky týkající se parenterální výživy, její indikace, kontraindikace, způsoby podání, komplikace spojené s žilními přístupy a se samotnou aplikací výživy. Další kapitoly jsou zaměřeny na domácí parenterální výživu a poslední část se zabývá pojmem kvality života. Pro splnění hlavního záměru této práce byly vytyčeny čtyři cíle. Prvním cílem bylo zjistit funkční stav pacientů na DPV. Druhým cílem bylo zjistit, jak byli pacienti na DPV spokojeni s podporou nutriční ambulance. Třetím cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu ovlivňují příznaky onemocnění kvalitu života pacientů na DPV. Čtvrtý cíl byl zaměřen na porovnání kvality života u pacientů na DPV se stomií a bez stomie. Výzkumná část je zpracována na základě vyhodnocení anonymního standardizovaného dotazníku zabývajícího se hodnocením kvality života z pohledu samotných pacientů. Výstupem práce je podrobné zmapování problematiky kvality života a upozornění na opomíjené oblasti kvality života u pacientů na DPV. Klíčová slova: umělá výživa, malnutrice, domácí parenterální výživa, kvalita života Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nutritional status in idiopatic intestine inflamation
Palugová, Natália ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Hainer, Radvan (oponent)
V bakalářské práci popisujeme idiopatické střevní záněty. Teoretická část se věnuje historii, epidemiologii, etiologii a patogenzi, klinickému obrazu, manifestaci, diagnóze a současné terapii idiopatických střevních zánětů. Popsané jsou též možnosti nutriční podpory, léčby a diety. Vzhledem k charakteru onemocnění, nutriční stav u pacinetů reflektuje současnou aktivitu a status choroby. Kvůli nevyléčitelnosti idiopatických střevních zánětů je přikládán důraz v terapii na udržení pacientova onemocnění v remisi a předcházení relapsům. V praktické části se zabýváme diétními omezeními a informovaností pacientů s chronickou formou idiopatických střevních zánětů, kteří vyplnili dotazník v nutriční ambulanci. Adekvátní informovanost pacientů je důležitá a její neoddelitelnou součástí je edukace, ve které hrají lékař a nutriční terapeut významnou roli. Cílem terapie idiopatických střevních zánětů je kromě udržení remise i ovlivnění a zabezpečení kvality života pacientů. Klíčová slova: Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, výživa, dieta, nutriční stav
Kvalita života na domácí nazoenterální výživě
Petříčková, Dagmar ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Ševela, Stanislav (oponent)
Příjmení a jméno autora: Petříčková Dagmar Instituce: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Název práce: Kvalita života na domácí nazoenterální výživě Vedoucí práce: as. MUDr. Eva Meisnerová Počet stran: 58 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: malnutrice, enterální výživa, kvalita života, dotazník SF-36 Tématem bakalářské práce je kvalita života pacientů na domácí nazoenterální výživě. V teoretické části je popsána problematika malnutrice jako časté a závažné komplikace léčby základního onemocnění. Je zdůrazněn význam prevence, případně včasného rozpoznání vznikající malnutrice. Různé možnosti a typy nutriční podpory jsou uvedeny ve střední části práce. Podrobněji je rozvedena charakteristika a způsoby enterální výživy, její indikace a kontraindikace. Dále je zpracován pojem kvality života, která může být onemocněním nebo jeho léčbou zásadně ovlivněna, a je uveden popis metod zkoumání kvality života. Ve výzkumné části je posuzována kvalita života nemocných na domácí nazoenterální výživě. Výsledky byly získány pomocí standardizovaného dotazníku SF-36, který je široce používaným nástrojem ke zjištění kvality života v souvislosti se zdravím.
Možnosti nutriční podpory u idiopatických střevních zánětů (observační studie)
Polachová, Monika ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novotný, Aleš (oponent)
Ve své bakalářské práci popisuji idiopatické střevní záněty. Teoretická část je věnována historii, epidemiologii, etiopatogenezi, základní charakteristice onemocnění a současným možnostem léčby. Jedním ze závažných důsledků idiopatických střevních zánětů je malnutrice, která pak dále ovlivňuje léčbu, zhoršuje průběh onemocnění a snižuje kvalitu života nemocných. Příčinou malnutrice u těchto pacientů je jednak zánětlivá aktivita v průběhu relapsu, nežádoucí účinky medikamentózní terapie a snížený příjem potravy z důvodu četných průjmů a bolestí břicha. V praktické části jsem sledovala pacienty v rámci své praxe na gastroenterologii. Cílem mé práce bylo zjistit, jaká pozornost je věnována stavu výživy pacientů s těžkým průběhem Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, kterým byla indikována biologická léčba. Monitorování stavu výživy, nutriční podpora a korekce podvýživy je nedílnou součástí léčby, při které nutriční terapeut sehrává významnou úlohu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.