Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Situational Parameters and Formality Scale: Multiaspectual Analysis of Authentic Discourse Samples
Svobodová, Denisa ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Diplomová práce zkoumá vliv situačních parametrů na výběr lexikogramatických prostředků jazykového uživatele. Cílem je zjistit, jak kontext, ve kterém je jazyk využíván, ovlivňuje formulace mluvčího. Zvláštní pozornost je věnována pojmu registr a v souvislosti s tímto pojmem jsou představeny jednotlivé aspekty, které předurčují způsob, jakým jazykoví uživatelé vyjadřují svá sdělení. Celá problematika je rozebírána především ze sociolingvistického hlediska, jazyk je tedy zkoumán v kontextu lidské společnosti. Praktická část se věnuje víceaspektové analýze třech autentických vzorků, které se liší právě situačními parametry, ve kterých je jazyk užíván. Na základě výpočtu založeného na poměru jednotlivých slovních druhů jsou tyto vzorky nakonec seřazeny od nejformálnějšího po nejméně formální.
On the Interface between Thematic Progressions and Cohesive Ties in Selected Modern Short Stories and a Fairy Tale
Malá, Lucie ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou povídek Angely Carterové s pohádkou, ze které vycházejí. Cílem práce je určit, do jaké míry autorka ve svých povídkách zachovala jazykovou strukturu pohádky. Práce také interpretuje motivaci a efekt odchylek struktury obou povídek od struktury pohádky. Všechny tři zmíněné texty jsou analyzovány ze tří hledisek: tematických posloupností, předmětů řeči a kohezních řetězců, a kohezních vazeb. Texty jsou nejprve popsány odděleně, poté se práce zaměří na jejich porovnání. Pozornost je věnována především odlišnostem mezi povídkami na jedné straně a pohádkou na straně druhé. Ze srovnání vyplývá, že struktura pohádky byla v povídkách ve velké míře zachována, protože texty sdílí charakteristiky na všech třech úrovních analýzy. Podařilo se nalézt dva vzájemně propojené aspekty, které vedou k rozdílům mezi strukturou povídek a pohádky: věk zamýšlených čtenářů a kontext a prostředí příběhu.
Awareness and Knowledge of Lexical and Spelling Differences Between British and American English Among Czech Students of English
Nováková, Alena ; Matuchová, Klára (vedoucí práce) ; Bojarová, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá lexikálními a pravopisnými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Teoretická část nabízí přehled dějin a vývoje těchto rozdílů a zahrnuje seznam vybraných vysoce frekventovaných slov. Dále se zaměřuje na roli americké kultury ve světě a její dopad na angličtinu. Praktická část sestává z průzkumu a jejím cílem je zjistit, zda mají čeští studenti středních škol povědomí o britské a americké angličtině a rozdílech mezi nimi. Zvláštní pozornost je věnována médiím, v nichž převládá americká angličtina, a jejich vlivu na jazykovou způsobilost studentů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Stress shift in Czech English
Farana, Michal ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Účelem této bakalářské práce je zjistit, jak jsou čeští mluvčí anglického jazyka schopni předvídat a používat změnu slovního přízvuku v jejich řeči. Teoretická část ve stručnosti popisuje systém slovního přízvuku a zaměřuje se především na detailný průzkum fenoménu změny slovního přízvuku a její funkci v návaznosti na rytmickou strukturu jazyka. Praktická část poté zkoumá schopnost českých mluvčí produkovat tuto změnu ve vybraném kontektu. Respondenti byli nahráni při čtení textu obsahující charakteristické příklady slov, jejichž přízvuk se vlivem kontextu mění. Data získaná na základě těchto nahrávek byla poslechově analyzována a následně posloužita k potvrzení či vyvrácení hypotéz stanovených na začátku výzkumu. Klíčová slova slovní přízvuk, větný přízvuk, rytmus, změna slovního přízvuku, česká angličtina
Use of Sense Relations in Expressing Language Humour: TV Series Analysis
Kopicová, Linda ; Matuchová, Klára (vedoucí práce) ; Vít, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na paradigmatické a syntagmatické vztahy a jejich využití v jazykové komice. Sitkomy Přátelé a Jak jsem poznal vaši matku posloužily jako materiál pro následnou analýzu. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda oba sitkomy obsahují přibližně stejný počet humorných příkladů jak v první tak v poslední sérii. Práce také přibližuje objevující se lingvistické realizace a demonstruje, jaký je jejich účel při vyvolávání humorné reakce. Nakonec jsou představeny vybrané univerzální tendence humoru a jejich uplatnění v nashromážděných datech.
Voice of a Woman in Three Versions of Pygmalion: Sociolinguistic Analysis
Trojanová, Šárka ; Matuchová, Klára (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce je sociolingvistickou analýzou jazyka žen v divadelní hře, muzikálu a filmu. V teoretické části se uvádí odborná literatura a dále se podle současných výzkumů dopodrobna popisuje vliv genderu, sociální třídy a identity na jazyk. Tyto koncepty jsou diskutovány z lingvistického i sociologického hlediska. Cílem praktické části je analýza ženského jazyka ve hře Pygmalion, jejíž autorem je George Bernard Shaw, a jeho dvou verzí, to znamená muzikálu My Fair Lady a filmu Pretty Woman. Ve středu zájmu stojí změna hlavních postav, které se stávají představitelkami vyšší sociální třídy. Tato změna je diskutována z diachronního úhlu pohledu a je sledována z hlediska jazyka, především výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylu, ale také z hlediska identity a sociální třídy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.