Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modifikace nanočástic pomocí tubulárního naprašovacího systému
Kretková, Tereza ; Hanuš, Jan (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato práce se zabývá možností přípravy heterogenních nanočástic, tedy nanočástic složených z více materiálů. Zvolený postup spočívá v modifikaci proletujících primárních nanočástic, vyrobených v plynovém agregačním zdroji, pomocí tubulárního naprašovacího systému. V tubulárním systému je umístěn měděný terč a pomocí magnetronového naprašování je na primární nanočástice nanášena měď. Hlavní výhodou tohoto způsobu výroby heterogenních nanočástic je nezávislost přípravy primárních nanočástic a jejich následné modifikace. V rámci práce byla provedena optimalizace přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje vzhledem k následujícímu procesu modifikace. Dále byly charakterizovány podmínky v tubulárním naprašovacím systému. Ukázalo se, že proces probíhající v tubulárním systému je velmi komplexní a citlivý na změny provozních parametrů. Byla zjištěna silná interakce proletujících nanočástic s výbojem v tubulárním systému, která měla za následek záchyt nanočástic v plazmatu a pulzování depoziční rychlosti nanočástic. Výsledkem práce je úspěšná modifikace niklových a stříbrných nanočástic, vznik heterogenních nanočástic Ni/Cu a Ag/Cu lišících se složením, tvarem a velikostí v závislosti na podmínkách v tubulárním systému. V případě Ag/Cu se povedlo připravit aplikačně zajímavé tzv. Janusovy nanočástice.
Vliv amnestie z roku 2013 na kriminalitu v České republice
Besedová, Monika ; Korbel, Václav (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem amnestie vyhlášené v roce 2013 Václavem Klausem na krimin- alitu v České republice. Analýza je založena na zkoumání jednorázového exogenního šoku na datech kriminality a uvěznění od roku 2010 do roku 2015. Hlavními nástroji pro zana- lyzování amnestie jsou elasticita kriminality vzhledem k uvěznění a efekt uvěznění, který je v práci určen ze statického i dynamického hlediska, což umožňuje nahlédnout na vývoj vztahu mezi kriminalitou a uvězněním také v delším časovém období po vyhlášení am- nestie. Efekt uvěznění, neboli počet trestných činů, kterým bylo zamezeno uvězněním jedné osoby na jeden rok, byl nejnižší ihned po vyhlášení amnestie, avšak v období šesti následujících měsíců výrazně stoupl. Nicméně postupem času již pouze klesal ke své původní úrovni. Došlo také k potvrzení nárůstu kriminality v důsledku vyhlášení amnestie. Z jednotlivých trestných činů se zvýšil především počet krádeží prostých, krádeží vloupáním, ale i násilných trestných činů. Amnestie tedy způsobila nárůst počtu kriminálních činů, v důsledku čehož došlo ke zvýšenému přílivu osob do českých věznic a míra uvěznění i kriminality se v několika měsících...
Player Skill Rating for Games with Random Matchmaking
Hubík, Jan ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tradiční systémy pro hodnocení schopností hráčů nejsou vhodné pro nové typy her. Vyvinuli jsme obecný hodnotící systém (rating) určený pro hry, které nediskriminují hráče podle jejich schopností. Tato třída her se ve světě široce uplatňuje. Pomocí Bayesovské statistiky převádíme souhrnná data o hráčově vý- konech na percentil, který popisuje jeho schopnosti. Systém je aplikovatelný na hry pro jednoho i více hráčů, končící jak binárním, tak i nebinárním skóre. Vzorec pro výpočet ratingu neobsahuje žádné umělé konstanty. Metodiku jsme vyzkou- šeli pomocí simulací a aplikovali na reálná herní data, nastiňujeme i její možné aplikace.
Price of Location: The Private versus Commercial Accommodation in Selected European Cities
Houfková, Barbora ; Kocourek, David (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato práce zkoumá vztah mezi polohou a cenou krátkodobého ubytování v kontextu evropských metropolitních měst. Za pomoci ekonometrické metody nejmenších čtverců s log-level formou odhadujeme vliv hlavních determinantů na cenu ubytování. Porovnáváme hotely a apartmány ve vybraných městech. Zjišťujeme, že existuje negativní vztah mezi vzdáleností z centra města a cenou ubytování. Náš model určuje přesnou rychlost snižování cen se vzrůstající vzdáleností od centra města. Dále, shledáme vzdálenost od stanice metra a přítomnost Wi-Fi v pokojích jako nesignifikantní faktory pro náš výběr. Nakonec, zjišťujeme, že vnímání stanice metra je neměnné s různou vzdáleností od centra města. V závěru poskytujeme návrhy pro budoucí výzkum založené na naší analýze. Klíčová slova krátkodobé ubytování, ekonomika turismu, metoda hedonické ceny, metoda nejmenších čtverců, poloha, evropská města E-mail autora houfkova.bara@gmail.com E-mail vedoucího práce kocourek.david@email.cz
The asymmetric dominance effect: Three-attribute phantom alternative at play
Žofák, Petr ; Matoušek, Jindřich (vedoucí práce) ; Klinger, Tomáš (oponent)
V této práci zkoumám efekt asymetrické dominance u hypotetického spotřebitelského výběru. Hlavním cílem této práce je zjistit zda asymetricky dominovaná nedostupná alternativa (fantom návnada) může způsobit změnu preferencí ve prospěch zvolené cílové možnosti, která nad ní dominuje v případě, kdy předměty volby jsou definované třemi číselnými atributy. Doposud se výzkum spotřebitelského výběru zabýval jen efektem asymetrické dominance způsobeným fantom návnadou v případech využívající dvojatributní předměty výběru. Vedlejší cíl této studie je zjistit zda stejná, ale dostupná trojatributní návnada vyvolá podobný efekt asymetrické dominance jako nedostupná návnada. Také zkoumám rozdíly v podílech vybraných předmětů výběru mezi dvěma případy, oba využívající dva předměty výběru definované v jednom případě dvěma a ve druhém třemi atributy, kde třetí odlišovací atribut slouží k navození představy číselně vyjádřené spotřebitelské zpětné vazby na předměty výběru. Pro tyto účely jsem na bezplatných internetových stránkách sloužících pro tvorbu průzkumů navrhl experiment ve formě online dotazníku, který byl vyplněn účastníky prostřednictvím internetu. Zjistil jsem významný efekt asymetrické dominance vyvolaný přítomností fantom návnady. Žádné změny preferencí nebyly pozorovány v případě dostupné návnady. Statistická...
Overeducation in the Czech Labour Market
Laslopová, Ľubica ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Teórie trhu práce spájajú vyššie vzdelanie s lepším uplatnením na trhu práce a vyšším finančným ohodnotením. Empirické výskumy však poukazujú na to, že tento princíp často neplatí. Prevzdelanosť predstavuje situáciu, v ktorej vzdelanie pracovníka presahuje požadovanú úroveň na danej pracovnej pozícii. Vzhľadom na stále nízke množstvo štúdií venujúcich sa tejto problematike, táto práca rieši prevzdelanosť na českom pracovnom trhu. V prvom rade odhadu- jeme jej výskyt použitím takzvaných objektívnych metód merania prevzde- lanosti. Následne sa venujeme jej determinantom a taktiež možným následkom. Výsledky do veľkej miery závisia na zvolenej metóde merania prevzdelanosti. Napriek tomu sa dá z našej analýzy usúdiť, že pravdepodobnosť prevzdelanosti môže byť ovplyvnená viacerými faktormi, okrem iného celkovým zdravím, by- dliskom, etnicitou či faktom, že pracovník je na manažérskej pozícii. Môžeme pozorovať, že návratnosť investície do dodatočného vzdelania je výrazne nižšia po presiahnutí úrovne požadovanej pre výkon zamestnania. Prevzdelanosť tak- tiež môže prispievať k nižšej spokojnosti s prácou. Klasifikácia JEL J82, J31, J28, J24 Kľúčové slová výskyt prevzdelanosti, determinanty...
Evaluation of the Office for Protection of Competition Decisions Regarding Abuse of Dominance with an Effects-Based Approach
Hruban, Jiří ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Bakalářská práce zkoumá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v případech zneužití dominantního postavení se zaměřením na jejich dopad na spotřebitele. První část stručně shrnuje teorie ekonomického hodnocení zneužití dominance. Druhá část analyzuje pět případů, které ÚOHS řešil. Autor poukazuje na několik opakujících se nedostatků v argumentaci ÚOHS. V některých případech se zdá, že ÚOHS používá selektivní ekonomickou argumentaci, která má je podpořit výsledek, k němuž předtím došel intuitivně. Ekonomická fakta jsou proto interpretována s ohledem na předdefinovaný závěr; nejsou nestranně zkoumána, a výsledné argumenty jsou nepřesvědčivé. Přestože ÚOHS zná velké množství ekonomických metod, někdy není schopen správně vyhodnotit situace, ve kterých je vhodné konkrétní metody použít. Klíčová slova ÚOHS, hospodářská soutěž, zneužití dominantního postavení, přístup založený na následcích, tržní síla, případové studie HRUBAN, Jiří: Evaluation of the Office for Protection of Competition's Decisions Regarding Abuse of Dominance with an Effects-Based Approach. 56 p. Bachelor thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. Supervisor: Pavel Vacek.
Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic
Prucek, Pavel ; Skuhrovec, Jiří (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Hlavním cílem této studie je odhalit efekt potenciálních bariér vstupu na marži dodavatelů veřejných zakázek na trhu s elektřinou a plynem v České republice. Dále se tato práce pokouší odhalit klíčové determinanty ovlivňující pravděpodobnost úspěchu malého a středního podniku získat veřejný kontrakt. Výsledky prokázaly, že český trh s veřejnými zakázkami pracuje relativně efektivně, jelikož dopad potenciálních bariér vstupu na marži nebyl odhalen. Kromě toho malé a střední podniky nebyly blokovány těmito bariérami vstupu od soutěžení o veřejné kontrakty, což poukazuje na nediskriminující praktiky zadavatelů. Doporučující opatření tedy zní využívat nástroje podporující konkurenční prostředí jako například elektronická aukce, které stlačují finální ceny zakázek a smršťují marži dodavatelů. Úspěch malých a středních podniků ve veřejných zakázkách se odvíjel od institucionálních charakteristik spíše než od těch standardních procedurálních. Tudíž podpora inovativních nástrojů v oblasti veřejných zakázek, jakými jsou konkrétní legislativní opatření (např. vyhrazená část zakázek pro malé a střední podniky) nebo semináře pořádané pro tyto podniky, mohou být efektivním nástrojem podpory malého podnikání. JEL klasifikace: H57, K4, D44, D73, C21 Klíčová slova: veřejné zakázky, malé a střední podniky, bariéry...
An Experimental Test of Design Alternatives for Spectrum Auctions with Communication Channels
Matoušek, Jindřich ; Cingl, Lubomír (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE An Experimental Test of Design Alternatives for Spectrum Auctions with Communication Channels (Experimentální test alternativních designů aukcí frekvenčních pásem s komunikačními kanály) Autor: Bc. Jindřich Matoušek Vedoucí práce: PhDr. Lubomír Cingl Akademický rok: 2013/2014 Abstrakt Složité aukční mechanismy určené k dražbě velkého počtu zboží současně jsou jedny z nejdůležitějších nástrojů pro alokaci spektrálních licencí, letištních intervalů, doručovacích tras, tvorby sítí či alokaci nábytku. Tato diplomová práce experimentálně zkoumá vlastnosti komplexních mechanismů určených k dražbě velkého počtu zboží současně (Souběžné vícekolové aukce a jejího rozšíření umožňujícího kombinační příhozy na ucelené soubory zboží, tedy Souběžné vícekolové aukce pro souborné příhozy), do nichž zavádí možnost koluzivního chování mezi jednotlivými účastníky skrz jednoduchý komunikační kanál. Výsledky experimentu naznačují, že kombinační příhozy při našem nastavení parametrů aukce nezvyšují její efektivitu. Umožnění a povolení komunikace mezi účastníky zvyšuje efektivitu v obou zkoumaných aukčních formátech. Zájemci si jsou schopni rozdělit dražené zboží mezi sebe v rámci koluzivní dohody, což má za následek lepší alokaci zboží...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MATOUŠEK, Jakub
20 MATOUŠEK, Jan
10 MATOUŠEK, Jaroslav
10 MATOUŠEK, Jiří
1 Matousek, Jenny Edith
3 Matoušek, Jakub
20 Matoušek, Jan
10 Matoušek, Jaroslav
10 Matoušek, Jiří
4 Matoušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.