Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úloha nutričního terapeuta v edukaci k sondové výživě
Dvořáková, Martina ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novotný, Aleš (oponent)
Enterální výživa představuje pro řadu nemocných jediný způsob, jak si zajistit dostatečný přívod živin. Bakalářská práce popisuje, jaké jsou indikace, ale i kontraindikace podávání právě enterální výživy. Dále navazuje kapitola o složení jednotlivých druhů výživy a možných aplikačních technikách. Zmiňuji i možné komplikace spojené s enterální výživou. Větší část je pak věnována perkutánní endoskopické gastrostomii (PEG). Řada nemocných je na aplikaci enterální výživy odkázána doživotně. Během své dlouholeté praxe na gastroenterologické klinice jsem vypozorovala, že chybí dostatečný edukační materiál pro pacienty se zavedeným PEG, kteří odcházejí do domácího prostředí. Edukace těchto pacientů, jak aplikovat výživu v doma a pečovat o sondu, je v našem zařízení v kompetenci nutričního terapeuta a to z důvodu velkého vytížení zdravotních sester a jejich menších zkušeností s PEG. Cílem empirické části bylo vytvořit přehledný edukační materiál pro pacienty, ale i pro nižší zdravotnický personál pečující o PEG. Klíčová slova: enterální výživa, sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie
Výživa v geriatrické paliativní péči
Vodičková, Věra ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Závadová, Irena (oponent)
- 1 - Abstrakt Geriatrická paliativní péče integruje dva medicínské obory, tedy geriatrii, zaměřenou na diagnostiku a léčbu onemocnění specificky se vyskytujících u starší populace a paliativní péči, která představuje komplexní, aktivní a kvalifikovaný přístup, zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy trpí život ohrožujícím onemocněním. Paliativní péče je realizována prostřednictvím multidisciplinárních týmů a nutriční specialista je jednou z odborností, která má v péči o křehké geriatrické pacienty velmi významnou roli, i když jeho pozice v týmech ještě stále není pevně ukotvena. Práce je tedy určena právě nutričním specialistům, klade si za cíl uvést je do problematiky geriatrické paliativní péče a pomoci jim ke komplexnímu vnímání pacienta a aplikaci paliativního přístupu v nutriční péči. Podrobně se také věnuje anorexii a dysfagii, tedy dvěma z častých a zásadních symptomů, se kterými se u křehkých geriatrických pacientů setkáváme a na jejichž řešení se mohou nutriční specialisté nejvýrazněji podílet. Práce by měla pomoci také dalším odborníkům, kteří se uplatňují v poskytování paliativní péče, k pochopení role nutričního specialisty a jeho efektivnímu využití ve prospěch kvality života pacienta. Empirická část popisuje formou kazuistiky průběh téměř roční péče...
Dietní opatření při onemocnění jater
Holcová, Zuzana ; Novák, František (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Diplomová práce shrnuje nejnovější poznatky v oblasti výživy při onemocnění jater. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje fyziologii jater a etiologii vybraných jaterních onemocnění, jako např. hepatitidy, cirhóza, toxická poškození jater aj. Vzhledem ke skutečnosti, že celosvětově hlavní příčinou chronických onemocnění jater je alkohol, je této problematice věnována samostatná kapitola, která popisuje patogenezi alkoholového poškození jater, vliv alkoholu na hepatocyty a ostatní neparenchymové jaterní buňky. Diplomová práce dále přináší ucelený pohled na problematiku malnutrice a výživová doporučení při jednotlivých onemocněních jater. Praktická část této diplomové práce dotazníkovým šetřením ověřuje přehled znalostí zdravotnických pracovníků - lékařů a sester - ve vybrané nemocnici o nejnovějších doporučeních týkajících se výživy při jaterních onemocněních. Klíčová slova: onemocnění jater, malnutrice, alkohol, výživa, dieta, cirhóza, fyziologie jater
Vliv nutričních opatření na průběh ulcerózní kolitidy
Guznar, Jan ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Hrabák, Pavel (oponent)
Diplomová práce Vliv nutričních opatření na průběh ulcerózní kolitidy se zabývá vlivem stravovacích zvyklostí na průběh ulcerózní kolitidy (zejména probiotických potravin), konkrétně na relaps onemocnění. Teoretická část je rozdělena do dvou částí. V první části je popsána ulcerózní kolitida, od definice až po léčbu. Druhá část se zabývá střevním mikrobiomem a faktory, které ho ovlivňují, s důrazem na ovlivnění potravinami. vypracování praktické části byla použita metoda polostrukturovaného u na základě předpřipraveného dotazníku. Výzkumný soubor tvořili ulcerózní kolitidou, kteří byli v remisi nebo v relapsu onemocnění. respondenty byl vyplněn dotazník, který se skládal z otázek týkajících se průběhu onemocnění a z frekvenčního dotazníku, který cílil na různé skupiny potravin. Zjištěné stravovací zvyklosti byly porovnány navzájem mezi respondenty, vzhledem frekvenci relapsu jejich onemocnění. Provedeným výzkumem bylo zjištěno v našem souboru, že pouze fermentované mléčné výrobky mají vztah k frekvenci relapsu a udržení onemocnění v potravin, které obsahují vlákninu, která také moduluje střevní mikrobiom, se vztah mezi konzumací potravin a relapsem neprokázal. Také se neprokázal vztah mezi konzumací tučných potravin a polotovarů k relapsu na zkoumaném vzorku. Jedním z možných důvodů, proč toto nebylo...
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka ; Macášek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou formu v podobě steatohepatitidy (angl. Zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepatis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování tří různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou, ke které jsme přidružili dva pacienty s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy, a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude zahrnovat definici, příčiny, jednotlivé složky, komplikace a preventivní a léčebná opatření u metabolického syndromu, steatózy a steatohepatitidy. V praktické části je hodnocen jídelníček, jídelní zvyklosti osob s metabolickým syndromem a sledovány rozdíly u nemocných s přítomností a bez přítomnosti steatohepatitidy. Metody: Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníků. Do výzkumu byli zahrnuti pacienti lipidové a hepatologické ambulance IV....
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka ; Macášek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou komponentu v podobě steatohepatitidy (angl. zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepattis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování čtyř různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupina je složena ze dvou pacientů s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy. Čtvrtou skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se seznámíme s definicí, příčinami, jednotlivými složkami, komplikacemi a s preventivními a léčebnými opatřeními u metabolického syndromu. V další části se zaměřím na patofyziologii jater a na vymezení pojmů nealkoholová steatóza a steatohepatitida. Metody: V praktické části se zaměřím na kvantitativní výzkum formou dotazníků na ambulancích IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam docházejí pacienti, kteří splňují...
Posouzení výživového stavu v komplexní diagnostice a managementu geriatrické křehkosti
Klbíková, Tereza ; Topinková, Eva (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Cíle práce: Cílem této neintervenční observační studie bylo zjistit prevalenci křehkosti v souboru 200 geriatrických pacientů a její korelaci a závislost ve vztahu k nutričnímu stavu. Též zhodnotit vzájemné korelace mezi jednotlivými položkami testových baterií MNA - SF a SPPB a určit, zda má hmotnostní úbytek vztah ke zhoršeným výsledkům v hodnocení geriatrické křehkosti. Dále zhodnotit, zda kognitivní funkce ovlivňují nutriční stav a zároveň zda nutriční stav ovlivňuje soběstačnost probandů zkoumaného souboru. Metody: Jako data k této diplomové práci byly využity výsledky standardně vy-užívaných testů v rámci komplexního geriatrického hodnocení (Comprehensive Geriatric, Assessment, CGA) Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK, které zahrnují posouzení soběstačnosti (ADL) a fyzické zdatnosti (SPPB), poznávacích a kognitivních funkcí (MMSE) a posouzení stavu výživy (MNA - SF). U pacientů byla též zjišťována tělesná hmotnost, výška a BMI. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 200 pacientů, z nichž 46 (23 %) bylo mužů a 154 žen (77 %). Geriatrická křehkost byla diagnostikována u 59,5 % pacientů, 29,5 % pacientů bylo klasifikováno jako "pre-frailty" (v riziku rozvoje křehkosti) a 19 % mělo dobrou fyzickou zdatnost. Podvyživených pacientů v tomto souboru bylo 15,5 %, v riziku podvýživy 37,5 % a v dobrém...
Pohled nutričního terapeuta na vybrané moderní potraviny
Novák, Ondřej ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Chrpová, Diana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mediálně propagovanými "superpotravinami" a za cíl si klade zjistit, jak se k této skupině staví odborníci v oblasti výživy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze zahraničních vědeckých článků a klinických studií a zaměřuje se na charakteristiku pěti konkrétních zástupců "superpotravin" (chia semínka, quinoa, goji bobule, acai a kakaové boby). Na každou z těchto potravin je nahlíženo především z hlediska chemického složení, obsahu nejvýznamnějších látek a jejich potenciálních účinků na lidské zdraví. Praktická část je zaměřena na odborníky v oblasti výživy. Proběhla formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda odborníci znají "superpotraviny" a jejich vybrané zástupce, zda tuto skupinu potravin doporučují ve své praxi a jaký na ni mají názor. Vyhodnocené výsledky jsou znázorněny v grafech a vyšlo z nich najevo, že "superpotraviny" zná 90,9 % respondentů a z nich více než polovina zná i všechny vybrané zástupce. Ve své praxi je využívá 41,7 % tázaných a to, jaký na ně mají názor lze hodnotit jen z určitých hledisek. Nelze tedy jasně určit, zda se respondenti staví k "superpotravinám" kladně nebo záporně. Na otázku ohledně potenciálu těchto potravin v oblasti léčebné výživy odpovědělo jen 10,4 % tázaných záporně. Na...
Ovlivnění kvality života domácí sondovou výživou
Horáčková, Michaela ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Ševela, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum vlivu domácí enterální sondové výživy na kvalitu života pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována oblasti klinické výživy, kde jsou popsány základní složky výživy a jejich rozdělení, energetický metabolismus, problematika malnutrice, její příčiny, typy, následky, screening a diagnostika. Popsán je také systém nutriční péče a nutriční tým. Dále je definována enterální výživa a její rozdělení, indikace a kontraindikace a monitoring enterální výživy, popsány jsou typy sondové výživy a příslušné přípravky. Další část se věnuje problematice a specifikům domácí sondové výživy. Poslední kapitola se zabývá kvalitou života, a to jak obecnou definicí tohoto termínu, tak kvalitou života vztaženou ke zdraví, a tím, jak jí můžeme hodnotit. Praktická část je zaměřena na zkoumání kvality života pacientů s domácí sondovou výživou. K hodnocení kvality života byl použit vstupní a výstupní standardizovaný dotazník SF-36. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi pacienty IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem této práce bylo po prozkoumání kvality života pacientů potvrdit předpoklad, že i přes všechny fyzické, psychické a sociální obtíže, které s sebou domácí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Meisnerová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.