Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání
Vlasáková, Martina ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá oblastí komory diferenciálního čerpání environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu, umístěním tlak omezujících clon a vlivem přepážky uvnitř komory. V teoretické části je nejprve popsána Mikroskopie jako věda, informace o mikroskopech (rozdělení mikroskopů) a elektronech. Poté se práce zabývá přímo environmentální rastrovací elektronovou mikroskopí a její problematikou a vakuovým systémem. Dále jsou rozebrány programy pro výpočet daných problémů a jejich princip, simulace, matematické modely a výpočtové oblasti, základní informace o srovnávací studii, ze které práce vychází. V experimentální části jsou uvedeny cíle práce a kapitola věnující se zpracování výsledků, které jsou srovnávány s výchozí studií za použití programu Ansys Fluent.
Analýza proudění plynu v experimentální komoře diferenciálního čerpání
Hlavatá, Pavla ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivem kritického proudění, který vzniká při čerpání diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM). Semestrální práce porovnává stav proudění v oblasti čerpané komory s kritickým tlakovým poměrem na clonkách a jeho výhody v konstrukci komor oproti průtoku bez stavu, kdy dojde k ucpání trysky. Problémy byly řešeny metodou konečných objemů v systému Ansys Fluent.
Modelování a animace biologických struktur
Matulík, Martin ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Následující práce se zabývá problematikou digitálního modelování a animace biologických struktur. Probrány jsou v praxi používané softwarové nástroje pro počítačové generování obrazů (CGI) i nástroje pro specifické činnosti dostupné uvnitř vybraného programového prostředí. Z modelovacích přístupů jsou diskutovány nástroje vhodné k vytvoření a znázornění zvolených struktur, stejně jako nástroje nepostradatelné pro jejich následnou animaci. Diskutovány jsou také možné renderovací přístupy a jejich parametry ve vztahu k vlastnostem výsledných počítačově generovaných obrazů. Výše uvedené postupy budou v následujícím projektu použity pro modelování, fyzikální simulaci a animaci průtoku erytrocytů cévou krevního řečiště. Výstupem by měla být sada digitálních obrazů vhodná ke tvorbě videosekvence obsahující výše uvedenou animaci ve formě stravitelné koncovým uživatelem.
Modelování magnetohydrodynamických jevů
Mačák, Martin ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly rozširujúce a doplňujúce použitie komerčných simulačných programov pre simulácie v oblasti magnetohydrodynamiky. Na praktických príkladoch simulácie hmotnostného spektrometra, Einzelovej šošovky, pohybu elektrónu a elektrického ističa bola dokumentovaná funkčnosť vytvorených výpočtových modelov a taktiež overená správnosť získaných výsledkov. Vytvorené výpočtové moduly je možné využiť při navrhovaní a optimalizácii výrobkov využívajúcich magnetohydrodynamické javy.
Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory
Repko, Ilia ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující stav tekutin a turbulence. Cílem praktické části práce je vytvoření modelu klimatické komory CAD systému SolidWorks a simulace proudění a rozložení teploty prostřednictvím softwaru ANSYS Fluent. Závěrem práce jsou tyto výsledky analyzovány a vyhodnoceny.
Analýza vlivu umístění kónické clony v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání.
Rous, Miroslav ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku simulace dynamiky média v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Konkrétně se zabývá zkoumáním vlivu umístění kónické clony v diferenciálně čerpané komoře a šířkou čerpacího kanálu v této komoře. Teoretická část práce se zabývá obecně environmentálním rastrovacím mikroskopem a dalšími nástroji použitými v této práci, jako software ANSYS Fluen, turbulence tekutin, střední volná dráha molekul a rozptyl elektronů. V praktické části je práce zaměřena na zpracování dat z programu ANSYS Fluent a na jejich vyhodnocení.
Konstrukce 3D skeneru pro výukové účely
Paprsek, Adam ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je prostudovat metody 3D skenování objektu. V první části kapitoly projektu jsou popsány různé metody možného použití a jejich rozdělení 3D skenerů. Skenery se dělí na dvě základní metody kontaktní a bezkontaktní. V další kapitole jsou popsány principy měření 3D modelu tělesa, jež jsou rozděleny do čtyř podkapitol. V následující kapitole je popsán samotný návrh s kompletní realizací 3D skeneru s vytvořením programové aplikace pro jeho ovládání. Poslední část práce se zabývá úpravou 3D modelu a srovnání metod.
Matematicko - fyzikální analýza dynamického tlaku pro experimentální diferenciální komoru.
Lepltová, Kristýna ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
TTato práce vychází ze série odborných článků věnovaných problematice čerpání v diferenciálně čerpané komoře environmentálního rastrovacího mikroskopu. Práce je založena na studii Dr. Danilatose, kde je čerpání diferenciální čerpané komory řešeno pomocí Monte Carlo statistické metody. Práce provádí analýzy proudění plynu v experimentální komoře při použití Pitotovy trubice. Analýzy budou použity při konstrukci experimentální komory, která bude sloužit pro experimentální vyhodnocení výsledků proudění v dané komoře při použití mechaniky kontinua.
Model dolních končetin kráčejícího robota
Čermák, Jan ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota.
Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM
Šimík, Marcel ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané komoře, kterou se práce zabývá. Dochází zde k výrobě experimentální komory pro analýzu rázové vlny, a proto bylo hlavním cílem této diplomové práce analyzovat průběh proudění v této komoře. Pomocí programu Ansys Fluent byly provedeny simulace charakteristického proudění, které vzniká při čerpání vakuových komor a to nadzvukového proudění v nízkých tlacích, na které byl aplikován nejvhodnější turbulentní modul stejně jako stupeň diskretizace. Výsledná analýza tohoto průběhu proudění se zaměřila zejména na lokalizaci rázové vlny, jejíž experimentální důkaz má podat stínová optická metoda, která je součástí nového konceptu komory. Základ pro simulaci dané komory byl převzat od Dr. Danilatose, s nímž byly závěrem této práce vzniklé výsledky porovnávány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Maxa, J.
2 Maxa, Jan
3 Maxa, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.