Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evidence a analýza terénních tvarů reliéfu a jejich vztahu ke středověkým hradním areálům
Sýkora, Martin ; Hasil, Jan (vedoucí práce) ; Mazáčková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na výzkum antropogenních tvarů reliéfu v okolí osmi vybraných hradů na území Čech. První krok představuje sběr informací ohledně již zmapovaných objektů, zjištěných v blízkosti či zázemí hradních areálů. K praktické části práce je následně využito dat leteckého laserového skenování v kombinaci s výpovědí starých i současných mapových děl. Následným povrchovým průzkumem je u takto vybraných potenciálních objektů ověřena jejich existence, zajištěna přesnější lokalizace a proveden jejich popis společně s fotodokumentací. Na základě získaných informací je vyslovena interpretace těchto objektů, případně časové vymezení v rámci existence daného hradního areálu. Poslední část hodnotí efektivitu této metody a zamýšlí se nad současným stavem zkoumaných lokalit. Klíčová slova: Archeologie středověku - Nedestruktivní archeologie - LLS - Hrad - Antropogenní tvary reliéfu
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš ; Bísko, Richard ; Dejmal, Miroslav ; Hrubý, Petr ; Malý, Karel ; Mazáčková, Jana ; Machová, Barbora ; Milo, Peter ; Plaček, Miroslav ; Šabatová, Klára ; Těsnohlídek, Jakub ; Zimola, David ; Žahourková, Alena ; Hejhal, Petr
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hrad Týřov. Jeho někdejší význam, hmotná kultura a stavební podoba.
Dvořáková, Michaela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Mazáčková, Jana (oponent)
(česky) Diplomová práce řeší základní otázky v bádání o hradech, a to na konkrétním příkladu v podobě Týřova. Zabývá se historií a stavebním vývojem hradu, včetně diskuse o původu stavební tradice, kdy se v předchozích pracích uvažovalo o importu francouzské architektury. Podstatnou částí práce je řešení problematiky hradu v krajině, kde je kladen důraz na přírodní podmínky, které udávají stavební podobu hradu. Dalším aspektem, který byl v práci řešen, je navázání hradu na místní infrastrukturu a významné dopravní uzly nebo překážky (brody apod.) včetně návaznosti na služebné vsi a zdroje surovin. Ve studiu hradů jsou také často akcentovány funkce hradu. V řešení této problematiky se musíme zabývat jeho stavební podobou, infrastrukturou, zázemím, zdroji surovin a inventářem hradu, který vypovídá o společenském postavení jeho obyvatel. Poslední částí práce je zpracování vybraného souboru materiálu. Toto zpracování poskytlo dataci keramiky poloviny 13. století, která dosud v regionu chyběla. Zpracovaný materiál vypovídá i o každodenním životě obyvatel hradu.
Užívání staveb a jejich změn
Mazáčková, Jana ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání staveb a jejich změn. K výběru tohoto tématu mě inspirovalo rozhodnutí k opuštění domova a přestavba bytu. Cílem této diplomové práce bylo vyčlenění a popsání problematiky postupů, které vedou k užívání staveb. Výběr zvolených institutů byl cílený, jelikož oblast, kterou stavební zákon upravuje, je velice široká. Dalším cílem bylo vymezení rozdílů novelizovaných ustanovení. Za důležité jsem rovněž považovala nastínění praxe stavebních úřadů. Práce je uvedena krátkým úvodem. O pramenech právní úpravy je pojednáno v první kapitole. Tato kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol a zabývá se historickým vývojem právní úpravy, současnými prameny právní úpravy, poslední novelou stavebního zákona a jejími nedostatky. Výklad některých pojmů, které s užíváním staveb souvisí, je obsahem druhé kapitoly. Jedná se především o stavbu, "černou" stavbu, změnu dokončené stavby, změnu stavby před jejím dokončením, změnu ve způsobu užívání stavby a stavebníka. Ve třetí kapitole je pozornost věnována vykonavatelům veřejné správy na úseku stavebního řádu. Tato kapitola se skládá ze dvou podkapitol. První podkapitola se zaměřuje na stavební úřady a podkapitola druhá na dotčené orgány z hlediska užívání staveb. Čtvrtá kapitola popisuje samotné užívání staveb. První...

Viz též: podobná jména autorů
3 Mazáčková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.