Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vznik a počáteční vývoj meziválečného letoviska Pikovice
Keprta, Štěpán ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Sekyrková, Milada (oponent)
Diplomová práce se v širším kontextu zabývá rekreačními aktivitami na konci 19. a počátku 20. století. Ve společnosti dochází v tomto období k významným změnám v rámci procesu tzv. industrializace, kterou se zabývá teoretická část práce. Sílící střední vrstva společnosti hledá způsob demonstrace svého postavení a nachází jej právě ve volnočasových aktivitách. Lidé vstupují do tělovýchovných a sportovních a turistických klubů, do okrašlovacích spolků a obecně se věnují kulturnímu dění, které má zpravidla i nacionální podtext. Součástí je také kapitola věnující se kulturní ekologii. Tento oddíl končí rozborem dobového románu na toto téma. Empirická část práce se soustřeďuje na vznik a vývoj letoviska Pikovice, které sloužilo zejména pražskému obyvatelstvu. Její úvodní část se stručně věnuje přírodním a geografickým podmínkám oblasti, historii místního dění a předpokladům vzniku budoucího letoviska. Na ni pak navazuje stěžejní kapitola, která podrobně popisuje a mapově a graficky zobrazuje postup výstavby rekreačních objektů. Následně je také analyzována sociální charakteristika jejich majitelů a zúčastněných stavebních firem. V úplném závěru práce dokumentuje vývoj krajiny v důsledku výstavby letoviska. Klíčová slova: Pikovice, Rekreace, Vily, Chaty, Tramping, Industrializace, Venkov
Bojiště u Rakovníka 1620 (Příspěvek k problematice detektorové prospekce raně novověkých bojišť)
Šámal, Zdeněk ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Vařeka, Pavel (oponent)
V roce 2010 zahájilo Muzeum T. G. M. Rakovník archeologický výzkum rozsáhlé plochy, na níž se mezi 27. říjnem a 5. listopadem 1620 odehrávaly vojenské střety mezi stavovskou armádou a spojenými vojsky římského císaře a Katolické ligy, těsně předcházející bitvě na Bílé hoře. Výzkum, původně spojený s přípravou regionální výstavy, v následujících letech přerostl v do té doby ojedinělý projekt oboru post medievální archeologie vojenských aktivit. Stál přitom na dvou základních pilířích. Prvním byl terénní průzkum, zahrnující rovněž leteckou prospekci, jeho cílem byla identifikace a geodetické zaměření pozůstatků polního opevnění, které bojující armády tehdy vybudovaly. Druhým pak využití detektorové prospekce ve spojení se zaměřováním nálezů metodou GPS a následná projekce získaných dat do mapových podkladů. Detektory kovů jsou už přes dvě desetiletí citlivým problémem nejen české archeologie, v posledních letech ale také její velmi efektivní pomůckou. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že archeologické výzkumy bojišť se bez detektorové prospekce neobejdou. Detektorový výzkum rakovnického bojiště trval zatím čtyři sezóny (2010-2014) a jeho hlavní pozornost se soustředila na hledání a zaměřování olověných projektilů do palných zbraní používaných za třicetileté války. Potvrdilo se, že tyto zdánlivě...
Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů
Blažková, Tereza ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Semotanová, Eva (oponent) ; Krajíc, Rudolf (oponent)
Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám.
Experimental investigation of settling slurry flow in inclined pipe sections
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Konfršt, Jiří
Narrow particle size distribution glass beads-water slurry flow in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The study refers to the effect of pipe inclination and slurry velicity on local concentration distribution, pressure drop-velocity relationship, and deposition limit. The study revealed that the glass beads-water mixtures in the inclined pipe sections were significantly stratified: the solid particles moved principally close to the pipe invert, and for flow velocities close to the deposition limit sliding bed or stationary deposit is created even in inclined pipe sections.
Letoviska Karlštejn a Srbsko. Příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industriální
Čechová, Tereza ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Sekyrková, Milada (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice rekreačních aktivit obyvatel Prahy v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Jedná se o období industrializace, kdy docházelo k proměně příměstské krajiny díky nové zástavbě. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se věnuje pojmům industrializace a průmyslová revoluce. Dále rozebírá rozvrstvení společnosti s přihlédnutím ke střední vrstvě obyvatelstva a popisuje rekreační aktivity v letoviscích. Z rekreačních aktivit je dále popsán tramping a zakládání osad. Empirická část se věnuje dvěma rekreačním letoviskům, jedná se o Karlštejn a Srbsko, které jsou od sebe vzdáleny jednu zastávku na Západní železniční dráze. V každé části je popsána lokalita, ve které se letovisko nachází. Následuje popis původních obyvatel, rekreačních objektů, místních obyvatel, jejich významných stavení a chatařských oblastí. V Srbsku se nachází trampská osada Koda, které se tato práce v jedné kapitole také věnuje. Diplomová práce dále rozebírá stavitele, jež si rekreanti vybrali, a sociální charakteristiku rekreantů. Důležitou kapitolou je vápenictví, které významně změnilo okolní krajinu v Srbsku. Na závěr práce nabízí komparaci Karlštejna a Srbska s Dobřichovicemi, Černošicemi, Všenory a Řevnicemi. Jedná se o...
Letovisko Senohraby - příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industriální
Chaloupková, Romana ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Pauknerová, Karolína (oponent)
Tato diplomní práce se zabývá rekreačními aktivitami obyvatel Prahy a jejich vlivem na proměnu příměstské krajiny v době industrializace. Časově charakterizuje období od poloviny 19. století do 40. let 20. století. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zabývá obdobím industrializace a v souvislosti s ní také průmyslovou revolucí. Dále se práce věnuje konkrétním projevům masové a individuální rekreace do 19. století a následně pak demografickému růstu obyvatel na českém území, vývoji střední třídy, zakládání villegiatur a vzniku a významu okrašlovacích spolků. Teoretická část je ukončena charakteristikou letních bytů a dalšími projevy individuální a masové rekreace do poloviny 20. století. Empirická část pojednává o charakteristice, přírodním, geomorfologickém a historickém vývoji obce Senohraby. Stěžejní část práce se na základě archivních materiálů zabývá vývojem zástavby rekreačních objektů od roku 1918 do 40. let 20. století. V dalších kapitolách je řešena problematika letních bytů, letních hostů a jejich sociální charakteristika. V poslední třetině práce se zabýváme pojednáváním o významných architektech a stavitelích, činnosti Okrašlovacího spolku v Senohrabech a komparací tohoto letoviska s dalšími villegiaturami Středočeského kraje. Klíčová slova:...
Deposition limit velocity: effect of particle size distribution
Matoušek, Václav ; Visintainer, R. ; Furlan, J. ; McCall II, G. ; Sellgren, A.
Industrial settling slurries often consist of particles of very different sizes - the particle size distribution may cover sizes which differ with two orders of magnitude. A broad particle size distribution affects parameters of slurry flow including deposition limit velocity. We present experimental results of the deposition limit velocity collected during a comprehensive experimental campaign testing slurry flows composed of solids of different fractions in the GIW Hydraulic Laboratory in 2016. Four narrow graded fractions (carrier fluid, pseudo-homogeneous, heterogeneous, and stratified) were tested in permutations from the individual components to the complete mixture at various concentrations. The primary experiments were carried out in a 203-mm pipe, and selected corresponding experiments were repeated in a 103-mm pipe. The experimental results show that interactions among components affect the resulting deposition limit velocity in flows of broadly graded settling slurries. The effect of particle size distribution on the deposition limit velocity is not benign. The deposit velocity is not necessarily lower in a flow of slurry composed of four components than in slurry flow of one component with the highest deposit velocity from the four components. We discuss possible modifications of a deposit velocity predictive model in order to take effects of a broad particle size distribution into account.
Dělnické kolonie na Kladně. Příspěvek k poznání kvality života dělnických vrstev v průmyslových městech v době industrializace
Dvořáková, Lenka ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Pauknerová, Karolína (oponent)
Tématem mé diplomové práce jsou Dělnické kolonie na Kladně. Příspěvek k poznání kvality života dělnických vrstev v průmyslových městech v době industrializace. Diplomová práce se skládá ze třech hlavních částí. V první části své diplomové práci vymezuji hlavní pojmy, které jsou důležité pro pochopení tématu. Dále se v této části zabývám rozvojem důlní činnosti v kladenském revíru, přehledem těžařských společností zejména v druhé polovině 19. století a přehledem významnějších důlních děl. Součástí této části je také zpracování rozvoje hutní výroby v Kladně. V druhé části, která je již zaměřena na hlavní výzkum, popisuji kvalitu života dělnictva, převážně hornictva a vývoj kvality života v průběhu sledovaného období. Zde jsem si stanovila několik okruhů, kterými se ve své práci zabývám. Jedná se o práci dělníků, rodinný život, dopady práce na zdraví dělníků a jejich rodin, společenský život dělníků a vývoj dělnického hnutí, bydlení v dělnických koloniích a demografický vývoj obyvatelstva na Kladensku. Poslední částí mé práce je závěr, kde shrnuji dosavadní poznatky. Klíčová slova: dělnické kolonie, kvalita života, průmyslová revoluce, industrializace
Proměny oblasti v okolí Krušnohorské železnice v době industrializace
Monhartová, Monika ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Sekyrková, Milada (oponent)
Diplomová práce se zabývá proměnami kulturní krajiny a života lidí v době industrializace v oblasti kolem Krušnohorské železnice. Cílem práce je popsat, k jakým změnám zde v průběhu industrializace došlo a jaký vliv na ně mělo vybudování Krušnohorské železnice, která byla významným dopravním spojením hnědouhelné pánve se sousedním Saskem. Tato železnice byla nejen důležitou mezinárodní tratí, ale ovlivnila také rozvoj malých obcí, které na ní leží. Práce se soustředí na proměny těchto malých obcí a jejich okolí v období industrializace. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy a vymezena a charakterizována zkoumaná oblast. Dále je uveden historický vývoj oblasti v předindustriálním období. V další části práce jsou již uvedeny hlavní proměny kulturní krajiny související s rozvojem dopravy a průmyslu. Kromě toho jsou zde také popsány změny společenské. Následně se práce zaměřuje blíže na obec Hrob, na které jsou podrobněji vysvětleny změny dané oblasti v souvislosti s vlivem Krušnohorské železnice. V poslední části je pouze stručně zachycen stav Krušnohorské železnice v současnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Matoušek, V.
1 Matoušek, Vladimír
2 Matoušek, Vladimír,
5 Matoušek, Vojtěch
3 Matoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.