Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Model dolních končetin kráčejícího robota
Čermák, Jan ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota.
Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM
Šimík, Marcel ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané komoře, kterou se práce zabývá. Dochází zde k výrobě experimentální komory pro analýzu rázové vlny, a proto bylo hlavním cílem této diplomové práce analyzovat průběh proudění v této komoře. Pomocí programu Ansys Fluent byly provedeny simulace charakteristického proudění, které vzniká při čerpání vakuových komor a to nadzvukového proudění v nízkých tlacích, na které byl aplikován nejvhodnější turbulentní modul stejně jako stupeň diskretizace. Výsledná analýza tohoto průběhu proudění se zaměřila zejména na lokalizaci rázové vlny, jejíž experimentální důkaz má podat stínová optická metoda, která je součástí nového konceptu komory. Základ pro simulaci dané komory byl převzat od Dr. Danilatose, s nímž byly závěrem této práce vzniklé výsledky porovnávány.
Modelování a animace biologických struktur
Matulík, Martin ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Následující práce se zabývá problematikou digitálního modelování a animace biologických struktur. Probrány jsou v praxi používané softwarové nástroje pro počítačové generování obrazů (CGI) i nástroje pro specifické činnosti dostupné uvnitř vybraného programového prostředí. Z modelovacích přístupů jsou diskutovány nástroje vhodné k vytvoření a znázornění zvolených struktur, stejně jako nástroje nepostradatelné pro jejich následnou animaci. Diskutovány jsou také možné renderovací přístupy a jejich parametry ve vztahu k vlastnostem výsledných počítačově generovaných obrazů. Výše uvedené postupy budou v následujícím projektu použity pro modelování, fyzikální simulaci a animaci průtoku erytrocytů cévou krevního řečiště. Výstupem by měla být sada digitálních obrazů vhodná ke tvorbě videosekvence obsahující výše uvedenou animaci ve formě stravitelné koncovým uživatelem.
Analysis of the fluid mixing in the circulation reactor
Mačák, Martin ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
This work deals with an analysis of the fluid mixing in pilot plant loop reactor. Multiphase flow was simulated with calculation of velocity of flow and volume fraction of individual immiscible phases in hydrogenation reactor for aniline production. Parameters of flow were reviewed in individual parts of the device. Separate attention was paid to heat transfer through wall of the device with usage of external cooling. Designed model is applicable for optimalization and design of bubble loop reactors.
Analýza proudění s ohledem na turbulence v měřicí komoře plynoměru
Lepltová, Kristýna ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá simulací dynamiky tekutin v ultrazvukovém plynoměru s ohledem na normované poruchy v přívodním potrubí plynoměru. V teoretické části práce je popsána problematika ultrazvukových plynoměrů a základní rovnice popisující stav tekutin a turbulence tekutin. Dále využitý systém ANSYS Fluent. Cílem praktické části práce je vytvoření 3D objemového modelu měřící komory ultrazvukového plynoměru s variantami normovaných poruch pomocí systému SolidWorks následné analýzy pomocí systému Ansys Fluent s vyhodnocením charakteru proudění v normované škále průtoků.
Výpočet teplotního pole přípojnicového mostu
Měrka, Ivan ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato semestrální práce má za úkol teoreticky rozebrat tepelné děje a ztráty v zařízeních vysokého napětí, dále popsat provedení rozváděče typu UniGear ZS1, sestavit počítačový model pro tepelný výpočet stávajícího i optimalizovaného řešení a na závěr rozebrat dosažené výsledky a porovnat s experimentálně získanými hodnotami. Hlavním cílem je vyhodnotit, zda je modelování dostatečně spolehlivou metodou, která může nahradit nákladné reálné zkoušky. Modelování průběhu oteplení v různých částech přípojnicového mostu bude provedeno za pomoci grafického návrhového systému Solidworks a jeho fyzikálně simulační nástavby Flow Simulation.
Analýza vlivu rozměrů čerpacích kanálů při konstrukci nové verze scintilačního detektoru
Kryll, Josef ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je nastudovat tématiku environmentální elektronové skenovací mikroskopie a čerpání plynu pro vytvoření vakua v nově navrženém scintilačním detektoru. Dále vytvořením modelu navrženého detektoru a simulací a analýzou proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře detektoru a porovnáním výsledků se stávajícím modelem detektoru. Teoretická část je věnována elektronové mikroskopii, zdrojům elektronů a detektory sekundárních elektronů. Dále typy signálů, které se vytvářejí při interakci elektronového svazku se vzorkem. V této části je také věnována pozornost rovnicím popisujícím proudění v popisované komoře a dopad změny rozměrů na vlastnosti sledovaného detektoru. Praktická část se skládá z vytvoření modelu scintilačního detektoru a analýzy proudění plynu s následným porovnáním výsledků se stávající verzí detektoru. Výstupem této práce je model navrženého detektoru s vizuálními výsledky.
Analýza proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře v závislosti na tvaru vstupní trysky
Hladký, David ; Vaculík, Sebastian (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
U environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu je nutné oddělit komoru vzorku s tlakem aţ 2000 Pa od prostředí tubusu s tlakem 0.01 Pa diferenciálně čerpanou komorou. Tato diferenciálně čerpaná komora musí být konstruována tak, aby nejen dokázala dostatečně oddělit od sebe oblasti s velmi rozdílnými tlaky, ale také v dráze prolétávajících primárních elektronů musí být co nejniţší průměrná hodnota tlaku a hustoty, aby docházelo k co nejniţšímu rozptylu těchto elektronů vzniklým sráţkami elektronů s molekulami vzduchu. Byly vytvořeny osově symetrické 2D modely variant tvaru diferenciálně čerpané komory s různými úhly rozevření kuţele, které byly analyzovány s cílem vybrat optimální variantu. Pro analýzy byl pouţit systém Ansys Fluent vyuţívající metodu konečných objemů pro analýzu proudění tekutin
Analýza vlivu proudění plynu v oblasti umístění vzorku v komoře enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu
Bednář, Eduard ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá simulací dynamiky tekutin v enviromentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu, vyhodnocení nastavení řešiče, stupně diskretizace, volby turbulentního modelu a návrhem optimální koncepce enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. V teoretické části práce je popsána problematika enviromentální rastrovací elektronové mikroskopie, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující stav tekutin, turbulence tekutin, střední volná dráha molekul a rozptyl elektronů. Cílem praktické části práce je vytvoření modelu enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu AQUASEM II v CAD systému SolidWorks a simulace proudění tekutiny v komoře vzorku před clonou PLA1 prostřednictvím softwaru ANSYS Fluent. Sérií simulací je stanoveno nejvhodnější nastavení řešiče. Tyto poznatky jsou využity ve druhé fázi praktické části, kde je navrhován optimální tvar stolu vzorku a vstupu clony PLA1.
Simulace vlivu teploty a proudění vzduchu v poli rozvaděče s frekvenčním měničem
Melechovský, Ondřej ; Maxa, Jiří (oponent) ; Ondříček, Adam (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá teorií přenosu tepla a způsoby určení tohoto přenosu. V úvodu je rozebrána teorie tepla a způsoby jeho šíření spolu se souvisejícími veličinami a rovnicemi. Dále se práce věnuje popisu komínovému jevu a vlivu teploty na elektrotechnická zařízení. Je zde popsán průmyslově vyráběný rozváděč firmy ABB řady ACS a analytické řešení přenosu tepla prouděním podle normy IEC 60890. V praktické části najdeme řešení přenosu tepla pomocí výpočtového CFD programu Flow Simulation a je popsána metoda konečných objemů. Důležitá část práce je věnována nastavení a optimalizaci simulace. Na závěr je provedeno několik změn stavby rozváděče a je posuzován jejich vliv na odvod tepla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Maxa, J.
2 Maxa, Jan
3 Maxa, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.