Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hydromorfologie jako nedílná složka ekologického stavu vodních toků
Kujanová, Kateřina ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Lehotský, Milan (oponent) ; Pokorný, Jan (oponent)
Pozornost studia fluviálně-morfologických procesů je v současnosti spojena s hodnocením hydromorfologického stavu vodních toků a návrhy revitalizačních opatření. Nezbytným předpokladem hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních toků je stanovit pro jednotlivé typy vodních toků referenční podmínky, které slouží jako srovnávací prvek a představují cílový stav revitalizačních opatření. Cílem předkládané práce je pomocí stanovení typů vodních toků a vývoje metodického přístupu REFCON pro stanovení referenčních lokalit a záznam charakteristik referenčního stavu popsat typově specifické hydromorfologické referenční podmínky vodních toků na území ČR. Přístup pro stanovení referenčních lokalit je založen na splnění kritérií minimálního antropogenního vlivu, která jsou posuzována na základě distančních dat a následně ověřena terénním průzkumem. Parametry nadmořská výška, sinuosita a sklon údolí pro rozřazení úseků vodních toků do typů byly vybrány na základě výsledků statistických metod aplikovaných na 3197 úseků vodních toků na území ČR. Rozřazení úseků vodních toků do 9 typů bylo validováno terénním průzkumem ve 44 lokalitách. V 16 referenčních lokalitách byl proveden detailní záznam a zaměření charakteristik přirozeného chování vodních toků, které sloužily jako podklad pro vytvoření popisu...
Kinetika vybraných herbicidů a jejich biodegradace v půdním a vodním prostředí
Šabršulová, Anna ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Stibal, Marek (oponent)
V České republice tři nejčastěji používané skupiny herbicidů (chloracetanilidy, triaziny a glyphosát) se řadí mezi látky, které jsou v povrchových vodách nalézány v největších koncentracích. Na základě jejich chemických vlastností tyto látky po aplikaci na zemědělská pole různě interagují s půdou a vodou a jsou dále vystavovány mnoha přírodním faktorům rovněž ovlivňující toto vzájemné působení. Adsorpční koeficient, rozpustnost ve vodním prostředí, srážky či drift různorodě působí na kinetiku těchto herbicidů a z nich vznikajících metabolitů. V rámci pohybů v půdě jsou mateřské látky zmíněných herbicidů aktivně biodegradovány pomocí mikroorganismů, které patři mezi nejúčinnější rozkladače v přírodě. Biodegradace je v půdním i vodním prostředí urychlována či zpomalována teplotou, vlhkostí, množstvím mikrobiálních společenstev a spoustou dalších environmentálních faktorů. Ačkoliv je mikrobiální degradace v půdním i vodním ekosystému efektivní, vznikají při ní metabolity, jejichž perzistence v prostředí je oproti mateřským látkám značně vyšší. Metabolity se do povrchových vod dostávají smyvem či vyplavováním z půd a mohou zde přetrvávat až desítky let v závislosti na chemických vlastnostech látky a přírodních podmínkách. Klíčová slova: povrchová voda, herbicidy, metabolity herbicidů, srážko-odtokový...
Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality fyzického habitatu vodnich toků
Nováková, Barbora ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Havlíková, Petra (oponent)
Výzkum makrozoobentosu je v současnosti nedílnou součástí hodnocení kvality toků. Základní charakteristiky ovlivňující společenstva makrozoobentosu v toku jsou prvky působící z vnějšího prostředí na tok, konkrétně základní geografické parametry lokality, využití půdy v okolí toku a i charakteristika břehů. Uvedené prvky mají značný vliv na působení základních parametrů v toku, mezi které lze řadit průtok, strukturu sedimentů, vstup organického materiálu a znečištění. Parametry ovlivňující společenstva makrozoobentosu se zabývá rešeršní část práce. Zájmové území zahrnuje tři experimentální povodí v oblasti horní Blanice nedaleko Prachatic. Jedná se jednak o přírodě blízký Tetřívčí potok se zalesněným povodím, dále o napřímený levostranný přítok s převážně lučním povodím a poslední revitalizovaný Sviňovický potok, se dvěma odlišnými úseky - revitalizovaným úsekem a úsekem s napřímeným korytem. Předmětem zkoumání diplomové práce je hodnocení diverzity a vývoje společenstev makrozoobentosu v jednotlivých tocích v zájmové oblasti. Práce prezentuje vyhodnocení společenstev makrozoobentosu na základě široké nabídky indexů (BMWP skóre, ASTP index, EPT index a indexy diversity) a srovnává jejich diverzitu za využití abundantního grafu. Celkové hodnocení je shrnuto vyžitím AHC a PCA analýz. Dále práce...
Identifikace a charakteristika lokalit zaniklých malých vodních nádrží s využitím nástrojů GIS
Wolfová, Helena ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl identifikovat oblasti malých zaniklých vodních nádrží pomocí starých map a pomocí DMR 5G. Mezi hlavní metodické postupy patří georeferencování starých map. Dále vytvoření co nejpodrobnějšího digitálního modelu reliéfu a terénní rekognoskace v lokalitách vybraných zaniklých malých vodních nádrží. Byly analyzovány změny krajinného pokryvu vybraných zaniklých nádrží a také změna rozsahu celkové vodní plochy v zájmovém území. Pro práci byla použita data získaná od Povodí Ohře s.p., digitální model reliéfu 5. generace a staré mapy II., III. vojenského mapování a mapy v souřadnicovém systému S-52. Jako zájmové území bylo vybráno povodí Skřiváně patřící do povodí Svatavy. Bylo zjištěno že víc jak polovina nádrží zanikla během 20. století. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenám v průběhu 19. století. Plocha malých vodních nádrží se od období II. vojenského mapování zmenšila na 40,51 % původní rozlohy. Klíčová slova: staré mapy, zaniklé vodní nádrže, digitální model reliéfu České republiky 5. generace, povodí Svatavy
Trendy hydroklimatických faktorů ve vybraných povodích Krušných hor
Navrátilová, Denisa ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Fraindová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá identifikací trendů v datových řadách vybraných hydroklimatikcých faktorů (teplot, srážek a průtoků) povodí horního toku řeky Svatavy a povodí Načetínského potoka, které leží v Krušných horách. Hlavním cílem je identifikace základních trendů obou zájmových povodí a jejich následná srovnávací analýza. K analýzám jsou využívána denní průtoková data z limnigrafických stanic Klingenthal a Rothenthal a z německých klimatických stanic nacházejících se v blízkosti zájmových povodí. Úvodní část popisuje fyzicko-geografickou charakteristiku sledovaných povodí. Hlavní část práce je věnována k analýze teplot, srážek a průtoků například pomocí metody lineární regrese, jednoduchých součtových čar a Mann-Kendallova statistického testu. Detailnější analýza průtokových dat je zpracována pomocí IHA analýzy. Výsledky analýz prokázaly výrazný roční trend zvyšování teplot a snižování průtoků během sledovaných let. Nejvýznamnější změna teplot a průtoků je zaznamenána v jarním a letním období. Klíčová slova: odtok, srážky, teploty, změna srážkoodtokového režimu, Mann-Kendallův test, IHA analýza
Vliv fyzickogeografických faktorů na extremitu odtoku (Případová studie: Porovnání malých povodí v oblasti centrální Šumavy)
Hojovec, Daniel ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Matoušková, Milada (oponent)
V souvislosti se vzrůstajícím výskytem extrémních hydrologických situací se objevují nové možnosti řešení ochrany před povodněmi. Mezi tyto možnosti patří i postupné zvyšování retenční kapacity povodí a zmírnění variability odtoku v pramenné oblasti toků. Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tří fyzicko-geograficky různých povodí v pramenných oblastech Šumavy. Hlavním cílem práce je zkoumání vlivu fyzicko-geografických faktorů na extremitu odtoku v povodí jednotlivých vybraných toků na základě srovnávací analýzy. Extremita odtoku je znázorněna pomocí vybraných povodňových událostí, které byly zpracovány na základě dat z experimentálního monitoringu katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze. Úvodní část této práce je tvořena literární rešerší a dále fyzicko- geografickými a hydrografickými charakteristikami všech povodí. Hlavní část práce je zaměřena na popis a porovnání extrémních situací ve sledovaných povodích. V závěru práce je uvedeno zhodnocení, spočívající v posouzení vlivu fyzickogeografických faktorů na extremitu odtoku. Ve výsledném hodnocení bylo zjištěno, že reakce Černého potoka, na povodňové události, je odlišná od reakce dvojice Ranklovský potok, Rokytka. Důvodem této odlišnosti je rozdílná plocha rašelinišť na daných povodích.
Hodnocení revitalizačních efektů na vodních tocích se zaměřením na hydromorfologii
Šolc, Jakub ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Tichý, Vojtěch (oponent)
V poslední době je v oboru revitalizací vodních toků diskutována problematika hodnocení úspěšnosti a kvantifikace efektů, které by revitalizační opatření měla přinášet. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením revitalizačních efektů se zaměřením na hydromorfologii. V rešeršní části práce jsou stručně představeny současné poznatky z oborů hydromorfologie a fluviální geomorfologie. Zahrnuty jsou také aktuální poznatky a metodické postupy zabývající se hodnocením efektů revitalizačních opatření. Pro vyhodnocení revitalizačních efektů byla na základě rešerše odborné literatury a metody EcoRivHab navržena metoda, která kvantifikuje revitalizační efekty na základě vybraných parametrů. Tato metoda byla následně v praktické části práce aplikována na revitalizovaném úseku Litovického potoka v obci Hostivice. Výsledky práce prokázaly, že tato revitalizace znamenala pro Litovický potok výrazné zlepšení (v průměru o +33,74 %). Největší pozitivní efekt byl zaznamenán u parametru maximální rychlosti proudění (+84,9 %), naopak jediný negativní efekt byl shledán u parametru struktura břehové vegetace (-1,8 %). Klíčová slova: vodní toky, revitalizace vodních toků, revitalizační efekt, hydromorfologie, hydromorfologický průzkum
Koncepce FG problematiky v současných českých učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií: Stav a návrhy řešení.
Lukášová, Vendula ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Matoušková, Milada (oponent)
S učebnicí se v životě setká každý z nás, ačkoliv ne vždy to musí být učebnice kvalitní. Kvalitu učebnice je možné posuzovat několika různými metodami hodnocení. Tato práce se zabývá hodnocením fyzické geografie v učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií. Cílem je zjistit v jakém stavu je koncepce fyzické geografie v učebnicích a navrhnout řešení pro zlepšení této situace. Práce posuzuje čtrnáct současných českých knih, využívaných při výuce (učebnice, souhrny k maturitě). Pro hodnocení jsou využity metody pedagogického výzkumu jako např. hodnocení obtížnosti textu či měření didaktické vybavenosti. Na základě výsledků je možné stanovit jaká učebnice je vhodná k výuce fyzické geografie a jak by mohla vypadat ideální učebnice. Tato práce by mohla přinést učitelům zeměpisu jisté rady ohledně vybírání učebnic. Klíčové pojmy: hodnocení učebnic, fyzická geografie, učebnice pro vyšší ročníky gymnázií

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MATOUŠKOVÁ, Magda
4 MATOUŠKOVÁ, Markéta
8 MATOUŠKOVÁ, Monika
2 Matoušková, Magda
1 Matoušková, Magdaléna
2 Matoušková, Marcela
2 Matoušková, Marie
4 Matoušková, Markéta
8 Matoušková, Martina
3 Matoušková, Michaela
1 Matoušková, Miroslava Bc.
8 Matoušková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.